شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کمند

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق بورس 10,031 7.00 0.07 10,031 7.00 0.07 1398/08/20 1,221 54.101 میلیون 542.689 میلیارد - 10,024 10,031 10,028 10,039 32 48,617 10,030 2 1.566 میلیون 10,031 1.003 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.239 میلیون 49.862 میلیون 1.386 میلیون 52.715 میلیون
پارند

صندوق س. پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,027 5.00 0.05 10,028 6.00 0.06 1398/08/20 1,100 45.58 میلیون 457.078 میلیارد - 10,022 10,028 10,027 10,032 2 3.329 میلیون 10,027 36 128,000 10,030 20.056 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.443 میلیون 43.137 میلیون 3.382 میلیون 42.197 میلیون
اعتماد

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 27,404 55.00 0.20 27,372 23.00 0.08 1398/08/20 699 3.07 میلیون 84.02 میلیارد - 27,349 27,410 27,360 27,410 1 5,800 27,370 2 26,770 27,404 1.369 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.994 میلیون 1.076 میلیون 1.626 میلیون 1.444 میلیون
اوصتا

صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

صندوق فرابورس 13,262 48.00 0.36 13,233 19.00 0.14 1398/08/20 452 597,850 7.911 میلیارد - 13,214 13,218 13,218 13,262 1 1,000,000 13,217 10 100,000 13,263 1.323 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 220,350 377,500 140,350 457,500
آکورد

صندوق س. آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 21,194 18.00 0.08 21,231 19.00 0.09 1398/08/20 383 4.93 میلیون 104.657 میلیارد - 21,212 21,219 21,190 21,251 1 85 21,226 1 11,000 21,229 21.231 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.065 میلیون 2.864 میلیون 1.366 میلیون 3.564 میلیون
کیان

صندوق س. با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 18,814 43.00 0.23 18,816 41.00 0.22 1398/08/20 162 2.556 میلیون 48.09 میلیارد - 18,857 18,880 18,797 18,900 1 50,000 18,800 1 10,000 18,814 1.882 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 794,495 1.761 میلیون 905,148 1.651 میلیون
سپاس

صندوق س. پاداش سهامداری توسعه1

صندوق بورس 10,031 4.00 0.04 10,033 6.00 0.06 1398/08/20 87 2.951 میلیون 29.603 میلیارد - 10,027 10,031 10,030 10,033 13 6 میلیون 10,029 60 1.256 میلیون 10,033 1.003 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 50,595 2.9 میلیون 6,573 2.944 میلیون
فیروزا

ص س.با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صندوق بورس 16,299 9.00 0.06 16,233 57.00 0.35 1398/08/20 58 331,510 5.381 میلیارد - 16,290 16,250 16,050 16,330 1 100 16,251 1 6,225 16,307 1.623 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 181,510 150,000 311,510 20,000
آگاس

صندوق س. هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 54,265 656.00 1.19 54,261 660.00 1.20 1398/08/20 54 17,028 923.961 میلیون - 54,921 55,000 53,922 55,000 5 148 54,265 2 3,468 55,000 54.261 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9,931 7,097 17,028 -
سرو

صندوق س سروسودمند مدبران-سهام

صندوق بورس 11,558 135.00 1.15 11,629 64.00 0.55 1398/08/20 46 60,835 707.462 میلیون - 11,693 11,713 11,510 11,713 2 250 11,557 1 4,612 11,730 1.163 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23,721 37,114 60,835 -
دارا

صندوق س. دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,096 3.00 0.03 10,099 6.00 0.06 1398/08/20 41 1.244 میلیون 12.561 میلیارد - 10,093 10,097 10,096 10,101 1 49,636 10,086 1 100,000 10,100 999.801 میلیارد - - - - - - - - - - 21,594 1.222 میلیون 509,907 733,909
ارمغان

ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان

صندوق بورس 10,032 6.00 0.06 10,028 2.00 0.02 1398/08/20 24 46,061 461.879 میلیون - 10,026 10,030 10,020 10,032 6 2,600 10,024 1 577,496 10,032 1.003 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 46,061 - 23,557 22,504
آسامید

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

صندوق فرابورس 10,108 3.00 0.03 10,112 1.00 0.01 1398/08/20 24 222,880 2.254 میلیارد - 10,111 10,108 10,108 10,118 5 389,252 10,108 5 500,000 10,121 1.011 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 111,132 111,748 222,880 -
صایند

صندوق س. گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 10,057 8.00 0.08 10,049 0.00 0.00 1398/08/20 17 139,190 1.399 میلیارد - 10,049 10,049 10,049 10,075 1 69,410 10,049 2 10 10,049 502.45 میلیارد - - - - - - - - - - 5,750 133,440 138,240 950
اطلس

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

صندوق فرابورس 46,099 13.00 0.03 45,730 382.00 0.83 1398/08/20 15 12,199 557.854 میلیون - 46,112 46,398 45,560 46,398 1 1,000 46,000 1 299 46,197 45.73 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,092 11,107 11,371 828
افق ملت

صندوق س در سهام افق ملت

صندوق بورس 29,350 0.00 0.00 29,350 0.00 0.00 1398/08/20 10 29,725 872.437 میلیون - 29,350 29,350 29,350 29,500 1 1,560 29,350 1 14,174 29,700 1.468 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,085 28,640 29,725 -
آتیمس

صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 44,350 699.00 1.60 44,305 654.00 1.50 1398/08/20 9 4,039 178.949 میلیون - 43,651 44,137 44,137 44,354 1 50,000 44,349 1 60 44,450 44.305 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 148 3,891 4,039 -
صنوین

صندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط

صندوق بورس 33,300 42.00 0.13 33,296 46.00 0.14 1398/08/20 8 972 32.364 میلیون - 33,342 33,294 33,294 33,300 1 9,631 33,300 1 10,000 33,849 3.33 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 972 972 -
نگین

ص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری

صندوق بورس 14,810 438.00 2.87 14,810 438.00 2.87 1398/08/18 7 32,984 488.493 میلیون - 15,248 14,810 14,810 14,810 1 29,816 14,810 1 29,902 15,250 399.87 میلیارد - - - - - - - - - - - 32,984 32,984 -
کاریس

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

صندوق فرابورس 40,206 160.00 0.40 40,172 126.00 0.31 1398/08/20 6 1,269 50.979 میلیون - 40,046 40,106 40,106 40,480 1 298,831 40,206 3 9,000 40,470 40.172 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100 1,169 1,269 -
الماس

صندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام

صندوق فرابورس 36,186 208.00 0.58 35,987 9.00 0.03 1398/08/20 4 425 15.294 میلیون - 35,978 36,042 35,903 36,186 1 - - 0 100 37,300 35.987 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 112 313 313 112
فیروزه

صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام

صندوق بورس 35,752 371.00 1.05 35,850 469.00 1.33 1398/08/20 4 3,009 107.873 میلیون - 35,381 35,800 35,752 37,000 1 50,000 35,750 1 100 37,000 1.793 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,009 - 3,009 -
کاردان

صندوق س تجارت شاخص کاردان سهام

صندوق بورس 39,100 1,416.00 3.76 39,100 1,416.00 3.76 1398/08/20 2 112 4.379 میلیون - 37,684 39,100 39,100 39,100 1 - - 0 746 50,340 3.91 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 112 - 112 -
آساس

صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام

صندوق فرابورس 30,861 438.00 1.40 30,889 410.00 1.31 1398/08/20 2 695 21.468 میلیون - 31,299 31,350 30,861 31,350 1 1,345 30,831 1 10,000 31,619 30.889 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 40 655 695 -
پرند

صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا

صندوق بورس 4,894 1,276.00 35.27 3,637 19.00 0.53 1398/08/18 1 4.6 میلیون 16.73 میلیارد - 3,618 4,894 4,894 4,894 1 15.905 میلیون 3,636 1 15 میلیون 3,708 33.72 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 141,677 - - 141,677
آسام

صندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط

صندوق فرابورس 41,391 200.00 0.48 41,391 200.00 0.48 1398/08/19 1 110 4.553 میلیون - 41,591 41,391 41,391 41,391 1 10,000 40,616 1 9,890 41,391 41.391 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 110 - - 110
رویش

ص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه

صندوق فرابورس 981,750 46,750.00 5.00 981,750 46,750.00 5.00 1398/07/9 1 50 49.088 میلیون - 935,000 981,750 981,750 981,750 0 - - 0 - - 490.875 میلیارد - - - - - - - - - - - 50 50 -
ثروتم

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,873 276.00 0.80 34,873 276.00 0.80 1398/08/20 1 20 697,460 - 34,597 34,873 34,873 34,873 1 50,000 34,500 1 50,000 34,847 1.744 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20 - - 20