شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ذوب4

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 750 63.00 7.75 750 63.00 7.75 1396/12/27 10 5.531 میلیارد 4.148 هزار میلیارد - 813 750 750 750 0 - - 0 - - 46.128 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.531 میلیارد - 5.531 میلیارد
صنایع امید4

توسعه صنایع معدنی امید

سهام فرابورس 941 59.00 5.90 941 59.00 5.90 1396/03/24 2 1.5 میلیارد 1.411 هزار میلیارد - 1,000 941 941 941 0 1.5 میلیارد 940 2 - - 1.411 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.5 میلیارد - 1.5 میلیارد
وسبحان4

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 2,376 877.00 58.51 2,376 877.00 58.51 1396/12/21 4 1.181 میلیارد 2.806 هزار میلیارد - 1,499 2,376 2,376 2,376 0 - - 0 - - 3.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1.181 میلیارد
خدمات بازنشستگی4

خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی

سهام فرابورس 1,230 230.00 23.00 1,230 230.00 23.00 1395/10/5 3 990 میلیون 1.218 هزار میلیارد - 1,000 1,230 1,230 1,230 0 - - 0 - - 1.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 990 میلیون - 990 میلیون
حریل4

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 1,425 36.00 2.59 1,425 36.00 2.59 1395/09/28 1 784 میلیون 1.117 هزار میلیارد - 1,389 1,425 1,425 1,425 0 - - 0 - - 2.793 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 784 میلیون - 784 میلیون
کرمان خودرو

گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/08/1 2,216 730.968 میلیون 730.968 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 465,075 1,000 9 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 730.968 میلیون
بمپنا4

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 1,000 47,217.00 97.93 1,000 47,217.00 97.93 1398/09/3 1 634.814 میلیون 634.814 میلیارد - 48,217 1,000 1,000 1,000 - - - - 728 میلیارد - - - - - - - - - - - 634.814 میلیون - 634.814 میلیون
حکمت2

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 788 212.00 21.20 788 212.00 21.20 1398/03/21 7 598.978 میلیون 471.995 میلیارد - 1,000 788 788 788 0 - - 0 - - 4.728 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 598.978 میلیون - 598.978 میلیون
میدکو2

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 4,900 8.00 0.16 4,900 8.00 0.16 1398/09/5 2 578 میلیون 2.832 هزار میلیارد - 4,892 4,900 4,900 4,900 0 - - 0 - - 173.95 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 578 میلیون - 578 میلیون
باران

بیمه زندگی باران50%تادیه

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1398/04/5 701 467.254 میلیون 233.627 میلیارد - 500 500 500 500 0 440,000 500 44 - - 600 میلیارد - - - - - - - - - - 7.584 میلیون 459.67 میلیون - 467.254 میلیون
انرژی سپهر4

توسعه برق و انرژی سپهر

سهام فرابورس 1,007 7.00 0.70 1,007 7.00 0.70 1396/04/31 1 300 میلیون 302.1 میلیارد - 1,000 1,007 1,007 1,007 - - - - 302.1 میلیارد - - - - - - - - - - - 300 میلیون - 300 میلیون
مارون4

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 33,000 4,071.00 14.07 33,000 4,071.00 14.07 1396/05/21 1 283.228 میلیون 9.347 هزار میلیارد - 28,929 33,000 33,000 33,000 0 - - 0 - - 264 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 283.228 میلیون - 283.228 میلیون
ثعمرا4

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 1,763 629.00 55.47 1,763 629.00 55.47 1397/05/8 1 279.534 میلیون 492.818 میلیارد - 1,134 1,763 1,763 1,763 0 - - 0 - - 2.292 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 279.534 میلیون - 279.534 میلیون
وگستر4

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 2,630 542.00 25.96 2,630 542.00 25.96 1396/08/30 2 274.097 میلیون 720.874 میلیارد - 2,088 2,630 2,630 2,630 0 - - 0 - - 1.052 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 274.097 میلیون
بجهرم4

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,320 122.00 5.00 2,320 122.00 5.00 1398/08/13 1 250 میلیون 580 میلیارد - 2,442 2,320 2,320 2,320 0 - - 0 - - 56.017 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250 میلیون - 250 میلیون
چکاپا4

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 3,500 665.00 23.46 3,500 665.00 23.46 1395/12/9 1 248.367 میلیون 869.284 میلیارد - 2,835 3,500 3,500 3,500 0 - - 0 - - 8.245 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 248.367 میلیون - 248.367 میلیون
حکمتح

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/16 2,523 226.564 میلیون 226.564 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 76.284 میلیون 150.28 میلیون - 226.564 میلیون
میهنح

ح . بیمه میهن

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/05/14 3,735 196.375 میلیون 196.375 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 57.325 میلیون 139.051 میلیون - 196.375 میلیون
پخش4

پخش البرز

سهام فرابورس 4,535 2,148.00 89.99 4,535 2,148.00 89.99 1397/10/25 2 192 میلیون 870.72 میلیارد - 2,387 4,535 4,535 4,535 0 - - 0 - - 4.308 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 192 میلیون - 192 میلیون
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,949 27.00 1.40 1,941 19.00 0.99 12:30 13,543 183.013 میلیون 355.14 میلیارد 11,644.27 1,922 1,930 1,901 1,969 1 9,078 1,949 3 140 1,949 112.059 هزار میلیارد 211.22 میلیون 145.905 میلیون 61.504 میلیون 91.842 میلیون 54.063 میلیون 95.897 میلیون 9.74 میلیون 12.01 2.16 1.22 167.714 میلیون 15.299 میلیون 181.777 میلیون 1.236 میلیون
ومللح

ح . اعتباری ملل

سهام فرابورس 299 15.00 4.78 299 15.00 4.78 1396/03/16 3,072 153.568 میلیون 45.917 میلیارد - 314 299 299 299 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 153.568 میلیون - 153.568 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,835 15.00 0.53 2,934 114.00 4.04 12:29 17,391 130.435 میلیون 382.668 میلیارد 6,302.34 2,820 2,740 2,716 2,835 6 1.363 میلیون 2,961 66 7,964 2,961 64.371 هزار میلیارد 72.825 میلیون 28.733 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.177 میلیون 432,041 151.45 2.46 30.06 120.124 میلیون 10.312 میلیون 108.04 میلیون 22.395 میلیون
سرچشمه4

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,000 2,329.00 49.86 7,000 2,329.00 49.86 1398/03/5 1 118.815 میلیون 831.705 میلیارد - 4,671 7,000 7,000 7,000 0 - - 0 - - 23.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 118.815 میلیون - 118.815 میلیون
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 2,100 1,100.00 110.00 1398/06/26 2,280 113.227 میلیون 113.227 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 1.785 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.33 میلیون 102.897 میلیون - 113.227 میلیون
توسعه نیشکر4

توسعه نیشکر و صنایع جانبی

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/02/20 1 100 میلیون 100 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - 100 میلیارد - - - - - - - - - - - 100 میلیون - 100 میلیون
برق مپنا4

تولید برق پرند مپنا

سهام فرابورس 100,000 0.00 0.00 100,000 0.00 0.00 1396/07/11 1 88.963 میلیون 8.896 هزار میلیارد - 100,000 100,000 100,000 100,000 0 - - 0 - - 8.896 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 88.963 میلیون - 88.963 میلیون
غشهداب4

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,410 195.00 6.07 3,410 195.00 6.07 1397/08/30 1 84.866 میلیون 289.395 میلیارد - 3,215 3,410 3,410 3,410 0 - - 0 - - 4.535 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 84.866 میلیون - 84.866 میلیون
وهورح

ح .مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 175 9.00 4.89 175 9.00 4.89 1396/10/10 843 82.918 میلیون 14.511 میلیارد - 184 175 175 175 0 26,266 175 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 82.918 میلیون
وعسکر2

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 2,060 59.00 2.78 2,060 59.00 2.78 1398/05/9 2 82.004 میلیون 168.929 میلیارد - 2,119 2,060 2,060 2,060 0 - - 0 - - 12.484 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 82.004 میلیون - 82.004 میلیون
سمگا4

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 3,341 1,442.00 75.93 3,341 1,442.00 75.93 1395/12/28 1 81.3 میلیون 271.623 میلیارد - 1,899 3,341 3,341 3,341 0 - - 0 - - 10.023 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 81.3 میلیون - 81.3 میلیون
حکمتح2

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 55 2.00 3.51 55 2.00 3.51 1396/07/4 5 77.733 میلیون 4.275 میلیارد - 57 55 55 55 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 77.733 میلیون - 77.733 میلیون
قشیرح

ح.قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 1,478 76.00 4.89 1,477 77.00 4.95 1396/10/13 1,496 69.703 میلیون 102.958 میلیارد - 1,554 1,478 1,477 1,480 0 790,975 1,478 16 - - - - - - - - - - - - - 8.69 میلیون 61.013 میلیون - 69.703 میلیون
سمگاح

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 911 0.00 0.00 901 10.00 1.10 1396/05/9 800 58.913 میلیون 53.085 میلیارد - 911 910 900 911 1 15,000 951 1 16,900 1,002 - - - - - - - - - - - 37.326 میلیون 21.587 میلیون - 58.913 میلیون
کتوکا4

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 1,190 9,559.00 88.93 1,190 9,559.00 88.93 1398/02/4 1 55.302 میلیون 65.809 میلیارد - 10,749 1,190 1,190 1,190 - - - - 178.5 میلیارد - - - - - - - - - - - 55.302 میلیون - 55.302 میلیون
میدکوح2

ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه

سهام فرابورس 2,780 136.00 4.66 2,780 136.00 4.66 1397/08/9 2 53.37 میلیون 148.37 میلیارد - 2,916 2,780 2,780 2,780 0 - - 0 - - 18.07 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 53.37 میلیون - 53.37 میلیون
حسینا4

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 14,888 7,762.00 108.93 14,888 7,762.00 108.93 1396/06/4 1 50.575 میلیون 752.953 میلیارد - 7,126 14,888 14,888 14,888 - - - - 7.444 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50.575 میلیون - 50.575 میلیون
بساما4

بیمه سامان

سهام فرابورس 4,500 1,101.00 32.39 4,500 1,101.00 32.39 1397/12/14 1 45.726 میلیون 205.766 میلیارد - 3,399 4,500 4,500 4,500 0 - - 0 - - 6.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 45.726 میلیون - 45.726 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 3,297 30.00 0.92 3,399 132.00 4.04 12:30 3,910 45.205 میلیون 153.629 میلیارد 11,202.19 3,267 3,250 3,100 3,390 0 20,000 3,430 1 - - 20.211 هزار میلیارد 362.5 میلیون 240.791 میلیون 6.4 میلیون 320.41 میلیون -87,307,149 23.472 میلیون -40,129,008 -0.49 -0.2 0.84 30.001 میلیون 15.204 میلیون 40.813 میلیون 4.392 میلیون
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 2,582 76.00 3.03 2,602 96.00 3.83 12:29 3,301 44.094 میلیون 114.731 میلیارد - 2,506 2,512 2,511 2,631 1 400 2,589 1 500 2,593 15.768 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 43.391 میلیون 702,650 36.966 میلیون 7.128 میلیون
حکمتح4

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/15 1 43.997 میلیون 43.997 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 43.997 میلیون - - 43.997 میلیون
هوایی سامان4

خدمات هوایی سامان

سهام فرابورس 12,500 0.00 0.00 12,500 0.00 0.00 1396/09/4 2 43.2 میلیون 540 میلیارد - 12,500 12,500 12,500 12,500 0 - - 0 - - 660 میلیارد - - - - - - - - - - 30 میلیون 13.2 میلیون - 43.2 میلیون
سمگاح2

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 2,082 1,515.00 267.20 2,082 1,515.00 267.20 1395/12/24 1 40.725 میلیون 84.789 میلیارد - 567 2,082 2,082 2,082 - - - - - - - - - - - - - - - - 40.725 میلیون - 40.725 میلیون
سمگاح4

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 2,090 1,530.00 273.21 2,090 1,530.00 273.21 1395/12/28 1 40.65 میلیون 84.959 میلیارد - 560 2,090 2,090 2,090 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 40.65 میلیون - 40.65 میلیون
حسیر4

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 6,000 2,832.00 89.39 6,000 2,832.00 89.39 1397/12/20 1 40.105 میلیون 240.628 میلیارد - 3,168 6,000 6,000 6,000 0 - - 0 - - 3.618 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40.105 میلیون - 40.105 میلیون
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.785 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 22.215 میلیون 1,000 2 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون -
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 13,119 2.00 0.02 13,273 152.00 1.16 12:30 10,945 37.508 میلیون 497.828 میلیارد 8,072.67 13,121 13,231 12,810 13,580 1 380 13,420 1 39,000 13,445 29.537 هزار میلیارد 33.284 میلیون 5.574 میلیون 2.356 میلیون 2.018 میلیون 3.555 میلیون 4.211 میلیون 1.544 میلیون 19.29 8.39 7.07 37.497 میلیون 10,412 35.477 میلیون 2.03 میلیون
اتکای2

بیمه اتکایی ایرانیان

سهام فرابورس 3,180 104.00 3.38 3,180 104.00 3.38 1398/09/13 1 32.4 میلیون 103.032 میلیارد - 3,076 3,180 3,180 3,180 0 - - 0 - - 10.335 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 32.4 میلیون - 32.4 میلیون
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 5,280 4.00 0.08 5,537 261.00 4.95 12:29 2,533 32.276 میلیون 178.709 میلیارد 4,957.89 5,276 5,270 5,240 5,280 0 3.422 میلیون 5,539 217 - - 6.336 هزار میلیارد 8.908 میلیون 3.584 میلیون 1.33 میلیون 1.544 میلیون 2.041 میلیون 2.581 میلیون 780,658 8.42 3.22 2.54 28.476 میلیون 3.8 میلیون 25.444 میلیون 6.832 میلیون
سمگا2

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 7,100 242.00 3.53 7,100 242.00 3.53 1398/09/13 1 29.9 میلیون 212.29 میلیارد - 6,858 7,100 7,100 7,100 0 - - 0 - - 21.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 29.9 میلیون - 29.9 میلیون
حسیر2

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 6,000 193.00 3.32 6,000 193.00 3.32 1398/09/2 1 29.834 میلیون 179.004 میلیارد - 5,807 6,000 6,000 6,000 0 - - 0 - - 3.618 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 29.834 میلیون - 29.834 میلیون
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 5,391 256.00 4.99 5,299 164.00 3.19 17:59 73,494 29.244 میلیون 154.965 میلیارد 174.2 5,135 5,170 5,150 5,391 134 11.185 میلیون 5,391 1729 24,994 5,391 2.308 هزار میلیارد 3.292 میلیون 828,189 600,000 112,342 715,847 - - - 3.73 - 29.244 میلیون - 29.235 میلیون 8,859
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 6,980 1.00 0.01 6,991 12.00 0.17 12:30 5,922 28.985 میلیون 202.642 میلیارد 4,141.62 6,979 6,902 6,776 7,150 1 50,000 6,975 1 3,883 6,980 18.981 هزار میلیارد 24.253 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 246,633 -187,685 -1751.64 2.98 85.31 26.585 میلیون 2.4 میلیون 22.471 میلیون 6.514 میلیون
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 6,449 26.00 0.40 6,475 0.00 0.00 14:19 4,166 27.173 میلیون 178.994 میلیارد 5,866.13 6,475 6,788 6,449 6,788 89 - - 0 1.018 میلیون 6,449 4.34 هزار میلیارد 6.111 میلیون 1.977 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 711,323 183,655 25.88 4.18 6.68 27.064 میلیون 108,813 15.247 میلیون 11.926 میلیون
ارفع2

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 6,150 166.00 2.77 6,150 166.00 2.77 1398/05/13 1 26.244 میلیون 161.401 میلیارد - 5,984 6,150 6,150 6,150 0 - - 0 - - 55.35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 26.244 میلیون - 26.244 میلیون
آسامید4

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

سهام فرابورس 10,142 6.00 0.06 10,142 6.00 0.06 1398/05/26 1 25 میلیون 253.55 میلیارد - 10,136 10,142 10,142 10,142 0 - - 0 - - 1.014 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25 میلیون - 25 میلیون
دماوند2

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 30,000 23.00 0.08 30,000 23.00 0.08 1397/12/26 1 25 میلیون 750 میلیارد - 29,977 30,000 30,000 30,000 0 - - 0 - - 82.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25 میلیون - 25 میلیون
آسامید2

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

سهام فرابورس 1 10,157.00 99.99 1 10,157.00 99.99 1398/08/1 2,497 24.97 میلیون 24.97 میلیون - 10,158 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 24.97 میلیون - 24.97 میلیون
ودی2

بیمه دی

سهام فرابورس 2,600 56.00 2.20 2,600 56.00 2.20 1398/05/30 1 24.5 میلیون 63.7 میلیارد - 2,544 2,600 2,600 2,600 0 - - 0 - - 6.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24.5 میلیون - 24.5 میلیون
نسیم4

ص.س.زمین و ساختمان نسیم

سهام فرابورس 13,043 1,168.00 9.84 13,043 1,168.00 9.84 1395/08/24 1 24.324 میلیون 317.254 میلیارد - 11,875 13,043 13,043 13,043 0 - - 0 - - 386.073 میلیارد - - - - - - - - - - - 24.324 میلیون - 24.324 میلیون
شغدیر4

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 1,700 700.00 70.00 1,700 700.00 70.00 1397/04/13 1 24.236 میلیون 41.201 میلیارد - 1,000 1,700 1,700 1,700 0 - - 0 - - 2.21 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24.236 میلیون - 24.236 میلیون
چکاپا2

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 8,784 0.00 0.00 8,784 0.00 0.00 1398/08/19 1 23 میلیون 202.032 میلیارد - 8,784 8,784 8,784 8,784 0 - - 0 - - 20.692 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 23 میلیون - 23 میلیون
غشهدابح

ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 2,210 105.00 4.99 2,210 105.00 4.99 1398/04/15 845 23 میلیون 50.83 میلیارد - 2,105 2,210 2,210 2,210 0 7.076 میلیون 2,210 159 - - - - - - - - - - - - - 14.324 میلیون 8.676 میلیون - 23 میلیون
اتکامح

ح. شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 650 34.00 4.97 650 34.00 4.97 1398/04/23 484 20.174 میلیون 13.113 میلیارد - 684 710 650 710 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 10.071 میلیون 10.103 میلیون - 20.174 میلیون
شپاس2

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 10,150 491.00 4.61 10,150 491.00 4.61 1398/07/10 1 20 میلیون 203 میلیارد - 10,641 10,150 10,150 10,150 0 - - 0 - - 24.36 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
شتوکا4

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 1,499 13,826.00 90.22 1,499 13,826.00 90.22 1398/02/4 1 19.99 میلیون 29.965 میلیارد - 15,325 1,499 1,499 1,499 - - - - 224.85 میلیارد - - - - - - - - - - - 19.99 میلیون - 19.99 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 3,282 156.00 4.99 3,272 146.00 4.67 12:29 1,551 19.549 میلیون 63.96 میلیارد 8,818.09 3,126 3,170 3,150 3,282 0 4.131 میلیون 3,282 130 - - 7.278 هزار میلیارد 49.8 میلیون 45.118 میلیون 2.5 میلیون 41.62 میلیون 3.498 میلیون 9.815 میلیون 1.517 میلیون 4.59 1.99 0.71 18.663 میلیون 886,795 16.142 میلیون 3.407 میلیون
وهورح2

ح .مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 320 15.00 4.92 320 15.00 4.92 1396/05/23 1 19.515 میلیون 6.245 میلیارد - 305 320 320 320 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 19.515 میلیون - 19.515 میلیون
کوثرح

ح . بیمه کوثر

سهام فرابورس 600 0.00 0.00 600 0.00 0.00 1395/11/18 330 19.041 میلیون 11.425 میلیارد - 600 600 600 600 0 338,603 600 23 - - - - - - - - - - - - - 2.241 میلیون 16.8 میلیون - 19.041 میلیون
ثالوندح

ح . سرمایه گذاری مسکن الوند

سهام فرابورس 690 12.00 1.77 690 12.00 1.77 1397/10/11 379 18.626 میلیون 12.851 میلیارد - 678 678 678 711 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 5.226 میلیون 13.4 میلیون - 18.626 میلیون
کاریس4

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

سهام فرابورس 41,579 1,942.00 4.90 41,579 1,942.00 4.90 1398/07/30 1 18.452 میلیون 767.233 میلیارد - 39,637 41,579 41,579 41,579 0 - - 0 - - 41.579 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.452 میلیون - 18.452 میلیون
اتکام2

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 1,012 0.00 0.00 1,012 0.00 0.00 1397/04/4 1 18.145 میلیون 18.362 میلیارد - 1,012 1,012 1,012 1,012 0 - - 0 - - 3.036 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.145 میلیون - 18.145 میلیون
کگهر4

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 6,800 5,800.00 580.00 6,800 5,800.00 580.00 1397/08/26 4 18.13 میلیون 123.284 میلیارد - 1,000 6,800 6,800 6,800 - - - - 83.64 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.13 میلیون - 18.13 میلیون
بزاگرس2

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,908 0.00 0.00 4,908 0.00 0.00 1398/06/10 1 18 میلیون 88.344 میلیارد - 4,908 4,908 4,908 4,908 - - - - 14.724 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18 میلیون - 18 میلیون
سرمایه لقمان4

سرمایه گذاری لقمان

سهام فرابورس 2,346 1,346.00 134.60 2,346 1,346.00 134.60 1395/10/11 8 17.343 میلیون 40.687 میلیارد - 1,000 2,346 2,346 2,346 0 - - 0 - - 40.687 میلیارد - - - - - - - - - - - 17.343 میلیون - 17.343 میلیون
توریل2

توکاریل

سهام فرابورس 1,501 6.00 0.40 1,501 6.00 0.40 1397/03/8 1 17 میلیون 25.517 میلیارد - 1,495 1,501 1,501 1,501 0 - - 0 - - 3.002 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 17 میلیون - 17 میلیون
سرچشمه2

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 4,590 11.00 0.24 4,590 11.00 0.24 1398/03/12 1 17 میلیون 78.03 میلیارد - 4,579 4,590 4,590 4,590 0 - - 0 - - 15.606 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 17 میلیون - 17 میلیون
خدیزل2

بهمن دیزل

سهام فرابورس 3,110 0.00 0.00 3,110 0.00 0.00 1397/05/14 1 16.95 میلیون 52.715 میلیارد - 3,110 3,110 3,110 3,110 - - - - 3.11 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16.95 میلیون - 16.95 میلیون
شبصیر2

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 16,000 471.00 2.86 16,000 471.00 2.86 1398/05/6 1 16.4 میلیون 262.4 میلیارد - 16,471 16,000 16,000 16,000 0 - - 0 - - 5.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16.4 میلیون - 16.4 میلیون
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 3,451 32.00 0.92 3,434 49.00 1.41 13:59 2,302 15.846 میلیون 54.422 میلیارد 8,829.84 3,483 3,468 3,351 3,500 1 470,000 3,450 14 27,915 3,460 5.913 هزار میلیارد 10.091 میلیون 5.889 میلیون 1.96 میلیون 3.36 میلیون 2.528 میلیون 1.803 میلیون 318,362 19.97 2.51 3.53 15.846 میلیون - 15.846 میلیون -
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 3,110 122.00 4.08 3,044 56.00 1.87 12:30 1,410 15.72 میلیون 47.855 میلیارد 10,342.54 2,988 2,986 2,900 3,137 1 656 3,100 1 2,257 3,100 3.896 هزار میلیارد 4.817 میلیون 2.297 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 76,320 97,489 37.98 2.58 48.51 15.1 میلیون 620,000 13.933 میلیون 1.787 میلیون
ذوب2

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,715 0.00 0.00 1,715 0.00 0.00 1398/03/12 1 15.633 میلیون 26.811 میلیارد - 1,715 1,715 1,715 1,715 0 - - 0 - - 105.479 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15.633 میلیون - 15.633 میلیون
اوصتا2

صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

سهام فرابورس 1 13,397.00 99.99 1 13,397.00 99.99 1398/09/10 153 15.3 میلیون 15.3 میلیون - 13,398 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 15.3 میلیون - 15.3 میلیون
تبرک2

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 3,380 0.00 0.00 3,380 0.00 0.00 1398/03/26 1 15.237 میلیون 51.5 میلیارد - 3,380 3,380 3,380 3,380 0 - - 0 - - 7.542 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15.237 میلیون - 15.237 میلیون
شاوان4

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 3,767 8,958.00 70.40 3,767 8,958.00 70.40 1396/07/25 1 15.056 میلیون 56.717 میلیارد - 12,725 3,767 3,767 3,767 - - - - 4.307 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 15.056 میلیون
اوصتا4

صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

سهام فرابورس 13,395 3.00 0.02 13,395 3.00 0.02 1398/09/10 1 14.931 میلیون 200 میلیارد - 13,398 13,395 13,395 13,395 0 - - 0 - - 1.34 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.931 میلیون - 14.931 میلیون
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 3,457 62.00 1.83 3,508 113.00 3.33 12:29 1,542 14.704 میلیون 51.58 میلیارد 8,500.29 3,395 3,500 3,388 3,564 1 850 3,446 1 18,200 3,470 1.658 هزار میلیارد 2.762 میلیون 1.365 میلیون 300,000 657,320 707,502 312,683 145,833 12.16 2.51 5.67 13.494 میلیون 1.21 میلیون 11.604 میلیون 3.1 میلیون
نوین2

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,337 0.00 0.00 1,337 0.00 0.00 1398/01/25 1 14.5 میلیون 19.387 میلیارد - 1,337 1,337 1,337 1,337 0 - - 0 - - 2.006 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.5 میلیون - 14.5 میلیون
ودی4

بیمه دی

سهام فرابورس 1,156 32.00 2.85 1,156 32.00 2.85 1397/03/20 2 14.451 میلیون 16.705 میلیارد - 1,124 1,156 1,156 1,156 0 - - 0 - - 2.89 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.451 میلیون - - 14.451 میلیون
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 6,570 43.00 0.65 6,601 12.00 0.18 14:17 2,247 14.081 میلیون 92.954 میلیارد 9,575.87 6,613 6,791 6,564 6,800 1 107,500 6,510 2 13,784 6,547 21.274 هزار میلیارد 26.355 میلیون 9.905 میلیون 3.4 میلیون 3.911 میلیون 5.994 میلیون 2.881 میلیون 2.666 میلیون 8.24 3.65 7.62 10.416 میلیون 3.665 میلیون 9.503 میلیون 4.578 میلیون
دسانکو2

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 1,526 44.00 2.97 1,526 44.00 2.97 1397/06/14 1 13.2 میلیون 20.143 میلیارد - 1,482 1,526 1,526 1,526 - - - - 1.314 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 13.2 میلیون - 13.2 میلیون
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 9,180 14.00 0.15 9,529 363.00 3.96 14:23 2,284 13.127 میلیون 125.089 میلیارد 3,214.13 9,166 9,200 9,132 9,330 2 256,420 9,624 36 1,123 9,695 17.208 هزار میلیارد 21.876 میلیون 7.038 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 4.893 میلیون 1.834 میلیون 9.56 4.16 3.58 12.737 میلیون 390,000 10.877 میلیون 2.249 میلیون
ثباغ2

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 2,000 24.00 1.19 2,000 24.00 1.19 1397/06/5 1 13 میلیون 26 میلیارد - 2,024 2,000 2,000 2,000 0 - - 0 - - 2.64 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 13 میلیون - 13 میلیون
آ س پح

ح. آ.س.پ

سهام فرابورس 860 0.00 0.00 860 0.00 0.00 1398/06/4 277 12.882 میلیون 11.083 میلیارد - 860 903 860 903 0 30,000 859 1 - - - - - - - - - - - - - 177,172 - - 177,172
ولبهمن2

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 1,959 0.00 0.00 1,959 0.00 0.00 1395/12/23 2 12.798 میلیون 25.071 میلیارد - 1,959 1,959 1,959 1,959 0 - - 0 - - 1.567 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12.798 میلیون - 12.798 میلیون
افاد544

منفعت دولت5-ش.خاص لوتوس0108

سهام فرابورس 992,600 7,840.00 0.78 994,424 6,016.00 0.60 1398/09/2 2 12.745 میلیون 12.674 هزار میلیارد - 1 میلیون 1.001 میلیون 992,600 1.001 میلیون 0 - - 0 - - 9.944 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12.745 میلیون - 12.745 میلیون
اعتماد

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 27,400 11.00 0.04 27,386 3.00 0.01 12:29 892 12.637 میلیون 346.064 میلیارد - 27,389 27,400 27,333 27,420 1 100 27,391 1 90 27,399 1.369 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.069 میلیون 11.568 میلیون 6.064 میلیون 6.572 میلیون
مادیرا4

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 3,650 2,650.00 265.00 3,650 2,650.00 265.00 1397/09/5 4 12.575 میلیون 45.9 میلیارد - 1,000 3,650 3,650 3,650 - - - - 11.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12.575 میلیون 12.575 میلیون -
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 26,532 326.00 1.21 25,620 1,238.00 4.61 12:30 6,186 12.562 میلیون 321.828 میلیارد 2,109.11 26,858 27,707 26,322 28,000 62 - - 0 500,361 25,516 8.35 هزار میلیارد 8.99 میلیون 880,151 330,000 535,410 344,741 1.287 میلیون 104,865 83.32 25.34 6.79 12.502 میلیون 59,245 12.562 میلیون -
سدبیرح

ح. س. تدبیرگران فارس وخوزستان

سهام فرابورس 382 20.00 4.98 383 19.00 4.73 1397/10/5 291 12.367 میلیون 4.732 میلیارد - 402 392 382 392 0 500,000 200 10 - - - - - - - - - - - - - 11.867 میلیون 500,000 - 12.367 میلیون
وسبحان2

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 3,467 0.00 0.00 3,467 0.00 0.00 1398/06/12 1 12 میلیون 41.604 میلیارد - 3,467 3,467 3,467 3,467 0 - - 0 - - 4.507 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12 میلیون - 12 میلیون