شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش روز دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 13,400 0.00 0.00 12,991 0.00 0.00 1398/08/20 735 1.231 میلیون 15.99 میلیارد 1,503.37 - 13,402 13,352 13,647 2 380 13,050 1 14,000 13,060 258.566 هزار میلیارد 518.393 میلیون 294.819 میلیون 9.6 میلیون 254.834 میلیون 39.985 میلیون 158.292 میلیون 34.45 میلیون 7.5 6.46 1.63 1.129 میلیون 101.5 1.091 میلیون 140.232
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 42,302 760.00 1.76 43,130 68.00 0.16 1398/08/20 121 52,011 2.243 میلیارد 429.84 43,062 42,651 42,000 43,997 1 140 42,304 1 121 42,997 344.496 هزار میلیارد 392.553 میلیون 87.399 میلیون 8 میلیون 47.513 میلیون 39.886 میلیون 109.338 میلیون 48.7 میلیون 7.09 8.65 3.16 26,011 26,000 50,211 1,800
دی

بانک دی

سهام فرابورس 2,954 140.00 4.98 2,773 41.00 1.46 1398/08/20 8,437 124.453 میلیون 345.061 میلیارد 12,171.06 2,814 2,674 2,674 2,954 5 948,959 2,954 43 19,474 3,100 18.01 هزار میلیارد 358.493 میلیون 240.791 میلیون 6.4 میلیون 320.41 میلیون -87,307,149 12.806 میلیون -52,216,665 -0.33 -0.17 1.36 117.215 میلیون 7.238 میلیون 115.985 میلیون 8.468 میلیون
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 17,075 364.00 2.18 17,231 520.00 3.11 1398/07/30 257 1.142 میلیون 19.671 میلیارد 4,442 16,711 17,200 17,072 17,350 1 9,459 17,075 2 10,000 17,150 211.941 هزار میلیارد 230.921 میلیون 48.132 میلیون 12.3 میلیون 18.98 میلیون 29.152 میلیون 35.065 میلیون 14.382 میلیون 14.74 7.27 6.04 235,760 905,835 640,424 501,171
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 12,750 0.00 0.00 14,471 0.00 0.00 1398/08/20 1,848 6.114 میلیون 88.48 میلیارد 4,156.73 - 12,736 12,618 12,990 2 5,295 14,561 1 8,676 14,600 174.004 هزار میلیارد 226.518 میلیون 94.16 میلیون 13.8 میلیون 49.905 میلیون 44.255 میلیون 121.305 میلیون 30.629 میلیون 5.77 3.99 1.46 4.666 میلیون 1.448 میلیون 3.755 میلیون 2.359 میلیون
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,811 21.00 1.17 1,818 28.00 1.56 1398/08/20 6,361 79.522 میلیون 144.56 میلیارد 12,947.73 1,790 1,831 1,799 1,880 4 70,000 1,820 2 81,175 1,820 110.091 هزار میلیارد 203.655 میلیون 145.905 میلیون 61.504 میلیون 91.842 میلیون 54.063 میلیون 95.897 میلیون 9.74 میلیون 11.48 2.07 1.17 77.92 میلیون 1.602 میلیون 78.488 میلیون 1.034 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 64,900 168.00 0.26 64,925 143.00 0.22 1398/08/20 660 399,251 25.921 میلیارد 604.93 65,068 65,480 64,600 65,480 3 500 64,893 1 11,867 64,900 156.163 هزار میلیارد 176.304 میلیون 50.11 میلیون 2.4 میلیون 20.484 میلیون 29.625 میلیون 82.935 میلیون 39.283 میلیون 3.97 5.26 1.88 190,687 208,564 368,415 30,836
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 24,020 0.00 0.00 26,202 0.00 0.00 1398/08/20 500 1.669 میلیون 43.73 میلیارد 4,902.95 - 24,160 23,801 24,399 1 500 26,303 1 2,757 26,500 144.138 هزار میلیارد 173.292 میلیون 59.221 میلیون 6 میلیون 28.968 میلیون 30.253 میلیون 54.129 میلیون 30.023 میلیون 4.81 4.77 2.67 797.358 871.677 532.991 1.136 میلیون
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 4,750 27.00 0.57 4,730 7.00 0.15 1398/08/20 135 1.058 میلیون 5.003 میلیارد 7,834.27 4,723 4,700 4,680 4,790 2 220 4,726 1 3,964 4,755 136.967 هزار میلیارد 155.182 میلیون 48.732 میلیون 29 میلیون 18.012 میلیون 30.72 میلیون 7.401 میلیون 6.868 میلیون 19.97 4.47 18.53 176,012 881,614 1.058 میلیون -
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 5,724 114.00 1.95 5,772 66.00 1.13 1398/08/20 476 1.156 میلیون 6.672 میلیارد 2,428.28 5,838 5,949 5,712 5,949 1 9,929 5,721 2 770 5,724 87.57 هزار میلیارد 103.038 میلیون 54.409 میلیون 15 میلیون 16.458 میلیون 37.951 میلیون 47.885 میلیون 12.555 میلیون 6.9 2.28 1.81 980,323 175,536 1.121 میلیون 35,306
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 7,990 56.00 0.71 7,998 64.00 0.81 1398/08/20 178 1.126 میلیون 9.008 میلیارد 6,327.21 7,934 8,009 7,900 8,044 1 18,790 7,935 1 8,026 7,990 40.487 هزار میلیارد 95.907 میلیون 62.315 میلیون 5.103 میلیون 55.093 میلیون 7.222 میلیون 15.683 میلیون 2.414 میلیون 16.91 5.65 2.6 135,489 990,755 763,025 363,219
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 47,115 2,243.00 5.00 47,092 2,220.00 4.95 1398/08/20 476 692,256 32.6 میلیارد 1,454.32 44,872 46,790 44,400 47,115 1 110,205 47,115 10 125 47,499 46.108 هزار میلیارد 77.793 میلیون 39.719 میلیون 1.028 میلیون 29.403 میلیون 10.315 میلیون 106.926 میلیون 8.707 میلیون 5.56 4.7 0.45 692,256 - 345,559 346,697
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 38,611 1,838.00 5.00 37,859 1,086.00 2.95 1398/08/20 409 565,073 21.393 میلیارد 1,381.6 36,773 37,550 36,012 38,611 3 636 38,448 1 4,286 38,611 42.047 هزار میلیارد 74.053 میلیون 37.761 میلیون 1.143 میلیون 30.764 میلیون 6.997 میلیون 99.452 میلیون 6.317 میلیون 6.85 6.19 0.44 539,339 25,734 395,487 169,586
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,508 42.00 1.65 2,520 30.00 1.18 1398/08/20 11,006 35.429 میلیون 89.279 میلیارد 6,008.92 2,550 2,512 2,501 2,575 8 7,000 2,510 2 10,045 2,510 61.571 هزار میلیارد 62.828 میلیون 28.728 میلیون 24.145 میلیون 1.982 میلیون 26.746 میلیون 2.171 میلیون 427,123 142.46 2.28 28.02 34.849 میلیون 580,000 34.512 میلیون 917,279
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 2,440 10.00 0.41 2,419 11.00 0.45 1398/08/20 1,105 9.54 میلیون 23.082 میلیارد 8,633.73 2,430 2,420 2,356 2,489 1 30,000 2,438 2 27,115 2,438 6.075 هزار میلیارد 56.613 میلیون 53.784 میلیون 2.5 میلیون 50.566 میلیون 3.219 میلیون 9.322 میلیون 1.15 میلیون 5.26 1.88 0.65 8.091 میلیون 1.449 میلیون 9.04 میلیون 500,000
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 4,311 63.00 1.48 4,311 63.00 1.48 1398/08/20 274 901,276 3.886 میلیارد 3,289.33 4,248 4,248 4,230 4,342 2 800 4,323 2 1,170 4,323 38.232 هزار میلیارد 51.634 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون 6.12 3.64 1.29 900,963 313 767,508 133,768
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 13,886 295.00 2.08 14,108 73.00 0.51 1398/08/20 1,565 3.079 میلیون 43.442 میلیارد 1,967.64 14,181 14,125 13,489 14,799 1 207 13,886 2 693 13,886 8.977 هزار میلیارد 46.045 میلیون 37.39 میلیون 633,000 37.115 میلیون 274,535 2.578 میلیون -381,964 -23.38 32.53 3.46 3.079 میلیون - 2.99 میلیون 89,500
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 30,222 73.00 0.24 30,513 218.00 0.72 1398/08/20 15,228 2.37 میلیون 72.304 میلیارد 173.64 30,295 30,000 29,701 31,000 3 1,595 30,222 1 195 30,222 18.177 هزار میلیارد 41.92 میلیون 25 میلیون 600,000 23.612 میلیون 1.389 میلیون 35.391 میلیون 938,104 19.52 13.19 0.52 2.363 میلیون 6,678 2.319 میلیون 50,582
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 42,810 368.00 0.85 42,921 257.00 0.60 1398/08/20 97 229,463 9.849 میلیارد 2,365.6 43,178 43,510 41,654 43,760 1 8,250 42,921 1 2,500 43,390 31.434 هزار میلیارد 40.455 میلیون 16.51 میلیون 728,000 9.208 میلیون 7.302 میلیون 1.89 میلیون 824,295 37.91 4.28 16.53 110,513 118,950 65,494 163,969
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 12,673 152.00 1.19 12,871 46.00 0.36 1398/08/20 280 1.005 میلیون 12.934 میلیارد 3,588.78 12,825 12,900 12,673 12,940 1 100 12,658 1 100 12,673 25.65 هزار میلیارد 38.473 میلیون 17.954 میلیون 2 میلیون 12.731 میلیون 5.223 میلیون 26.813 میلیون 3.286 میلیون 7.83 4.93 0.96 227,939 776,918 506,025 498,832
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 46,000 1,518.00 3.19 46,376 1,142.00 2.40 1398/08/20 1,613 1.419 میلیون 65.813 میلیارد 879.8 47,518 45,143 45,143 49,498 1 500 45,902 1 5,524 46,000 28.511 هزار میلیارد 35.23 میلیون 8.702 میلیون 600,000 7.404 میلیون 1.297 میلیون 22.948 میلیون 980,436 28.38 21.45 1.21 1.419 میلیون 200 1.196 میلیون 222,810
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 27,300 700.00 2.63 27,259 659.00 2.48 1398/08/20 2,044 870,284 23.723 میلیارد 425.77 26,600 26,501 26,339 27,500 1 2,731 27,300 1 113 27,329 11.97 هزار میلیارد 30.615 میلیون 19.616 میلیون 450,000 18.348 میلیون 1.268 میلیون 26.265 میلیون 1.063 میلیون 11.54 9.68 0.47 809,184 61,100 859,171 11,113
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 3,600 117.00 3.36 3,526 43.00 1.23 1398/08/20 567 2.079 میلیون 7.329 میلیارد 3,665.91 3,483 3,500 3,413 3,638 1 550 3,566 1 2,500 3,613 5.225 هزار میلیارد 29.9 میلیون 26.94 میلیون 1.5 میلیون 24.611 میلیون 2.329 میلیون 14.576 میلیون -24,480 -216.05 2.27 0.36 2.039 میلیون 39,500 2.079 میلیون -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 5,498 120.00 2.14 5,455 163.00 2.90 1398/08/20 845 1.567 میلیون 8.551 میلیارد 1,854.93 5,618 5,446 5,350 5,555 1 3,000 5,406 1 14,836 5,500 22.472 هزار میلیارد 27.893 میلیون 10.718 میلیون 4 میلیون 6.073 میلیون 4.645 میلیون 914,988 830,366 26.28 4.7 23.85 962,525 604,888 1.523 میلیون 44,704
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 8,600 39.00 0.45 8,596 43.00 0.50 1398/08/20 320 670,558 5.764 میلیارد 2,095.49 8,639 8,770 8,400 8,888 1 128 8,590 1 456 8,618 20.734 هزار میلیارد 27.793 میلیون 12.07 میلیون 2.4 میلیون 7.162 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون 8.29 4.2 0.67 620,558 50,000 497,293 173,265
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 4,900 7.00 0.14 4,950 43.00 0.88 1398/08/20 109 493,047 2.44 میلیارد 4,523.37 4,907 4,980 4,820 5,040 1 3,270 4,874 2 40,599 4,900 7.361 هزار میلیارد 27.063 میلیون 22.079 میلیون 1.5 میلیون 19.638 میلیون 2.441 میلیون 8.001 میلیون 428,617 17.32 3.04 0.93 493,047 - 473,669 19,378
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 8,994 342.00 3.66 8,998 338.00 3.62 1398/08/20 825 2.395 میلیون 21.549 میلیارد 2,902.81 9,336 8,871 8,870 9,299 1 19,070 8,905 2 3,000 8,962 8.869 هزار میلیارد 25.322 میلیون 17.749 میلیون 600,000 16.774 میلیون 974,762 23.59 میلیون 493,273 17.33 8.77 0.36 2.049 میلیون 346,115 2.365 میلیون 30,000
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 5,618 61.00 1.07 5,748 69.00 1.22 1398/08/20 1,335 5.638 میلیون 32.407 میلیارد 4,222.91 5,679 5,870 5,585 5,926 1 6,105 5,610 1 30,000 5,620 17.037 هزار میلیارد 25.253 میلیون 11.995 میلیون 3 میلیون 8.009 میلیون 3.986 میلیون 1.439 میلیون 627,910 27.46 4.33 11.99 5.263 میلیون 375,000 4.612 میلیون 1.025 میلیون
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 13,975 70.00 0.50 14,080 175.00 1.26 1398/08/20 5,814 2.454 میلیون 34.554 میلیارد 422.12 13,905 13,950 13,870 14,350 2 17,338 13,851 11 10,156 13,851 13.905 هزار میلیارد 24.89 میلیون 18.056 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 5.32 میلیون 805,505 17.48 1.94 2.65 2.404 میلیون 50,000 2.396 میلیون 58,175
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 7,177 0.00 0.00 6,946 0.00 0.00 1398/08/20 1,146 3.45 میلیون 23.96 میلیارد 6,003.79 - 7,269 7,125 7,270 1 2,708 6,990 2 17,268 6,991 21.06 هزار میلیارد 24.558 میلیون 9.389 میلیون 2.936 میلیون 3.495 میلیون 5.894 میلیون 5.509 میلیون 2.53 میلیون 8.32 3.57 3.82 3.26 میلیون 189.264 3.307 میلیون 142.35
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 9,514 453.00 5.00 9,473 412.00 4.55 1398/08/20 6,941 43.44 میلیون 411.493 میلیارد 4,135.29 9,061 9,200 9,134 9,514 1 1.172 میلیون 9,514 236 500 9,540 21.344 هزار میلیارد 24.333 میلیون 5.574 میلیون 2.356 میلیون 2.018 میلیون 3.555 میلیون 4.211 میلیون 1.544 میلیون 14.45 6.28 5.3 41.263 میلیون 2.177 میلیون 31.566 میلیون 11.874 میلیون
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 38,875 1,851.00 5.00 38,855 1,831.00 4.95 1398/08/11 3,368 12.515 میلیون 486.276 میلیارد 3,715.93 37,024 38,875 37,992 38,875 11 258 38,874 1 140,147 38,875 23.325 هزار میلیارد 23.513 میلیون 1.77 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 898,513 25.96 14.75 32.87 9.958 میلیون 2.558 میلیون 3.791 میلیون 8.724 میلیون
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 6,420 83.00 1.31 6,433 96.00 1.51 1398/08/20 3,249 9.977 میلیون 64.184 میلیارد 3,070.84 6,337 6,399 6,380 6,540 1 21,800 6,420 2 5,000 6,430 19.011 هزار میلیارد 22.407 میلیون 10.165 میلیون 3 میلیون 3.108 میلیون 7.057 میلیون 246,615 -12,011 -1606.78 2.73 78.27 9.767 میلیون 210,000 8.697 میلیون 1.28 میلیون
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 5,050 20.00 0.40 5,057 27.00 0.54 1398/08/20 495 2.487 میلیون 12.578 میلیارد 5,024.73 5,030 5,100 5,022 5,130 1 8,000 5,024 1 800 5,050 17.102 هزار میلیارد 21.104 میلیون 9.885 میلیون 3.4 میلیون 3.91 میلیون 5.975 میلیون 2.861 میلیون 2.647 میلیون 6.5 2.88 6.01 2.204 میلیون 282,981 2.447 میلیون 40,730
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 8,984 427.00 4.99 8,900 343.00 4.01 1398/08/20 957 4.616 میلیون 41.083 میلیارد 4,823.24 8,557 8,730 8,672 8,984 1 1.61 میلیون 8,984 110 200 8,999 17.114 هزار میلیارد 20.632 میلیون 7.056 میلیون 2 میلیون 2.832 میلیون 4.224 میلیون 4.893 میلیون 1.834 میلیون 9.72 4.21 3.64 4.38 میلیون 236,087 4.606 میلیون 10,000
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 12,782 1,187.00 10.24 12,770 1,175.00 10.13 1398/08/20 187 1.282 میلیون 16.375 میلیارد 6,856.97 11,595 12,174 12,174 12,782 0 5.785 میلیون 12,782 272 - - 16.233 هزار میلیارد 18.327 میلیون 2.541 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 1.153 میلیون 953,400 18.75 8.56 15.51 1.282 میلیون - 475,933 806,321
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 2,110 80.00 3.65 2,139 51.00 2.33 1398/08/18 440 3.338 میلیون 7.14 میلیارد 7,586.26 2,190 2,183 2,081 2,225 2 9,721 2,110 1 28,184 2,139 3.209 هزار میلیارد 16.976 میلیون 15.694 میلیون 1.5 میلیون 13.767 میلیون 1.927 میلیون 5.597 میلیون 448,924 7.15 1.67 0.57 2.559 میلیون 779,196 3.291 میلیون 46,500
حسینا

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 22,644 333.00 1.49 22,636 325.00 1.46 1398/08/20 1,514 1.931 میلیون 43.701 میلیارد 1,275.19 22,311 22,998 21,510 23,400 1 190 22,644 1 70 22,644 11.156 هزار میلیارد 15.84 میلیون 5.62 میلیون 500,000 4.522 میلیون 1.098 میلیون 5.129 میلیون 1.252 میلیون 9.04 10.31 2.21 1.931 میلیون - 1.902 میلیون 29,000
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 3,790 166.00 4.58 3,748 124.00 3.42 1398/08/20 125 610,215 2.287 میلیارد 4,881.72 3,624 3,799 3,686 3,799 2 2,500 3,783 1 34,177 3,795 10.872 هزار میلیارد 13.753 میلیون 6.596 میلیون 2.5 میلیون 2.509 میلیون 4.087 میلیون 689,028 1.03 میلیون 10.92 2.75 16.32 427,693 182,522 239,655 370,560
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 11,920 567.00 4.99 11,353 0.00 0.00 1398/08/20 421 2.087 میلیون 24.826 میلیارد 4,956.14 11,353 11,900 11,700 11,920 0 1.699 میلیون 11,920 130 - - 11.353 هزار میلیارد 12.662 میلیون 2.196 میلیون 750,000 763,704 1.432 میلیون 1.76 میلیون 505,084 23.56 8.31 6.76 2.083 میلیون 3,340 986,536 1.1 میلیون
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 7,057 105.00 1.51 7,013 61.00 0.88 1398/08/20 451 856,710 6.008 میلیارد 1,899.58 6,952 7,001 6,901 7,100 2 705 7,060 1 2,300 7,060 9.038 هزار میلیارد 12.458 میلیون 5.775 میلیون 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.434 میلیون 8.03 میلیون 1.723 میلیون 5.29 3.75 1.14 756,710 100,000 856,710 -
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 16,800 420.00 2.56 16,682 302.00 1.84 1398/08/20 340 678,265 11.315 میلیارد 1,994.9 16,380 16,400 16,380 16,900 2 100 16,800 1 62,823 16,840 9.828 هزار میلیارد 11.959 میلیون 2.955 میلیون 600,000 1.95 میلیون 1.005 میلیون 2.627 میلیون 526,546 19.02 9.97 3.81 658,005 20,260 427,174 251,091
کاسپین

داروسازی کاسپین تامین

سهام فرابورس 17,845 394.00 2.26 17,631 180.00 1.03 1398/08/20 226 178,970 3.155 میلیارد 791.9 17,451 17,011 17,011 17,899 2 2,939 17,720 3 1,440 17,845 7.853 هزار میلیارد 10.324 میلیون 3.439 میلیون 150,000 2.39 میلیون 1.049 میلیون 3.06 میلیون 884,977 8.98 7.56 2.59 178,970 - 178,970 -
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 4,282 203.00 4.98 4,225 146.00 3.58 1398/08/20 801 4.828 میلیون 20.399 میلیارد 6,026.87 4,079 4,230 4,000 4,282 1 391,329 4,282 30 200 4,370 9.102 هزار میلیارد 10.292 میلیون 3.826 میلیون 2.232 میلیون 863,402 2.963 میلیون 1.029 میلیون 1.009 میلیون 9.35 3.18 9.16 3.928 میلیون 900,000 3.828 میلیون 1,000,000
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 7,474 0.00 0.00 7,896 0.00 0.00 1398/08/20 1,217 4.163 میلیون 32.87 میلیارد 2,412.15 - 7,350 7,250 7,600 1 2,900 8,022 1 65 8,140 5.297 هزار میلیارد 9.619 میلیون 5.296 میلیون 700,000 4.421 میلیون 875,742 4.306 میلیون 54,979 94.55 5.94 1.21 3.187 میلیون 975.634 2.205 میلیون 1.957 میلیون
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 45,101 2,147.00 5.00 45,101 2,147.00 5.00 1398/08/20 167 245,968 11.093 میلیارد 1,472.86 42,954 45,101 45,101 45,101 0 1.401 میلیون 45,101 226 - - 8.591 هزار میلیارد 9.271 میلیون 673,064 200,000 251,157 421,907 1.073 میلیون 186,862 48.27 21.38 8.41 245,968 - 205,968 40,000
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 3,035 144.00 4.98 2,999 108.00 3.74 1398/08/20 1,267 9.767 میلیون 29.292 میلیارد 7,708.5 2,891 2,899 2,862 3,035 4 1.454 میلیون 3,035 100 69,000 3,125 5.666 هزار میلیارد 9.238 میلیون 5.889 میلیون 1.96 میلیون 3.36 میلیون 2.528 میلیون 1.803 میلیون 318,362 18.46 2.32 3.26 9.747 میلیون 20,000 8.767 میلیون 1,000,000
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 12,797 609.00 5.00 12,713 525.00 4.31 1398/08/20 1,140 5.952 میلیون 75.662 میلیارد 5,220.69 12,188 12,413 12,013 12,797 1 36,117 12,797 4 100 12,999 6.094 هزار میلیارد 9.131 میلیون 3.867 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 8.72 میلیون 385,364 16.49 5.82 0.73 5.056 میلیون 895,788 3.567 میلیون 2.384 میلیون
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 19,282 918.00 5.00 19,226 862.00 4.69 1398/08/20 1,630 4.852 میلیون 93.276 میلیارد 2,976.44 18,364 19,279 18,711 19,282 1 53,387 19,282 18 280 19,498 5.326 هزار میلیارد 9.019 میلیون 4.126 میلیون 290,000 3.443 میلیون 682,230 2.531 میلیون 246,368 22.63 8.17 2.21 4.743 میلیون 108,500 4.226 میلیون 625,360
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 17,866 850.00 5.00 17,835 819.00 4.81 1398/08/20 1,928 7.794 میلیون 139.004 میلیارد 4,066.98 17,016 17,866 17,039 17,866 0 2.073 میلیون 17,866 208 - - 8.168 هزار میلیارد 8.951 میلیون 1.114 میلیون 480,000 390,209 723,994 563,105 164,143 52.15 11.82 15.2 7.794 میلیون - 7.794 میلیون -
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 30,359 1,445.00 5.00 30,000 1,086.00 3.76 1398/08/20 132 123,974 3.719 میلیارد 939.2 28,914 28,850 28,500 30,359 2 8,897 30,359 13 622 31,500 7.075 هزار میلیارد 8.17 میلیون 1.217 میلیون 244,705 828,777 363,823 4.488 میلیون 130,493 56.26 20.18 1.64 117,974 6,000 123,974 -
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 6,640 205.00 3.19 6,557 122.00 1.90 1398/08/20 381 878,884 5.763 میلیارد 2,306.78 6,435 6,435 6,435 6,729 1 5,712 6,622 1 11,710 6,640 5.541 هزار میلیارد 8.04 میلیون 3.387 میلیون 861,000 2.395 میلیون 991,990 1.771 میلیون 83,328 67.75 5.69 3.19 867,041 11,843 848,884 30,000
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 12,910 440.00 3.30 12,873 477.00 3.57 1398/08/20 706 1.118 میلیون 14.392 میلیارد 1,583.46 13,350 13,271 12,701 13,271 1 600 12,911 1 1,000 12,940 7.209 هزار میلیارد 7.819 میلیون 1.848 میلیون 360,000 867,773 980,632 1.886 میلیون 474,907 14.64 7.09 3.69 1.118 میلیون - 1.049 میلیون 69,421
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 17,037 23.00 0.13 16,883 177.00 1.04 1398/08/20 298 492,878 8.321 میلیارد 1,653.95 17,060 16,950 16,750 17,489 1 1,497 16,861 1 376 17,037 5.63 هزار میلیارد 7.698 میلیون 3.351 میلیون 330,000 2.127 میلیون 1.224 میلیون 6.208 میلیون 1.121 میلیون 4.97 4.55 0.9 300,430 192,448 462,878 30,000
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 7,733 407.00 5.00 7,770 370.00 4.55 1398/08/20 1,103 5.57 میلیون 43.273 میلیارد 5,049.51 8,140 8,250 7,733 8,250 63 145 6,935 1 1.934 میلیون 7,733 6.512 هزار میلیارد 7.657 میلیون 2.401 میلیون 800,000 1.441 میلیون 959,602 1.769 میلیون 114,208 54.43 6.48 3.51 5.418 میلیون 151,400 5.145 میلیون 425,000
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 9,673 460.00 4.99 9,667 454.00 4.93 1398/08/20 1,133 5.62 میلیون 54.331 میلیارد 4,960.32 9,213 9,589 9,390 9,673 0 125,393 9,673 34 - - 6.357 هزار میلیارد 7.462 میلیون 1.712 میلیون 690,000 792,002 920,282 3.008 میلیون 350,182 19.05 7.25 2.23 5.606 میلیون 13,914 3.468 میلیون 2.152 میلیون
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 3,153 150.00 5.00 3,128 125.00 4.16 1398/08/20 355 2.267 میلیون 7.091 میلیارد 6,385.38 3,003 3,100 3,013 3,153 1 207,530 3,153 20 400 3,247 4.204 هزار میلیارد 7.385 میلیون 4.675 میلیون 1.4 میلیون 3.006 میلیون 1.669 میلیون 1.133 میلیون 223,714 19.57 2.62 3.86 2.267 میلیون - 2.267 میلیون -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 17,090 126.00 0.73 17,130 86.00 0.50 1398/08/20 537 957,077 16.395 میلیارد 1,782.27 17,216 17,150 16,754 17,300 7 197 17,041 1 92,972 17,090 6.026 هزار میلیارد 7.213 میلیون 1.86 میلیون 350,000 1.218 میلیون 642,829 3.147 میلیون 460,302 13.03 9.33 1.91 840,935 116,142 932,077 25,000
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 4,274 203.00 4.99 4,203 132.00 3.24 1398/08/20 1,514 7.481 میلیون 31.44 میلیارد 4,941.09 4,071 4,070 4,002 4,274 1 382,893 4,274 14 21,000 4,350 5.414 هزار میلیارد 7.143 میلیون 3.593 میلیون 1.33 میلیون 1.553 میلیون 2.039 میلیون 2.581 میلیون 779,517 7.17 2.74 2.17 6.747 میلیون 733,872 7.423 میلیون 57,875
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 12,603 261.00 2.03 12,627 237.00 1.84 1398/08/20 603 857,798 10.831 میلیارد 1,422.55 12,864 12,856 12,514 12,893 1 7,000 12,600 1 417 12,620 5.146 هزار میلیارد 7.074 میلیون 2.828 میلیون 400,000 2.023 میلیون 804,769 3.21 میلیون 406,864 12.41 6.28 1.57 824,738 33,060 806,182 51,616
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 17,280 822.00 4.99 17,022 564.00 3.43 1398/08/20 477 859,904 14.637 میلیارد 1,802.73 16,458 15,701 15,701 17,280 1 145,976 17,280 50 7,500 17,699 5.76 هزار میلیارد 6.758 میلیون 1.156 میلیون 210,000 799,825 356,009 1.868 میلیون 232,366 25.64 16.73 3.19 859,904 - 859,326 578
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 18,400 117.00 0.63 18,517 0.00 0.00 1398/08/20 440 618,992 11.768 میلیارد 1,406.8 18,517 19,200 18,400 20,150 1 60 18,360 1 1,695 18,400 5.555 هزار میلیارد 6.503 میلیون 1.641 میلیون 300,000 798,992 842,049 1.648 میلیون 566,781 10.06 6.77 3.46 542,415 76,577 395,031 223,961
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 47,541 2,263.00 5.00 47,536 2,258.00 4.99 1398/08/20 648 216,028 10.269 میلیارد 333.38 45,278 47,541 47,400 47,541 0 249,248 47,541 258 - - 5.433 هزار میلیارد 6.387 میلیون 858,445 120,000 683,071 175,374 1.786 میلیون 60,939 93.61 32.53 3.19 215,788 240 216,028 -
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 7,300 247.00 3.27 7,295 252.00 3.34 1398/08/20 2,722 11.289 میلیون 82.355 میلیارد 4,147.38 7,547 7,170 7,170 7,547 1 75,175 7,300 4 2,075 7,305 4.528 هزار میلیارد 6.284 میلیون 2.49 میلیون 370,000 1.907 میلیون 582,432 1.436 میلیون 133,093 32.89 7.52 3.05 11.169 میلیون 120,000 11.051 میلیون 238,528
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 17,004 809.00 5.00 17,004 809.00 5.00 1398/08/19 771 3.598 میلیون 61.182 میلیارد 4,666.8 16,195 17,004 17,004 17,004 0 226,763 17,004 74 - - 5.611 هزار میلیارد 6.147 میلیون 880,151 330,000 535,410 344,741 1.287 میلیون 104,865 53.51 16.28 4.37 3.598 میلیون - 3.598 میلیون -
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 10,353 493.00 5.00 10,344 484.00 4.91 1398/08/20 1,318 3.282 میلیون 33.953 میلیارد 2,490.43 9,860 10,349 10,100 10,353 1 389,185 10,353 146 138 10,376 5.127 هزار میلیارد 6.125 میلیون 1.461 میلیون 520,000 746,081 714,925 1.267 میلیون 189,907 28.32 7.52 4.25 3.282 میلیون - 2.582 میلیون 700,000
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 26,960 15.00 0.06 26,817 128.00 0.48 1398/08/20 264 172,992 4.639 میلیارد 655.27 26,945 27,300 26,501 27,400 2 40 26,910 1 500 26,960 5.389 هزار میلیارد 6.112 میلیون 955,135 100,000 748,584 206,551 901,819 59,176 90.63 25.97 5.95 117,492 55,500 169,991 3,001
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 30,077 1,432.00 5.00 29,951 1,306.00 4.56 1398/08/20 103 113,757 3.407 میلیارد 1,104.44 28,645 29,999 29,000 30,077 1 5,960 30,077 1 400 30,399 4.01 هزار میلیارد 6.011 میلیون 2.29 میلیون 140,000 1.818 میلیون 472,309 1.657 میلیون 229,553 18.27 8.89 2.53 113,757 - 113,757 -
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 1,869 71.00 3.95 1,844 46.00 2.56 1398/08/20 295 3.193 میلیون 5.888 میلیارد 10,824.6 1,798 1,810 1,790 1,870 1 28,000 1,860 1 436 1,869 2.697 هزار میلیارد 5.751 میلیون 3.832 میلیون 1.5 میلیون 2.985 میلیون 847,607 1.707 میلیون -12,115 -228.31 3.26 1.62 2.443 میلیون 750,000 3.193 میلیون -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 3,962 188.00 4.98 3,905 131.00 3.47 1398/08/20 282 958,640 3.743 میلیارد 3,399.43 3,774 3,850 3,810 3,962 1 430,154 3,962 30 1,000 4,080 4.982 هزار میلیارد 5.738 میلیون 2.431 میلیون 1.32 میلیون 583,893 1.847 میلیون 444,017 188,536 27.34 2.79 11.61 958,640 - 908,640 50,000
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 14,500 304.00 2.14 14,469 273.00 1.92 1398/08/20 184 353,841 5.12 میلیارد 1,923.05 14,196 14,350 14,050 14,799 1 1,677 14,400 2 2,906 14,400 3.975 هزار میلیارد 5.634 میلیون 2.148 میلیون 280,000 1.583 میلیون 565,297 2.591 میلیون 260,728 15.54 7.17 1.56 353,841 - 353,841 -
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 2,550 121.00 4.98 2,519 90.00 3.71 1398/08/20 539 2.636 میلیون 6.641 میلیارد 4,890.34 2,429 2,441 2,411 2,550 1 310,277 2,550 12 1,000 2,572 4.858 هزار میلیارد 5.579 میلیون 4.166 میلیون 2 میلیون 540,791 3.625 میلیون 1.189 میلیون 1.138 میلیون 4.43 1.39 4.24 2.334 میلیون 302,030 2.224 میلیون 411,841
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 11,240 309.00 2.68 11,026 523.00 4.53 1398/08/20 665 1.072 میلیون 11.822 میلیارد 1,612.25 11,549 11,470 10,972 11,470 1 982 11,153 2 1,743 11,240 1.732 هزار میلیارد 5.399 میلیون 4.002 میلیون 150,000 3.745 میلیون 256,928 1.393 میلیون 69,659 23.74 6.44 1.19 1.072 میلیون - 1.072 میلیون -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 8,169 150.00 1.87 8,089 70.00 0.87 1398/08/20 143 230,750 1.867 میلیارد 1,613.64 8,019 8,293 8,000 8,293 1 135 8,060 1 6,000 8,169 5.012 هزار میلیارد 5.345 میلیون 1.26 میلیون 625,000 289,193 970,688 1.453 میلیون 318,918 15.85 5.21 3.48 230,750 - 230,750 -
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 10,931 520.00 4.99 10,925 514.00 4.94 1398/08/20 1,345 8.317 میلیون 90.857 میلیارد 6,183.39 10,411 10,931 10,750 10,931 1 36,011 10,931 5 200 11,406 4.164 هزار میلیارد 5.339 میلیون 1.534 میلیون 400,000 969,249 564,308 2.239 میلیون 216,472 20.2 7.74 1.95 8.267 میلیون 50,000 5.328 میلیون 2.989 میلیون
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 20,095 956.00 5.00 20,095 956.00 5.00 1398/08/20 123 133,675 2.686 میلیارد 1,086.79 19,139 20,095 20,095 20,095 2 365,315 20,095 69 1,050 21,674 3.828 هزار میلیارد 5.285 میلیون 1.556 میلیون 200,000 1.266 میلیون 290,101 3.944 میلیون 81,156 49.52 13.85 1.02 133,675 - 133,675 -
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 22,987 1,209.00 5.00 23,202 994.00 4.11 1398/08/20 5,385 8.936 میلیون 207.33 میلیارد 1,659.43 24,196 23,490 22,987 24,000 20 100 21,920 2 46,281 22,987 4.839 هزار میلیارد 5.069 میلیون 711,341 200,000 428,340 283,001 580,563 103,765 44.72 16.4 7.99 8.883 میلیون 53,053 8.036 میلیون 900,184
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 11,100 168.00 1.54 11,199 267.00 2.44 1398/08/20 578 1.169 میلیون 13.097 میلیارد 2,023.3 10,932 10,940 10,930 11,370 2 1,500 11,099 1 44,293 11,100 4.373 هزار میلیارد 5.05 میلیون 1.181 میلیون 400,000 570,671 610,770 1.626 میلیون 211,240 21.21 7.33 2.75 1.145 میلیون 24,617 652,743 516,727
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 5,940 74.00 1.26 5,976 110.00 1.88 1398/08/20 759 2.207 میلیون 13.193 میلیارد 2,908.36 5,866 6,089 5,868 6,089 1 6,430 5,938 1 4,150 5,941 3.516 هزار میلیارد 5.024 میلیون 1.599 میلیون 599,426 1.442 میلیون 157,397 507,922 465,128 7.7 22.76 7.05 2.207 میلیون - 2.123 میلیون 84,000
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 32,975 670.00 2.07 32,497 192.00 0.59 1398/08/20 140 89,495 2.908 میلیارد 639.25 32,305 31,503 31,503 33,333 1 191 32,500 2 103 32,975 3.877 هزار میلیارد 4.754 میلیون 1.123 میلیون 120,000 853,920 268,770 2.571 میلیون 189,971 20.53 14.51 1.52 75,278 14,217 89,495 -
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 20,139 0.00 0.00 20,469 330.00 1.64 1398/08/20 508 647,556 13.255 میلیارد 1,274.72 20,139 20,135 19,160 21,000 1 1,318 20,110 2 543 20,130 4.028 هزار میلیارد 4.678 میلیون 1.069 میلیون 200,000 584,375 484,220 1.99 میلیون 359,817 11.38 8.45 2.06 497,556 150,000 647,556 -
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 27,986 1,010.00 3.48 27,781 1,215.00 4.19 1398/08/20 612 575,637 15.992 میلیارد 940.58 28,996 29,399 27,547 29,399 2 288 27,985 1 2,711 27,987 4.349 هزار میلیارد 4.617 میلیون 713,444 70,000 449,661 263,783 703,854 175,724 23.71 15.8 5.92 575,637 - 575,637 -
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 2,342 0.00 0.00 2,747 0.00 0.00 1398/08/20 813 8.389 میلیون 23.04 میلیارد 12,773.37 - 2,249 2,200 2,342 1 11,714 2,757 1 6,515 2,765 2.231 هزار میلیارد 4.488 میلیون 3.383 میلیون 1,000,000 2.16 میلیون 1.222 میلیون 904,461 320,081 7.27 1.9 2.57 8.087 میلیون 301.237 8.389 میلیون -
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 2,737 130.00 4.99 2,722 115.00 4.41 1398/08/20 456 6.922 میلیون 18.845 میلیارد 15,180.78 2,607 2,666 2,610 2,737 1 1.687 میلیون 2,737 55 751 2,794 3.389 هزار میلیارد 4.399 میلیون 2.297 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 76,320 97,489 36.3 2.46 46.37 5.872 میلیون 1.05 میلیون 6.456 میلیون 466,195
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 5,415 257.00 4.98 5,386 228.00 4.42 1398/08/20 1,125 6.992 میلیون 37.663 میلیارد 6,215.47 5,158 5,400 5,150 5,415 1 76,858 5,415 10 15,557 5,560 3.11 هزار میلیارد 4.256 میلیون 1.836 میلیون 602,947 1.009 میلیون 826,980 538,024 168,481 19.28 3.93 6.04 6.992 میلیون - 4.571 میلیون 2.421 میلیون
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 3,008 20.00 0.67 3,002 14.00 0.47 1398/08/20 209 1.781 میلیون 5.346 میلیارد 8,520.6 2,988 2,932 2,931 3,021 1 15,250 3,008 1 1,248 3,013 3.884 هزار میلیارد 4.167 میلیون 2.844 میلیون 1.3 میلیون 264,466 2.579 میلیون 1.007 میلیون 975,298 4 1.51 3.88 1.027 میلیون 753,805 1.781 میلیون -
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 15,189 145.00 0.95 15,122 212.00 1.38 1398/08/20 304 467,926 7.076 میلیارد 1,539.23 15,334 15,051 15,000 15,400 1 132 15,061 1 3,000 15,100 3.533 هزار میلیارد 4.134 میلیون 1.593 میلیون 230,400 650,339 943,035 1.538 میلیون 489,961 7.11 3.69 2.27 432,926 35,000 467,926 -
گکوثر

هتل پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 35,449 1,865.00 5.00 35,449 1,865.00 5.00 1398/08/20 97 207,148 7.343 میلیارد 2,135.55 37,314 35,449 35,449 35,449 105 - - 0 301,190 35,449 1.703 هزار میلیارد 4.133 میلیون 448,263 110,000 233,713 214,550 446,130 120,170 32.46 18.18 8.74 207,148 - 207,148 -
ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 2,245 94.00 4.37 2,190 39.00 1.81 1398/08/20 775 5.85 میلیون 12.811 میلیارد 7,548.18 2,151 2,208 2,150 2,248 1 6,700 2,247 1 20,000 2,248 2.581 هزار میلیارد 4.127 میلیون 1.902 میلیون 1.2 میلیون 1.499 میلیون 402,891 1.026 میلیون 73,256 35.87 6.52 2.56 5.849 میلیون 460 4.85 میلیون 1,000,000
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 12,445 592.00 4.99 12,416 563.00 4.75 1398/08/20 338 814,517 10.113 میلیارد 2,409.81 11,853 11,922 11,922 12,445 1 112,720 12,445 28 72 14,310 2.963 هزار میلیارد 4.004 میلیون 1.328 میلیون 250,000 899,796 428,093 1.262 میلیون 112,745 27.53 7.25 2.46 794,547 19,970 714,517 100,000
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 17,569 836.00 5.00 17,325 592.00 3.54 1398/08/20 1,365 1.33 میلیون 23.041 میلیارد 974.31 16,733 16,760 16,200 17,569 5 17,770 17,569 22 6,434 18,000 3.347 هزار میلیارد 3.917 میلیون 811,123 200,000 451,699 359,424 700,572 171,905 20.16 9.64 4.95 1.33 میلیون - 1.33 میلیون -
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 41,694 1,985.00 5.00 41,654 1,945.00 4.90 1398/08/20 159 187,174 7.797 میلیارد 1,177.19 39,709 39,601 39,601 41,694 1 9,621 41,694 13 5,000 42,600 3.177 هزار میلیارد 3.822 میلیون 717,783 80,000 489,958 227,825 1.532 میلیون 185,603 17.95 14.63 2.17 187,174 - 185,174 2,000
ثرود

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 5,863 308.00 4.99 5,907 264.00 4.28 1398/08/20 2,395 15.809 میلیون 93.379 میلیارد 6,600.89 6,171 6,270 5,863 6,270 20 403 4,691 1 285,757 5,863 3.086 هزار میلیارد 3.579 میلیون 1.202 میلیون 500,000 625,544 576,703 684,309 29,417 100.4 5.12 4.32 15.574 میلیون 235,006 15.756 میلیون 53,335
اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 4,099 91.00 2.27 4,069 61.00 1.52 1398/08/20 356 977,622 3.978 میلیارد 2,746.13 4,008 4,100 4,001 4,190 2 1,164 4,093 1 6,000 4,100 3.206 هزار میلیارد 3.386 میلیون 1.615 میلیون 600,000 131,258 1.484 میلیون 575,261 555,390 5.86 2.19 5.66 967,622 10,000 967,622 10,000
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 16,215 772.00 5.00 16,166 723.00 4.68 1398/08/20 429 944,146 15.263 میلیارد 2,200.81 15,443 16,190 15,511 16,215 1 216,219 16,215 70 12,000 16,313 2.749 هزار میلیارد 3.355 میلیون 815,287 178,006 477,654 337,633 1.103 میلیون 189,797 15.16 8.52 2.61 742,146 202,000 944,146 -
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 18,736 892.00 5.00 18,351 507.00 2.84 1398/08/20 477 2.605 میلیون 47.797 میلیارد 5,460.46 17,844 17,340 17,340 18,736 1 397,392 18,736 56 219 18,900 2.677 هزار میلیارد 3.336 میلیون 1.083 میلیون 150,000 583,100 500,233 1.886 میلیون 360,732 7.63 5.5 1.46 2.249 میلیون 355,313 1.34 میلیون 1.265 میلیون
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 7,736 368.00 4.99 7,679 311.00 4.22 1398/08/20 1,046 3.524 میلیون 27.064 میلیارد 3,369.25 7,368 7,180 7,180 7,736 1 45,040 7,736 10 35,000 7,990 2.726 هزار میلیارد 3.334 میلیون 725,578 170,000 492,776 232,802 744,643 103,846 27.36 12.2 3.82 3.511 میلیون 13,336 1.944 میلیون 1.58 میلیون
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 29,020 1,271.00 4.20 29,229 1,062.00 3.51 1398/08/18 630 607,445 17.755 میلیارد 964.2 30,291 30,300 28,777 30,300 1 1,700 29,025 1 100 29,631 2.455 هزار میلیارد 2.956 میلیون 549,818 84,000 500,278 49,540 315,440 37,632 65.24 49.56 7.78 507,445 100,000 607,445 -
ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 2,123 101.00 5.00 2,111 89.00 4.40 1398/08/20 972 8.55 میلیون 18.048 میلیارد 8,795.78 2,022 2,074 2,037 2,123 4 210,437 2,123 8 100,000 2,200 1.82 هزار میلیارد 2.852 میلیون 1.875 میلیون 900,000 952,245 922,821 724,625 6,811 278.95 2.06 2.62 8.55 میلیون - 8.539 میلیون 10,480
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام فرابورس 2,143 0.00 0.00 2,271 0.00 0.00 1398/08/20 967 8.031 میلیون 18.24 میلیارد 8,133.05 - 2,150 2,089 2,209 4 23,889 2,250 1 48,888 2,264 1.909 هزار میلیارد 2.848 میلیون 1.863 میلیون 900,000 916,104 946,439 678,846 107,037 18.05 2.04 2.85 7.881 میلیون 149.4 8.031 میلیون -