شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آتی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
زعفران نگین تحویل اسفند ماه 98

زعفران نگین تحویل اسفند ماه 98

آتی بورس کالا 105,000 0.00 0.00 104,497 0.00 0.00 1398/08/20 5,341 35.985 376.03 میلیارد - - 102,000 102,000 106,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل دی ماه 98

زعفران نگین تحویل دی ماه 98

آتی بورس کالا 97,500 0.00 0.00 97,320 0.00 0.00 1398/08/20 5,149 31.193 303.57 میلیارد - - 96,100 95,700 98,600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل آبان 98

زعفران نگین تحویل آبان 98

آتی بورس کالا 70,000 0.00 0.00 70,413 0.00 0.00 1398/08/18 2,094 14.307 100.74 میلیارد - - 70,600 69,200 70,600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل آذر ماه 98

پسته تحویل آذر ماه 98

آتی بورس کالا 1.035 میلیون 0.00 0.00 1.034 میلیون 0.00 0.00 1398/08/20 1,584 3.931 406.56 میلیارد - - 1.032 میلیون 1.023 میلیون 1.042 میلیون - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زیره تحویل آذر 98

زیره تحویل آذر 98

آتی بورس کالا 339,000 0.00 0.00 342,404 0.00 0.00 1398/08/20 706 1.334 45.68 میلیارد - - 344,000 337,500 349,800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 98

زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 98

آتی بورس کالا 71,800 0.00 0.00 70,490 0.00 0.00 1398/08/19 367 2.197 15.49 میلیارد - - 72,700 67,900 73,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک معمولی تحویل دی 98

زعفران رشته ای درجه یک معمولی تحویل دی 98

آتی بورس کالا 76,300 0.00 0.00 75,474 0.00 0.00 1398/08/20 333 1.28 9.66 میلیارد - - 74,300 74,300 76,400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زیره تحویل آبان 98

زیره تحویل آبان 98

آتی بورس کالا 338,500 0.00 0.00 341,968 0.00 0.00 1398/08/20 211 487 16.65 میلیارد - - 340,500 335,500 348,900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جبانک812

آتی ش بانک ها-1398/12/07

آتی بورس 1,664 0.00 0.00 1,664 0.00 0.00 1398/08/19 3 7 81.54 میلیون - - 1,664 1,664 1,664 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جبانک809

آتی ش بانک ها-1398/09/10

آتی بورس 1,590 0.00 0.00 1,590 0.00 0.00 1398/08/19 2 5 56.56 میلیون - - 1,655 1,590 1,655 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جشیمی806

آتی ش شیمیایی-1398/06/25

آتی بورس 59,000 0.00 0.00 59,000 0.00 0.00 1398/08/8 2 4 59 میلیون - - 59,000 59,000 59,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جشکر812

آتی ش قند و شکر-1398/12/21

آتی بورس 67,320 0.00 0.00 67,410 0.00 0.00 1398/07/16 2 2 33.7 میلیون - - 67,500 67,320 67,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جنفت812

آتی ش فرآورده نفتی-1398/12/03

آتی بورس 1.277 میلیون 0.00 0.00 1.277 میلیون 0.00 0.00 1398/08/14 2 2 25.54 میلیون - - 1.277 میلیون 1.277 میلیون 1.277 میلیون - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جفلز812

آتی ش فلزات اساسی-1398/12/10

آتی بورس 197,595 0.00 0.00 197,595 0.00 0.00 1398/08/11 1 1 23.71 میلیون - - 197,595 197,595 197,595 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جسی812

آتی ش 30 شرکت بزرگ-1398/12/19

آتی بورس 14,509 0.00 0.00 14,509 0.00 0.00 1398/07/22 1 1 14.51 میلیون - - 14,509 14,509 14,509 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جاتو809

آتی ش خودرو و قطعات-1398/09/19

آتی بورس 46,770 0.00 0.00 46,770 0.00 0.00 1398/08/20 1 1 14.03 میلیون - - 46,770 46,770 46,770 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جشیمی809

آتی ش شیمیایی-1398/09/17

آتی بورس 19,000 0.00 0.00 19,000 0.00 0.00 1398/08/14 1 1 24.7 میلیون - - 19,000 19,000 19,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جشکر809

آتی ش قند و شکر-1398/09/30

آتی بورس 54,000 0.00 0.00 54,000 0.00 0.00 1398/08/14 1 1 13.5 میلیون - - 54,000 54,000 54,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید 3 ماهه

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,060 0.00 0.00 1,150 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 1,060 1,060 1,060 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن

آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن

آتی بورس 241 0.00 0.00 239.5 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 241 241 241 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی فروش نقدی

روی فروش نقدی

آتی بورس 2,321 0.00 0.00 2,563.5 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 2,321 2,321 2,321 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی خرید 3 ماهه

روی خرید 3 ماهه

آتی بورس 2,319 0.00 0.00 2,523 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 2,319 2,319 2,319 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش 3 ماهه

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,070 0.00 0.00 1,160 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 1,070 1,070 1,070 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی فروش 3 ماهه

روی فروش 3 ماهه

آتی بورس 2,320 0.00 0.00 2,524 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 2,320 2,320 2,320 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم فروش نقدی

آلیاژآلومینیوم فروش نقدی

آتی بورس 1,240 0.00 0.00 1,370 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 1,240 1,240 1,240 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم خرید 3 ماهه

آلیاژآلومینیوم خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,240 0.00 0.00 1,290 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 1,240 1,240 1,240 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم فروش 3 ماهه

آلیاژآلومینیوم فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,250 0.00 0.00 1,300 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 1,250 1,250 1,250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول خرید نقدی

آلومینیوم نوع اول خرید نقدی

آتی بورس 1,750.5 0.00 0.00 1,746 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 1,751 1,751 1,751 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

آتی بورس 415 0.00 0.00 405.5 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 415 415 415 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه

آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,781 0.00 0.00 1,749 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 1,781 1,781 1,781 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول فروش 3 ماهه

آلومینیوم نوع اول فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,782 0.00 0.00 1,751 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 1,782 1,782 1,782 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید نقدی

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید نقدی

آتی بورس 1,030 0.00 0.00 1,149 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 1,030 1,030 1,030 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

آتی بورس 1,031 0.00 0.00 1,150 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 1,031 1,031 1,031 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم خرید نقدی

آلیاژآلومینیوم خرید نقدی

آتی بورس 1,230 0.00 0.00 1,360 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 1,230 1,230 1,230 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول فروش نقدی

آلومینیوم نوع اول فروش نقدی

آتی بورس 1,751 0.00 0.00 1,746.5 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 1,751 1,751 1,751 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -