شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دتوزیع4

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 23,000 22,000.00 2.00 23,000 22,000.00 2.00 1398/07/21 1 4.5 میلیون 103.5 میلیارد - 1,000 23,000 23,000 23,000 0 - - 0 - - 13.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.5 میلیون - 4.5 میلیون
هجرت4

پخش هجرت

سهام فرابورس 18,500 17,500.00 1.00 18,500 17,500.00 1.00 1398/05/19 2 3.674 میلیون 67.977 میلیارد - 1,000 18,500 18,500 18,500 0 - - 0 - - 8.325 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.674 میلیون - 3.674 میلیون
گلسار4

گلسار فارس

سهام فرابورس 15,700 14,700.00 1.00 15,700 14,700.00 1.00 1397/07/17 1 2.5 میلیون 39.25 میلیارد - 1,000 15,700 15,700 15,700 0 - - 0 - - 39.25 میلیارد - - - - - - - - - - - - - 2.5 میلیون
گکوثر4

هتل پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 12,200 11,200.00 1.00 12,200 11,200.00 1.00 1396/06/12 1 790,000 9.638 میلیارد - 1,000 12,200 12,200 12,200 - - - - 1.342 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 790,000
اخزا11خ4

اختیارخ اخزا11-933566-960331

سهام فرابورس 104 94.00 940.00 104 94.00 940.00 1396/03/30 1 5 5,200 - 10 104 104 104 0 - - 0 - - 1,040 - - - - - - - - - - - 5 - 5
اخزا11ف3

اختیار ف اخزا11-932171-960331

سهام فرابورس 810 730.00 912.50 810 730.00 912.50 1396/03/30 1 5 40,500 - 80 810 810 810 0 - - 0 - - 8,100 - - - - - - - - - - - 5 - 5
شبصیر4

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 8,500 7,500.00 750.00 8,500 7,500.00 750.00 1397/08/15 1 3.3 میلیون 28.05 میلیارد - 1,000 8,500 8,500 8,500 - - - - 2.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.3 میلیون - 3.3 میلیون
زفکا4

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 8,300 7,300.00 730.00 8,300 7,300.00 730.00 1397/11/24 1 7.532 میلیون 62.516 میلیارد - 1,000 8,300 8,300 8,300 - - - - 2.49 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7.532 میلیون - 7.532 میلیون
رنیک4

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 7,900 6,900.00 690.00 7,900 6,900.00 690.00 1398/06/13 1 1.785 میلیون 14.102 میلیارد - 1,000 7,900 7,900 7,900 0 - - 0 - - 7.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.785 میلیون - 1.785 میلیون
کگهر4

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 6,800 5,800.00 580.00 6,800 5,800.00 580.00 1397/08/26 4 18.13 میلیون 123.284 میلیارد - 1,000 6,800 6,800 6,800 - - - - 83.64 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.13 میلیون - 18.13 میلیون
دکپسول4

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 5,700 4,700.00 470.00 5,700 4,700.00 470.00 1398/03/5 1 4 میلیون 22.8 میلیارد - 1,000 5,700 5,700 5,700 0 - - 0 - - 1.14 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
سیسکو4

فولاد سیرجان ایرانیان

سهام فرابورس 5,300 4,300.00 430.00 5,300 4,300.00 430.00 1397/06/31 1 1,000,000 5.3 میلیارد - 1,000 5,300 5,300 5,300 0 - - 0 - - 10.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
نطرین4

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 4,914 3,914.00 391.40 4,914 3,914.00 391.40 1397/06/20 1 5 میلیون 24.57 میلیارد - 1,000 4,914 4,914 4,914 0 - - 0 - - 491.611 میلیارد - - - - - - - - - - - - 5 میلیون -
کی بی سیح

ح. شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 8,000 6,284.00 366.20 8,000 6,284.00 366.20 1398/03/27 7 294,885 2.359 میلیارد - 1,716 8,000 8,000 8,000 0 235 8,000 1 - - - - - - - - - - - - - 12,000 282,885 - 294,885
سمگاح4

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 2,090 1,530.00 273.21 2,090 1,530.00 273.21 1395/12/28 1 40.65 میلیون 84.959 میلیارد - 560 2,090 2,090 2,090 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 40.65 میلیون - 40.65 میلیون
سمگاح2

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 2,082 1,515.00 267.20 2,082 1,515.00 267.20 1395/12/24 1 40.725 میلیون 84.789 میلیارد - 567 2,082 2,082 2,082 - - - - - - - - - - - - - - - - 40.725 میلیون - 40.725 میلیون
مادیرا4

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 3,650 2,650.00 265.00 3,650 2,650.00 265.00 1397/09/5 4 12.575 میلیون 45.9 میلیارد - 1,000 3,650 3,650 3,650 - - - - 11.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12.575 میلیون 12.575 میلیون -
زشگزا4

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 3,490 2,490.00 249.00 3,490 2,490.00 249.00 1396/10/26 1 1,000,000 3.49 میلیارد - 1,000 3,490 3,490 3,490 0 - - 0 - - 279.2 میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1,000,000
درهآور4

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 3,150 2,150.00 215.00 3,150 2,150.00 215.00 1398/04/12 1 4 میلیون 12.6 میلیارد - 1,000 3,150 3,150 3,150 0 - - 0 - - 630 میلیارد - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
زیسکو4

فولاد زرند ایرانیان

سهام فرابورس 2,600 1,600.00 160.00 2,600 1,600.00 160.00 1397/06/31 1 1,000,000 2.6 میلیارد - 1,000 2,600 2,600 2,600 0 - - 0 - - 10.803 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
اخزا11ف2

اختیار ف اخزا11-930781-960331

سهام فرابورس 100 60.00 150.00 100 60.00 150.00 1396/03/30 1 5 5,000 - 40 100 100 100 0 - - 0 - - 1,000 - - - - - - - - - - - 5 - 5
زقیام4

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 2,369 1,369.00 136.90 2,369 1,369.00 136.90 1397/04/25 1 3.5 میلیون 8.292 میلیارد - 1,000 2,369 2,369 2,369 0 - - 0 - - 829.15 میلیارد - - - - - - - - - - - 3.5 میلیون - 3.5 میلیون
سرمایه لقمان4

سرمایه گذاری لقمان

سهام فرابورس 2,346 1,346.00 134.60 2,346 1,346.00 134.60 1395/10/11 8 17.343 میلیون 40.687 میلیارد - 1,000 2,346 2,346 2,346 0 - - 0 - - 40.687 میلیارد - - - - - - - - - - - 17.343 میلیون - 17.343 میلیون
غدیس4

پاکدیس

سهام فرابورس 2,310 1,310.00 131.00 2,310 1,310.00 131.00 1395/10/19 1 3.75 میلیون 8.663 میلیارد - 1,000 2,310 2,310 2,310 - - - - 646.8 میلیارد - - - - - - - - - - - 3.75 میلیون - 3.75 میلیون
اخزا11ف4

اختیار ف اخزا11-933566-960331

سهام فرابورس 2,230 1,230.00 123.00 2,230 1,230.00 123.00 1396/02/2 1 5 111,500 - 1,000 2,230 2,230 2,230 0 - - 0 - - 22,300 - - - - - - - - - - - 5 - 5
حسینا4

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 14,888 7,762.00 108.93 14,888 7,762.00 108.93 1396/06/4 1 50.575 میلیون 752.953 میلیارد - 7,126 14,888 14,888 14,888 - - - - 7.444 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50.575 میلیون - 50.575 میلیون
زدشت4

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 1,950 950.00 95.00 1,950 950.00 95.00 1397/10/23 1 3.175 میلیون 6.191 میلیارد - 1,000 1,950 1,950 1,950 - - - - 1.346 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.175 میلیون - 3.175 میلیون
اخزا11خ2

اختیارخ اخزا11-930781-960331

سهام فرابورس 1,948 948.00 94.80 1,948 948.00 94.80 1396/02/2 1 5 97,400 - 1,000 1,948 1,948 1,948 0 - - 0 - - 19,480 - - - - - - - - - - - 5 - 5
پخش4

پخش البرز

سهام فرابورس 4,535 2,148.00 89.99 4,535 2,148.00 89.99 1397/10/25 2 192 میلیون 870.72 میلیارد - 2,387 4,535 4,535 4,535 0 - - 0 - - 4.308 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 192 میلیون - 192 میلیون
حسیر4

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 6,000 2,832.00 89.39 6,000 2,832.00 89.39 1397/12/20 1 40.105 میلیون 240.628 میلیارد - 3,168 6,000 6,000 6,000 0 - - 0 - - 3.618 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40.105 میلیون - 40.105 میلیون
سمگا4

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 3,341 1,442.00 75.93 3,341 1,442.00 75.93 1395/12/28 1 81.3 میلیون 271.623 میلیارد - 1,899 3,341 3,341 3,341 0 - - 0 - - 10.023 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 81.3 میلیون - 81.3 میلیون
تاپکیش4

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 1,700 700.00 70.00 1,700 700.00 70.00 1397/06/31 1 8 میلیون 13.6 میلیارد - 1,000 1,700 1,700 1,700 0 - - 0 - - 680 میلیارد - - - - - - - - - - - 8 میلیون - 8 میلیون
شغدیر4

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 1,700 700.00 70.00 1,700 700.00 70.00 1397/04/13 1 24.236 میلیون 41.201 میلیارد - 1,000 1,700 1,700 1,700 0 - - 0 - - 2.21 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24.236 میلیون - 24.236 میلیون
هرمزف4

اختیارف هرمز-2570-960310

سهام فرابورس 203 77.00 61.11 203 77.00 61.11 1396/03/7 1 10 20.3 میلیون - 126 203 203 203 0 - - 0 - - 2.03 میلیون - - - - - - - - - - - 10 - 10
وسبحان4

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 2,376 877.00 58.51 2,376 877.00 58.51 1396/12/21 4 1.181 میلیارد 2.806 هزار میلیارد - 1,499 2,376 2,376 2,376 0 - - 0 - - 3.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1.181 میلیارد
ثعمرا4

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 1,763 629.00 55.47 1,763 629.00 55.47 1397/05/8 1 279.534 میلیون 492.818 میلیارد - 1,134 1,763 1,763 1,763 0 - - 0 - - 2.292 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 279.534 میلیون - 279.534 میلیون
زبینا4

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 1,524 524.00 52.40 1,524 524.00 52.40 1397/04/19 1 3.21 میلیون 4.892 میلیارد - 1,000 1,524 1,524 1,524 0 - - 0 - - 609.6 میلیارد - - - - - - - - - - - 3.21 میلیون - 3.21 میلیون
سرچشمه4

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,000 2,329.00 49.86 7,000 2,329.00 49.86 1398/03/5 1 118.815 میلیون 831.705 میلیارد - 4,671 7,000 7,000 7,000 0 - - 0 - - 23.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 118.815 میلیون - 118.815 میلیون
هرمزف2

اختیارف هرمز-2170-960310

سهام فرابورس 7 2.00 40.00 7 2.00 40.00 1396/03/6 1 4 280,000 - 5 7 7 7 0 - - 0 - - 70,000 - - - - - - - - - - - 4 - 4
بساما4

بیمه سامان

سهام فرابورس 4,500 1,101.00 32.39 4,500 1,101.00 32.39 1397/12/14 1 45.726 میلیون 205.766 میلیارد - 3,399 4,500 4,500 4,500 0 - - 0 - - 6.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 45.726 میلیون - 45.726 میلیون
دریشمک2

تولید و صادرات ریشمک

سهام فرابورس 27,500 6,544.00 31.23 27,500 6,544.00 31.23 1397/05/9 1 2 میلیون 55 میلیارد - 20,956 27,500 27,500 27,500 0 - - 0 - - 8.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 2 میلیون
هرمزف3

اختیارف هرمز-2370-960310

سهام فرابورس 13 3.00 30.00 13 3.00 30.00 1396/03/6 1 5 650,000 - 10 13 13 13 0 - - 0 - - 130,000 - - - - - - - - - - - 5 - 5
وگستر4

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 2,630 542.00 25.96 2,630 542.00 25.96 1396/08/30 2 274.097 میلیون 720.874 میلیارد - 2,088 2,630 2,630 2,630 0 - - 0 - - 1.052 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 274.097 میلیون
هرمزخ3

اختیارخ هرمز-2370-960310

سهام فرابورس 10 2.00 25.00 10 2.00 25.00 1396/03/6 1 5 500,000 - 8 10 10 10 0 - - 0 - - 100,000 - - - - - - - - - - - 5 - 5
چکاپا4

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 3,500 665.00 23.46 3,500 665.00 23.46 1395/12/9 1 248.367 میلیون 869.284 میلیارد - 2,835 3,500 3,500 3,500 0 - - 0 - - 8.245 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 248.367 میلیون - 248.367 میلیون
خدمات بازنشستگی4

خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی

سهام فرابورس 1,230 230.00 23.00 1,230 230.00 23.00 1395/10/5 3 990 میلیون 1.218 هزار میلیارد - 1,000 1,230 1,230 1,230 0 - - 0 - - 1.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 990 میلیون - 990 میلیون
ثباغ4

