شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ماشین آلات

29-ماشین آلات6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 102,782.5 0.91

آخرین معامله

16:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 102,820.9 پایانی 102,782.5
بیشترین 104,037.73 کمترین 102,782.5
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/23 101,859.33 100,859.9 101,873.93
1398/09/20 98,860.02 97,682.43 98,878.27
1398/09/19 97,149.32 95,402.26 97,630.42
1398/09/18 95,237.67 94,118.07 95,283.81
1398/09/17 93,788.95 91,732.34 93,819.07
1398/09/16 91,091.94 90,079.27 91,454.49
1398/09/13 89,205.82 88,037.03 89,205.82
1398/09/12 87,832.76 87,675.05 87,968.03
1398/09/11 87,826.58 87,694.17 88,794.52
1398/09/10 87,852.54 87,414.25 88,002.3
1398/09/9 87,079.82 85,956.32 87,082.97
1398/09/6 85,331.05 85,323.58 85,749.75
1398/09/5 85,768.14 85,355.2 85,768.14
1398/09/4 84,865.76 83,756.03 84,868.25
1398/09/3 83,261.81 83,245.82 83,375.49
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها