شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ذوب4

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 750 63.00 7.75 750 63.00 7.75 1396/12/27 10 5.531 میلیارد 4.148 هزار میلیارد - 813 750 750 750 0 - - 0 - - 46.128 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.531 میلیارد - 5.531 میلیارد
صنایع امید4

توسعه صنایع معدنی امید

سهام فرابورس 941 59.00 5.90 941 59.00 5.90 1396/03/24 2 1.5 میلیارد 1.411 هزار میلیارد - 1,000 941 941 941 0 1.5 میلیارد 940 2 - - 1.411 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.5 میلیارد - 1.5 میلیارد
وسبحان4

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 2,376 877.00 58.51 2,376 877.00 58.51 1396/12/21 4 1.181 میلیارد 2.806 هزار میلیارد - 1,499 2,376 2,376 2,376 0 - - 0 - - 3.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1.181 میلیارد
خدمات بازنشستگی4

خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی

سهام فرابورس 1,230 230.00 23.00 1,230 230.00 23.00 1395/10/5 3 990 میلیون 1.218 هزار میلیارد - 1,000 1,230 1,230 1,230 0 - - 0 - - 1.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 990 میلیون - 990 میلیون
حریل4

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 1,425 36.00 2.59 1,425 36.00 2.59 1395/09/28 1 784 میلیون 1.117 هزار میلیارد - 1,389 1,425 1,425 1,425 0 - - 0 - - 2.793 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 784 میلیون - 784 میلیون
کرمان خودرو

گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/08/1 2,216 730.968 میلیون 730.968 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 465,075 1,000 9 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 730.968 میلیون
حکمت2

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 788 212.00 21.20 788 212.00 21.20 1398/03/21 7 598.978 میلیون 471.995 میلیارد - 1,000 788 788 788 0 - - 0 - - 4.728 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 598.978 میلیون - 598.978 میلیون
باران

بیمه زندگی باران50%تادیه

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1398/04/5 701 467.254 میلیون 233.627 میلیارد - 500 500 500 500 0 440,000 500 44 - - 600 میلیارد - - - - - - - - - - 7.584 میلیون 459.67 میلیون - 467.254 میلیون
انرژی سپهر4

توسعه برق و انرژی سپهر

سهام فرابورس 1,007 7.00 0.70 1,007 7.00 0.70 1396/04/31 1 300 میلیون 302.1 میلیارد - 1,000 1,007 1,007 1,007 - - - - 302.1 میلیارد - - - - - - - - - - - 300 میلیون - 300 میلیون
مارون4

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 33,000 4,071.00 14.07 33,000 4,071.00 14.07 1396/05/21 1 283.228 میلیون 9.347 هزار میلیارد - 28,929 33,000 33,000 33,000 0 - - 0 - - 264 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 283.228 میلیون - 283.228 میلیون
ثعمرا4

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 1,763 629.00 55.47 1,763 629.00 55.47 1397/05/8 1 279.534 میلیون 492.818 میلیارد - 1,134 1,763 1,763 1,763 0 - - 0 - - 2.292 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 279.534 میلیون - 279.534 میلیون
وگستر4

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 2,630 542.00 25.96 2,630 542.00 25.96 1396/08/30 2 274.097 میلیون 720.874 میلیارد - 2,088 2,630 2,630 2,630 0 - - 0 - - 1.052 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 274.097 میلیون
بجهرم4

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,320 122.00 5.00 2,320 122.00 5.00 1398/08/13 1 250 میلیون 580 میلیارد - 2,442 2,320 2,320 2,320 0 - - 0 - - 56.017 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250 میلیون - 250 میلیون
چکاپا4

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 3,500 665.00 23.46 3,500 665.00 23.46 1395/12/9 1 248.367 میلیون 869.284 میلیارد - 2,835 3,500 3,500 3,500 0 - - 0 - - 8.245 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 248.367 میلیون - 248.367 میلیون
حکمتح

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/16 2,523 226.564 میلیون 226.564 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 76.284 میلیون 150.28 میلیون - 226.564 میلیون
میدکو2

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 4,800 18.00 0.37 4,800 18.00 0.37 1398/08/12 1 201.5 میلیون 967.2 میلیارد - 4,818 4,800 4,800 4,800 0 - - 0 - - 139.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 201.5 میلیون - 201.5 میلیون
میهنح

ح . بیمه میهن

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/05/14 3,735 196.375 میلیون 196.375 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 57.325 میلیون 139.051 میلیون - 196.375 میلیون
پخش4

پخش البرز

سهام فرابورس 4,535 2,148.00 89.99 4,535 2,148.00 89.99 1397/10/25 2 192 میلیون 870.72 میلیارد - 2,387 4,535 4,535 4,535 0 - - 0 - - 4.308 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 192 میلیون - 192 میلیون
ومللح

ح . اعتباری ملل

سهام فرابورس 299 15.00 4.78 299 15.00 4.78 1396/03/16 3,072 153.568 میلیون 45.917 میلیارد - 314 299 299 299 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 153.568 میلیون - 153.568 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 2,954 140.00 4.98 2,773 41.00 1.46 1398/08/20 8,437 124.453 میلیون 345.061 میلیارد 12,171.06 2,814 2,674 2,674 2,954 5 948,959 2,954 43 19,474 3,100 18.01 هزار میلیارد 358.493 میلیون 240.791 میلیون 6.4 میلیون 320.41 میلیون -87,307,149 12.806 میلیون -52,216,665 -0.33 -0.17 1.36 117.215 میلیون 7.238 میلیون 115.985 میلیون 8.468 میلیون
سرچشمه4

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,000 2,329.00 49.86 7,000 2,329.00 49.86 1398/03/5 1 118.815 میلیون 831.705 میلیارد - 4,671 7,000 7,000 7,000 0 - - 0 - - 23.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 118.815 میلیون - 118.815 میلیون
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 2,100 1,100.00 110.00 1398/06/26 2,280 113.227 میلیون 113.227 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 1.785 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.33 میلیون 102.897 میلیون - 113.227 میلیون
توسعه نیشکر4

توسعه نیشکر و صنایع جانبی

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/02/20 1 100 میلیون 100 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - 100 میلیارد - - - - - - - - - - - 100 میلیون - 100 میلیون
دمعیار

صندوق س.بادرآمد ثابت معیار-د

سهام فرابورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1398/07/22 1,474 99 میلیون 990 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 546,198 10,000 11 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - 2.141 میلیون 96.859 میلیون - 99 میلیون
برق مپنا4

تولید برق پرند مپنا

سهام فرابورس 100,000 0.00 0.00 100,000 0.00 0.00 1396/07/11 1 88.963 میلیون 8.896 هزار میلیارد - 100,000 100,000 100,000 100,000 0 - - 0 - - 8.896 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 88.963 میلیون - 88.963 میلیون
غشهداب4

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,410 195.00 6.07 3,410 195.00 6.07 1397/08/30 1 84.866 میلیون 289.395 میلیارد - 3,215 3,410 3,410 3,410 0 - - 0 - - 4.535 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 84.866 میلیون - 84.866 میلیون
وهورح

ح .مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 175 9.00 4.89 175 9.00 4.89 1396/10/10 843 82.918 میلیون 14.511 میلیارد - 184 175 175 175 0 26,266 175 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 82.918 میلیون
وعسکر2

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 2,060 59.00 2.78 2,060 59.00 2.78 1398/05/9 2 82.004 میلیون 168.929 میلیارد - 2,119 2,060 2,060 2,060 0 - - 0 - - 12.484 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 82.004 میلیون - 82.004 میلیون
سمگا4

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 3,341 1,442.00 75.93 3,341 1,442.00 75.93 1395/12/28 1 81.3 میلیون 271.623 میلیارد - 1,899 3,341 3,341 3,341 0 - - 0 - - 10.023 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 81.3 میلیون - 81.3 میلیون
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,811 21.00 1.17 1,818 28.00 1.56 1398/08/20 6,361 79.522 میلیون 144.56 میلیارد 12,947.73 1,790 1,831 1,799 1,880 4 70,000 1,820 2 81,175 1,820 110.091 هزار میلیارد 203.655 میلیون 145.905 میلیون 61.504 میلیون 91.842 میلیون 54.063 میلیون 95.897 میلیون 9.74 میلیون 11.48 2.07 1.17 77.92 میلیون 1.602 میلیون 78.488 میلیون 1.034 میلیون
حکمتح2

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 55 2.00 3.51 55 2.00 3.51 1396/07/4 5 77.733 میلیون 4.275 میلیارد - 57 55 55 55 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 77.733 میلیون - 77.733 میلیون
قشیرح

ح.قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 1,478 76.00 4.89 1,477 77.00 4.95 1396/10/13 1,496 69.703 میلیون 102.958 میلیارد - 1,554 1,478 1,477 1,480 0 790,975 1,478 16 - - - - - - - - - - - - - 8.69 میلیون 61.013 میلیون - 69.703 میلیون
سمگاح

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 911 0.00 0.00 901 10.00 1.10 1396/05/9 800 58.913 میلیون 53.085 میلیارد - 911 910 900 911 1 15,000 951 1 16,900 1,002 - - - - - - - - - - - 37.326 میلیون 21.587 میلیون - 58.913 میلیون
کتوکا4

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 1,190 9,559.00 88.93 1,190 9,559.00 88.93 1398/02/4 1 55.302 میلیون 65.809 میلیارد - 10,749 1,190 1,190 1,190 - - - - 178.5 میلیارد - - - - - - - - - - - 55.302 میلیون - 55.302 میلیون
میدکوح2

ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه

سهام فرابورس 2,780 136.00 4.66 2,780 136.00 4.66 1397/08/9 2 53.37 میلیون 148.37 میلیارد - 2,916 2,780 2,780 2,780 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 53.37 میلیون - 53.37 میلیون
حسینا4

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 14,888 7,762.00 108.93 14,888 7,762.00 108.93 1396/06/4 1 50.575 میلیون 752.953 میلیارد - 7,126 14,888 14,888 14,888 - - - - 7.444 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50.575 میلیون - 50.575 میلیون
افاد4

منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/07/30 252 50.079 میلیون 50.079 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 500,000 910,000 3 1,000 1,000,000 50.079 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50.079 میلیون - 50.079 میلیون
بساما4

بیمه سامان

سهام فرابورس 4,500 1,101.00 32.39 4,500 1,101.00 32.39 1397/12/14 1 45.726 میلیون 205.766 میلیارد - 3,399 4,500 4,500 4,500 0 - - 0 - - 6.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 45.726 میلیون - 45.726 میلیون
حکمتح4

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/15 1 43.997 میلیون 43.997 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 43.997 میلیون - - 43.997 میلیون
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 9,514 453.00 5.00 9,473 412.00 4.55 1398/08/20 6,941 43.44 میلیون 411.493 میلیارد 4,135.29 9,061 9,200 9,134 9,514 1 1.172 میلیون 9,514 236 500 9,540 21.344 هزار میلیارد 24.333 میلیون 5.574 میلیون 2.356 میلیون 2.018 میلیون 3.555 میلیون 4.211 میلیون 1.544 میلیون 14.45 6.28 5.3 41.263 میلیون 2.177 میلیون 31.566 میلیون 11.874 میلیون
هوایی سامان4

خدمات هوایی سامان

سهام فرابورس 12,500 0.00 0.00 12,500 0.00 0.00 1396/09/4 2 43.2 میلیون 540 میلیارد - 12,500 12,500 12,500 12,500 0 - - 0 - - 660 میلیارد - - - - - - - - - - 30 میلیون 13.2 میلیون - 43.2 میلیون
سمگاح2

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 2,082 1,515.00 267.20 2,082 1,515.00 267.20 1395/12/24 1 40.725 میلیون 84.789 میلیارد - 567 2,082 2,082 2,082 - - - - - - - - - - - - - - - - 40.725 میلیون - 40.725 میلیون
سمگاح4

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 2,090 1,530.00 273.21 2,090 1,530.00 273.21 1395/12/28 1 40.65 میلیون 84.959 میلیارد - 560 2,090 2,090 2,090 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 40.65 میلیون - 40.65 میلیون
حسیر4

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 6,000 2,832.00 89.39 6,000 2,832.00 89.39 1397/12/20 1 40.105 میلیون 240.628 میلیارد - 3,168 6,000 6,000 6,000 0 - - 0 - - 3.618 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40.105 میلیون - 40.105 میلیون
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.785 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 22.215 میلیون 1,000 2 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون -
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,508 42.00 1.65 2,520 30.00 1.18 1398/08/20 11,006 35.429 میلیون 89.279 میلیارد 6,008.92 2,550 2,512 2,501 2,575 8 7,000 2,510 2 10,045 2,510 61.571 هزار میلیارد 62.828 میلیون 28.728 میلیون 24.145 میلیون 1.982 میلیون 26.746 میلیون 2.171 میلیون 427,123 142.46 2.28 28.02 34.849 میلیون 580,000 34.512 میلیون 917,279
سمگا2

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 7,150 155.00 2.22 7,150 155.00 2.22 1398/08/11 1 29.9 میلیون 213.785 میلیارد - 6,995 7,150 7,150 7,150 0 - - 0 - - 21.45 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 29.9 میلیون - 29.9 میلیون
ارفع2

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 6,150 166.00 2.77 6,150 166.00 2.77 1398/05/13 1 26.244 میلیون 161.401 میلیارد - 5,984 6,150 6,150 6,150 0 - - 0 - - 55.35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 26.244 میلیون - 26.244 میلیون
دماوند2

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 30,000 23.00 0.08 30,000 23.00 0.08 1397/12/26 1 25 میلیون 750 میلیارد - 29,977 30,000 30,000 30,000 0 - - 0 - - 82.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25 میلیون - 25 میلیون
آسامید4

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

سهام فرابورس 10,142 6.00 0.06 10,142 6.00 0.06 1398/05/26 1 25 میلیون 253.55 میلیارد - 10,136 10,142 10,142 10,142 0 - - 0 - - 1.014 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25 میلیون - 25 میلیون
آسامید2

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

سهام فرابورس 1 10,157.00 99.99 1 10,157.00 99.99 1398/08/1 2,497 24.97 میلیون 24.97 میلیون - 10,158 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 24.97 میلیون - 24.97 میلیون
ودی2

بیمه دی

سهام فرابورس 2,600 56.00 2.20 2,600 56.00 2.20 1398/05/30 1 24.5 میلیون 63.7 میلیارد - 2,544 2,600 2,600 2,600 0 - - 0 - - 6.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24.5 میلیون - 24.5 میلیون
نسیم4

ص.س.زمین و ساختمان نسیم

سهام فرابورس 13,043 1,168.00 9.84 13,043 1,168.00 9.84 1395/08/24 1 24.324 میلیون 317.254 میلیارد - 11,875 13,043 13,043 13,043 0 - - 0 - - 386.073 میلیارد - - - - - - - - - - - 24.324 میلیون - 24.324 میلیون
شغدیر4

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 1,700 700.00 70.00 1,700 700.00 70.00 1397/04/13 1 24.236 میلیون 41.201 میلیارد - 1,000 1,700 1,700 1,700 0 - - 0 - - 2.21 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24.236 میلیون - 24.236 میلیون
غشهدابح

ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 2,210 105.00 4.99 2,210 105.00 4.99 1398/04/15 845 23 میلیون 50.83 میلیارد - 2,105 2,210 2,210 2,210 0 7.076 میلیون 2,210 159 - - - - - - - - - - - - - 14.324 میلیون 8.676 میلیون - 23 میلیون
چکاپا2

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 8,784 0.00 0.00 8,784 0.00 0.00 1398/08/19 1 23 میلیون 202.032 میلیارد - 8,784 8,784 8,784 8,784 0 - - 0 - - 20.692 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 23 میلیون - 23 میلیون
اتکامح

ح. شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 650 34.00 4.97 650 34.00 4.97 1398/04/23 484 20.174 میلیون 13.113 میلیارد - 684 710 650 710 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 10.071 میلیون 10.103 میلیون - 20.174 میلیون
حسیر2

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 3,081 69.00 2.19 3,081 69.00 2.19 1397/12/21 1 20 میلیون 61.62 میلیارد - 3,150 3,081 3,081 3,081 0 - - 0 - - 1.858 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
شپاس2

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 10,150 491.00 4.61 10,150 491.00 4.61 1398/07/10 1 20 میلیون 203 میلیارد - 10,641 10,150 10,150 10,150 0 - - 0 - - 24.36 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
شتوکا4

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 1,499 13,826.00 90.22 1,499 13,826.00 90.22 1398/02/4 1 19.99 میلیون 29.965 میلیارد - 15,325 1,499 1,499 1,499 - - - - 224.85 میلیارد - - - - - - - - - - - 19.99 میلیون - 19.99 میلیون
شرانل2

نفت ایرانول

سهام فرابورس 5,598 0.00 0.00 5,598 0.00 0.00 1397/02/1 1 19.614 میلیون 109.798 میلیارد - 5,598 5,598 5,598 5,598 0 - - 0 - - 11.196 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 19.614 میلیون - 19.614 میلیون
وهورح2

ح .مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 320 15.00 4.92 320 15.00 4.92 1396/05/23 1 19.515 میلیون 6.245 میلیارد - 305 320 320 320 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 19.515 میلیون - 19.515 میلیون
حریل2

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 3,000 80.00 2.74 3,000 80.00 2.74 1398/06/9 1 19.4 میلیون 58.2 میلیارد - 2,920 3,000 3,000 3,000 0 - - 0 - - 5.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 19.4 میلیون - 19.4 میلیون
کوثرح

ح . بیمه کوثر

سهام فرابورس 600 0.00 0.00 600 0.00 0.00 1395/11/18 330 19.041 میلیون 11.425 میلیارد - 600 600 600 600 0 338,603 600 23 - - - - - - - - - - - - - 2.241 میلیون 16.8 میلیون - 19.041 میلیون
ثالوندح

ح . سرمایه گذاری مسکن الوند

سهام فرابورس 690 12.00 1.77 690 12.00 1.77 1397/10/11 379 18.626 میلیون 12.851 میلیارد - 678 678 678 711 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 5.226 میلیون 13.4 میلیون - 18.626 میلیون
کاریس4

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

سهام فرابورس 41,579 1,942.00 4.90 41,579 1,942.00 4.90 1398/07/30 1 18.452 میلیون 767.233 میلیارد - 39,637 41,579 41,579 41,579 0 - - 0 - - 41.579 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.452 میلیون - 18.452 میلیون
اتکام2

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 1,012 0.00 0.00 1,012 0.00 0.00 1397/04/4 1 18.145 میلیون 18.362 میلیارد - 1,012 1,012 1,012 1,012 0 - - 0 - - 3.036 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.145 میلیون - 18.145 میلیون
کگهر4

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 6,800 5,800.00 580.00 6,800 5,800.00 580.00 1397/08/26 4 18.13 میلیون 123.284 میلیارد - 1,000 6,800 6,800 6,800 - - - - 83.64 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.13 میلیون - 18.13 میلیون
بزاگرس2

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,908 0.00 0.00 4,908 0.00 0.00 1398/06/10 1 18 میلیون 88.344 میلیارد - 4,908 4,908 4,908 4,908 - - - - 14.724 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18 میلیون - 18 میلیون
سرمایه لقمان4

سرمایه گذاری لقمان

سهام فرابورس 2,346 1,346.00 134.60 2,346 1,346.00 134.60 1395/10/11 8 17.343 میلیون 40.687 میلیارد - 1,000 2,346 2,346 2,346 0 - - 0 - - 40.687 میلیارد - - - - - - - - - - - 17.343 میلیون - 17.343 میلیون
سرچشمه2

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 4,590 11.00 0.24 4,590 11.00 0.24 1398/03/12 1 17 میلیون 78.03 میلیارد - 4,579 4,590 4,590 4,590 0 - - 0 - - 15.606 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 17 میلیون - 17 میلیون
توریل2

توکاریل

سهام فرابورس 1,501 6.00 0.40 1,501 6.00 0.40 1397/03/8 1 17 میلیون 25.517 میلیارد - 1,495 1,501 1,501 1,501 0 - - 0 - - 3.002 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 17 میلیون - 17 میلیون
خدیزل2

بهمن دیزل

سهام فرابورس 3,110 0.00 0.00 3,110 0.00 0.00 1397/05/14 1 16.95 میلیون 52.715 میلیارد - 3,110 3,110 3,110 3,110 - - - - 3.11 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16.95 میلیون - 16.95 میلیون
شبصیر2

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 16,000 471.00 2.86 16,000 471.00 2.86 1398/05/6 1 16.4 میلیون 262.4 میلیارد - 16,471 16,000 16,000 16,000 0 - - 0 - - 5.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16.4 میلیون - 16.4 میلیون
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 2,250 26.00 1.17 2,212 12.00 0.54 1398/08/20 1,650 16.374 میلیون 36.218 میلیارد - 2,224 2,201 2,170 2,260 1 1,800 2,235 1 1 2,256 13.405 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.274 میلیون 9.1 میلیون 16.313 میلیون 61,000
ثرود

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 5,863 308.00 4.99 5,907 264.00 4.28 1398/08/20 2,395 15.809 میلیون 93.379 میلیارد 6,600.89 6,171 6,270 5,863 6,270 20 403 4,691 1 285,757 5,863 3.086 هزار میلیارد 3.579 میلیون 1.202 میلیون 500,000 625,544 576,703 684,309 29,417 100.4 5.12 4.32 15.574 میلیون 235,006 15.756 میلیون 53,335
ذوب2

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,715 0.00 0.00 1,715 0.00 0.00 1398/03/12 1 15.633 میلیون 26.811 میلیارد - 1,715 1,715 1,715 1,715 0 - - 0 - - 105.479 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15.633 میلیون - 15.633 میلیون
تبرک2

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 3,380 0.00 0.00 3,380 0.00 0.00 1398/03/26 1 15.237 میلیون 51.5 میلیارد - 3,380 3,380 3,380 3,380 0 - - 0 - - 7.542 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15.237 میلیون - 15.237 میلیون
شاوان4

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 3,767 8,958.00 70.40 3,767 8,958.00 70.40 1396/07/25 1 15.056 میلیون 56.717 میلیارد - 12,725 3,767 3,767 3,767 - - - - 4.307 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 15.056 میلیون
اپرداز2

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 15,260 2.00 0.01 15,260 2.00 0.01 1398/07/10 1 14.953 میلیون 228.179 میلیارد - 15,262 15,260 15,260 15,260 0 - - 0 - - 15.26 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.953 میلیون 14.953 میلیون -
نوین2

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,337 0.00 0.00 1,337 0.00 0.00 1398/01/25 1 14.5 میلیون 19.387 میلیارد - 1,337 1,337 1,337 1,337 0 - - 0 - - 2.006 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.5 میلیون - 14.5 میلیون
ودی4

بیمه دی

سهام فرابورس 1,156 32.00 2.85 1,156 32.00 2.85 1397/03/20 2 14.451 میلیون 16.705 میلیارد - 1,124 1,156 1,156 1,156 0 - - 0 - - 2.89 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.451 میلیون - - 14.451 میلیون
دسانکو2

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 1,526 44.00 2.97 1,526 44.00 2.97 1397/06/14 1 13.2 میلیون 20.143 میلیارد - 1,482 1,526 1,526 1,526 - - - - 1.314 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 13.2 میلیون - 13.2 میلیون
ثباغ2

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 2,000 24.00 1.19 2,000 24.00 1.19 1397/06/5 1 13 میلیون 26 میلیارد - 2,024 2,000 2,000 2,000 0 - - 0 - - 2.64 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 13 میلیون - 13 میلیون
آ س پح

ح. آ.س.پ

حق تقدم فرابورس 860 0.00 0.00 860 0.00 0.00 1398/06/4 277 12.882 میلیون 11.083 میلیارد - 860 903 860 903 0 30,000 859 1 - - 86 میلیارد - - - - - - - - - - 177,172 - - 177,172
ولبهمن2

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 1,959 0.00 0.00 1,959 0.00 0.00 1395/12/23 2 12.798 میلیون 25.071 میلیارد - 1,959 1,959 1,959 1,959 0 - - 0 - - 1.567 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12.798 میلیون - 12.798 میلیون
مادیرا4

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 3,650 2,650.00 265.00 3,650 2,650.00 265.00 1397/09/5 4 12.575 میلیون 45.9 میلیارد - 1,000 3,650 3,650 3,650 - - - - 11.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12.575 میلیون 12.575 میلیون -
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 38,875 1,851.00 5.00 38,855 1,831.00 4.95 1398/08/11 3,368 12.515 میلیون 486.276 میلیارد 3,715.93 37,024 38,875 37,992 38,875 11 258 38,874 1 140,147 38,875 23.325 هزار میلیارد 23.513 میلیون 1.77 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 898,513 25.96 14.75 32.87 9.958 میلیون 2.558 میلیون 3.791 میلیون 8.724 میلیون
اتکای2

بیمه اتکایی ایرانیان

سهام فرابورس 3,030 112.00 3.84 3,030 112.00 3.84 1398/06/31 1 12.5 میلیون 37.875 میلیارد - 2,918 3,030 3,030 3,030 0 - - 0 - - 9.848 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 12.5 میلیون
سدبیرح

ح. س. تدبیرگران فارس وخوزستان

سهام فرابورس 382 20.00 4.98 383 19.00 4.73 1397/10/5 291 12.367 میلیون 4.732 میلیارد - 402 392 382 392 0 500,000 200 10 - - - - - - - - - - - - - 11.867 میلیون 500,000 - 12.367 میلیون
وسبحان2

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 3,467 0.00 0.00 3,467 0.00 0.00 1398/06/12 1 12 میلیون 41.604 میلیارد - 3,467 3,467 3,467 3,467 0 - - 0 - - 4.507 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12 میلیون - 12 میلیون
ثتران2

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 1,029 0.00 0.00 1,029 0.00 0.00 1397/04/4 1 11.99 میلیون 12.338 میلیارد - 1,029 1,029 1,029 1,029 0 - - 0 - - 1.235 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 11.99 میلیون - 11.99 میلیون
ثپردیس2

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 1,328 0.00 0.00 1,328 0.00 0.00 1397/04/4 1 11.972 میلیون 15.898 میلیارد - 1,328 1,328 1,328 1,328 0 - - 0 - - 1.859 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 11.972 میلیون - 11.972 میلیون
مادیرا2

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 16,429 338.00 2.02 16,429 338.00 2.02 1398/03/20 1 11.95 میلیون 196.327 میلیارد - 16,767 16,429 16,429 16,429 0 - - 0 - - 52.573 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.95 میلیون - - 11.95 میلیون
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 7,300 247.00 3.27 7,295 252.00 3.34 1398/08/20 2,722 11.289 میلیون 82.355 میلیارد 4,147.38 7,547 7,170 7,170 7,547 1 75,175 7,300 4 2,075 7,305 4.528 هزار میلیارد 6.284 میلیون 2.49 میلیون 370,000 1.907 میلیون 582,432 1.436 میلیون 133,093 32.89 7.52 3.05 11.169 میلیون 120,000 11.051 میلیون 238,528
شتران

پالایش نفت تهران

سهام فرابورس 3,440 102.00 2.88 5,525 1,983.00 55.99 1398/08/4 1,671 11.171 میلیون 38.587 میلیارد - 3,542 3,511 3,435 3,538 1 15,000 3,435 1 3,315 3,440 66.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.436 میلیون 735,000 9.571 میلیون 1.6 میلیون
دتولید2

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 2,670 0.00 0.00 2,670 0.00 0.00 1397/09/11 1 11 میلیون 29.37 میلیارد - 2,670 2,670 2,670 2,670 0 - - 0 - - 1.602 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 11 میلیون - 11 میلیون
زشریف2

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 9,703 0.00 0.00 9,703 0.00 0.00 1398/06/11 1 10.8 میلیون 104.792 میلیارد - 9,703 9,703 9,703 9,703 - - - - 5.046 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.8 میلیون - 10.8 میلیون
ثپردیسح

ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 235 11.00 4.91 235 11.00 4.91 1397/03/20 213 10.632 میلیون 2.498 میلیارد - 224 235 235 235 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 10.632 میلیون - - 10.632 میلیون
کرمان4

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 12,865 1,178.00 8.39 12,865 1,178.00 8.39 1395/11/13 1 10.005 میلیون 128.714 میلیارد - 14,043 12,865 12,865 12,865 0 10.005 میلیون 12,864 1 - - 7.723 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.005 میلیون - 10.005 میلیون