شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی دلیل توقف
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 3,347 159.00 4.99 3,347 159.00 4.99 1398/08/19 24,760 5.448 میلیون 18.234 میلیارد 173.12 3,188 3,347 3,347 3,347 15 20.779 میلیون 3,347 2150 2,596 3,347 2.008 هزار میلیارد 2.121 میلیون 828,189 600,000 112,342 715,847 - - - 2.81 - 5.448 میلیون - 5.445 میلیون 2,464 ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد
مرقام

ایران‌ارقام‌

سهام بورس 5,838 278.00 5.00 5,822 262.00 4.71 1398/08/20 5,872 45.919 میلیون 267.346 میلیارد 7,819.98 5,560 5,838 5,640 5,838 1 388,251 5,838 17 313 6,106 2.78 هزار میلیارد 4.268 میلیون 1.705 میلیون 500,000 1.357 میلیون 347,709 1.099 میلیون -46,182 -63.03 8.37 2.65 44.969 میلیون 950,000 37.335 میلیون 8.584 میلیون ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 38,875 1,851.00 5.00 38,855 1,831.00 4.95 1398/08/11 3,368 12.515 میلیون 486.276 میلیارد 3,715.93 37,024 38,875 37,992 38,875 11 258 38,874 1 140,147 38,875 23.325 هزار میلیارد 23.513 میلیون 1.77 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 898,513 25.96 14.75 32.87 9.958 میلیون 2.558 میلیون 3.791 میلیون 8.724 میلیون ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
وقوام

بانک قوامین

سهام پایه فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 1,642 22.436 میلیون 22.436 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - 8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 22.436 میلیون 22.436 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
حتاید

تایدواترخاورمیانه

سهام بورس 17,310 824.00 5.00 17,212 726.00 4.40 1398/08/20 1,540 5.199 میلیون 89.491 میلیارد 3,376.14 16,486 17,190 16,815 17,310 1 351,374 17,310 82 5,000 18,888 16.486 هزار میلیارد 20.557 میلیون 6.717 میلیون 1,000,000 3.345 میلیون 3.372 میلیون 3.712 میلیون 2.255 میلیون 7.63 5.1 4.64 3.759 میلیون 1.44 میلیون 3.759 میلیون 1.44 میلیون ممنوع - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه)
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 24,070 827.00 3.32 24,291 606.00 2.43 1398/08/20 1,253 3.474 میلیون 84.387 میلیارد 2,772.6 24,897 25,349 23,810 25,349 1 174 24,066 1 427 24,100 12.697 هزار میلیارد 12.95 میلیون 959,516 510,000 561,669 397,847 663,636 36,800 336.64 31.14 18.68 1.694 میلیون 1.78 میلیون 2.854 میلیون 619,785 ممنوع - به دلیل مجمع فوق العاده(انتخاب هیئت مدیره)
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 3,990 50.00 1.27 4,033 93.00 2.36 1398/08/18 1,197 6.221 میلیون 25.09 میلیارد - 3,940 4,000 3,921 4,100 1 240 4,000 1 4,197 4,000 10.486 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.921 میلیون 300,000 5.721 میلیون 500,000 ممنوع - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.785 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 22.215 میلیون 1,000 2 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
باران

بیمه زندگی باران50%تادیه

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1398/04/5 701 467.254 میلیون 233.627 میلیارد - 500 500 500 500 0 440,000 500 44 - - 600 میلیارد - - - - - - - - - - 7.584 میلیون 459.67 میلیون - 467.254 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 29,020 1,271.00 4.20 29,229 1,062.00 3.51 1398/08/18 630 607,445 17.755 میلیارد 964.2 30,291 30,300 28,777 30,300 1 1,700 29,025 1 100 29,631 2.455 هزار میلیارد 2.956 میلیون 549,818 84,000 500,278 49,540 315,440 37,632 65.24 49.56 7.78 507,445 100,000 607,445 - ممنوع - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده
ثتوسا

س.توسعه و عمران استان اردبیل

سهام پایه فرابورس 6,300 19.00 0.30 6,345 26.00 0.41 1398/08/19 520 1.085 میلیون 6.885 میلیارد - 6,319 6,634 6,050 6,634 1 71,491 6,213 2 2,840 6,388 609.12 میلیارد - - - - - - - - - - 1.085 میلیون 642 1.085 میلیون - ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 12,996 41.00 0.31 12,968 69.00 0.53 1398/08/20 460 1.008 میلیون 13.075 میلیارد 2,191.77 13,037 13,289 12,820 13,447 1 2,310 12,951 1 6,613 12,996 14.214 هزار میلیارد 17.589 میلیون 5.002 میلیون 1.09 میلیون 3.451 میلیون 1.552 میلیون 432,619 -181,709 -77.81 9.11 32.68 975,216 33,000 1.008 میلیون - ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
وسکاب

سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

سهام بورس 2,150 15.00 0.70 2,134 1.00 0.05 1398/08/20 441 5.619 میلیون 11.99 میلیارد 12,740.54 2,135 2,180 2,120 2,180 2 1,500 2,143 1 25,694 2,150 10.675 هزار میلیارد 11.632 میلیون 10.398 میلیون 5 میلیون 961,642 9.436 میلیون 3.217 میلیون 3.156 میلیون 3.38 1.13 3.32 5.549 میلیون 70,000 5.619 میلیون - ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
قزوین

کارخانجات‌ قند قزوین‌

سهام بورس 15,050 578.00 3.99 14,867 395.00 2.73 1398/08/20 361 550,469 8.184 میلیارد 1,524.84 14,472 14,505 14,474 15,120 1 8,000 15,010 1 3,500 15,049 4.779 هزار میلیارد 5.824 میلیون 1.582 میلیون 330,197 914,992 667,043 1.731 میلیون 403,715 12.16 7.36 2.84 550,469 - 508,172 42,297 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
غاذر

کشت‌وصنعت‌پیاذر

سهام بورس 15,294 683.00 4.67 15,137 526.00 3.60 1398/08/20 345 486,902 7.37 میلیارد 1,411.31 14,611 14,610 14,610 15,294 1 68 15,291 1 303 15,294 1.096 هزار میلیارد 1.225 میلیون 244,596 75,000 89,574 155,022 248,238 54,138 20.97 7.32 4.57 486,902 - 481,902 5,000 ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
ومهر

بانک مهر اقتصاد

سهام پایه فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 320 6.028 میلیون 6.028 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - 12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6.028 میلیون 6.028 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
ورازی

بیمه رازی

سهام پایه فرابورس 2,680 19.00 0.71 2,635 26.00 0.98 1398/08/11 313 2.019 میلیون 5.32 میلیارد - 2,661 2,660 2,608 2,709 - - - - 5.27 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.208 میلیون 810,579 2.019 میلیون - ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
وتعاون

بیمه تعاون

سهام پایه فرابورس 2,020 12.00 0.59 2,001 31.00 1.53 1398/08/11 307 2.262 میلیون 4.525 میلیارد - 2,032 2,000 1,972 2,050 - - - - 3.002 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.082 میلیون 1.18 میلیون 2.262 میلیون - ممنوع - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 17,075 364.00 2.18 17,231 520.00 3.11 1398/07/30 257 1.142 میلیون 19.671 میلیارد 4,442 16,711 17,200 17,072 17,350 1 9,459 17,075 2 10,000 17,150 211.941 هزار میلیارد 230.921 میلیون 48.132 میلیون 12.3 میلیون 18.98 میلیون 29.152 میلیون 35.065 میلیون 14.382 میلیون 14.74 7.27 6.04 235,760 905,835 640,424 501,171 ممنوع - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش
خشرق

الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 3,860 59.00 1.51 3,923 4.00 0.10 1398/08/20 241 1.137 میلیون 4.459 میلیارد 4,716.81 3,919 3,801 3,801 4,000 1 1,002 3,861 1 13,337 3,890 2.469 هزار میلیارد 5.595 میلیون 3.808 میلیون 630,000 3.123 میلیون 685,033 3.92 میلیون 5,090 485.56 3.61 0.63 1.137 میلیون - 1.078 میلیون 58,316 ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
هفردا

راهیابان فردا

سهام فرابورس 1,100 100.00 10.00 1,100 100.00 10.00 1397/12/27 200 10 میلیون 11 میلیارد - 1,000 1,100 - - 0 - - 0 - - 110 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
شلیا

شرکت مواد ویژه لیا

سهام فرابورس 10,463 213.00 2.00 10,469 207.00 1.94 1397/09/26 143 816,015 8.543 میلیارد - 10,676 10,470 10,463 10,501 4 3,582 10,192 4 5,571 10,463 846.105 میلیارد - - - - - - - - - - 813,015 3,000 816,015 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وانصار

بانک انصار

سهام بورس 2,088 2.00 0.10 2,086 0.00 0.00 1397/05/3 132 1.148 میلیون 2.395 میلیارد - 2,086 2,090 2,085 2,100 1 5,531 2,088 2 9,799 2,089 20.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15,823 1.132 میلیون 1.148 میلیون - ممنوع - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر
نوین

بیمه نوین

سهام پایه فرابورس 990 59.00 6.34 2,139 1,208.00 129.75 1398/08/18 84 2.518 میلیون 2.491 میلیارد - 931 960 960 990 - - - - 3.209 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16,600 2.501 میلیون 45,425 2.472 میلیون ممنوع - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده
کچینی

چینی‌ ایران

سهام بورس 3,009 157.00 4.96 3,034 132.00 4.17 1395/08/9 74 294,924 894.851 میلیون - 3,166 3,166 3,009 3,166 1 7,977 3,009 2 7,000 3,030 506.766 میلیارد - - - - - - - - - - - - 294,924 - ممنوع - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات
وثخوز

سرمایه گذاری و توسعه خوزستان

سهام پایه فرابورس 20,595 599.00 3.00 20,595 599.00 3.00 1398/08/20 45 13,863 285.508 میلیون - 19,996 20,595 20,595 20,595 0 - - 0 - - 1.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,863 - 13,863 - ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
آرمان

بیمه آرمان

سهام پایه فرابورس 1,078 21.00 1.91 1,078 21.00 1.91 1398/08/18 39 393,196 423.867 میلیون - 1,099 1,078 1,078 1,080 - - - - 1.617 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 393,196 - 393,196 - ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
رفاه

فروشگاه های زنجیره ای رفاه

سهام پایه فرابورس 11,490 7.00 0.06 11,490 7.00 0.06 1397/11/27 38 20,405 234.453 میلیون - 11,497 11,490 11,490 11,490 - - - - 5.175 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20,405 - 20,405 - ممنوع - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده
آینده

بازرگانی آینده سازان بهشت پارس

سهام پایه فرابورس 4,353 88.00 1.98 4,353 88.00 1.98 1398/08/1 18 75,031 326.61 میلیون - 4,441 4,353 4,353 4,353 - - - - 1.819 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 75,031 - 75,031 - ممنوع - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 8,871 35.00 0.40 8,836 0.00 0.00 1398/08/20 8 3,416 30.303 میلیون 30 8,836 8,871 8,871 8,871 1 279,581 8,871 61 4,000 8,979 53.016 هزار میلیارد 63.703 میلیون 23.881 میلیون 6 میلیون 10.477 میلیون 13.404 میلیون 43.719 میلیون 10.646 میلیون 5 3.97 1.22 - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
ودانا

سرمایه گذاری دانایان پارس

سهام پایه فرابورس 510 4.00 0.79 510 4.00 0.79 1398/01/26 2 200 102,000 - 506 510 510 510 - - - - 688.5 میلیارد - - - - - - - - - - 200 - - 200 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
شپمچا

پارس‌ پامچال‌

سهام بورس 9,879 519.00 4.99 10,353 45.00 0.43 1396/04/13 2 4,185 41.344 میلیون - 10,398 9,879 9,879 9,879 15 - - 0 18,694 9,879 310.59 میلیارد - - - - - - - - - - 4,185 - 4,185 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
قیستو

شرکت قند بیستون

سهام پایه فرابورس 800 22.00 2.83 800 22.00 2.83 1395/12/16 1 1,000 800,000 - 778 800 800 800 - - - - 384 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 1,000 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
ثجوان

تامین مسکن جوانان

سهام پایه فرابورس 1,913 59.00 2.99 1,972 0.00 0.00 1398/08/18 1 5,000 9.565 میلیون - 1,972 1,913 1,913 1,913 24 - - 0 1.092 میلیون 1,913 5.034 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
آکنتور

کنتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 45,893 674.00 1.45 46,567 0.00 0.00 1395/06/13 - - - - 46,567 57,800 - - 1 400 45,821 1 10 47,900 9.313 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 388,554 25,000 412,554 1,000 ممنوع - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات
وثامن

شرکت اعتباری ثامن

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1395/03/19 - - - - 1,000 1,000 - - 0 104,972 1,000 12 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 930.389 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر