شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

محصولات فلزی

28-محصولات فلزی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 94,509.1 1.29

آخرین معامله

1398/09/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 95,166.5 پایانی 94,509.1
بیشترین 95,166.52 کمترین 94,509.1
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 94,509.1 94,509.1 95,166.52
1398/09/23 93,305.37 93,088.86 93,515.8
1398/09/20 91,042.57 88,486.87 91,042.57
1398/09/19 90,089.36 90,089.36 91,206.15
1398/09/18 90,494.53 90,090.08 90,494.53
1398/09/17 91,022.64 90,977.06 91,199.77
1398/09/16 89,400.29 89,288.08 89,775.14
1398/09/13 87,292.8 85,952.65 87,366.36
1398/09/12 84,891.39 84,009.24 84,933.94
1398/09/11 82,845.84 82,833.59 84,361.03
1398/09/10 83,279.65 83,242.26 84,000.27
1398/09/9 84,021.53 83,421.23 84,085.62
1398/09/6 81,771.13 80,356.34 81,771.13
1398/09/5 81,118.75 81,118.74 81,433.58
1398/09/4 81,368.61 81,278.62 81,694.89
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها