شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 41,450 79.00 0.19 41,508 21.00 0.05 12:28 77 17,683 733.978 میلیون 229.65 41,529 41,805 41,360 42,000 1 560 41,353 1 2,082 41,450 332.232 هزار میلیارد 379.577 میلیون 87.399 میلیون 8 میلیون 47.513 میلیون 39.886 میلیون 109.338 میلیون 48.7 میلیون 6.82 8.33 3.04 17,683 - 16,683 1,000
مارون2

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 41,000 1,139.00 2.70 41,000 1,139.00 2.70 1398/07/15 1 1,000,000 41 میلیارد - 42,139 41,000 41,000 41,000 0 - - 0 - - 328 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 1,000,000 -
مارون4

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 33,000 4,071.00 14.07 33,000 4,071.00 14.07 1396/05/21 1 283.228 میلیون 9.347 هزار میلیارد - 28,929 33,000 33,000 33,000 0 - - 0 - - 264 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 283.228 میلیون - 283.228 میلیون
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 13,519 0.00 0.00 12,991 0.00 0.00 12:29 735 1.231 میلیون 15.99 میلیارد 3,053.7 - 13,450 13,300 13,589 2 380 13,050 1 14,000 13,060 256.742 هزار میلیارد 518.393 میلیون 294.819 میلیون 9.6 میلیون 254.834 میلیون 39.985 میلیون 158.292 میلیون 34.45 میلیون 7.51 6.47 1.63 1.129 میلیون 101.5 1.091 میلیون 140.232
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 17,075 364.00 2.18 17,231 520.00 3.11 1398/07/30 257 1.142 میلیون 19.671 میلیارد 4,442 16,711 17,200 17,072 17,350 1 9,459 17,075 2 10,000 17,150 211.941 هزار میلیارد 230.921 میلیون 48.132 میلیون 12.3 میلیون 18.98 میلیون 29.152 میلیون 35.065 میلیون 14.382 میلیون 14.74 7.27 6.04 235,760 905,835 640,424 501,171
کگهر2

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 17,130 133.00 0.77 17,130 133.00 0.77 1398/07/2 1 2 میلیون 34.26 میلیارد - 17,263 17,130 17,130 17,130 0 - - 0 - - 210.699 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 12,480 0.00 0.00 14,471 0.00 0.00 12:29 1,848 6.114 میلیون 88.48 میلیارد 2,500.18 - 12,588 12,297 12,590 2 5,295 14,561 1 8,676 14,600 172.486 هزار میلیارد 221.591 میلیون 94.16 میلیون 13.8 میلیون 49.905 میلیون 44.255 میلیون 121.305 میلیون 30.629 میلیون 5.61 3.88 1.42 4.666 میلیون 1.448 میلیون 3.755 میلیون 2.359 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 65,350 955.00 1.44 65,845 460.00 0.69 12:29 490 211,131 13.902 میلیارد 430.88 66,305 67,000 65,330 67,000 1 110 65,344 1 50 65,690 159.132 هزار میلیارد 181.404 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 29.625 میلیون 82.935 میلیون 39.283 میلیون 4.02 5.33 1.91 201,131 10,000 167,928 43,203
زاگرس2

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 61,344 395.00 0.65 61,344 395.00 0.65 1398/06/3 1 4.789 میلیون 293.757 میلیارد - 60,949 61,344 61,344 61,344 0 - - 0 - - 147.226 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.789 میلیون - 4.789 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 23,299 0.00 0.00 26,202 0.00 0.00 12:29 500 1.669 میلیون 43.73 میلیارد 2,091.26 - 24,000 22,888 24,195 1 500 26,303 1 2,757 26,500 143.496 هزار میلیارد 170.403 میلیون 64.847 میلیون 6 میلیون 31.377 میلیون 30.253 میلیون 54.129 میلیون 30.023 میلیون 4.63 4.6 2.57 797.358 871.677 532.991 1.136 میلیون
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 4,887 58.00 1.20 4,840 11.00 0.23 12:27 187 839,796 4.065 میلیارد 4,490.89 4,829 4,835 4,757 4,900 2 500 4,855 1 20,300 4,880 140.041 هزار میلیارد 158.372 میلیون 48.732 میلیون 29 میلیون 18.012 میلیون 30.72 میلیون 7.401 میلیون 6.868 میلیون 20.45 4.57 18.96 185,094 654,702 410,273 429,523
میدکو2

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 4,800 18.00 0.37 4,800 18.00 0.37 1398/08/12 1 201.5 میلیون 967.2 میلیارد - 4,818 4,800 4,800 4,800 0 - - 0 - - 139.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 201.5 میلیون - 201.5 میلیون
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 48,620 1,026.00 2.16 48,454 860.00 1.81 12:29 210 93,569 4.534 میلیارد - 47,594 48,500 46,603 48,698 1 196 47,510 2 2,931 48,624 133.733 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30,363 63,206 93,569 -
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,790 2.00 0.11 1,784 4.00 0.22 13:49 7,381 83.001 میلیون 148.076 میلیارد 11,410.13 1,788 1,815 1,762 1,835 3 16,000 1,790 2 158,519 1,790 109.968 هزار میلیارد 201.564 میلیون 145.905 میلیون 61.504 میلیون 91.842 میلیون 54.063 میلیون 95.897 میلیون 9.74 میلیون 11.27 2.03 1.14 77.008 میلیون 5.994 میلیون 59.518 میلیون 23.483 میلیون
ذوب2

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,715 0.00 0.00 1,715 0.00 0.00 1398/03/12 1 15.633 میلیون 26.811 میلیارد - 1,715 1,715 1,715 1,715 0 - - 0 - - 105.479 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15.633 میلیون - 15.633 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 5,994 21.00 0.35 5,947 26.00 0.44 12:29 336 1.032 میلیون 6.138 میلیارد 3,071.92 5,973 6,076 5,900 6,076 1 3,000 5,952 1 5,000 5,994 89.595 هزار میلیارد 105.663 میلیون 54.409 میلیون 15 میلیون 16.458 میلیون 37.951 میلیون 47.885 میلیون 12.555 میلیون 7.11 2.35 1.86 1.024 میلیون 7,713 1.03 میلیون 2,335
کگهر4

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 6,800 5,800.00 580.00 6,800 5,800.00 580.00 1397/08/26 4 18.13 میلیون 123.284 میلیارد - 1,000 6,800 6,800 6,800 - - - - 83.64 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.13 میلیون - 18.13 میلیون
دماوند2

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 30,000 23.00 0.08 30,000 23.00 0.08 1397/12/26 1 25 میلیون 750 میلیارد - 29,977 30,000 30,000 30,000 0 - - 0 - - 82.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25 میلیون - 25 میلیون
هرمز2

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 4,500 57.00 1.25 4,500 57.00 1.25 1397/09/26 1 9.345 میلیون 42.053 میلیارد - 4,557 4,500 4,500 4,500 0 - - 0 - - 67.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.345 میلیون - 9.345 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام فرابورس 3,440 102.00 2.88 5,525 1,983.00 55.99 1398/08/4 1,671 11.171 میلیون 38.587 میلیارد - 3,542 3,511 3,435 3,538 1 15,000 3,435 1 3,315 3,440 66.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.436 میلیون 735,000 9.571 میلیون 1.6 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,489 29.00 1.18 2,491 31.00 1.26 12:29 6,780 23.474 میلیون 58.471 میلیارد 6,359.96 2,460 2,461 2,450 2,529 1 9,710 2,487 2 1,492 2,489 59.398 هزار میلیارد 60.77 میلیون 24.687 میلیون 24.145 میلیون 624,427 26.746 میلیون 2.171 میلیون 427,123 140.82 2.25 27.7 22.176 میلیون 1.297 میلیون 23.338 میلیون 135,522
بجهرم4

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,320 122.00 5.00 2,320 122.00 5.00 1398/08/13 1 250 میلیون 580 میلیارد - 2,442 2,320 2,320 2,320 0 - - 0 - - 56.017 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250 میلیون - 250 میلیون
ارفع2

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 6,150 166.00 2.77 6,150 166.00 2.77 1398/05/13 1 26.244 میلیون 161.401 میلیارد - 5,984 6,150 6,150 6,150 0 - - 0 - - 55.35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 26.244 میلیون - 26.244 میلیون
آگاس

صندوق س. هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 54,955 608.00 1.12 54,463 116.00 0.21 12:25 40 76,828 4.184 میلیارد - 54,347 54,461 54,384 55,050 3 19 54,604 1 659 54,955 54.463 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,794 74,034 37,406 39,422
مادیرا2

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 16,429 338.00 2.02 16,429 338.00 2.02 1398/03/20 1 11.95 میلیون 196.327 میلیارد - 16,767 16,429 16,429 16,429 0 - - 0 - - 52.573 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.95 میلیون - - 11.95 میلیون
شاوان2

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 42,000 611.00 1.48 42,000 611.00 1.48 1398/06/31 1 1,000,000 42 میلیارد - 41,389 42,000 42,000 42,000 - - - - 48.024 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1,000,000
اشاد9

مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909

اوراق فرابورس 957,990 6,774.00 0.71 954,252 3,036.00 0.32 10:41 9 16,000 15.268 میلیارد - 951,216 950,000 950,000 957,990 1 500 950,023 1 25,000 956,411 47.068 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16,000 5,700 10,300
افاد4

منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729

اوراق فرابورس 930,000 70,000.00 7.00 930,000 70,000.00 7.00 1398/08/28 1 1,000 930 میلیون - 1,000,000 930,000 930,000 930,000 0 8,000 914,000 1 - - 46.573 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 44,498 714.00 1.58 44,633 579.00 1.28 12:29 286 210,651 9.402 میلیارد 736.54 45,212 45,288 44,001 45,288 1 200 44,440 1 50 44,499 46.458 هزار میلیارد 81.011 میلیون 45.398 میلیون 1.028 میلیون 35.149 میلیون 10.315 میلیون 106.926 میلیون 8.707 میلیون 5.27 4.45 0.43 150,651 60,000 210,551 100
شراز2

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 45,066 50.00 0.11 45,066 50.00 0.11 1398/06/27 1 3.62 میلیون 163.139 میلیارد - 45,116 45,066 45,066 45,066 0 - - 0 - - 46.308 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.62 میلیون - 3.62 میلیون
ذوب4

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 750 63.00 7.75 750 63.00 7.75 1396/12/27 10 5.531 میلیارد 4.148 هزار میلیارد - 813 750 750 750 0 - - 0 - - 46.128 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.531 میلیارد - 5.531 میلیارد
اشاد94

مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909

سهام فرابورس 935,003 502.00 0.05 935,003 502.00 0.05 1398/07/15 1 174,700 163.345 میلیارد - 934,501 935,003 935,003 935,003 0 - - 0 - - 46.119 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 174,700 - 174,700
ارفع4

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 5,121 64.00 1.23 5,121 64.00 1.23 1398/07/16 1 1.367 میلیون 7 میلیارد - 5,185 5,121 - - 0 - - 0 - - 46.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.367 میلیون - 1.367 میلیون
اطلس

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

صندوق فرابورس 46,000 66.00 0.14 45,836 98.00 0.21 12:04 19 11,066 507.216 میلیون - 45,934 46,500 45,801 46,500 1 3,462 45,801 2 95 46,000 45.836 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,066 - 11,066 -
آتیمس

صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 44,213 49.00 0.11 44,639 377.00 0.85 11:06 13 6,310 281.674 میلیون - 44,262 44,571 44,213 44,673 1 651 44,213 1 50,000 44,446 44.639 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,310 - 1,099 5,211
اشاد92

مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909

سهام فرابورس 901,000 44,042.00 4.66 901,000 44,042.00 4.66 1398/08/28 1 74 66.674 میلیون - 945,042 901,000 901,000 901,000 0 38 901,000 1 - - 44.442 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 74 - - 74
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 37,499 673.00 1.76 37,832 340.00 0.89 12:27 300 288,813 10.926 میلیارد 962.71 38,172 38,360 37,200 38,472 4 140 37,550 1 2,807 38,000 43.647 هزار میلیارد 74.022 میلیون 37.761 میلیون 1.143 میلیون 30.764 میلیون 6.997 میلیون 99.452 میلیون 6.317 میلیون 6.85 6.18 0.43 169,076 119,737 269,412 19,401
کاریس4

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

سهام فرابورس 41,579 1,942.00 4.90 41,579 1,942.00 4.90 1398/07/30 1 18.452 میلیون 767.233 میلیارد - 39,637 41,579 41,579 41,579 0 - - 0 - - 41.579 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.452 میلیون - 18.452 میلیون
آسام

صندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط

صندوق فرابورس 41,717 37.00 0.09 41,404 276.00 0.66 12:26 2 50 2.07 میلیون - 41,680 40,935 40,935 41,717 1 9,980 40,935 1 9,970 41,717 41.404 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30 20 20 30
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 8,051 6.00 0.07 8,060 15.00 0.19 12:30 184 1.787 میلیون 14.406 میلیارد 9,713.61 8,045 8,099 8,030 8,099 2 5 8,030 1 10,345 8,051 41.054 هزار میلیارد 95.656 میلیون 61.749 میلیون 5.103 میلیون 54.526 میلیون 7.223 میلیون 15.697 میلیون 2.414 میلیون 17.04 5.69 2.62 32,226 1.755 میلیون 1.786 میلیون 1,650
کاریس

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

صندوق فرابورس 40,777 109.00 0.27 40,942 274.00 0.67 12:21 12 26,534 1.086 میلیارد - 40,668 41,050 40,777 41,050 2 278,000 40,676 3 4,474 41,050 40.942 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,534 22,000 2,793 23,741
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 4,290 51.00 1.17 4,296 45.00 1.04 12:29 551 1.988 میلیون 8.543 میلیارد 3,608.71 4,341 4,310 4,267 4,341 1 638 4,268 2 69,607 4,290 39.069 هزار میلیارد 51.499 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون 6.1 3.63 1.29 1.447 میلیون 540,937 1.988 میلیون -
آگاس4

صندوق س. هستی بخش آگاه

سهام فرابورس 37,004 927.00 2.44 37,004 927.00 2.44 1398/02/25 1 1.122 میلیون 41.512 میلیارد - 37,931 37,004 37,004 37,004 0 - - 0 - - 37.004 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.122 میلیون - 1.122 میلیون
الماس

صندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام

صندوق فرابورس 35,698 174.00 0.49 35,696 172.00 0.48 11:44 5 2,463 87.919 میلیون - 35,524 35,798 35,673 35,837 1 - - 0 30 38,000 35.696 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30 2,433 2,433 30
بمپنا2

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 48,978 1,642.00 3.47 48,978 1,642.00 3.47 1398/06/23 1 4.3 میلیون 210.605 میلیارد - 47,336 48,978 48,978 48,978 0 - - 0 - - 35.656 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.3 میلیون - 4.3 میلیون
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 48,600 39.00 0.08 48,768 207.00 0.43 12:30 139 133,993 6.535 میلیارد 963.98 48,561 49,389 48,561 49,389 1 900 48,566 1 364 48,979 35.352 هزار میلیارد 38.901 میلیون 12.997 میلیون 728,000 3.398 میلیون 7.302 میلیون 1.89 میلیون 824,295 43.07 4.87 18.79 107,000 26,993 133,993 -
اخزا702

اسنادخزانه-م2بودجه97-971024

سهام فرابورس 995,804 213.00 0.02 995,834 243.00 0.02 1397/10/17 102 76,088 75.771 میلیارد - 995,591 995,500 995,500 996,500 1 - - 0 2 998,000 34.854 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,342 70,746 5,983 70,105
سخاب72

اسناد خزانه اسلامی971228

سهام فرابورس 993,000 1,896.00 0.19 993,000 1,896.00 0.19 1397/12/18 2 296,310 294.236 میلیارد - 991,104 993,000 993,000 993,000 0 - - 0 - - 34.755 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 296,310 - 296,310
سخاب7

اسناد خزانه اسلامی971228

سهام فرابورس 991,552 799.00 0.08 992,415 64.00 0.01 1397/12/20 149 271,408 269.349 میلیارد - 992,351 992,000 991,551 993,100 1 10,000 889,000 1 1,000 992,298 34.735 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16,178 255,230 27,707 243,701
اخزا7022

اسنادخزانه-م2بودجه97-971024

سهام فرابورس 986,000 659.00 0.07 986,000 659.00 0.07 1397/09/28 1 203,171 200.327 میلیارد - 985,341 986,000 986,000 986,000 0 - - 0 - - 34.51 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 203,171 - 203,171
اخزا703

اسنادخزانه-م3بودجه97-990721

اوراق فرابورس 849,651 1,704.00 0.20 849,487 1,540.00 0.18 12:28 87 92,520 78.595 میلیارد - 847,947 847,000 842,021 851,000 1 10 835,050 1 100 849,654 34.313 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18,753 73,767 10,989 81,531
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 13,809 647.00 4.92 13,673 511.00 3.88 12:29 672 2.984 میلیون 40.797 میلیارد - 13,162 13,187 13,187 13,820 1 500 13,450 1 13,800 13,809 34.183 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.784 میلیون 1.2 میلیون 2.984 میلیون -
اخزا7032

اسنادخزانه-م3بودجه97-990721

سهام فرابورس 844,530 158.00 0.02 844,530 158.00 0.02 1398/08/20 2 321,934 271.883 میلیارد - 844,688 844,530 844,530 844,530 0 - - 0 - - 34.113 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 321,934 - 321,934
بپاس2

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 6,634 0.00 0.00 6,634 0.00 0.00 1398/06/4 1 10 میلیون 66.34 میلیارد - 6,634 6,634 6,634 6,634 0 - - 0 - - 33.853 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
سخاب4

اسناد خزانه اسلامی 961020

سهام فرابورس 995,000 705.00 0.07 994,517 222.00 0.02 1396/10/10 90 209,653 208.503 میلیارد - 994,295 993,000 993,000 995,600 1 2,463 995,000 1 9,137 995,600 33.538 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - 10,795 198,858
سخاب42

اسناد خزانه اسلامی 961020

سهام فرابورس 993,000 278.00 0.03 993,000 278.00 0.03 1396/10/5 1 100,000 99.3 میلیارد - 992,722 993,000 993,000 993,000 0 - - 0 - - 33.487 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
اخزا701

اسنادخزانه-م1بودجه97-970920

سهام فرابورس 993,695 1,185.00 0.12 992,246 264.00 0.03 1397/09/10 117 145,947 144.815 میلیارد - 992,510 988,370 988,370 994,997 2 5,900 987,008 2 766 997,000 33.24 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15,501 130,446 15,585 130,362
اخزا7012

اسنادخزانه-م1بودجه97-970920

سهام فرابورس 992,000 510.00 0.05 992,000 510.00 0.05 1397/09/10 1 157,339 156.08 میلیارد - 992,510 992,000 992,000 992,000 0 - - 0 - - 33.232 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 157,339 - 157,339
آساس

صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام

صندوق فرابورس 31,813 0.00 0.00 31,813 0.00 0.00 1398/08/28 2 354 11.262 میلیون - 31,813 31,813 31,813 31,813 1 980 3,130 1 191 32,100 31.813 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 354 - 354 -
سخاب74

اسناد خزانه اسلامی971228

سهام فرابورس 864,995 10,666.00 1.25 864,995 10,666.00 1.25 1397/05/29 4 348,619 301.554 میلیارد - 854,329 864,995 864,995 864,995 0 - - 0 - - 30.275 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 348,619 - 348,619
افاد12

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

سهام فرابورس 1,000,000 715.00 0.07 1,000,000 715.00 0.07 1397/02/11 1 75,000 75 میلیارد - 999,285 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
افاد14

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

سهام فرابورس 997,000 16,000.00 1.63 997,000 16,000.00 1.63 10:41 1 652,400 650.443 میلیارد - 981,000 997,000 997,000 997,000 0 - - 0 - - 29.91 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 652,400 - 652,400
اخزا707

اسنادخزانه-م7بودجه97-980627

اوراق فرابورس 994,002 1,071.00 0.11 994,316 1,385.00 0.14 1398/06/17 113 63,988 63.624 میلیارد - 992,931 994,000 993,600 995,000 1 164 994,002 1 50 994,700 29.829 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,752 61,236 9,917 54,071
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 9,356 445.00 4.99 9,293 382.00 4.29 12:29 1,288 4.204 میلیون 39.067 میلیارد - 8,911 9,250 9,021 9,356 0 674,559 9,356 218 - - 29.738 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.114 میلیون 90,000 2.974 میلیون 1.23 میلیون
افاد1

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

اوراق فرابورس 985,000 4,000.00 0.41 985,000 4,000.00 0.41 12:16 3 1,100 1.083 میلیارد - 981,000 984,995 984,995 985,000 1 100 972,238 1 300 995,000 29.55 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,100 - 1,100 -
اخزا7034

اسنادخزانه-م3بودجه97-990721

سهام فرابورس 718,864 27.00 0.00 718,864 27.00 0.00 1397/12/25 15 434,287 312.193 میلیارد - 718,891 718,864 718,864 718,864 0 - - 0 - - 29.037 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 434,287 - 434,287
اخزا721

اسنادخزانه-م21بودجه97-000728

اوراق فرابورس 692,005 1,247.00 0.18 691,743 985.00 0.14 12:28 192 242,894 168.02 میلیارد - 690,758 690,000 686,139 693,975 1 995 692,005 2 1,000 692,990 27.595 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20,739 222,155 17,428 225,466
اخزا7212

اسنادخزانه-م21بودجه97-000728

سهام فرابورس 686,000 1,705.00 0.25 686,000 1,705.00 0.25 1398/08/8 1 122,254 83.866 میلیارد - 684,295 686,000 686,000 686,000 0 - - 0 - - 27.366 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 122,254 - 122,254
شرانل2

نفت ایرانول

سهام فرابورس 13,550 611.00 4.72 13,550 611.00 4.72 1398/08/25 1 3.7 میلیون 50.135 میلیارد - 12,939 13,550 13,550 13,550 0 - - 0 - - 27.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.7 میلیون - 3.7 میلیون
اخزا7074

اسنادخزانه-م7بودجه97-980627

سهام فرابورس 898,807 1,033.00 0.12 898,807 1,033.00 0.12 1397/12/19 2 111,539 100.252 میلیارد - 897,774 898,807 898,807 898,807 0 - - 0 - - 26.964 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 111,539 - 111,539
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 14,050 584.00 4.34 14,090 624.00 4.63 12:29 1,000 5.459 میلیون 76.922 میلیارد 5,459.41 13,466 13,800 13,620 14,139 1 11,163 14,000 3 150 14,100 26.932 هزار میلیارد 40.911 میلیون 17.954 میلیون 2 میلیون 12.731 میلیون 5.223 میلیون 26.813 میلیون 3.286 میلیون 8.58 5.4 1.05 3.283 میلیون 2.176 میلیون 2.095 میلیون 3.364 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 44,450 226.00 0.51 44,247 429.00 0.96 12:29 616 406,551 17.988 میلیارد 659.99 44,676 44,901 43,114 45,370 1 200 44,200 1 1,342 44,450 26.806 هزار میلیارد 33.953 میلیون 8.702 میلیون 600,000 7.404 میلیون 1.297 میلیون 22.948 میلیون 841,641 31.54 20.46 1.16 374,174 32,377 381,304 25,247
سخا2

اسناد خزانه اسلامی ک.مدت951119

سهام فرابورس 995,000 0.00 0.00 995,000 0.00 0.00 1395/11/13 33 25,953 25.823 میلیارد - 995,000 995,000 994,300 995,000 1 103 995,001 2 300 999,800 24.875 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,413 20,540 5 25,948
اخزا706

اسنادخزانه-م6بودجه97-990423

اوراق فرابورس 892,468 2,594.00 0.29 890,170 296.00 0.03 13:45 43 29,038 25.849 میلیارد - 889,874 887,931 887,931 892,468 1 14 890,812 1 1,424 892,600 24.807 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,409 26,629 2,147 26,891
اخزا7062

اسنادخزانه-م6بودجه97-990423

سهام فرابورس 888,000 671.00 0.08 888,000 671.00 0.08 1398/08/26 1 133,581 118.62 میلیارد - 887,329 888,000 888,000 888,000 0 - - 0 - - 24.747 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 133,581 - 133,581
شپاس2

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 10,150 491.00 4.61 10,150 491.00 4.61 1398/07/10 1 20 میلیون 203 میلیارد - 10,641 10,150 10,150 10,150 0 - - 0 - - 24.36 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
اخزا815

اسنادخزانه-م15بودجه98-010406

اوراق فرابورس 608,500 4,189.00 0.69 607,883 3,572.00 0.59 12:29 82 24,932 15.156 میلیارد - 604,311 606,000 606,000 608,999 1 20 607,660 1 5 608,695 24.315 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9,841 15,091 18,612 6,320
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 10,724 510.00 4.99 10,724 510.00 4.99 12:29 911 7.354 میلیون 78.866 میلیارد 8,072.67 10,214 10,724 10,724 10,724 4 6.641 میلیون 10,724 742 210 10,731 24.06 هزار میلیارد 27.28 میلیون 5.574 میلیون 2.356 میلیون 2.018 میلیون 3.555 میلیون 4.211 میلیون 1.544 میلیون 16.36 7.11 6 6.754 میلیون 600,000 4.552 میلیون 2.802 میلیون
وهور2

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 6,000 111.00 1.88 6,000 111.00 1.88 1398/07/6 1 10 میلیون 60 میلیارد - 5,889 6,000 6,000 6,000 0 - - 0 - - 24 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
اشاد62

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/21 2 85 85 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 51 980,000 1 - - 23.953 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 85 49 36
اشاد64

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

سهام فرابورس 1,000,000 8,142.00 0.81 1,000,000 8,142.00 0.81 1398/08/14 1 104,500 104.5 میلیارد - 1.008 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 23.953 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 104,500 - 104,500
اشاد6

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

اوراق فرابورس 992,138 7,867.00 0.79 999,366 639.00 0.06 1398/08/28 4 900 899.43 میلیون - 1 میلیون 1.005 میلیون 992,138 1.005 میلیون 0 2,000 992,136 2 - - 23.938 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 200 700 200 700
سرچشمه4

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,000 2,329.00 49.86 7,000 2,329.00 49.86 1398/03/5 1 118.815 میلیون 831.705 میلیارد - 4,671 7,000 7,000 7,000 0 - - 0 - - 23.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 118.815 میلیون - 118.815 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 17,249 821.00 5.00 17,249 821.00 5.00 12:20 241 770,823 13.296 میلیارد 3,198.44 16,428 17,249 17,249 17,249 0 2.345 میلیون 17,249 284 - - 22.999 هزار میلیارد 24.597 میلیون 2.541 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 1.153 میلیون 953,400 25.33 11.55 20.94 770,823 - 770,823 -
خراسان2

شرکت پتروشیمی خراسان

سهام فرابورس 12,129 0.00 0.00 12,129 0.00 0.00 1397/10/19 1 5.85 میلیون 70.955 میلیارد - 12,129 12,129 12,129 12,129 0 - - 0 - - 21.71 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.85 میلیون - 5.85 میلیون
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 37,500 1,405.00 3.89 37,515 1,420.00 3.93 12:29 3,635 6.341 میلیون 237.893 میلیارد 1,744.51 36,095 36,300 36,223 37,899 1 165 37,493 1 297 37,660 21.668 هزار میلیارد 22.709 میلیون 1.77 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 898,513 25.06 14.24 31.74 6.191 میلیون 150,000 5.672 میلیون 668,861
سخاب3

اسناد خزانه اسلامی960922

سهام فرابورس 994,501 417.00 0.04 994,912 828.00 0.08 1396/09/13 116 357,754 355.934 میلیارد - 994,084 996,339 994,500 996,339 1 17,524 994,501 3 50 996,190 21.438 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,910 352,844 69,861 287,893
سخاب32

اسناد خزانه اسلامی 960922

سهام فرابورس 993,850 150.00 0.02 993,850 150.00 0.02 1396/09/11 1 150,000 149.078 میلیارد - 993,700 993,850 993,850 993,850 0 - - 0 - - 21.415 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 150,000
آکورد

صندوق س. آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 21,277 32.00 0.15 21,274 29.00 0.14 12:29 264 5.289 میلیون 112.53 میلیارد - 21,245 21,253 21,253 21,280 2 1,066 21,272 1 147,050 21,277 21.274 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.815 میلیون 1.474 میلیون 1.4 میلیون 3.889 میلیون
اخزا7064

اسنادخزانه-م6بودجه97-990423

سهام فرابورس 758,801 0.00 0.00 758,801 0.00 0.00 1397/12/27 15 430,000 326.284 میلیارد - 758,801 758,801 758,801 758,801 1 - - 0 426,772 758,801 21.146 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 430,000 - 430,000
خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان

سهام فرابورس 11,827 563.00 5.00 11,733 469.00 4.16 1397/11/10 96 353,973 4.153 میلیارد - 11,264 11,260 11,260 11,827 1 47,033 11,827 5 700 11,915 21.001 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70,257 283,716 241,257 112,716
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 7,090 0.00 0.00 6,946 0.00 0.00 12:28 1,146 3.45 میلیون 23.96 میلیارد 5,995.81 - 7,062 6,961 7,090 1 2,708 6,990 2 17,268 6,991 20.778 هزار میلیارد 24.191 میلیون 9.389 میلیون 2.936 میلیون 3.495 میلیون 5.894 میلیون 5.509 میلیون 2.548 میلیون 8.12 3.51 3.76 3.26 میلیون 189.264 3.307 میلیون 142.35
چکاپا2

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 8,784 0.00 0.00 8,784 0.00 0.00 1398/08/19 1 23 میلیون 202.032 میلیارد - 8,784 8,784 8,784 8,784 0 - - 0 - - 20.692 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 23 میلیون - 23 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 5,337 191.00 3.71 5,283 137.00 2.66 12:29 694 2.104 میلیون 11.115 میلیارد 3,031.58 5,146 5,214 5,073 5,400 2 2,009 5,332 2 51,397 5,350 20.584 هزار میلیارد 27.205 میلیون 10.718 میلیون 4 میلیون 6.073 میلیون 4.645 میلیون 914,988 830,366 25.45 4.55 23.1 1.223 میلیون 881,283 1.967 میلیون 136,794
آکورد4

صندوق س. آرمان آتی کوثر

سهام فرابورس 20,567 13.00 0.06 20,567 13.00 0.06 1398/06/26 1 2.386 میلیون 49.08 میلیارد - 20,554 20,567 20,567 20,567 0 - - 0 - - 20.567 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.386 میلیون - 2.386 میلیون
اخزا709

اسنادخزانه-م9بودجه97-990513

اوراق فرابورس 882,000 1,999.00 0.23 881,110 1,109.00 0.13 10:38 6 2,225 1.96 میلیارد - 880,001 879,500 879,000 882,000 1 300 872,110 1 5,000 888,710 20.266 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 122 2,103 2,128 97
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 8,249 127.00 1.52 8,157 219.00 2.61 12:29 519 1.623 میلیون 13.236 میلیارد 3,126.59 8,376 8,399 8,091 8,402 1 48 8,230 1 17,000 8,250 20.102 هزار میلیارد 26.739 میلیون 12.07 میلیون 2.4 میلیون 7.162 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون 7.87 3.99 0.63 1.621 میلیون 1,600 975,237 647,462
اخزا7092

اسنادخزانه-م9بودجه97-990513

سهام فرابورس 871,000 32.00 0.00 871,000 32.00 0.00 1398/08/14 1 131,908 114.892 میلیارد - 871,032 871,000 871,000 871,000 0 - - 0 - - 20.033 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 131,908 - 131,908
افاد2

منفعت دولتی2-شرایط خاص14000626

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/04/16 1 5,000 5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 20 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
گندم22

مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400

سهام فرابورس 1,000,000 43,770.00 4.58 1,000,000 43,770.00 4.58 1397/11/8 1 2 میلیون 2 هزار میلیارد - 956,230 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 20 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون