شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اوراق

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین YTM تاریخ سررسید دوره پرداخت سود کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اخزا721

اسنادخزانه-م21بودجه97-000728

اوراق فرابورس 688,620 157.00 0.02 688,652 189.00 0.03 1398/08/20 134 84,945 58.498 میلیارد - 688,463 687,610 - - - 687,610 690,000 1 1,251 688,621 1 610 689,000 27.471 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18,481 66,464 28,468 56,477
اخزا723

اسنادخزانه-م23بودجه97-000824

اوراق فرابورس 674,000 6,041.00 0.89 679,871 170.00 0.02 1398/08/20 124 58,145 39.531 میلیارد - 680,041 680,001 - - - 665,000 681,999 1 2,275 674,000 2 500 678,900 13.662 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,733 47,412 2,943 55,202
اخزا707

اسنادخزانه-م7بودجه97-980627

اوراق فرابورس 994,002 1,071.00 0.11 994,316 1,385.00 0.14 1398/06/17 113 63,988 63.624 میلیارد - 992,931 994,000 - - - 993,600 995,000 1 164 994,002 1 50 994,700 29.829 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,752 61,236 9,917 54,071
اخزا703

اسنادخزانه-م3بودجه97-990721

اوراق فرابورس 845,500 812.00 0.10 844,923 235.00 0.03 1398/08/20 111 101,487 85.749 میلیارد - 844,688 844,110 - - - 844,110 845,500 1 4,902 844,801 1 1,000 845,550 34.129 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,650 92,837 6,427 95,060
اخزا806

اسنادخزانه-م6بودجه98-000519

اوراق فرابورس 712,006 1,994.00 0.28 711,989 2,011.00 0.28 1398/08/20 104 89,334 63.605 میلیارد - 714,000 715,000 - - - 700,008 715,000 1 800 712,009 1 6,500 713,500 10.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17,207 72,127 2,593 86,741
اخزا815

اسنادخزانه-م15بودجه98-010406

اوراق فرابورس 602,999 249.00 0.04 603,157 91.00 0.02 1398/08/20 98 36,137 21.796 میلیارد - 603,248 605,001 - - - 602,000 605,001 1 50 602,516 1 50 602,999 24.126 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 36,137 - 3,727 32,410
اخزا713

اسنادخزانه-م13بودجه97-000518

اوراق فرابورس 715,900 611.00 0.09 714,637 1,874.00 0.26 1398/08/20 96 21,349 15.257 میلیارد - 716,511 717,000 - - - 713,064 717,000 1 1,000 714,550 1 98 715,900 12.623 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7,908 13,441 7,043 14,306
صایتل902

اجاره رایتل ماهانه 21 %

اوراق بورس 1.023 میلیون 2,511.00 0.25 1.02 میلیون 695.00 0.07 1398/08/20 82 6,986 7.124 میلیارد - 1.02 میلیون 1.022 میلیون - - - 1.019 میلیون 1.024 میلیون 1 5 1.019 میلیون 1 3 1.022 میلیون 2.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,881 - 6,946 4,935
اخزا719

اسنادخزانه-م19بودجه97-980827

اوراق فرابورس 995,002 840.00 0.08 994,251 89.00 0.01 1398/08/19 82 26,067 25.917 میلیارد - 994,162 994,900 - - - 992,000 996,999 1 83 995,002 1 1,000 995,489 7.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 498 25,569 1,625 24,442
اخزا716

اسنادخزانه-م16بودجه97-000407

اوراق فرابورس 730,801 921.00 0.13 730,778 944.00 0.13 1398/08/20 79 135,108 98.734 میلیارد - 731,722 731,001 - - - 730,000 733,099 1 12,914 730,352 1 21 731,580 7.804 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,192 126,916 2,349 132,759
اخزا604

اسنادخزانه-م4بودجه96-980820

اوراق فرابورس 994,400 49.00 0.00 994,973 622.00 0.06 1398/08/12 75 46,610 46.376 میلیارد - 994,351 995,000 - - - 994,400 996,000 2 55 993,000 2 340 995,700 18.904 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 322 46,288 12,355 34,255
اخزا814

اسنادخزانه-م14بودجه98-010318

اوراق فرابورس 606,609 1,728.00 0.28 607,214 1,123.00 0.18 1398/08/20 68 30,208 18.343 میلیارد - 608,337 605,095 - - - 605,095 609,989 1 1,646 606,800 1 20,000 614,000 18.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,549 19,659 6,240 23,968
اخزا615

اسنادخزانه-م15بودجه96-980820

اوراق فرابورس 995,250 840.00 0.08 995,054 644.00 0.06 1398/08/12 57 10,430 10.378 میلیارد - 994,410 994,999 - - - 994,894 996,000 1 9,341 994,894 1 9 995,250 6.965 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10 10,420 5,043 5,387
اخزا718

اسنادخزانه-م18بودجه97-000525

اوراق فرابورس 713,389 211.00 0.03 713,611 11.00 0.00 1398/08/20 50 75,616 53.96 میلیارد - 713,600 714,200 - - - 713,301 714,500 1 3,149 713,301 1 100 713,994 17.554 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,030 73,586 5,866 69,750
اخزا704

اسنادخزانه-م4بودجه97-991022

اوراق فرابورس 804,690 2,473.00 0.31 803,411 1,194.00 0.15 1398/08/20 39 16,358 13.142 میلیارد - 802,217 802,000 - - - 802,000 804,690 1 30 803,801 1 50 804,500 19.637 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,933 12,425 10,343 6,015
اخزا715

اسنادخزانه-م15بودجه97-990224

اوراق فرابورس 911,001 1,004.00 0.11 910,961 964.00 0.11 1398/08/20 38 48,001 43.727 میلیارد - 909,997 910,000 - - - 910,000 911,101 1 909 911,001 1 500 911,198 5.33 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 48,001 17,393 30,608
اخزا811

اسنادخزانه-م11بودجه98-001013

اوراق فرابورس 663,002 582.00 0.09 663,308 276.00 0.04 1398/08/20 31 109,132 72.388 میلیارد - 663,584 664,333 - - - 660,500 664,333 1 150 660,500 1 400 663,002 19.899 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,882 100,250 2,462 106,670
اخزا706

اسنادخزانه-م6بودجه97-990423

اوراق فرابورس 883,133 36.00 0.00 882,133 964.00 0.11 1398/08/20 30 17,039 15.031 میلیارد - 883,097 883,000 - - - 863,225 885,000 1 4,296 883,023 1 132 887,000 24.583 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,007 12,032 2,807 14,232
اخزا809

اسنادخزانه-م9بودجه98-000923

اوراق فرابورس 670,000 607.00 0.09 669,356 37.00 0.01 1398/08/20 29 29,141 19.506 میلیارد - 669,393 670,000 - - - 665,500 670,000 2 - - 0 1,465 670,000 16.734 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,486 22,655 1,555 27,586
اخزا714

اسنادخزانه-م14بودجه97-980722

اوراق فرابورس 995,000 101.00 0.01 995,453 554.00 0.06 1398/07/14 25 28,356 28.227 میلیارد - 994,899 995,457 - - - 995,000 995,650 2 1,602 935,683 1 30 995,749 6.003 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,710 26,646 - 28,356
اخزا612

اسنادخزانه-م12بودجه96-981114

اوراق فرابورس 958,158 44.00 0.00 958,184 18.00 0.00 1398/08/20 22 12,327 11.812 میلیارد - 958,202 959,000 - - - 958,002 959,500 1 4,423 958,154 1 60 959,498 17.247 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,888 10,439 2,859 9,468
اخزا807

اسنادخزانه-م7بودجه98-000719

اوراق فرابورس 692,201 490.00 0.07 693,614 923.00 0.13 1398/08/20 22 68,838 47.747 میلیارد - 692,691 693,119 - - - 691,692 694,000 1 3,960 692,301 1 600 693,000 10.404 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 140 68,698 - 68,838
اشاد6

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/18 20 150,100 150.1 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 300 999,000 1 500 1.009 میلیون 23.953 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19,200 130,900 - 150,100
اخزا802

اسنادخزانه-م2بودجه98-990430

اوراق فرابورس 880,510 832.00 0.09 880,448 770.00 0.09 1398/08/20 20 23,319 20.531 میلیارد - 879,678 879,999 - - - 879,999 880,800 1 4,700 880,007 1 500 880,710 17.609 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 981 22,338 3,387 19,932
ماهان99

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

اوراق فرابورس 1.015 میلیون 4,815.00 0.48 1.011 میلیون 694.00 0.07 1398/08/20 19 115 116.251 میلیون - 1.01 میلیون 1.009 میلیون - - - 1.009 میلیون 1.015 میلیون 1 10,000 1,000,000 1 264 1.015 میلیون 2.123 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 115 - 115 -
اخزا606

اسنادخزانه-م6بودجه96-980722

اوراق فرابورس 995,451 419.00 0.04 995,503 471.00 0.05 1398/07/14 17 4,833 4.811 میلیارد - 995,032 995,441 - - - 995,441 997,957 1 13,830 995,441 1 8 997,795 9.955 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,658 3,175 4,833 -
اخزا803

اسنادخزانه-م3بودجه98-990521

اوراق فرابورس 871,000 4,833.00 0.56 870,442 4,275.00 0.49 1398/08/20 14 25,885 22.531 میلیارد - 866,167 868,700 - - - 868,700 871,000 2 3,510 870,101 1 10,630 871,000 8.704 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6 25,879 4,400 21,485
اخزا722

اسنادخزانه-م22بودجه97-000428

اوراق فرابورس 723,201 641.00 0.09 723,299 543.00 0.08 1398/08/20 13 6,992 5.057 میلیارد - 723,842 725,500 - - - 723,101 725,500 1 1,502 723,201 1 13 723,996 14.576 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,436 5,556 1,250 5,742
صخود1404

ص رهنی خودرو1404- 3ماهه 16%

اوراق بورس 933,198 26,302.00 2.74 933,809 25,691.00 2.68 1398/06/26 12 102,380 95.603 میلیارد - 959,500 959,500 - - - 933,198 959,500 1 2,380 959,500 1 2,380 969,095 1.482 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 102,380 - 102,380
اشاد9

مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909

اوراق فرابورس 940,000 130.00 0.01 939,995 135.00 0.01 1398/08/19 12 54,400 51.136 میلیارد - 940,130 940,000 - - - 939,000 940,000 2 15,900 940,000 1 13,000 946,000 46.365 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 54,400 8,300 46,100
اروند01

منفعت صبا اروند امید14001113

اوراق فرابورس 980,000 0.00 0.00 980,000 0.00 0.00 1398/08/13 11 210,000 205.8 میلیارد - 980,000 980,000 - - - 980,000 980,000 0 200 950,001 1 - - 980 میلیارد - - - - - - - - - - - 210,000 - 210,000
اشاد8

مشارکت دولتی8-شرایط خاص981030

اوراق فرابورس 982,000 5,000.00 0.51 982,000 5,000.00 0.51 1398/07/8 11 19,100 18.756 میلیارد - 987,000 982,000 - - - 982,000 982,000 0 900 982,000 1 - - 2.416 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 19,100 3,200 15,900
اخزا720

اسنادخزانه-م20بودجه97-000324

اوراق فرابورس 736,708 1,378.00 0.19 736,716 1,370.00 0.19 1398/08/20 10 5,739 4.228 میلیارد - 738,086 736,600 - - - 736,600 736,900 1 3,000 736,701 1 100 738,877 7.244 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 426 5,313 1,467 4,272
اخزا709

اسنادخزانه-م9بودجه97-990513

اوراق فرابورس 873,009 1,165.00 0.13 873,005 1,161.00 0.13 1398/08/20 10 71,799 62.681 میلیارد - 871,844 873,001 - - - 873,000 873,009 1 3,000 872,772 1 1,800 878,000 20.079 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 290 71,509 3,020 68,779
اشاد10

مشارکت دولتی10-شرایط خاص001226

اوراق فرابورس 883,020 3,421.00 0.39 882,806 3,635.00 0.41 1398/08/20 9 11,300 9.976 میلیارد - 886,441 882,800 - - - 882,800 883,020 1 4,900 883,020 1 1,000 888,999 17.656 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,000 9,300 100 11,200
اخزا610

اسنادخزانه-م10بودجه96-980911

اوراق فرابورس 989,201 2,436.00 0.25 989,226 2,411.00 0.24 1398/08/20 9 401 396.68 میلیون - 991,637 986,552 - - - 986,552 993,998 1 100 989,251 1 169 995,000 16.817 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 182 219 401 -
اخزا614

اسنادخزانه-م14بودجه96-981016

اوراق فرابورس 973,500 1,023.00 0.11 972,979 502.00 0.05 1398/08/20 8 8,087 7.868 میلیارد - 972,477 972,890 - - - 972,890 973,500 1 5,000 971,651 1 7,168 973,500 10.094 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 190 7,897 3,000 5,087
اخزا613

اسنادخزانه-م13بودجه96-981016

اوراق فرابورس 973,000 580.00 0.06 973,000 580.00 0.06 1398/08/20 7 5,539 5.389 میلیارد - 972,420 973,000 - - - 972,900 973,000 2 20 972,001 1 5,485 973,000 17.15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 59 5,480 10 5,529
اخزا708

اسنادخزانه-م8بودجه97-980723

اوراق فرابورس 995,600 694.00 0.07 995,493 587.00 0.06 1398/07/15 7 9,854 9.81 میلیارد - 994,906 995,552 - - - 995,480 996,500 1 1,000 995,507 1 52 995,600 9.955 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 251 9,603 9,854 -
اجاد1

اجاره دولت مرحله یک1394-981226

اوراق فرابورس 991,000 0.00 0.00 991,000 0.00 0.00 1398/07/14 6 15,000 14.865 میلیارد - 991,000 991,000 - - - 991,000 991,000 0 1,600 960,001 1 - - 4.955 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15,000 - 15,000
اخزا623

اسنادخزانه-م23بودجه96-990528

اوراق فرابورس 867,102 2,023.00 0.23 868,927 198.00 0.02 1398/08/20 6 23,201 20.16 میلیارد - 869,125 867,002 - - - 867,002 869,000 1 4,152 867,101 1 1,000 873,000 13.248 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 23,201 225 22,976
صایپا012

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

اوراق بورس 852,000 3,121.00 0.36 864,641 9,520.00 1.11 1398/08/20 5 1,662 1.437 میلیارد - 855,121 850,001 - - - 850,001 879,999 1 180 860,000 1 500 891,000 3.026 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 760 902 760 902
شستا001

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

اوراق فرابورس 960,000 0.00 0.00 960,000 0.00 0.00 1398/07/10 5 381 365.76 میلیون - 960,000 960,000 - - - 960,000 960,000 1 7,996 960,000 1 411 980,000 2.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 381 381 -
اجاد21

اجاره دولتی آپرورش-آرمان991117

اوراق فرابورس 1.039 میلیون 15,356.00 1.50 1.039 میلیون 15,356.00 1.50 1398/08/20 4 500 519.545 میلیون - 1.024 میلیون 1.039 میلیون - - - 1.039 میلیون 1.039 میلیون 0 250 1.029 میلیون 1 - - 2.598 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500 - 500
حکمت01

مشارکت حکمت ایرانیان 140107

اوراق فرابورس 1.006 میلیون 74,548.00 8.00 1.019 میلیون 86,972.00 9.33 1398/08/14 4 6 6.113 میلیون - 931,848 1.025 میلیون - - - 1.006 میلیون 1.025 میلیون 1 250 923,539 1 250 942,175 203.764 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صایپا998

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/6 4 33,000 33 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 9,000 990,000 1 9,000 1,000,000 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,500 - 3,500
اخزا717

اسنادخزانه-م17بودجه97-981017

اوراق فرابورس 972,000 880.00 0.09 971,148 28.00 0.00 1398/08/20 4 21,069 20.461 میلیارد - 971,120 972,000 - - - 971,122 972,000 0 2,043 971,151 1 - - 2.738 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 112 20,957 1,318 19,751
صخود412

ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 920,100 100.00 0.01 920,731 731.00 0.08 1398/08/20 4 2,052 1.889 میلیارد - 920,000 945,000 - - - 920,100 945,000 1 500 922,222 1 182 945,000 2.302 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 52 2,000 52 2,000
رایان

مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%

اوراق فرابورس 1.014 میلیون 0.00 0.00 1.014 میلیون 442.00 0.04 1398/08/20 4 90 91.3 میلیون - 1.014 میلیون 1.014 میلیون - - - 1.014 میلیون 1.015 میلیون 1 160 1.002 میلیون 1 140 1.015 میلیون 811.554 میلیارد - - - - - - - - - - 90 - 90 -
شستا994

اجاره تامین اجتماعی-نوین991226

اوراق فرابورس 1 میلیون 1.00 0.00 1 میلیون 1.00 0.00 1398/07/30 4 80,000 80.001 میلیارد - 1 میلیون 1 میلیون - - - 1 میلیون 1 میلیون 1 1,000 1 میلیون 1 3,750 1.02 میلیون 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 80,000 - 80,000
اخزا805

اسنادخزانه-م5بودجه98-000422

اوراق فرابورس 725,000 712.00 0.10 725,177 889.00 0.12 1398/08/20 3 465 337.208 میلیون - 724,288 726,500 - - - 725,000 726,500 1 5,000 688,074 1 32 725,499 14.504 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 465 - 55 410
اشاد3

مشارکت دولتی3-شرایط خاص980713

اوراق فرابورس 999,122 878.00 0.09 999,707 293.00 0.03 1398/07/10 3 1,200 1.2 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 - - - 999,122 1,000,000 1 2,000 999,120 2 5,200 1.001 میلیون 8.897 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,200 - 1,200 -
شرق1400

مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010

اوراق فرابورس 997,000 3,323.00 0.33 991,459 2,218.00 0.22 1398/08/19 3 12 11.898 میلیون - 993,677 987,502 - - - 987,501 997,000 3 500 987,030 1 45,893 997,000 237.95 میلیارد - - - - - - - - - - 7 5 - 12
گندم2

مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400

اوراق فرابورس 974,000 0.00 0.00 969,333 4,667.00 0.48 1398/08/13 3 1,500 1.454 میلیارد - 974,000 960,000 - - - 960,000 974,000 4 100 951,000 1 43,700 974,000 19.387 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 300 1,200 - 1,500
صخابر102

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

اوراق بورس 872,100 1,297.00 0.15 872,191 1,388.00 0.16 1398/08/20 3 2,012 1.755 میلیارد - 870,803 888,888 - - - 872,100 888,888 1 300 875,000 1 5 898,998 6.978 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12 2,000 12 2,000
صینا205

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

اوراق بورس 999,999 25,532.00 2.62 972,727 1,740.00 0.18 1398/08/18 3 11 10.7 میلیون - 974,467 960,000 - - - 960,000 999,999 1 2,500 948,933 1 863 1.048 میلیون 972.727 میلیارد - - - - - - - - - - - 11 11 -
اروند11

منفعت صبا اروند سپهر 14001222

اوراق فرابورس 965,960 14,002.00 1.47 951,968 10.00 0.00 1398/08/18 2 3,164 3.012 میلیارد - 951,958 951,959 - - - 951,959 965,960 1 500 947,001 1 4,835 965,960 4.76 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,164 - - 3,164
صایپا403

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

اوراق بورس 949,495 18,731.00 1.93 951,965 16,261.00 1.68 1398/08/18 2 145 138.035 میلیون - 968,226 952,000 - - - 949,495 952,000 1 70 933,000 1 772 967,000 1.666 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 143 2 145 -
اجاد27

اجاره آپرورش-کاردان991117

اوراق فرابورس 1,000,000 10,000.00 0.99 1,000,000 10,000.00 0.99 1398/07/30 2 6,636 6.636 میلیارد - 1.01 میلیون 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 2,500 999,000 1 2,500 1.01 میلیون 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 6,636 - 6,636
سلامت4

مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991117

اوراق فرابورس 998,999 14,061.00 1.43 992,999 8,061.00 0.82 1398/08/13 2 6 5.958 میلیون - 984,938 963,001 - - - 963,001 998,999 1 5,000 960,200 1 10 999,999 992.999 میلیارد - - - - - - - - - - 6 - 6 -
رایان911

مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%

اوراق بورس 985,150 17,605.00 1.82 985,150 17,605.00 1.82 1398/07/30 2 6,000 5.911 میلیارد - 967,545 985,150 - - - 985,150 985,150 1 3,000 975,000 1 3,000 984,750 985.15 میلیارد - - - - - - - - - - - 6,000 - 6,000
افاد1

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

اوراق فرابورس 980,765 10,764.00 1.11 980,765 10,764.00 1.11 1398/08/18 2 600 588.459 میلیون - 970,001 980,764 - - - 980,764 980,765 0 100 968,500 1 - - 29.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 600 - 100 500
اشاد5

مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922

اوراق فرابورس 1.001 میلیون 333.00 0.03 1.001 میلیون 331.00 0.03 1398/08/20 2 200 200.201 میلیون - 1.001 میلیون 1.001 میلیون - - - 1.001 میلیون 1.001 میلیون 1 2,000 997,010 1 100 1.004 میلیون 9.37 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 200 - 200 -
صبا1401

اجاره مهندسی صبا نفت14010225

اوراق فرابورس 1.014 میلیون 10,037.00 1.00 1.014 میلیون 10,037.00 1.00 1398/08/20 2 6 6.083 میلیون - 1.004 میلیون 1.014 میلیون - - - 1.014 میلیون 1.014 میلیون 1 1,400 1.004 میلیون 1 1,394 1.014 میلیون 932.71 میلیارد - - - - - - - - - - 6 - - 6
صخود1412

ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 990,000 0.00 0.00 995,000 5,000.00 0.51 1398/07/30 2 2 1.99 میلیون - 990,000 1,000,000 - - - 990,000 1,000,000 1 994 990,000 1 1,000 1,000,000 995 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا991

اجاره تامین اجتماعی-امین991226

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/20 2 50,000 50 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 0 5,999 971,000 1 - - 7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
مبین014

اجاره اعتماد مبین لوتوس011019

اوراق فرابورس 848,501 8,401.00 1.00 848,501 8,401.00 1.00 1398/08/8 2 20 16.97 میلیون - 840,100 848,501 - - - 848,501 848,501 1 95 840,503 1 20 909,999 2.546 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20 - - 20
سلامت1

مرابحه دولتی تعاون-ملت991118

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/5 2 10,500 10.5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 700 1,000,000 1 700 1.01 میلیون 3.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10,500 - 10,500
مبین011

اجاره اعتماد مبین لوتوس010710

اوراق فرابورس 919,386 26,269.00 2.94 919,386 26,269.00 2.94 1398/08/20 2 126 115.843 میلیون - 893,117 919,386 - - - 919,386 919,386 1 1,874 919,386 1 3,136 937,773 2.298 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 126 126 -
اخزا624

اسنادخزانه-م24بودجه96-990625

اوراق فرابورس 854,001 1,008.00 0.12 854,024 985.00 0.12 1398/08/20 2 512 437.26 میلیون - 855,009 855,300 - - - 854,001 855,300 1 6,997 853,090 1 200 859,000 10.892 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9 503 512 -
اروند10

منفعت صبا اروند لوتوس 14001222

اوراق فرابورس 930,150 4,855.00 0.52 930,558 4,447.00 0.48 1398/08/20 2 1,021 950.1 میلیون - 935,005 950,000 - - - 930,150 950,000 1 1,000 916,673 1 54 960,000 4.653 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21 1,000 21 1,000
سلامت3

مرابحه دولتی تعاون-امید991117

اوراق فرابورس 1.013 میلیون 12,500.00 1.25 1.013 میلیون 12,500.00 1.25 1398/08/13 1 3,000 3.038 میلیارد - 1,000,000 1.013 میلیون - - - 1.013 میلیون 1.013 میلیون 1 3,000 1.003 میلیون 1 3,000 1.013 میلیون 1.519 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
اجاد22

اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991117

اوراق فرابورس 973,100 6,021.00 0.61 973,100 6,021.00 0.61 1398/08/20 1 1,000 973.1 میلیون - 979,121 973,100 - - - 973,100 973,100 1 1,000 973,100 1 385 1.2 میلیون 4.866 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اجاد26

اجاره دولتی آپرورش-امید991117

اوراق فرابورس 1,000,000 9,900.00 1.00 1,000,000 9,900.00 1.00 1398/07/29 1 1,500 1.5 میلیارد - 990,100 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 1,500 995,000 1 1,500 1.005 میلیون 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,500 - 1,500
سلامت2

مرابحه دولت تعاون-کاردان991117

اوراق فرابورس 979,411 0.00 0.00 979,411 0.00 0.00 1398/06/25 1 1 979,411 - 979,411 979,411 - - - 979,411 979,411 1 599 979,411 1 600 999,000 2.938 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
اجاد24

اجاره دولتی آپرورش-نوین991117

اوراق فرابورس 1 میلیون 9,999.00 0.99 1 میلیون 9,999.00 0.99 1398/06/3 1 5 5 میلیون - 1.01 میلیون 1 میلیون - - - 1 میلیون 1 میلیون 1 1,000 1 میلیون 1 500 1.01 میلیون 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 5 -
قرن99

مرابحه پدیده شیمی قرن990701

اوراق فرابورس 970,000 0.00 0.00 970,000 0.00 0.00 1398/08/13 1 2 1.94 میلیون - 970,000 970,000 - - - 970,000 970,000 0 4,898 970,000 1 - - 485 میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
اجاد23

اجاره دولتی آپرورش-ملت991117

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/07/29 1 204 204 میلیون - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 0 5,000 987,000 1 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 204 204 -
مشهد995

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه16%

اوراق بورس 979,000 29,000.00 3.05 979,000 29,000.00 3.05 1398/08/2 1 2 1.958 میلیون - 950,000 979,000 - - - 979,000 979,000 1 2,000 970,000 1 1,998 979,000 1.958 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 - - 5
مشهد905

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 16%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/19 1 1,800 1.8 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7,410 - 7,410
صایپا908

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

اوراق بورس 960,000 8,244.00 0.87 955,000 3,244.00 0.34 1398/08/20 1 110 105.05 میلیون - 951,756 960,000 - - - 960,000 960,000 1 86 960,000 1 19 976,000 1.91 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 44 - 44 -
امید99

مشارکت لیزینگ امید9907

اوراق فرابورس 976,110 0.00 0.00 976,110 0.00 0.00 1398/08/19 1 1 976,110 - 976,110 976,110 - - - 976,110 976,110 1 2,000 966,349 1 2,000 976,110 976.11 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - - 1
لوتوس99

اجاره لوتوس پارسیان990717

اوراق فرابورس 1,000,000 10,000.00 0.99 1,000,000 10,000.00 0.99 1398/08/14 1 9 9 میلیون - 1.01 میلیون 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 987 1,000,000 1 980 1.01 میلیون 480 میلیارد - - - - - - - - - - - 9 9 -
تهران811

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه21%

اوراق بورس 1.04 میلیون 40,000.00 4.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/19 1 1 1,000,000 - 1,000,000 1.04 میلیون - - - 1.04 میلیون 1.04 میلیون 0 1 1.08 میلیون 1 - - 4.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تهران812

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

اوراق بورس 795,805 0.00 0.00 859,469 63,664.00 8.00 1398/07/30 1 1,000 859.469 میلیون - 795,805 795,805 - - - 795,805 795,805 0 15,037 859,469 6 - - 2.063 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
مترو9812

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

اوراق بورس 992,386 9,826.00 1.00 992,386 9,826.00 1.00 1398/08/18 1 3 2.977 میلیون - 982,560 992,386 - - - 992,386 992,386 1 69 983,000 1 69 992,386 2.977 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30 - - 30
صدانا98

اجاره دانا پتروریگ کیش 1394

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/14 1 171 171 میلیون - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 0 2,839 1,000,000 2 - - 650 میلیارد - - - - - - - - - - - 171 171 -
جوپار99

اوراق اجاره جوپار 990212

اوراق فرابورس 1.011 میلیون 0.00 0.00 1.011 میلیون 0.00 0.00 1398/08/19 1 356 359.916 میلیون - 1.011 میلیون 1.011 میلیون - - - 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1 240 1.002 میلیون 1 2 1.015 میلیون 524.204 میلیارد - - - - - - - - - - - 356 356 -
اجاد25

اجاره دولتی آپرورش-سپهر991117

اوراق فرابورس 980,000 20,000.00 2.00 980,000 20,000.00 2.00 1398/08/8 1 11 10.78 میلیون - 1,000,000 980,000 - - - 980,000 980,000 0 199 980,000 1 - - 2.94 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 11 11 -
صایپا143

صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18%

اوراق بورس 949,000 9,000.00 0.96 949,000 9,000.00 0.96 1398/08/20 1 700 664.3 میلیون - 940,000 949,000 - - - 949,000 949,000 2 2 947,001 1 900 956,000 1.661 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 700 - - 700
صگل1411

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

اوراق بورس 960,213 9,700.00 1.00 960,213 9,700.00 1.00 1398/07/2 1 10 9.602 میلیون - 969,913 960,213 - - - 960,213 960,213 1 400 960,213 1 400 969,913 1.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -
مگچسا104

مشارکت گچساران- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 995,065 0.00 0.00 985,212 9,853.00 0.99 1398/07/20 1 1 985,212 - 995,065 995,065 - - - 995,065 995,065 0 3,198 948,602 1 - - 1.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2 - - 2
مبین013

اجاره اعتماد مبین نوین010710

اوراق فرابورس 893,000 22,625.00 2.47 893,000 22,625.00 2.47 1398/06/24 1 13,750 12.279 میلیارد - 915,625 893,000 - - - 893,000 893,000 0 4,200 893,000 1 - - 893 میلیارد - - - - - - - - - - - 13,750 - 13,750
صایپا203

صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%

اوراق بورس 757,100 7,900.00 1.03 757,100 7,900.00 1.03 1398/07/1 1 100 75.71 میلیون - 765,000 757,100 - - - 757,100 757,100 0 900 757,100 1 - - 3.028 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100 - 100
شستا003

اجاره تامین اجتماعی-سپهر000523

اوراق فرابورس 1.014 میلیون 13,900.00 1.39 1.014 میلیون 13,900.00 1.39 1398/08/13 1 220 223.058 میلیون - 1,000,000 1.014 میلیون - - - 1.014 میلیون 1.014 میلیون 1 3,750 995,000 1 3,750 1.015 میلیون 3.042 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 220 - 220
شستا002

اجاره تامین اجتماعی-تمدن000523

اوراق فرابورس 1.006 میلیون 19,733.00 2.00 1.006 میلیون 19,733.00 2.00 1398/06/17 1 4 4.026 میلیون - 986,691 1.006 میلیون - - - 1.006 میلیون 1.006 میلیون 1 5,000 986,691 1 846 1.001 میلیون 4.026 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4 - - 4
کورش99

مرابحه صنعت غذایی کورش990411

اوراق فرابورس 975,000 3,677.00 0.38 975,000 3,677.00 0.38 1398/08/18 1 3 2.925 میلیون - 971,323 975,000 - - - 975,000 975,000 1 2,998 932,002 1 1 975,000 487.5 میلیارد - - - - - - - - - - 3 - 3 -
صفارس412

صکوک اجاره خلیج فارس- 3ماهه16%

اوراق بورس 1.043 میلیون 20,446.00 2.00 1.043 میلیون 20,446.00 2.00 1398/08/13 1 1 1.043 میلیون - 1.022 میلیون 1.043 میلیون - - - 1.043 میلیون 1.043 میلیون 2 12,501 1.022 میلیون 3 12,500 1.043 میلیون 10.427 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اشاد4

مشارکت دولتی4-شرایط خاص980730

اوراق فرابورس 1,000,000 3,460.00 0.35 1,000,000 3,460.00 0.35 1398/07/30 1 400 400 میلیون - 996,540 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 0 1,600 995,626 2 - - 1.667 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 400 400 -
ریل1401

اجاره ریل کوثر14010509

اوراق فرابورس 1.012 میلیون 0.00 0.00 1.012 میلیون 0.00 0.00 1398/08/13 1 3 3.036 میلیون - 1.012 میلیون 1.012 میلیون - - - 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1 375 1.012 میلیون 1 375 1.032 میلیون 303.552 میلیارد - - - - - - - - - - - 3 3 -