شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین سرمایه

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,802 70.00 4.04 1,788 56.00 3.23 12:29 6,335 74.373 میلیون 133.006 میلیارد 11,410.13 1,732 1,740 1,740 1,810 8 550 1,802 1 265,297 1,804 106.524 هزار میلیارد 201.81 میلیون 145.905 میلیون 61.504 میلیون 91.842 میلیون 54.063 میلیون 95.897 میلیون 9.74 میلیون 11.29 2.03 1.15 74.113 میلیون 260,000 72.828 میلیون 1.545 میلیون
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 4,880 115.00 2.41 4,829 64.00 1.34 12:29 147 809,564 3.91 میلیارد 5,507.24 4,765 4,790 4,710 4,897 1 500 4,840 1 1,000 4,889 138.185 هزار میلیارد 158.053 میلیون 48.732 میلیون 29 میلیون 18.012 میلیون 30.72 میلیون 7.401 میلیون 6.868 میلیون 20.39 4.56 18.93 294,055 515,509 598,847 210,717
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,463 31.00 1.27 2,460 28.00 1.15 12:29 6,359 21.57 میلیون 53.068 میلیارد 6,359.96 2,432 2,455 2,422 2,495 3 12,054 2,463 3 4,479 2,463 58.721 هزار میلیارد 61.38 میلیون 28.728 میلیون 24.145 میلیون 1.982 میلیون 26.746 میلیون 2.171 میلیون 427,123 139.06 2.23 27.36 21.418 میلیون 152,000 21.565 میلیون 4,479
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 5,968 27.00 0.45 5,973 22.00 0.37 12:29 361 868,608 5.188 میلیارد 2,406.12 5,995 6,100 5,919 6,114 1 5,010 5,960 1 88 5,968 89.925 هزار میلیارد 106.053 میلیون 54.409 میلیون 15 میلیون 16.458 میلیون 37.951 میلیون 47.885 میلیون 12.555 میلیون 7.14 2.36 1.87 851,081 17,527 785,418 83,190
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 12,413 0.00 0.00 14,471 0.00 0.00 12:46 1,848 6.114 میلیون 88.48 میلیارد 2,057.19 - 12,415 12,251 12,596 2 5,295 14,561 1 8,676 14,600 171.327 هزار میلیارد 222.391 میلیون 94.16 میلیون 13.8 میلیون 49.905 میلیون 44.255 میلیون 121.305 میلیون 30.629 میلیون 5.63 3.9 1.42 4.666 میلیون 1.448 میلیون 3.755 میلیون 2.359 میلیون
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 17,075 364.00 2.18 17,231 520.00 3.11 1398/07/30 257 1.142 میلیون 19.671 میلیارد 4,442 16,711 17,200 17,072 17,350 1 9,459 17,075 2 10,000 17,150 211.941 هزار میلیارد 230.921 میلیون 48.132 میلیون 12.3 میلیون 18.98 میلیون 29.152 میلیون 35.065 میلیون 14.382 میلیون 14.74 7.27 6.04 235,760 905,835 640,424 501,171
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 13,372 0.00 0.00 12,991 0.00 0.00 12:29 735 1.231 میلیون 15.99 میلیارد 1,859.89 - 13,400 13,290 13,500 2 380 13,050 1 14,000 13,060 256.282 هزار میلیارد 518.393 میلیون 294.819 میلیون 9.6 میلیون 254.834 میلیون 39.985 میلیون 158.292 میلیون 34.45 میلیون 7.45 6.42 1.62 1.129 میلیون 101.5 1.091 میلیون 140.232
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 41,796 24.00 0.06 41,529 243.00 0.58 12:28 28 3,530 146.599 میلیون 126.07 41,772 42,883 41,221 42,883 1 386 41,702 2 185 41,796 334.176 هزار میلیارد 379.745 میلیون 87.399 میلیون 8 میلیون 47.513 میلیون 39.886 میلیون 109.338 میلیون 48.7 میلیون 6.82 8.33 3.04 3,530 - 3,530 -
دی

بانک دی

سهام فرابورس 2,934 115.00 4.08 2,900 81.00 2.87 12:29 1,485 13.398 میلیون 38.849 میلیارد 9,021.9 2,819 2,866 2,822 2,940 3 500 2,934 1 90,000 2,934 18.042 هزار میلیارد 359.306 میلیون 240.791 میلیون 6.4 میلیون 320.41 میلیون -87,307,149 23.472 میلیون -40,129,008 -0.46 -0.19 0.79 10.662 میلیون 2.736 میلیون 13.272 میلیون 125,283
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 23,899 0.00 0.00 26,202 0.00 0.00 12:29 500 1.669 میلیون 43.73 میلیارد 1,331.76 - 24,200 23,830 24,200 1 500 26,303 1 2,757 26,500 143.952 هزار میلیارد 172.464 میلیون 59.221 میلیون 6 میلیون 28.968 میلیون 30.253 میلیون 54.129 میلیون 30.023 میلیون 4.78 4.74 2.65 797.358 871.677 532.991 1.136 میلیون
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 4,340 35.00 0.80 4,341 34.00 0.78 12:29 389 1.254 میلیون 5.442 میلیارد 3,222.5 4,375 4,370 4,295 4,400 1 1,000 4,345 1 1,250 4,350 39.375 هزار میلیارد 51.904 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون 6.16 3.67 1.3 995,448 258,105 1.244 میلیون 10,000
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 8,099 122.00 1.53 8,045 68.00 0.85 12:30 191 981,523 7.896 میلیارد 5,138.86 7,977 8,026 7,975 8,100 1 24,630 8,050 2 284 8,099 40.707 هزار میلیارد 96.147 میلیون 62.315 میلیون 5.103 میلیون 55.093 میلیون 7.222 میلیون 15.683 میلیون 2.414 میلیون 17.02 5.68 2.62 19,246 962,277 969,017 12,506
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 5,149 88.00 1.74 5,146 85.00 1.68 12:27 359 1.813 میلیون 9.331 میلیارد 5,050.67 5,061 5,132 5,083 5,225 1 760 5,085 1 2,000 5,146 20.244 هزار میلیارد 26.657 میلیون 10.718 میلیون 4 میلیون 6.073 میلیون 4.645 میلیون 914,988 830,366 24.79 4.43 22.5 606,928 1.206 میلیون 1.813 میلیون 10
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 5,414 154.00 2.93 5,433 173.00 3.29 12:29 729 4.274 میلیون 23.22 میلیارد 5,862.29 5,260 5,400 5,350 5,500 1 186 5,384 1 31,948 5,410 17.884 هزار میلیارد 22.382 میلیون 9.885 میلیون 3.4 میلیون 3.91 میلیون 5.975 میلیون 2.861 میلیون 2.647 میلیون 6.98 3.09 6.46 4.244 میلیون 30,000 4.274 میلیون -
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 3,679 99.00 2.77 3,599 19.00 0.53 12:29 76 352,539 1.269 میلیارد 4,638.67 3,580 3,606 3,529 3,700 1 8,667 3,679 1 500 3,684 10.74 هزار میلیارد 13.092 میلیون 6.731 میلیون 3 میلیون 2.295 میلیون 4.435 میلیون 865,979 966,789 11.17 2.44 12.47 177,953 174,586 352,509 30
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 6,230 158.00 2.60 6,258 186.00 3.06 12:29 2,939 9.21 میلیون 57.638 میلیارد 3,133.58 6,072 6,190 6,156 6,358 1 1,592 6,250 1 1,000 6,250 18.216 هزار میلیارد 21.882 میلیون 10.165 میلیون 3 میلیون 3.108 میلیون 7.057 میلیون 246,615 -12,011 -1563.07 2.66 76.13 9.2 میلیون 10,000 8.665 میلیون 545,000
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 5,922 282.00 5.00 5,839 199.00 3.53 12:29 640 3.581 میلیون 20.908 میلیارد 5,594.74 5,640 5,680 5,680 5,922 1 31,022 5,922 4 13,000 5,922 16.92 هزار میلیارد 25.526 میلیون 11.995 میلیون 3 میلیون 8.009 میلیون 3.986 میلیون 1.439 میلیون 627,910 27.9 4.39 12.18 3.206 میلیون 374,245 3.431 میلیون 150,000
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 7,078 0.00 0.00 6,946 0.00 0.00 12:29 1,146 3.45 میلیون 23.96 میلیارد 3,789.43 - 7,071 7,050 7,149 1 2,708 6,990 2 17,268 6,991 20.737 هزار میلیارد 24.273 میلیون 9.389 میلیون 2.936 میلیون 3.495 میلیون 5.894 میلیون 5.509 میلیون 2.548 میلیون 8.15 3.53 3.77 3.26 میلیون 189.264 3.307 میلیون 142.35
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 2,718 128.00 4.94 2,697 107.00 4.13 1398/08/25 1,775 17.614 میلیون 47.503 میلیارد 9,923.24 2,590 2,711 2,630 2,719 1 15,737 2,715 2 2,719 2,718 6.743 هزار میلیارد 48.363 میلیون 45.118 میلیون 2.5 میلیون 41.62 میلیون 3.498 میلیون 9.572 میلیون 1.606 میلیون 4.2 1.93 0.7 16.464 میلیون 1.15 میلیون 16.838 میلیون 776,236
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 66,678 1,361.00 2.08 66,305 988.00 1.51 12:29 712 337,570 22.383 میلیارد 474.12 65,317 65,999 65,540 66,789 1 2,578 66,600 7 8,000 66,600 156.761 هزار میلیارد 179.616 میلیون 50.11 میلیون 2.4 میلیون 20.484 میلیون 29.625 میلیون 82.935 میلیون 39.283 میلیون 4.05 5.37 1.92 327,570 10,000 315,570 22,000
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 8,399 125.00 1.51 8,376 102.00 1.23 12:28 251 465,636 3.9 میلیارد 1,855.12 8,274 8,587 8,300 8,587 4 1,431 8,339 1 5,030 8,399 19.858 هزار میلیارد 27.265 میلیون 12.07 میلیون 2.4 میلیون 7.162 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون 8.08 4.1 0.65 455,636 10,000 462,033 3,603
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 10,245 487.00 4.99 10,214 456.00 4.67 12:30 1,781 11.326 میلیون 115.685 میلیارد 6,359.51 9,758 10,117 10,012 10,245 1 5.748 میلیون 10,245 453 6,000 10,500 22.986 هزار میلیارد 26.078 میلیون 5.574 میلیون 2.356 میلیون 2.018 میلیون 3.555 میلیون 4.211 میلیون 1.544 میلیون 15.58 6.77 5.71 11.326 میلیون - 9.593 میلیون 1.734 میلیون
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 4,899 198.00 4.21 4,881 180.00 3.83 12:29 878 3.562 میلیون 17.385 میلیارد 4,056.76 4,701 4,830 4,785 4,934 2 15,772 4,888 2 850 4,900 10.49 هزار میلیارد 11.755 میلیون 3.826 میلیون 2.232 میلیون 863,402 2.963 میلیون 1.029 میلیون 1.009 میلیون 10.8 3.68 10.59 3.342 میلیون 220,000 3.062 میلیون 500,000
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 13,601 458.00 3.48 13,466 323.00 2.46 12:29 326 754,712 10.163 میلیارد 2,315.07 13,143 13,488 13,200 13,625 1 1,000 13,506 1 7,813 13,618 26.286 هزار میلیارد 39.663 میلیون 17.954 میلیون 2 میلیون 12.731 میلیون 5.223 میلیون 26.813 میلیون 3.286 میلیون 8.2 5.16 1 157,514 597,198 561,544 193,168
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 2,633 120.00 4.78 2,615 102.00 4.06 12:29 343 2.034 میلیون 5.32 میلیارد 5,931.29 2,513 2,568 2,557 2,638 2 1,000 2,583 1 51,000 2,635 5.026 هزار میلیارد 5.771 میلیون 4.166 میلیون 2 میلیون 540,791 3.625 میلیون 1.189 میلیون 1.138 میلیون 4.6 1.44 4.41 1.952 میلیون 82,260 1.907 میلیون 127,415
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 8,960 425.00 4.98 8,912 377.00 4.42 12:29 1,049 3.953 میلیون 35.225 میلیارد 3,768.11 8,535 8,653 8,653 8,961 1 800 8,950 1 2,798 8,960 17.07 هزار میلیارد 20.656 میلیون 7.056 میلیون 2 میلیون 2.832 میلیون 4.224 میلیون 4.893 میلیون 1.834 میلیون 9.73 4.22 3.64 3.953 میلیون - 3.268 میلیون 684,762
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 2,924 139.00 4.99 2,910 125.00 4.49 12:29 984 6.506 میلیون 18.934 میلیارد 6,612.07 2,785 2,877 2,830 2,924 1 866,164 2,924 75 6,000 3,000 5.459 هزار میلیارد 9.064 میلیون 5.889 میلیون 1.96 میلیون 3.36 میلیون 2.528 میلیون 1.803 میلیون 318,362 17.93 2.26 3.16 6.506 میلیون - 6.356 میلیون 150,000
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 3,569 130.00 3.78 3,539 100.00 2.91 12:26 365 1.027 میلیون 3.635 میلیارد 2,813.92 3,439 3,459 3,459 3,570 1 371 3,533 1 2,000 3,567 5.159 هزار میلیارد 29.919 میلیون 26.94 میلیون 1.5 میلیون 24.611 میلیون 2.329 میلیون 14.576 میلیون -24,480 -216.85 2.28 0.36 1.027 میلیون 230 937,079 90,000
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 1,829 76.00 4.34 1,816 63.00 3.59 12:28 330 3.556 میلیون 6.457 میلیارد 10,775.75 1,753 1,759 1,737 1,833 1 7,109 1,800 1 6,846 1,829 2.63 هزار میلیارد 5.709 میلیون 3.832 میلیون 1.5 میلیون 2.985 میلیون 847,607 1.707 میلیون -12,115 -224.85 3.21 1.6 3.156 میلیون 400,000 3.556 میلیون -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 4,995 203.00 4.24 4,966 174.00 3.63 12:29 127 399,524 1.984 میلیارد 3,145.86 4,792 4,995 4,753 5,030 1 6,212 4,956 1 4,988 4,997 7.188 هزار میلیارد 27.087 میلیون 22.079 میلیون 1.5 میلیون 19.638 میلیون 2.441 میلیون 8.001 میلیون 428,617 17.38 3.05 0.93 379,524 20,000 399,524 -
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 2,165 97.00 4.69 2,127 59.00 2.85 12:29 195 1.525 میلیون 3.243 میلیارد 7,819.77 2,068 2,121 2,080 2,171 1 600 2,144 1 8,000 2,165 3.102 هزار میلیارد 16.958 میلیون 15.694 میلیون 1.5 میلیون 13.767 میلیون 1.927 میلیون 5.597 میلیون 448,924 7.11 1.66 0.57 782,439 742,416 1.264 میلیون 261,219
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 2,900 49.00 1.72 2,903 52.00 1.82 12:29 361 1.746 میلیون 5.071 میلیارد 4,837.56 2,851 2,975 2,850 2,975 2 1,500 2,896 1 5,783 2,900 3.991 هزار میلیارد 7.07 میلیون 4.675 میلیون 1.4 میلیون 3.006 میلیون 1.669 میلیون 1.133 میلیون 223,714 18.18 2.44 3.59 1.746 میلیون - 1.743 میلیون 3,444
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 16,428 782.00 5.00 16,428 782.00 5.00 12:28 225 1.207 میلیون 19.824 میلیارد 5,363.2 15,646 16,428 16,428 16,428 0 6.148 میلیون 16,428 357 - - 21.904 هزار میلیارد 23.448 میلیون 2.541 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 1.153 میلیون 953,400 24.12 11 19.95 1.207 میلیون - 1.207 میلیون -
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 4,457 212.00 4.99 4,430 185.00 4.36 12:26 1,422 7.55 میلیون 33.442 میلیارد 5,309.25 4,245 4,339 4,245 4,457 1 4.639 میلیون 4,457 161 7,000 4,480 5.646 هزار میلیارد 7.445 میلیون 3.593 میلیون 1.33 میلیون 1.553 میلیون 2.039 میلیون 2.581 میلیون 779,517 7.56 2.89 2.28 7.55 میلیون - 7.446 میلیون 103,582
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 3,900 95.00 2.50 3,917 112.00 2.94 12:29 219 788,863 3.09 میلیارد 3,602.11 3,805 3,706 3,706 3,980 1 500 3,861 1 14,896 3,900 5.023 هزار میلیارد 5.754 میلیون 2.431 میلیون 1.32 میلیون 583,893 1.847 میلیون 444,017 188,536 27.42 2.8 11.64 788,863 - 788,863 -
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 2,940 140.00 5.00 2,910 110.00 3.93 12:29 402 4.46 میلیون 12.978 میلیارد 11,093.82 2,800 2,713 2,713 2,940 2 148,747 2,940 2 100,000 2,950 3.64 هزار میلیارد 4.643 میلیون 2.297 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 76,320 97,489 38.8 2.63 49.57 2.408 میلیون 2.051 میلیون 4.036 میلیون 423,792
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 2,990 25.00 0.84 2,997 32.00 1.08 12:29 93 533,843 1.6 میلیارد 5,740.25 2,965 2,985 2,985 3,010 1 14,600 2,991 1 5,918 2,999 3.855 هزار میلیارد 4.161 میلیون 2.844 میلیون 1.3 میلیون 264,466 2.579 میلیون 1.007 میلیون 975,298 3.99 1.51 3.87 274,613 259,230 417,378 116,465
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 7,061 4.00 0.06 7,072 15.00 0.21 12:29 384 911,986 6.45 میلیارد 2,374.96 7,057 7,063 7,048 7,149 1 500 7,055 1 4,951 7,061 9.174 هزار میلیارد 12.535 میلیون 5.775 میلیون 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.434 میلیون 8.03 میلیون 1.723 میلیون 5.34 3.78 1.14 911,986 - 911,986 -
ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 2,189 104.00 4.99 2,182 97.00 4.65 12:29 729 7.051 میلیون 15.387 میلیارد 9,671.55 2,085 2,135 2,135 2,189 1 2.826 میلیون 2,189 68 800 2,229 2.502 هزار میلیارد 4.117 میلیون 1.902 میلیون 1.2 میلیون 1.499 میلیون 402,891 1.026 میلیون 73,256 35.74 6.5 2.55 7.051 میلیون - 5.689 میلیون 1.361 میلیون
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 37,841 703.00 1.89 38,172 1,034.00 2.78 12:29 193 185,389 7.077 میلیارد 960.56 37,138 38,400 37,300 38,499 1 359 37,830 1 21,544 37,841 42.464 هزار میلیارد 74.411 میلیون 37.761 میلیون 1.143 میلیون 30.764 میلیون 6.997 میلیون 99.452 میلیون 6.317 میلیون 6.91 6.24 0.44 85,389 100,000 175,574 9,815
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 45,288 275.00 0.60 45,212 351.00 0.77 12:29 236 104,300 4.716 میلیارد 441.95 45,563 46,998 45,000 46,998 1 292 45,220 2 8,391 45,288 46.818 هزار میلیارد 75.861 میلیون 39.719 میلیون 1.028 میلیون 29.403 میلیون 10.315 میلیون 106.926 میلیون 8.707 میلیون 5.34 4.5 0.43 104,300 - 104,300 -
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 2,199 0.00 0.00 2,747 0.00 0.00 12:29 813 8.389 میلیون 23.04 میلیارد 7,137.92 - 2,151 2,151 2,240 1 11,714 2,757 1 6,515 2,765 2.142 هزار میلیارد 4.366 میلیون 3.383 میلیون 1,000,000 2.16 میلیون 1.222 میلیون 904,461 320,081 6.89 1.8 2.44 8.087 میلیون 301.237 8.389 میلیون -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 15,502 158.00 1.03 15,531 187.00 1.22 12:30 4,536 3.055 میلیون 47.444 میلیارد 1,205.57 15,344 15,349 15,200 15,799 1 1,560 15,500 2 156 15,502 15.344 هزار میلیارد 26.341 میلیون 18.056 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 5.32 میلیون 805,505 19.28 2.14 2.92 2.565 میلیون 490,265 3 میلیون 54,587
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام فرابورس 2,324 0.00 0.00 2,271 0.00 0.00 12:29 967 8.031 میلیون 18.24 میلیارد 11,532.71 - 2,261 2,250 2,324 4 23,889 2,250 1 48,888 2,264 1.993 هزار میلیارد 3.001 میلیون 1.863 میلیون 900,000 916,104 946,439 678,846 107,037 19.47 2.21 3.07 7.881 میلیون 149.4 8.031 میلیون -
ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 2,126 101.00 4.99 2,119 94.00 4.64 12:22 268 1.791 میلیون 3.796 میلیارد 6,683.6 2,025 2,025 2,025 2,126 1 968,999 2,126 22 1,000 2,141 1.823 هزار میلیارد 2.859 میلیون 1.875 میلیون 900,000 952,245 922,821 724,625 6,811 280 2.07 2.63 1.726 میلیون 65,000 1.398 میلیون 393,458
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 6,592 313.00 4.98 6,498 219.00 3.49 12:29 345 943,072 6.128 میلیارد 2,733.54 6,279 6,444 6,280 6,592 4 60,000 6,560 2 114,710 6,592 5.406 هزار میلیارد 7.989 میلیون 3.387 میلیون 861,000 2.395 میلیون 991,990 1.771 میلیون 83,328 67.14 5.64 3.16 943,072 - 882,782 60,290
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 2,195 104.00 4.97 2,192 101.00 4.83 12:27 399 4.152 میلیون 9.102 میلیارد 10,404.9 2,091 2,130 2,130 2,195 1 326,304 2,195 29 1,000 2,336 1.882 هزار میلیارد 2.518 میلیون 1.491 میلیون 800,000 545,517 945,441 94,435 -5,942 -332.01 2.09 20.89 4.152 میلیون - 4.152 میلیون -
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 7,073 336.00 4.99 7,043 306.00 4.54 12:26 366 1.625 میلیون 11.443 میلیارد 4,439.08 6,737 6,850 6,850 7,073 2 1.168 میلیون 7,073 52 89,441 7,400 5.39 هزار میلیارد 7.075 میلیون 2.401 میلیون 800,000 1.441 میلیون 959,602 1.769 میلیون 114,208 49.33 5.87 3.18 1.625 میلیون - 1.425 میلیون 200,000
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 4,344 403.00 10.23 3,941 0.00 0.00 12:29 301 2.571 میلیون 11.075 میلیارد 8,542.38 3,941 4,138 4,138 4,344 0 4.025 میلیون 4,344 224 - - 3.153 هزار میلیارد 4.287 میلیون 1.977 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 711,323 183,655 18.77 3.03 4.84 2.571 میلیون - 2.571 میلیون -
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 12,967 617.00 5.00 12,942 592.00 4.79 12:29 532 2.508 میلیون 32.453 میلیارد 4,713.6 12,350 12,617 12,550 12,967 3 168,826 12,967 12 4,282 13,400 12.35 هزار میلیارد 13.706 میلیون 2.196 میلیون 750,000 763,704 1.432 میلیون 1.76 میلیون 505,084 25.62 9.04 7.35 1.921 میلیون 586,293 1.891 میلیون 616,492
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 48,380 99.00 0.21 48,561 280.00 0.58 12:28 236 214,100 10.397 میلیارد 907.2 48,281 48,000 47,550 48,896 2 4,000 48,450 1 487 48,599 35.149 هزار میلیارد 44.56 میلیون 16.51 میلیون 728,000 9.208 میلیون 7.302 میلیون 1.89 میلیون 824,295 42.89 4.84 18.71 175,455 38,645 169,100 45,000
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 8,434 0.00 0.00 7,896 0.00 0.00 12:59 1,217 4.163 میلیون 32.87 میلیارد 5,486.95 - 8,710 8,355 8,710 1 2,900 8,022 1 65 8,140 5.816 هزار میلیارد 10.461 میلیون 5.296 میلیون 700,000 4.421 میلیون 875,742 4.306 میلیون 54,979 109.87 6.9 1.4 3.187 میلیون 975.634 2.205 میلیون 1.957 میلیون
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 9,099 228.00 2.57 9,022 151.00 1.70 12:29 861 1.744 میلیون 15.731 میلیارد 2,025.17 8,871 8,858 8,858 9,190 2 1,100 9,088 2 210 9,100 6.121 هزار میلیارد 7.017 میلیون 1.712 میلیون 690,000 792,002 920,282 3.008 میلیون 350,182 17.78 6.76 2.07 1.719 میلیون 24,340 1.707 میلیون 36,220
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 13,541 712.00 5.00 13,541 712.00 5.00 1398/08/26 104 262,686 3.557 میلیارد 2,525.83 14,253 13,541 13,541 13,541 157 18,241 13,450 1 2.48 میلیون 13,541 8.571 هزار میلیارد 45.687 میلیون 37.39 میلیون 633,000 37.115 میلیون 274,535 2.578 میلیون -381,964 -22.44 31.22 3.33 262,686 - 262,686 -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 7,991 198.00 2.42 7,971 218.00 2.66 12:29 365 619,530 4.938 میلیارد 1,697.34 8,189 7,780 7,780 8,149 1 732 7,991 1 1,000 8,060 5.118 هزار میلیارد 5.271 میلیون 1.26 میلیون 625,000 289,193 970,688 1.453 میلیون 318,918 15.62 5.13 3.43 619,530 - 619,530 -
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 5,788 275.00 4.99 5,777 264.00 4.79 12:27 369 2.431 میلیون 14.045 میلیارد 6,588.94 5,513 5,780 5,570 5,788 1 124,279 5,788 27 5,000 6,137 3.324 هزار میلیارد 4.492 میلیون 1.836 میلیون 602,947 1.009 میلیون 826,980 538,024 168,481 20.67 4.21 6.47 2.39 میلیون 41,814 1.177 میلیون 1.254 میلیون
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 36,095 1,718.00 5.00 36,095 1,718.00 5.00 12:28 1,060 6.299 میلیون 227.362 میلیارد 5,942.49 34,377 36,095 36,050 36,095 1 539,385 36,095 102 222 36,898 20.637 هزار میلیارد 21.856 میلیون 1.77 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 898,513 24.12 13.7 30.54 5.099 میلیون 1.2 میلیون 5.123 میلیون 1.176 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 44,400 1,545.00 3.61 44,676 1,821.00 4.25 12:30 888 976,619 43.632 میلیارد 1,099.8 42,855 40,803 40,803 44,997 1 2,040 44,000 4 5,137 44,400 25.713 هزار میلیارد 34.21 میلیون 8.702 میلیون 600,000 7.404 میلیون 1.297 میلیون 22.948 میلیون 841,641 - - - 899,759 76,860 745,491 231,128
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 16,735 793.00 4.97 16,586 644.00 4.04 12:29 323 727,792 12.071 میلیارد 2,253.23 15,942 16,000 16,000 16,739 1 1,000 16,705 1 3,865 16,735 9.565 هزار میلیارد 11.901 میلیون 2.955 میلیون 600,000 1.95 میلیون 1.005 میلیون 2.627 میلیون 526,546 18.9 9.9 3.79 727,792 - 559,292 168,500
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 9,010 138.00 1.56 8,979 107.00 1.21 12:29 397 1.069 میلیون 9.594 میلیارد 2,691.49 8,872 9,140 8,875 9,140 1 21,647 9,000 1 28,527 9,010 8.428 هزار میلیارد 25.304 میلیون 17.749 میلیون 600,000 16.774 میلیون 974,762 23.59 میلیون 493,273 17.29 8.75 0.36 963,602 104,921 927,050 141,473
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 29,241 618.00 2.16 29,552 929.00 3.25 12:29 7,472 2.044 میلیون 60.392 میلیارد 573.04 28,623 28,980 28,980 29,999 4 140 29,241 1 260 29,241 17.174 هزار میلیارد 41.343 میلیون 25 میلیون 600,000 23.612 میلیون 1.389 میلیون 35.391 میلیون 938,104 18.9 12.77 0.5 2.039 میلیون 5,000 2.043 میلیون 499
اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 3,893 185.00 4.99 3,868 160.00 4.31 12:29 429 1.723 میلیون 6.663 میلیارد 4,015.56 3,708 3,799 3,669 3,893 1 100,178 3,893 13 2,000 4,040 2.966 هزار میلیارد 3.226 میلیون 1.615 میلیون 600,000 131,258 1.484 میلیون 575,261 555,390 5.57 2.09 5.38 1.703 میلیون 20,000 1.553 میلیون 170,000
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 3,347 159.00 4.99 3,347 159.00 4.99 1398/08/19 24,760 5.448 میلیون 18.234 میلیارد 173.12 3,188 3,347 3,347 3,347 15 20.779 میلیون 3,347 2150 2,596 3,347 2.008 هزار میلیارد 2.121 میلیون 828,189 600,000 112,342 715,847 - - - 2.81 - 5.448 میلیون - 5.445 میلیون 2,464
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 6,428 256.00 4.15 6,384 212.00 3.43 12:29 476 1.158 میلیون 7.392 میلیارد 2,432.68 6,172 6,466 6,201 6,466 1 224 6,428 1 500 6,430 3.7 هزار میلیارد 5.268 میلیون 1.599 میلیون 599,426 1.442 میلیون 157,397 507,922 465,128 8.23 24.31 7.53 1.158 میلیون - 1.155 میلیون 2,500
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 9,930 391.00 4.10 9,856 317.00 3.32 12:29 707 1.077 میلیون 10.618 میلیارد 1,523.79 9,539 9,896 9,522 10,000 1 172 9,900 1 500 9,931 4.96 هزار میلیارد 5.871 میلیون 1.461 میلیون 520,000 746,081 714,925 1.267 میلیون 189,907 26.99 7.17 4.05 1.077 میلیون - 1.005 میلیون 72,425
ثالوند

سرمایه گذاری مسکن الوند

سهام فرابورس 4,001 190.00 4.99 3,999 188.00 4.93 12:22 159 669,812 2.678 میلیارد 4,212.65 3,811 3,952 3,952 4,001 1 301,398 4,001 17 290 4,049 1.906 هزار میلیارد 2.204 میلیون 932,990 500,000 204,188 728,802 265,791 140,223 14.26 2.74 7.52 669,812 - 469,812 200,000
ثرود

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 5,283 278.00 5.00 5,437 124.00 2.23 12:29 2,061 8.348 میلیون 45.389 میلیارد 4,050.62 5,561 5,537 5,283 5,749 1 10,073 5,283 2 2,000 5,336 2.781 هزار میلیارد 3.344 میلیون 1.202 میلیون 500,000 625,544 576,703 684,309 29,417 92.41 4.71 3.97 8.248 میلیون 100,000 8.348 میلیون -
حسینا

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 19,558 3.00 0.02 19,556 5.00 0.03 12:29 594 888,454 17.374 میلیارد 1,495.71 19,561 19,466 19,073 20,099 3 35,000 19,498 1 4,987 19,558 9.781 هزار میلیارد 14.3 میلیون 5.62 میلیون 500,000 4.522 میلیون 1.098 میلیون 5.129 میلیون 1.252 میلیون 7.81 8.91 1.91 883,454 5,000 688,454 200,000
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 12,675 603.00 5.00 12,665 593.00 4.91 12:29 294 1.939 میلیون 24.553 میلیارد 6,593.94 12,072 12,640 12,252 12,675 1 1.052 میلیون 12,675 50 2,300 13,020 6.036 هزار میلیارد 9.107 میلیون 3.867 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 8.72 میلیون 385,364 16.43 5.8 0.73 1.935 میلیون 3,926 1.746 میلیون 192,753
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 17,624 927.00 5.00 18,130 421.00 2.27 1398/08/27 4,513 15.58 میلیون 282.459 میلیارد 2,753.43 18,551 17,624 17,624 19,342 1 500 14,180 1 500 17,897 8.702 هزار میلیارد 9.093 میلیون 1.114 میلیون 480,000 390,209 723,994 563,105 164,143 - - - 15.455 میلیون 125,000 15.153 میلیون 426,681
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 26,748 368.00 1.39 26,798 418.00 1.58 12:29 1,425 704,440 18.878 میلیارد 494.34 26,380 26,999 26,548 27,000 3 400 26,799 1 293 26,799 11.871 هزار میلیارد 30.407 میلیون 19.616 میلیون 450,000 18.348 میلیون 1.268 میلیون 26.265 میلیون 1.063 میلیون 11.35 9.51 0.46 704,440 - 704,440 -
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 3,639 165.00 4.75 3,609 135.00 3.89 12:29 450 1.986 میلیون 7.169 میلیارد 4,414.33 3,474 3,619 3,500 3,647 1 300 3,605 1 3,000 3,645 1.39 هزار میلیارد 1.501 میلیون 517,013 400,000 56,949 460,064 275,417 219,773 6.57 3.14 5.24 1.896 میلیون 90,000 1.842 میلیون 144,129
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 13,084 619.00 4.97 12,900 435.00 3.49 12:29 374 890,724 11.491 میلیارد 2,381.61 12,465 12,710 12,603 13,085 1 1,150 13,030 1 100 13,030 4.986 هزار میلیارد 7.183 میلیون 2.828 میلیون 400,000 2.023 میلیون 804,769 3.21 میلیون 406,864 12.68 6.41 1.61 890,724 - 621,006 269,718
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 12,949 93.00 0.71 13,006 36.00 0.28 12:29 860 1.751 میلیون 22.772 میلیارد 2,035.81 13,042 12,600 12,600 13,220 2 100 12,821 1 3,687 12,949 5.217 هزار میلیارد 5.773 میلیون 1.181 میلیون 400,000 570,671 610,770 1.626 میلیون 211,240 24.63 8.52 3.2 1.342 میلیون 409,033 1.709 میلیون 41,442
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 11,160 531.00 5.00 11,063 434.00 4.08 12:24 540 2.317 میلیون 25.631 میلیارد 4,290.48 10,629 10,900 10,629 11,160 1 1.618 میلیون 11,160 52 186 11,619 4.252 هزار میلیارد 5.394 میلیون 1.534 میلیون 400,000 969,249 564,308 2.239 میلیون 216,472 20.45 7.84 1.98 2.314 میلیون 2,565 1.409 میلیون 907,435
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 7,280 43.00 0.59 7,300 63.00 0.87 12:30 970 3.979 میلیون 29.047 میلیارد 4,102 7,237 7,438 7,211 7,438 1 3,940 7,275 1 18,642 7,291 4.342 هزار میلیارد 6.287 میلیون 2.49 میلیون 370,000 1.907 میلیون 582,432 1.436 میلیون 133,093 32.91 7.52 3.05 3.829 میلیون 150,000 3.869 میلیون 110,000
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 13,334 411.00 3.18 13,359 436.00 3.37 12:29 290 419,468 5.604 میلیارد 1,446.44 12,923 12,885 12,885 13,521 1 105 13,334 1 12,294 13,334 6.978 هزار میلیارد 8.082 میلیون 1.848 میلیون 360,000 867,773 980,632 1.886 میلیون 439,168 16.43 7.36 3.82 419,468 - 335,635 83,833
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 17,451 754.00 4.52 17,324 627.00 3.76 12:29 250 413,422 7.162 میلیارد 1,653.69 16,697 17,449 16,700 17,451 1 1,934 17,448 1 100 17,451 5.844 هزار میلیارد 7.281 میلیون 1.86 میلیون 350,000 1.218 میلیون 642,829 3.147 میلیون 460,302 13.17 9.43 1.93 408,421 5,001 390,222 23,200
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 20,456 974.00 5.00 20,410 928.00 4.76 12:29 1,353 2.486 میلیون 50.743 میلیارد 1,837.56 19,482 20,456 19,501 20,456 0 827,476 20,456 316 - - 6.429 هزار میلیارد 7.271 میلیون 880,151 330,000 535,410 344,741 1.287 میلیون 104,865 64.23 19.54 5.23 2.481 میلیون 4,720 1.486 میلیون 1 میلیون
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 17,312 496.00 2.95 17,146 330.00 1.96 12:29 217 462,883 7.936 میلیارد 2,133.1 16,816 17,000 16,943 17,395 1 65 17,302 1 1,505 17,345 5.549 هزار میلیارد 7.785 میلیون 3.351 میلیون 330,000 2.127 میلیون 1.224 میلیون 6.208 میلیون 1.121 میلیون 5.05 4.62 0.91 262,883 200,000 364,908 97,975
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 2,405 114.00 4.98 2,291 0.00 0.00 12:28 108 524,630 1.26 میلیارد 4,857.69 2,291 2,405 2,280 2,405 0 425 2,404 1 - - 1.375 هزار میلیارد 2.098 میلیون 1.365 میلیون 300,000 657,320 707,502 312,683 145,833 9.89 2.04 4.62 524,630 - 384,630 140,000
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 18,198 751.00 4.30 18,027 580.00 3.32 12:30 419 681,728 12.29 میلیارد 1,627.04 17,447 18,269 17,565 18,269 3 1,630 18,218 1 2,600 18,218 5.234 هزار میلیارد 6.207 میلیون 1.641 میلیون 300,000 798,992 842,049 1.648 میلیون 566,781 9.54 6.42 3.28 681,728 - 334,452 347,276
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 21,615 1,029.00 5.00 21,609 1,023.00 4.97 12:29 493 1.358 میلیون 29.346 میلیارد 2,754.59 20,586 21,000 21,000 21,615 1 18,896 21,615 5 320 22,229 5.97 هزار میلیارد 9.71 میلیون 4.126 میلیون 290,000 3.443 میلیون 682,230 2.531 میلیون 246,368 25.44 9.19 2.48 1.097 میلیون 260,734 1.233 میلیون 125,000
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 14,190 221.00 1.58 14,285 316.00 2.26 12:29 201 158,460 2.264 میلیارد 788.36 13,969 14,500 14,001 14,500 1 5,000 14,180 1 626 14,300 3.911 هزار میلیارد 5.583 میلیون 2.148 میلیون 280,000 1.583 میلیون 565,297 2.591 میلیون 260,728 15.34 7.08 1.54 158,460 - 158,460 -
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 11,820 67.00 0.57 11,819 66.00 0.56 12:29 218 307,538 3.635 میلیارد 1,410.72 11,753 11,701 11,701 12,000 2 756 11,753 2 6,185 11,821 2.938 هزار میلیارد 3.859 میلیون 1.435 میلیون 250,000 904,250 530,617 1.38 میلیون 172,159 17.16 5.57 2.14 307,538 - 307,538 -
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 31,951 1,521.00 5.00 31,096 666.00 2.19 12:21 200 605,464 18.827 میلیارد 3,027.32 30,430 30,016 30,016 31,951 1 91,514 31,951 28 33 31,951 7.446 هزار میلیارد 9.241 میلیون 1.996 میلیون 244,705 1.632 میلیون 363,823 4.488 میلیون 130,493 58.31 20.91 1.7 605,464 - 205,464 400,000
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 14,479 529.00 3.79 14,433 483.00 3.46 12:29 310 460,393 6.645 میلیارد 1,485.14 13,950 14,200 14,102 14,550 1 2,266 14,412 1 11,688 14,450 3.214 هزار میلیارد 3.976 میلیون 1.593 میلیون 230,400 650,339 943,035 1.538 میلیون 489,961 6.79 3.53 2.16 460,393 - 360,468 99,925
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 17,320 159.00 0.93 17,359 198.00 1.15 12:29 203 143,516 2.491 میلیارد 706.98 17,161 16,600 16,600 17,500 1 5,000 17,321 1 650 17,422 6.006 هزار میلیارد 6.875 میلیون 1.156 میلیون 210,000 799,825 356,009 1.868 میلیون 232,366 26.15 17.07 3.25 143,516 - 143,228 288
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 40,462 2,129.00 5.00 41,592 999.00 2.35 12:29 2,839 7.369 میلیون 306.511 میلیارد 2,595.78 42,591 40,462 40,462 44,699 204 25 40,462 1 1.805 میلیون 40,462 8.518 هزار میلیارد 8.57 میلیون 673,065 200,000 251,158 421,907 1.073 میلیون 186,862 - - - 6.482 میلیون 886,950 7.181 میلیون 188,000
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 18,699 858.00 4.81 18,452 611.00 3.42 12:29 250 351,375 6.483 میلیارد 1,405.5 17,841 17,538 17,538 18,700 3 150 18,698 1 19,711 18,700 3.568 هزار میلیارد 4.275 میلیون 1.069 میلیون 200,000 584,375 484,220 1.99 میلیون 359,817 10.26 7.62 1.85 347,875 3,500 351,375 -
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 19,400 437.00 2.30 19,316 353.00 1.86 12:29 242 260,789 5.037 میلیارد 1,077.64 18,963 19,880 19,025 19,880 1 13 19,400 1 791 19,500 3.793 هزار میلیارد 5.129 میلیون 1.556 میلیون 200,000 1.266 میلیون 290,101 3.944 میلیون 81,156 47.6 13.32 0.98 260,789 - 260,789 -
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 17,463 831.00 5.00 17,404 772.00 4.64 12:29 673 483,480 8.414 میلیارد 718.4 16,632 17,400 17,100 17,463 1 216,260 17,463 50 1 17,463 3.326 هزار میلیارد 3.932 میلیون 811,123 200,000 451,699 359,424 700,572 212,816 16.36 9.68 4.97 470,880 12,600 483,374 106
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 26,150 312.00 1.18 26,319 143.00 0.54 12:29 4,248 3.477 میلیون 91.522 میلیارد 946.82 26,462 27,450 25,300 27,677 1 319 26,121 2 92 26,189 5.292 هزار میلیارد 5.692 میلیون 711,341 200,000 428,340 283,001 580,563 103,765 50.73 18.61 9.07 3.467 میلیون 10,500 3.477 میلیون 50
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 17,353 826.00 5.00 17,180 653.00 3.95 12:30 458 710,087 12.199 میلیارد 1,550.41 16,527 16,999 16,500 17,353 2 33,000 17,353 6 4,060 18,023 2.942 هزار میلیارد 3.536 میلیون 815,287 178,006 477,654 337,633 1.103 میلیون 189,797 16.11 9.06 2.77 710,087 - 699,087 11,000
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 8,901 826.00 10.23 8,811 736.00 9.11 12:25 167 1.421 میلیون 12.524 میلیارد 8,511.38 8,075 8,200 8,200 8,901 0 1.239 میلیون 8,901 45 - - 1.373 هزار میلیارد 2.301 میلیون 520,643 170,000 802,796 151,636 794,228 52,357 28.61 9.89 1.89 1.42 میلیون 1,312 1.221 میلیون 200,000
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 7,629 253.00 3.43 7,593 217.00 2.94 12:29 473 1.358 میلیون 10.31 میلیارد 2,870.61 7,376 7,689 7,380 7,700 1 3,335 7,629 1 990 7,631 2.729 هزار میلیارد 3.302 میلیون 725,578 170,000 492,776 232,802 744,643 103,846 27.05 12.07 3.77 1.358 میلیون - 1.358 میلیون -
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 18,203 329.00 1.84 18,377 503.00 2.81 12:29 286 1.477 میلیون 27.142 میلیارد 5,164.02 17,874 17,432 17,432 18,598 1 100 18,160 1 100 18,459 2.681 هزار میلیارد 3.34 میلیون 1.083 میلیون 150,000 583,100 500,233 1.886 میلیون 360,732 7.64 5.51 1.46 476,910 1,000,000 976,910 500,000
کاسپین

داروسازی کاسپین تامین

سهام فرابورس 17,150 428.00 2.56 17,080 358.00 2.14 12:29 209 166,804 2.849 میلیارد 798.11 16,722 17,499 16,915 17,499 1 845 17,150 1 300 17,150 7.525 هزار میلیارد 10.076 میلیون 3.439 میلیون 150,000 2.39 میلیون 1.049 میلیون 3.06 میلیون 884,977 8.68 7.33 2.51 138,415 28,389 166,804 -
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 10,454 497.00 4.99 10,277 320.00 3.21 12:28 257 628,242 6.456 میلیارد 2,444.52 9,957 10,353 10,000 10,454 1 151,325 10,454 6 9,750 10,690 1.494 هزار میلیارد 5.287 میلیون 4.002 میلیون 150,000 3.745 میلیون 256,928 1.393 میلیون 69,659 22.13 6 1.12 628,242 - 628,242 -
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 31,149 1,483.00 5.00 31,145 1,479.00 4.99 11:55 97 85,052 2.649 میلیارد 876.82 29,666 30,990 30,003 31,149 1 7,693 31,149 5 200 31,999 4.153 هزار میلیارد 6.178 میلیون 2.29 میلیون 140,000 1.818 میلیون 472,309 1.657 میلیون 229,553 18.99 9.23 2.63 85,052 - 85,052 -