شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 5,391 256.00 4.99 5,299 164.00 3.19 17:59 73,494 29.244 میلیون 154.965 میلیارد 174.2 5,135 5,170 5,150 5,391 134 11.185 میلیون 5,391 1729 24,994 5,391 2.308 هزار میلیارد 3.292 میلیون 828,189 600,000 112,342 715,847 - - - 3.73 - 29.244 میلیون - 29.235 میلیون 8,859
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,835 15.00 0.53 2,934 114.00 4.04 12:29 17,391 130.435 میلیون 382.668 میلیارد 6,302.34 2,820 2,740 2,716 2,835 6 1.363 میلیون 2,961 66 7,964 2,961 64.371 هزار میلیارد 72.825 میلیون 28.733 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.177 میلیون 432,041 151.45 2.46 30.06 120.124 میلیون 10.312 میلیون 108.04 میلیون 22.395 میلیون
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,949 27.00 1.40 1,941 19.00 0.99 12:30 13,543 183.013 میلیون 355.14 میلیارد 11,644.27 1,922 1,930 1,901 1,969 1 9,078 1,949 3 140 1,949 112.059 هزار میلیارد 211.22 میلیون 145.905 میلیون 61.504 میلیون 91.842 میلیون 54.063 میلیون 95.897 میلیون 9.74 میلیون 12.01 2.16 1.22 167.714 میلیون 15.299 میلیون 181.777 میلیون 1.236 میلیون
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 13,119 2.00 0.02 13,273 152.00 1.16 12:30 10,945 37.508 میلیون 497.828 میلیارد 8,072.67 13,121 13,231 12,810 13,580 1 380 13,420 1 39,000 13,445 29.537 هزار میلیارد 33.284 میلیون 5.574 میلیون 2.356 میلیون 2.018 میلیون 3.555 میلیون 4.211 میلیون 1.544 میلیون 19.29 8.39 7.07 37.497 میلیون 10,412 35.477 میلیون 2.03 میلیون
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 30,571 377.00 1.22 30,695 253.00 0.82 12:30 10,039 2.695 میلیون 82.737 میلیارد 438.92 30,948 31,000 30,400 31,800 2 608 30,643 3 130 30,643 18.292 هزار میلیارد 42.419 میلیون 25.386 میلیون 600,000 24.002 میلیون 1.384 میلیون 35.391 میلیون 933,903 20.61 13.91 0.54 2.604 میلیون 91,000 2.685 میلیون 9,946
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 17,281 347.00 1.97 17,291 337.00 1.91 12:30 6,339 4.62 میلیون 79.882 میلیارد 1,334.54 17,628 18,050 17,222 18,449 13 143,033 17,300 3 2,386 17,300 17.405 هزار میلیارد 28.101 میلیون 18.056 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 5.32 میلیون 805,505 22.41 2.5 3.39 4.26 میلیون 359,967 4.572 میلیون 48,125
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 26,532 326.00 1.21 25,620 1,238.00 4.61 12:30 6,186 12.562 میلیون 321.828 میلیارد 2,109.11 26,858 27,707 26,322 28,000 62 - - 0 500,361 25,516 8.35 هزار میلیارد 8.99 میلیون 880,151 330,000 535,410 344,741 1.287 میلیون 104,865 83.32 25.34 6.79 12.502 میلیون 59,245 12.562 میلیون -
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 29,313 169.00 0.58 29,088 56.00 0.19 12:30 6,034 9.804 میلیون 285.177 میلیارد 3,340.01 29,144 29,313 27,920 29,313 1 439 29,400 1 1,000 29,677 10.92 هزار میلیارد 14.351 میلیون 1.115 میلیون 480,000 388,771 726,096 563,105 165,761 75.1 17.03 21.89 9.653 میلیون 151,000 9.649 میلیون 154,650
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 33,889 559.00 1.68 32,696 634.00 1.90 12:29 5,941 9.226 میلیون 301.664 میلیارد 821.24 33,330 31,664 31,664 34,482 1 2,000 33,746 1 7,000 33,889 6.183 هزار میلیارد 6.968 میلیون 711,341 200,000 428,340 283,001 580,563 103,765 67.52 24.76 12.07 7.726 میلیون 1.5 میلیون 9.225 میلیون 810
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 6,980 1.00 0.01 6,991 12.00 0.17 12:30 5,922 28.985 میلیون 202.642 میلیارد 4,141.62 6,979 6,902 6,776 7,150 1 50,000 6,975 1 3,883 6,980 18.981 هزار میلیارد 24.253 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 246,633 -187,685 -1751.64 2.98 85.31 26.585 میلیون 2.4 میلیون 22.471 میلیون 6.514 میلیون
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 6,449 26.00 0.40 6,475 0.00 0.00 14:19 4,166 27.173 میلیون 178.994 میلیارد 5,866.13 6,475 6,788 6,449 6,788 89 - - 0 1.018 میلیون 6,449 4.34 هزار میلیارد 6.111 میلیون 1.977 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 711,323 183,655 25.88 4.18 6.68 27.064 میلیون 108,813 15.247 میلیون 11.926 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 3,297 30.00 0.92 3,399 132.00 4.04 12:30 3,910 45.205 میلیون 153.629 میلیارد 11,202.19 3,267 3,250 3,100 3,390 0 20,000 3,430 1 - - 20.211 هزار میلیارد 362.5 میلیون 240.791 میلیون 6.4 میلیون 320.41 میلیون -87,307,149 23.472 میلیون -40,129,008 -0.49 -0.2 0.84 30.001 میلیون 15.204 میلیون 40.813 میلیون 4.392 میلیون
میهنح

ح . بیمه میهن

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/05/14 3,735 196.375 میلیون 196.375 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 57.325 میلیون 139.051 میلیون - 196.375 میلیون
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 11,822 228.00 1.89 12,088 38.00 0.32 12:30 3,341 8.104 میلیون 97.962 میلیارد - 12,050 12,200 11,658 12,498 1 3,000 11,817 1 718 11,835 6.044 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.769 میلیون 335,000 7.835 میلیون 268,240
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 2,582 76.00 3.03 2,602 96.00 3.83 12:29 3,301 44.094 میلیون 114.731 میلیارد - 2,506 2,512 2,511 2,631 1 400 2,589 1 500 2,593 15.768 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 43.391 میلیون 702,650 36.966 میلیون 7.128 میلیون
ومللح

ح . اعتباری ملل

سهام فرابورس 299 15.00 4.78 299 15.00 4.78 1396/03/16 3,072 153.568 میلیون 45.917 میلیارد - 314 299 299 299 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 153.568 میلیون - 153.568 میلیون
دریشمک

تولید و صادرات ریشمک

سهام فرابورس 19,396 292.00 1.53 19,494 390.00 2.04 14:00 3,005 3.092 میلیون 60.273 میلیارد - 19,104 19,800 18,737 19,800 2 64 19,392 1 242 19,400 5.848 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.042 میلیون 49,970 2.912 میلیون 180,362
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 10,590 213.00 1.97 10,587 216.00 2.00 12:30 3,005 6.893 میلیون 72.979 میلیارد - 10,803 10,651 10,451 10,799 1 9,000 10,590 1 1,293 10,595 33.878 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.7 میلیون 193,940 6.78 میلیون 113,289
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 35,845 232.00 0.65 36,898 1,285.00 3.61 14:17 2,990 2.411 میلیون 88.959 میلیارد 806.39 35,613 34,400 34,140 35,845 1 774,481 37,393 88 350 37,774 7.426 هزار میلیارد 7.631 میلیون 673,064 200,000 251,157 421,907 1.073 میلیون 186,862 38.03 16.84 6.62 2.4 میلیون 11,159 2.301 میلیون 110,000
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 29,380 232.00 0.78 29,371 241.00 0.81 14:25 2,563 1.267 میلیون 37.221 میلیارد 770.33 29,612 29,800 29,290 30,199 1 150 29,340 1 113 29,340 13.326 هزار میلیارد 31.612 میلیون 19.616 میلیون 450,000 18.395 میلیون 1.221 میلیون 26.265 میلیون 1.063 میلیون 12.41 10.8 0.5 1.235 میلیون 32,211 1.26 میلیون 7,077
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 5,280 4.00 0.08 5,537 261.00 4.95 12:29 2,533 32.276 میلیون 178.709 میلیارد 4,957.89 5,276 5,270 5,240 5,280 0 3.422 میلیون 5,539 217 - - 6.336 هزار میلیارد 8.908 میلیون 3.584 میلیون 1.33 میلیون 1.544 میلیون 2.041 میلیون 2.581 میلیون 780,658 8.42 3.22 2.54 28.476 میلیون 3.8 میلیون 25.444 میلیون 6.832 میلیون
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 8,874 133.00 1.48 8,925 82.00 0.91 12:30 2,532 8.183 میلیون 73.028 میلیارد 3,644.69 9,007 9,091 8,810 9,299 1 550 9,050 1 1,200 9,090 4.915 هزار میلیارد 7.109 میلیون 2.489 میلیون 370,000 1.754 میلیون 734,694 1.436 میلیون 122,209 44.33 7.37 3.77 8.093 میلیون 90,000 8.093 میلیون 90,000
حکمتح

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/16 2,523 226.564 میلیون 226.564 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 76.284 میلیون 150.28 میلیون - 226.564 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 17,316 616.00 3.44 17,415 517.00 2.88 1398/09/3 2,523 7.669 میلیون 133.547 میلیارد 3,039.44 17,932 17,777 17,101 17,896 1 4,850 17,315 4 300 17,316 24.381 هزار میلیارد 24.83 میلیون 2.541 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 1.153 میلیون 953,400 25.57 11.66 21.15 7.243 میلیون 425,200 7.582 میلیون 86,351
آسامید2

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

سهام فرابورس 1 10,157.00 99.99 1 10,157.00 99.99 1398/08/1 2,497 24.97 میلیون 24.97 میلیون - 10,158 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 24.97 میلیون - 24.97 میلیون
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 11,144 530.00 4.99 10,844 230.00 2.17 12:29 2,474 6.813 میلیون 73.878 میلیارد 3,592.36 10,614 10,896 10,099 11,144 1 271,941 11,144 47 3,765 11,947 3.286 هزار میلیارد 4.411 میلیون 716,958 170,000 398,748 318,210 744,643 115,779 35.44 15.81 4.95 6.747 میلیون 66,000 6.621 میلیون 192,000
تسه9808

امتیاز تسهیلات مسکن آبان98

تسهیلات مسکن فرابورس 396,533 1,982.00 0.50 401,079 2,564.00 0.64 12:29 2,390 37,280 14.952 میلیارد - 398,515 400,121 390,013 408,898 1 33 396,000 1 50 407,900 655.724 میلیارد - - - - - - - - - - 37,280 - 33,275 4,005
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 44,000 799.00 1.78 43,615 1,184.00 2.64 12:30 2,348 1.64 میلیون 71.522 میلیارد 638 44,799 45,600 43,726 45,600 3 1,239 43,601 2 2,249 43,891 27.487 هزار میلیارد 33.573 میلیون 8.702 میلیون 600,000 7.404 میلیون 1.297 میلیون 22.948 میلیون 841,641 30.97 20.09 1.14 1.419 میلیون 221,300 1.545 میلیون 95,000
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 3,451 32.00 0.92 3,434 49.00 1.41 13:59 2,302 15.846 میلیون 54.422 میلیارد 8,829.84 3,483 3,468 3,351 3,500 1 470,000 3,450 14 27,915 3,460 5.913 هزار میلیارد 10.091 میلیون 5.889 میلیون 1.96 میلیون 3.36 میلیون 2.528 میلیون 1.803 میلیون 318,362 19.97 2.51 3.53 15.846 میلیون - 15.846 میلیون -
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 9,180 14.00 0.15 9,529 363.00 3.96 14:23 2,284 13.127 میلیون 125.089 میلیارد 3,214.13 9,166 9,200 9,132 9,330 2 256,420 9,624 36 1,123 9,695 17.208 هزار میلیارد 21.876 میلیون 7.038 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 4.893 میلیون 1.834 میلیون 9.56 4.16 3.58 12.737 میلیون 390,000 10.877 میلیون 2.249 میلیون
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 2,100 1,100.00 110.00 1398/06/26 2,280 113.227 میلیون 113.227 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 1.785 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.33 میلیون 102.897 میلیون - 113.227 میلیون
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 6,570 43.00 0.65 6,601 12.00 0.18 14:17 2,247 14.081 میلیون 92.954 میلیارد 9,575.87 6,613 6,791 6,564 6,800 1 107,500 6,510 2 13,784 6,547 21.274 هزار میلیارد 26.355 میلیون 9.905 میلیون 3.4 میلیون 3.911 میلیون 5.994 میلیون 2.881 میلیون 2.666 میلیون 8.24 3.65 7.62 10.416 میلیون 3.665 میلیون 9.503 میلیون 4.578 میلیون
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 12,776 579.00 4.75 12,531 334.00 2.74 12:29 2,219 4.085 میلیون 51.185 میلیارد 1,728.21 12,197 12,390 12,003 12,800 1 1,500 12,776 1 139 12,776 5.932 هزار میلیارد 7.262 میلیون 1.461 میلیون 520,000 746,081 714,925 1.267 میلیون 189,907 30.89 8.2 4.63 4.043 میلیون 41,290 3.876 میلیون 208,713
کرمان خودرو

گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/08/1 2,216 730.968 میلیون 730.968 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 465,075 1,000 9 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 730.968 میلیون
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 11,447 131.00 1.16 11,555 239.00 2.11 14:13 2,125 4.576 میلیون 52.882 میلیارد 2,472.94 11,316 11,740 11,300 11,740 1 1,000 11,440 1 2,373 11,449 7.172 هزار میلیارد 8.742 میلیون 1.69 میلیون 690,000 769,526 920,282 3.008 میلیون 350,182 20.2 7.68 2.35 4.506 میلیون 70,000 4.303 میلیون 273,688
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 15,860 480.00 3.12 15,645 265.00 1.72 12:30 1,899 5.455 میلیون 85.339 میلیارد 4,253.17 15,380 15,210 14,750 15,950 3 20,962 15,853 2 3,613 15,860 5.778 هزار میلیارد 7.227 میلیون 1.534 میلیون 400,000 969,249 564,308 2.239 میلیون 216,472 28.2 10.82 2.73 4.734 میلیون 720,725 5.357 میلیون 98,012
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 36,720 1,732.00 4.50 37,056 1,396.00 3.63 12:30 1,880 3.106 میلیون 115.099 میلیارد 745.02 38,452 38,590 36,530 39,416 1 272 36,560 1 2,801 36,720 4.152 هزار میلیارد 5.301 میلیون 1.123 میلیون 120,000 853,920 268,770 2.931 میلیون 208,054 20.46 15.84 1.66 2.822 میلیون 284,404 2.945 میلیون 161,277
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 21,280 963.00 4.74 20,966 649.00 3.19 12:29 1,860 1.975 میلیون 41.401 میلیارد 1,176.6 20,317 20,799 19,700 21,330 1 758 21,000 2 107 21,000 3.838 هزار میلیارد 4.645 میلیون 811,123 200,000 451,699 359,424 803,416 212,816 17.97 10.64 5.46 1.975 میلیون - 1.958 میلیون 16,977
ثرود

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 6,587 26.00 0.39 6,473 140.00 2.12 14:16 1,859 7.67 میلیون 49.643 میلیارد 7,480.19 6,613 6,899 6,440 6,970 1 15,000 6,432 1 5,249 6,548 2.766 هزار میلیارد 3.849 میلیون 1.19 میلیون 500,000 612,627 576,945 469,588 20,377 153.48 5.42 6.66 7.651 میلیون 18,605 7.67 میلیون -
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 65,499 310.00 0.47 63,116 2,693.00 4.09 12:30 1,839 752,391 47.488 میلیارد 487.11 65,809 66,940 64,500 66,969 20 500 60,601 1 34,515 62,519 7.559 هزار میلیارد 8.258 میلیون 858,474 120,000 684,239 174,235 1.786 میلیون 57,251 138.7 45.57 4.45 752,391 - 735,258 17,133
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 65,520 206.00 0.32 66,371 1,057.00 1.62 12:30 1,783 1.172 میلیون 77.818 میلیارد 1,261.13 65,314 64,790 64,360 65,750 1 450 66,475 1 6,527 66,476 153.636 هزار میلیارد 182.666 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 82.935 میلیون 36.224 میلیون 4.2 5.73 1.84 1.172 میلیون - 868,130 304,341
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 8,550 251.00 3.02 8,423 124.00 1.49 12:30 1,764 7.479 میلیون 62.991 میلیارد - 8,299 8,399 8,183 8,565 10 500 8,547 1 476,437 8,550 8.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.37 میلیون 108,624 4.605 میلیون 2.874 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 6,349 48.00 0.76 6,532 231.00 3.67 12:29 1,706 8.992 میلیون 58.735 میلیارد 4,541.74 6,301 6,250 6,250 6,352 1 364,547 6,616 33 10 6,700 18.789 هزار میلیارد 27.606 میلیون 11.995 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.439 میلیون 627,622 29.45 4.64 12.85 8.841 میلیون 151,350 7.442 میلیون 1.55 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام فرابورس 3,440 102.00 2.88 5,525 1,983.00 55.99 1398/08/4 1,671 11.171 میلیون 38.587 میلیارد - 3,542 3,511 3,435 3,538 1 15,000 3,435 1 3,315 3,440 66.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.436 میلیون 735,000 9.571 میلیون 1.6 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 3,282 156.00 4.99 3,272 146.00 4.67 12:29 1,551 19.549 میلیون 63.96 میلیارد 8,818.09 3,126 3,170 3,150 3,282 0 4.131 میلیون 3,282 130 - - 7.278 هزار میلیارد 49.8 میلیون 45.118 میلیون 2.5 میلیون 41.62 میلیون 3.498 میلیون 9.815 میلیون 1.517 میلیون 4.59 1.99 0.71 18.663 میلیون 886,795 16.142 میلیون 3.407 میلیون
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 3,457 62.00 1.83 3,508 113.00 3.33 12:29 1,542 14.704 میلیون 51.58 میلیارد 8,500.29 3,395 3,500 3,388 3,564 1 850 3,446 1 18,200 3,470 1.658 هزار میلیارد 2.762 میلیون 1.365 میلیون 300,000 657,320 707,502 312,683 145,833 12.16 2.51 5.67 13.494 میلیون 1.21 میلیون 11.604 میلیون 3.1 میلیون
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 2,941 196.00 7.14 2,745 0.00 0.00 14:14 1,510 11.553 میلیون 34.249 میلیارد 7,264.65 2,745 2,947 2,901 3,080 1 819,000 2,935 18 48,221 2,949 2.701 هزار میلیارد 3.186 میلیون 1.465 میلیون 800,000 518,844 946,185 91,725 -5,198 -488.96 2.69 27.71 11.553 میلیون - 11.553 میلیون -
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 4,472 4.00 0.09 4,534 66.00 1.48 12:29 1,504 11.048 میلیون 50.091 میلیارد 5,960.15 4,468 4,539 4,333 4,670 1 69,372 4,472 1 10,000 4,519 5.642 هزار میلیارد 31.463 میلیون 26.864 میلیون 1.5 میلیون 24.662 میلیون 2.202 میلیون 14.606 میلیون -25,900 -230.04 2.71 0.41 7.713 میلیون 3.335 میلیون 10.848 میلیون 200,001
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 18,399 778.00 4.42 17,962 341.00 1.94 12:29 1,498 2.63 میلیون 47.239 میلیارد 1,531.05 17,621 18,502 16,935 18,502 7 36,389 18,184 1 163,382 18,400 3.799 هزار میلیارد 4.77 میلیون 1.574 میلیون 230,400 631,383 943,003 1.538 میلیون 489,930 7.6 3.95 2.42 2.503 میلیون 127,520 2.63 میلیون -
قشیرح

ح.قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 1,478 76.00 4.89 1,477 77.00 4.95 1396/10/13 1,496 69.703 میلیون 102.958 میلیارد - 1,554 1,478 1,477 1,480 0 790,975 1,478 16 - - - - - - - - - - - - - 8.69 میلیون 61.013 میلیون - 69.703 میلیون
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 16,877 441.00 2.68 17,080 644.00 3.92 12:29 1,455 5.366 میلیون 91.658 میلیارد 3,795.97 16,436 17,066 16,650 17,257 1 574 16,700 2 2,855 16,877 7.234 هزار میلیارد 11.315 میلیون 3.867 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 8.72 میلیون 385,364 19.21 6.77 0.85 4.916 میلیون 450,000 5.341 میلیون 25,838
حسینا

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 23,760 47.00 0.20 23,634 79.00 0.33 12:30 1,422 1.79 میلیون 42.294 میلیارد 4,281.9 23,713 25,100 23,172 25,100 1 2,114 23,550 1 2,160 23,659 10.224 هزار میلیارد 16.382 میلیون 5.642 میلیون 500,000 4.565 میلیون 1.077 میلیون 5.086 میلیون 1.231 میلیون 9.1 10.41 2.21 1.666 میلیون 123,948 1.745 میلیون 45,000
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 3,110 122.00 4.08 3,044 56.00 1.87 12:30 1,410 15.72 میلیون 47.855 میلیارد 10,342.54 2,988 2,986 2,900 3,137 1 656 3,100 1 2,257 3,100 3.896 هزار میلیارد 4.817 میلیون 2.297 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 76,320 97,489 37.98 2.58 48.51 15.1 میلیون 620,000 13.933 میلیون 1.787 میلیون
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 15,600 558.00 3.71 15,401 359.00 2.39 12:30 1,389 2.749 میلیون 42.331 میلیارد 1,537.97 15,042 15,000 14,790 15,790 1 890 15,564 1 100 15,699 1.878 هزار میلیارد 5.883 میلیون 3.83 میلیون 150,000 3.573 میلیون 257,150 1.393 میلیون 69,880 28.8 7.83 1.44 2.745 میلیون 3,800 2.749 میلیون -
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 31,762 0.00 0.00 33,118 1,356.00 4.27 12:29 1,354 2.295 میلیون 76.02 میلیارد 2,224.26 31,762 31,762 31,762 31,762 3 203,596 33,350 47 2,068 33,770 4.206 هزار میلیارد 5.417 میلیون 713,444 70,000 449,661 263,783 703,854 175,724 23.69 15.78 5.91 2.205 میلیون 90,885 1.645 میلیون 650,000
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 4,643 221.00 5.00 4,624 202.00 4.57 12:29 1,310 9.312 میلیون 43.061 میلیارد 5,399.56 4,422 4,600 4,500 4,643 0 47,195 4,643 5 - - 143.028 هزار میلیارد 182.189 میلیون 48.876 میلیون 29 میلیون 18.037 میلیون 30.84 میلیون 7.401 میلیون 6.988 میلیون 20.66 4.62 19.18 9.012 میلیون 300,000 7.312 میلیون 2 میلیون
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 22,146 23.00 0.10 22,524 401.00 1.81 12:29 1,268 2.041 میلیون 45.977 میلیارد 1,616.13 22,123 22,100 21,670 22,560 1 200 22,860 1 6,437 22,922 6.53 هزار میلیارد 7.558 میلیون 1.653 میلیون 300,000 800,861 852,497 2.479 میلیون 577,229 10.81 7.32 2.52 1.323 میلیون 717,968 1.981 میلیون 60,000
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 37,460 538.00 1.42 38,658 660.00 1.74 12:29 1,245 1.877 میلیون 72.558 میلیارد 1,685.52 37,998 37,997 37,400 38,600 1 1,100 39,250 2 33 39,390 41.601 هزار میلیارد 74.966 میلیون 37.761 میلیون 1.143 میلیون 30.764 میلیون 6.997 میلیون 99.452 میلیون 6.317 میلیون 6.78 6.12 0.43 1.535 میلیون 341,493 722,291 1.155 میلیون
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 47,338 2,254.00 5.00 46,955 1,871.00 4.15 12:29 1,233 1.502 میلیون 70.506 میلیارد 836.75 45,084 45,420 44,800 47,338 2 2,017 47,338 2 5,200 49,445 45.202 هزار میلیارد 83.397 میلیون 45.398 میلیون 1.028 میلیون 35.149 میلیون 10.249 میلیون 106.587 میلیون 8.64 میلیون 5.3 4.47 0.43 1.339 میلیون 162,626 746,087 755,462
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 30,090 114.00 0.38 30,407 203.00 0.67 12:30 1,232 2.3 میلیون 69.94 میلیارد 1,591.46 30,204 31,690 29,815 31,690 1 2,200 31,051 1 700 31,185 6.189 هزار میلیارد 6.729 میلیون 937,183 100,000 647,331 289,852 901,819 58,871 102.69 20.86 6.7 2.289 میلیون 11,000 1.255 میلیون 1.045 میلیون
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 11,700 0.00 0.00 7,896 0.00 0.00 1398/09/14 1,217 4.163 میلیون 32.87 میلیارد 8,595.6 - 11,807 11,398 11,807 1 2,900 8,022 1 65 8,140 6.6 هزار میلیارد 12.679 میلیون 5.296 میلیون 700,000 4.421 میلیون 875,742 4.306 میلیون 54,979 138.22 8.68 1.76 3.187 میلیون 975.634 2.205 میلیون 1.957 میلیون
گکوثر

هتل پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 35,515 324.00 0.90 37,562 1,723.00 4.81 12:30 1,195 1.454 میلیون 54.633 میلیارد 924.71 35,839 34,888 34,880 36,188 1 18,133 37,630 5 2,000 41,178 1.557 هزار میلیارد 4.366 میلیون 448,263 110,000 233,713 214,550 446,130 120,170 31.67 17.74 8.53 1.454 میلیون 480 1.439 میلیون 15,000
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 15,195 181.00 1.18 15,123 253.00 1.65 12:30 1,171 2.311 میلیون 34.952 میلیارد 2,311.9 15,376 15,100 14,901 15,300 2 200 15,160 1 15,900 15,200 8.089 هزار میلیارد 9.013 میلیون 1.85 میلیون 360,000 846,687 1.003 میلیون 1.886 میلیون 461,904 18.88 8.45 4.41 2.301 میلیون 10,000 2.311 میلیون -
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 6,965 331.00 4.99 6,937 303.00 4.57 12:29 1,141 4.686 میلیون 32.508 میلیارد 3,113.95 6,634 6,965 6,652 6,965 1 256,506 6,965 69 150 7,044 3.732 هزار میلیارد 5.6 میلیون 1.599 میلیون 599,426 1.442 میلیون 157,397 507,922 465,128 7.99 23.6 7.31 4.586 میلیون 100,000 4.455 میلیون 231,245
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 8,100 34.00 0.42 8,318 252.00 3.12 12:30 1,133 5.879 میلیون 48.903 میلیارد 3,250.39 8,066 7,920 7,901 8,202 1 4.555 میلیون 8,469 86 150 8,560 10.078 هزار میلیارد 14.155 میلیون 5.796 میلیون 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.454 میلیون 8.03 میلیون 1.743 میلیون 5.79 4.12 1.26 3.267 میلیون 2.613 میلیون 5.209 میلیون 670,000
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 6,400 28.00 0.44 6,379 7.00 0.11 12:29 1,092 7.054 میلیون 45.002 میلیارد 6,701.38 6,372 6,545 6,230 6,545 2 15,634 6,333 2 26,315 6,400 9.192 هزار میلیارد 29.289 میلیون 22.118 میلیون 1.5 میلیون 19.72 میلیون 2.398 میلیون 8.001 میلیون 560,688 22.3 3.92 1.19 5.579 میلیون 1.475 میلیون 7.054 میلیون -
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 15,954 167.00 1.06 16,311 524.00 3.32 12:29 1,081 1.922 میلیون 31.343 میلیارد 2,257.14 15,787 15,400 15,265 15,954 1 3,599 16,576 7 300 16,600 5.624 هزار میلیارد 8.547 میلیون 2.828 میلیون 400,000 2.023 میلیون 804,769 3.21 میلیون 406,864 15.04 7.6 1.91 1.836 میلیون 85,298 1.491 میلیون 430,425
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 6,827 29.00 0.43 6,783 15.00 0.22 1398/09/14 1,072 5.673 میلیون 38.477 میلیارد 7,928.76 6,798 6,850 6,600 6,880 1 2,000 6,790 1 50,000 6,826 23.84 هزار میلیارد 33.205 میلیون 10.718 میلیون 4 میلیون 6.073 میلیون 4.645 میلیون 914,988 830,366 32.48 5.81 29.47 4.644 میلیون 1.028 میلیون 4.331 میلیون 1.341 میلیون
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 7,960 123.00 1.57 8,036 199.00 2.54 12:30 1,047 4.407 میلیون 35.419 میلیارد 4,692.61 7,837 8,180 7,844 8,180 1 3,000 7,900 1 1,650 7,968 5.992 هزار میلیارد 7.87 میلیون 2.401 میلیون 800,000 1.441 میلیون 959,602 1.769 میلیون 114,208 52.95 6.3 3.42 4.157 میلیون 250,000 4.307 میلیون 100,000
دتولیدح

ح. داروسازی تولید دارو

حق تقدم فرابورس 4,001 190.00 4.99 3,979 168.00 4.41 1398/06/27 1,033 7.102 میلیون 28.262 میلیارد - 3,811 4,001 3,851 4,001 0 897,060 4,001 54 - - 915.17 میلیارد - - - - - - - - - - 7.102 میلیون - 7.102 میلیون 311
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 14,890 493.00 3.42 14,924 527.00 3.66 12:29 1,030 2.663 میلیون 39.742 میلیارد 1,809.85 14,397 15,100 14,501 15,100 1 3,000 14,801 1 100 14,950 3.098 هزار میلیارد 4.635 میلیون 1.435 میلیون 250,000 904,250 530,617 1.38 میلیون 172,159 18.22 5.91 2.27 2.663 میلیون - 2.663 میلیون -
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 21,999 1,047.00 5.00 21,810 858.00 4.10 12:28 1,019 2.393 میلیون 52.196 میلیارد 2,280.56 20,952 21,357 21,005 21,999 0 263,543 21,999 30 - - 3.074 هزار میلیارد 4.362 میلیون 822,392 178,000 479,650 342,742 1.103 میلیون 194,906 17.23 9.81 3.04 2.393 میلیون - 1.96 میلیون 433,281
افرا

افرانت

سهام فرابورس 10,544 0.00 0.00 10,918 374.00 3.55 12:29 1,009 4.232 میلیون 46.205 میلیارد 4,050.91 10,544 10,544 10,544 10,544 0 57,051 11,071 5 - - 5.329 هزار میلیارد 7.113 میلیون 1.26 میلیون 625,000 289,194 970,687 1.453 میلیون 318,918 18.75 6.16 4.12 4.032 میلیون 200,000 3.522 میلیون 710,000
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 39,069 802.00 2.10 38,282 15.00 0.04 1398/09/9 1,000 1.358 میلیون 52 میلیارد 1,737.27 38,267 38,000 37,001 39,126 1 3,981 37,500 1 300 39,278 22.972 هزار میلیارد 21.21 میلیون 1.77 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 898,513 23.4 13.29 29.63 1.353 میلیون 5,000 1.353 میلیون 5,000
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 20,950 687.00 3.18 21,060 577.00 2.67 12:30 992 1.149 میلیون 24.205 میلیارد 2,840.34 21,637 21,179 20,751 21,500 1 200 20,939 1 300 21,029 11.441 هزار میلیارد 14.586 میلیون 2.955 میلیون 600,000 1.95 میلیون 1.005 میلیون 2.627 میلیون 526,546 23.16 12.14 4.64 1.149 میلیون - 1.103 میلیون 46,707
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 20,796 423.00 2.08 20,510 137.00 0.67 14:04 971 1.981 میلیون 40.635 میلیارد 2,362.26 20,373 20,874 19,954 21,067 1 842 20,796 1 14,883 20,797 7.398 هزار میلیارد 8.396 میلیون 1.861 میلیون 350,000 1.218 میلیون 642,924 3.957 میلیون 460,397 14.63 10.48 1.7 1.635 میلیون 346,727 1.654 میلیون 327,042
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 25,690 292.00 1.15 24,789 609.00 2.40 14:24 968 1.357 میلیون 33.635 میلیارد 1,811.56 25,398 26,700 24,770 27,000 1 80 24,800 1 2,429 25,001 6.996 هزار میلیارد 10.632 میلیون 4.126 میلیون 290,000 3.443 میلیون 682,230 2.531 میلیون 246,368 30.03 10.84 2.92 1.346 میلیون 11,000 1.197 میلیون 160,330
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام فرابورس 2,610 0.00 0.00 2,271 0.00 0.00 12:30 967 8.031 میلیون 18.24 میلیارد 9,890.99 - 2,580 2,500 2,612 4 23,889 2,250 1 48,888 2,264 2.113 هزار میلیارد 3.265 میلیون 1.879 میلیون 900,000 903,828 975,100 564,520 33,732 63.37 2.19 3.79 7.881 میلیون 149.4 8.031 میلیون -
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 22,384 1,065.00 5.00 22,311 992.00 4.65 12:28 943 3.218 میلیون 71.796 میلیارد 1,254.54 21,319 22,355 21,502 22,384 1 62,304 22,384 8 5,191 24,000 4.276 هزار میلیارد 5.047 میلیون 1.069 میلیون 200,000 585,042 484,220 1.989 میلیون 359,817 11.49 8.54 2.81 2.957 میلیون 261,097 1.665 میلیون 1.553 میلیون
ارفعح

ح.شرکت آهن و فولاد ارفع

حق تقدم فرابورس 3,320 59.00 1.81 3,256 5.00 0.15 12:30 936 4.061 میلیون 13.223 میلیارد 7,415.78 3,261 3,151 3,151 3,350 2 5,790 3,300 1 16,013 3,320 9.768 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.335 میلیون 725,477 3.835 میلیون 226,284
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 8,229 54.00 0.66 8,176 1.00 0.01 12:29 925 2.554 میلیون 20.88 میلیارد 2,683.26 8,175 8,080 8,051 8,300 1 1,000 8,210 1 5,199 8,229 6.668 هزار میلیارد 9.435 میلیون 3.386 میلیون 861,000 2.396 میلیون 990,324 1.771 میلیون 81,662 89.28 7.36 4.12 2.184 میلیون 370,000 2.514 میلیون 40,000
اعتماد

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 27,400 11.00 0.04 27,386 3.00 0.01 12:29 892 12.637 میلیون 346.064 میلیارد - 27,389 27,400 27,333 27,420 1 100 27,391 1 90 27,399 1.369 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.069 میلیون 11.568 میلیون 6.064 میلیون 6.572 میلیون
ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 2,493 118.00 4.97 2,477 102.00 4.29 12:28 857 7.67 میلیون 18.996 میلیارد 11,176.68 2,375 2,402 2,325 2,493 1 145,592 2,493 9 1,830 2,500 2.021 هزار میلیارد 3.788 میلیون 2.528 میلیون 900,000 1.558 میلیون 969,778 578,077 20,149 101.08 2.1 3.52 7.67 میلیون - 7.558 میلیون 111,990
غشهدابح

ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 2,210 105.00 4.99 2,210 105.00 4.99 1398/04/15 845 23 میلیون 50.83 میلیارد - 2,105 2,210 2,210 2,210 0 7.076 میلیون 2,210 159 - - - - - - - - - - - - - 14.324 میلیون 8.676 میلیون - 23 میلیون
وهورح

ح .مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 175 9.00 4.89 175 9.00 4.89 1396/10/10 843 82.918 میلیون 14.511 میلیارد - 184 175 175 175 0 26,266 175 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 82.918 میلیون
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 4,759 9.00 0.19 4,947 197.00 4.15 12:29 829 7.574 میلیون 37.471 میلیارد 9,105.72 4,750 4,740 4,701 4,798 1 279,375 4,987 24 1,200 5,000 39.915 هزار میلیارد 57.358 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.333 میلیون 6.66 3.96 1.4 5.326 میلیون 2.248 میلیون 1.957 میلیون 5.617 میلیون
ثالوند

سرمایه گذاری مسکن الوند

سهام فرابورس 4,825 47.00 0.96 5,072 200.00 4.11 12:30 824 5.346 میلیون 27.113 میلیارد 5,551.75 4,872 4,805 4,699 4,999 1 146,055 5,115 16 1,000 5,381 2.083 هزار میلیارد 2.74 میلیون 932,990 500,000 204,188 728,802 265,791 140,223 15.89 3.06 8.39 5.346 میلیون - 5.022 میلیون 324,516
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 15,355 731.00 5.00 15,131 507.00 3.47 14:13 818 2.42 میلیون 36.618 میلیارد 1,802.58 14,624 15,000 14,700 15,355 0 473,538 15,355 51 - - 5.65 هزار میلیارد 6.623 میلیون 1.181 میلیون 400,000 570,671 610,770 1.626 میلیون 211,240 25.87 8.95 3.36 2.27 میلیون 150,000 1.92 میلیون 500,000
سمگاح

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 911 0.00 0.00 901 10.00 1.10 1396/05/9 800 58.913 میلیون 53.085 میلیارد - 911 910 900 911 1 15,000 951 1 16,900 1,002 - - - - - - - - - - - 37.326 میلیون 21.587 میلیون - 58.913 میلیون
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 2,416 21.00 0.88 2,482 87.00 3.63 12:29 796 8.795 میلیون 21.833 میلیارد 8,215.85 2,395 2,310 2,275 2,416 3 11,800 2,484 1 73,442 2,490 3.48 هزار میلیارد 17.49 میلیون 15.709 میلیون 1.5 میلیون 13.767 میلیون 1.941 میلیون 5.612 میلیون 469,089 7.56 1.76 0.61 4.836 میلیون 3.959 میلیون 7.967 میلیون 828,049
اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 4,782 227.00 4.98 4,747 192.00 4.22 13:59 769 3.929 میلیون 18.65 میلیارد 4,763.74 4,555 4,680 4,563 4,782 1 632,078 4,782 30 421 4,800 3.322 هزار میلیارد 3.931 میلیون 1.617 میلیون 600,000 133,842 1.483 میلیون 575,261 555,389 6.71 2.51 6.48 3.852 میلیون 77,150 3.679 میلیون 250,000
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 23,500 413.00 1.73 23,528 385.00 1.61 12:29 751 1.113 میلیون 26.19 میلیارد 3,845.26 23,913 24,140 23,202 24,170 1 4,431 23,105 2 835 23,550 6.741 هزار میلیارد 9.847 میلیون 3.309 میلیون 330,000 2.082 میلیون 1.227 میلیون 6.2 میلیون 1.128 میلیون 6.49 5.96 1.18 517,095 596,049 1.057 میلیون 55,667
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 6,789 171.00 2.58 6,948 330.00 4.99 12:27 748 5.689 میلیون 39.522 میلیارد 4,307.59 6,618 6,650 6,376 6,789 1 228,894 6,948 17 15,000 7,134 3.478 هزار میلیارد 5.198 میلیون 1.836 میلیون 602,947 1.009 میلیون 826,980 538,024 168,481 21.6 4.41 6.76 5.689 میلیون - 3.271 میلیون 2.418 میلیون
وکوثر

شرکت اعتباری کوثر مرکزی

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 3.161 میلیون 3.161 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 31.839 میلیون 1,000 1 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.161 میلیون 3.161 میلیون -
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.785 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 22.215 میلیون 1,000 2 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون -
باران

بیمه زندگی باران50%تادیه

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1398/04/5 701 467.254 میلیون 233.627 میلیارد - 500 500 500 500 0 440,000 500 44 - - 600 میلیارد - - - - - - - - - - 7.584 میلیون 459.67 میلیون - 467.254 میلیون
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 40,966 1,950.00 5.00 40,966 1,950.00 5.00 12:28 697 1.006 میلیون 41.218 میلیارد 803.7 39,016 40,966 40,900 40,966 0 101,565 40,966 55 - - 4.686 هزار میلیارد 7.384 میلیون 2.133 میلیون 140,000 1.649 میلیون 484,039 1.657 میلیون 241,283 20.28 10.11 2.95 1.006 میلیون - 1.006 میلیون -
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 6,300 53.00 0.85 6,273 26.00 0.42 12:29 692 2.56 میلیون 16.057 میلیارد 4,140.1 6,247 6,250 6,170 6,339 2 42,000 6,360 3 9,000 6,397 88.74 هزار میلیارد 109.563 میلیون 53.54 میلیون 15 میلیون 15.468 میلیون 38.071 میلیون 47.885 میلیون 12.011 میلیون 7.19 2.39 1.9 1.993 میلیون 566,462 2.54 میلیون 20,000
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 27,188 1,294.00 5.00 27,146 1,252.00 4.84 12:04 677 1.496 میلیون 40.612 میلیارد 1,508.35 25,894 27,188 26,305 27,188 0 544,084 27,188 65 - - 7.761 هزار میلیارد 10.301 میلیون 1.156 میلیون 210,000 799,825 356,009 2.462 میلیون 232,366 35.66 23.28 3.37 1.449 میلیون 47,000 1.456 میلیون 40,000
کاسپین

داروسازی کاسپین تامین

سهام فرابورس 20,322 99.00 0.48 20,429 8.00 0.04 12:29 664 705,460 14.412 میلیارد 1,240.97 20,421 20,126 19,600 20,975 8 1,500 20,300 1 3,500 20,599 8.711 هزار میلیارد 11.583 میلیون 3.439 میلیون 150,000 2.39 میلیون 1.049 میلیون 3.06 میلیون 884,977 10.2 8.6 2.95 596,485 108,975 558,732 146,728