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 2,160 393.00 22.24 2,160 393.00 22.24 1396/07/24 1 300,000 648 میلیون - 1,767 2,160 2,160 2,160 0 - - 0 - - 2.851 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 229.63 میلیون
رویش4

ص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه

سهام فرابورس 420,000 62,000.00 17.32 420,000 62,000.00 17.32 1397/05/20 5 83,720 35.162 میلیارد - 358,000 420,000 420,000 420,000 0 - - 0 - - 210 میلیارد - - - - - - - - - - - 83,720 - 83,720
خدیزل4

بهمن دیزل

سهام فرابورس 4,788 623.00 14.96 4,788 623.00 14.96 1396/03/1 1 7.599 میلیون 36.386 میلیارد - 4,165 4,788 4,788 4,788 - - - - 4.788 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7.599 میلیون - 7.599 میلیون
مارون4

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 33,000 4,071.00 14.07 33,000 4,071.00 14.07 1396/05/21 1 283.228 میلیون 9.347 هزار میلیارد - 28,929 33,000 33,000 33,000 0 - - 0 - - 264 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 283.228 میلیون - 283.228 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 12,782 1,187.00 10.24 12,770 1,175.00 10.13 1398/08/20 187 1.282 میلیون 16.375 میلیارد 6,856.97 11,595 12,174 12,174 12,782 0 5.785 میلیون 12,782 272 - - 16.233 هزار میلیارد 18.327 میلیون 2.541 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 1.153 میلیون 953,400 18.75 8.56 15.51 1.282 میلیون - 475,933 806,321
هفردا

راهیابان فردا

سهام فرابورس 1,100 100.00 10.00 1,100 100.00 10.00 1397/12/27 200 10 میلیون 11 میلیارد - 1,000 1,100 - - 0 - - 0 - - 110 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
نسیم4

ص.س.زمین و ساختمان نسیم

سهام فرابورس 13,043 1,168.00 9.84 13,043 1,168.00 9.84 1395/08/24 1 24.324 میلیون 317.254 میلیارد - 11,875 13,043 13,043 13,043 0 - - 0 - - 386.073 میلیارد - - - - - - - - - - - 24.324 میلیون - 24.324 میلیون
حکمت01

مشارکت حکمت ایرانیان 140107

اوراق فرابورس 1.006 میلیون 74,548.00 8.00 1.019 میلیون 86,972.00 9.33 1398/08/14 4 6 6.113 میلیون - 931,848 1.025 میلیون 1.006 میلیون 1.025 میلیون 1 250 923,539 1 250 942,175 203.764 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مبین012

اجاره اعتماد مبین تمدن010710

سهام فرابورس 1,000,000 71,800.00 7.74 1,000,000 71,800.00 7.74 1397/09/5 2 2,056 2.056 میلیارد - 928,200 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,900 1,000,000 1 1,900 1.02 میلیون 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,056 - 2,056
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 758 45.00 6.31 1,896 1,183.00 165.92 1398/06/30 275 2.793 میلیون 2.106 میلیارد - 713 719 700 770 1 10,000 740 1 10,000 777 11.376 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.668 میلیون 125,673 2.704 میلیون 89,861
غشهداب4

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,410 195.00 6.07 3,410 195.00 6.07 1397/08/30 1 84.866 میلیون 289.395 میلیارد - 3,215 3,410 3,410 3,410 0 - - 0 - - 4.535 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 84.866 میلیون - 84.866 میلیون
اروند06

منفعت صبا اروند ملت 14001113

سهام فرابورس 1,000,000 55,000.00 5.82 1,000,000 55,000.00 5.82 1398/05/5 1 1,000 1000 میلیون - 945,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 20,000 940,000 1 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
گزسکه

گز سکه

سهام فرابورس 3,600 190.00 5.57 3,576 166.00 4.87 1398/08/20 2 20,000 71.52 میلیون - 3,410 3,552 3,600 3,600 0 10,000 3,560 1 - - 167.74 میلیارد - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
بمپنا4

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 15,423 809.00 5.54 15,423 809.00 5.54 1396/03/1 1 1,000,000 15.423 میلیارد - 14,614 15,423 15,423 15,423 - - - - 11.228 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
اروند09

منفعت صبا اروند نوین 14001222

سهام فرابورس 1,000,000 50,000.00 5.26 1,000,000 50,000.00 5.26 1398/01/19 1 10 10 میلیون - 950,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 3,752 1,000,000 3 10 1.02 میلیون 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -
اجاد212

اجاره دولتی آپرورش-آرمان991117

سهام فرابورس 1,000,000 50,000.00 5.26 1,000,000 50,000.00 5.26 1397/09/12 1 2.306 میلیون 2.306 هزار میلیارد - 950,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.306 میلیون - 2.306 میلیون
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 3,153 150.00 5.00 3,128 125.00 4.16 1398/08/20 355 2.267 میلیون 7.091 میلیارد 6,385.38 3,003 3,100 3,013 3,153 1 207,530 3,153 20 400 3,247 4.204 هزار میلیارد 7.385 میلیون 4.675 میلیون 1.4 میلیون 3.006 میلیون 1.669 میلیون 1.133 میلیون 223,714 19.57 2.62 3.86 2.267 میلیون - 2.267 میلیون -
رویش

ص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه

صندوق فرابورس 981,750 46,750.00 5.00 981,750 46,750.00 5.00 1398/07/9 1 50 49.088 میلیون - 935,000 981,750 981,750 981,750 0 - - 0 - - 490.875 میلیارد - - - - - - - - - - - 50 50 -
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 17,004 809.00 5.00 17,004 809.00 5.00 1398/08/19 771 3.598 میلیون 61.182 میلیارد 4,666.8 16,195 17,004 17,004 17,004 0 226,763 17,004 74 - - 5.611 هزار میلیارد 6.147 میلیون 880,151 330,000 535,410 344,741 1.287 میلیون 104,865 53.51 16.28 4.37 3.598 میلیون - 3.598 میلیون -
تسه9508

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 95

سهام فرابورس 554,688 26,413.00 5.00 544,475 16,200.00 3.07 1397/08/15 34 684 372.421 میلیون - 528,275 503,000 503,000 554,688 0 - - 0 - - 554.883 میلیارد - - - - - - - - - - 684 - 684 -
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 47,541 2,263.00 5.00 47,536 2,258.00 4.99 1398/08/20 648 216,028 10.269 میلیارد 333.38 45,278 47,541 47,400 47,541 0 249,248 47,541 258 - - 5.433 هزار میلیارد 6.387 میلیون 858,445 120,000 683,071 175,374 1.786 میلیون 60,939 93.61 32.53 3.19 215,788 240 216,028 -
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 20,095 956.00 5.00 20,095 956.00 5.00 1398/08/20 123 133,675 2.686 میلیارد 1,086.79 19,139 20,095 20,095 20,095 2 365,315 20,095 69 1,050 21,674 3.828 هزار میلیارد 5.285 میلیون 1.556 میلیون 200,000 1.266 میلیون 290,101 3.944 میلیون 81,156 49.52 13.85 1.02 133,675 - 133,675 -
اشاد14

مشارکت دولتی1-شرایط خاص001026

سهام فرابورس 945,000 45,000.00 5.00 945,000 45,000.00 5.00 1398/06/25 1 250,000 236.25 میلیارد - 900,000 945,000 945,000 945,000 0 - - 0 - - 9.45 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250,000 - 250,000
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 16,215 772.00 5.00 16,166 723.00 4.68 1398/08/20 429 944,146 15.263 میلیارد 2,200.81 15,443 16,190 15,511 16,215 1 216,219 16,215 70 12,000 16,313 2.749 هزار میلیارد 3.355 میلیون 815,287 178,006 477,654 337,633 1.103 میلیون 189,797 15.16 8.52 2.61 742,146 202,000 944,146 -
تسه9612

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96

تسهیلات مسکن فرابورس 387,400 18,442.00 5.00 385,175 16,217.00 4.40 1398/08/20 142 2,543 979.5 میلیون - 368,958 377,799 370,115 387,405 0 50 354,000 1 - - 835.248 میلیارد - - - - - - - - - - 2,543 - 2,413 130
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 38,875 1,851.00 5.00 38,855 1,831.00 4.95 1398/08/11 3,368 12.515 میلیون 486.276 میلیارد 3,715.93 37,024 38,875 37,992 38,875 11 258 38,874 1 140,147 38,875 23.325 هزار میلیارد 23.513 میلیون 1.77 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 898,513 25.96 14.75 32.87 9.958 میلیون 2.558 میلیون 3.791 میلیون 8.724 میلیون
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 19,282 918.00 5.00 19,226 862.00 4.69 1398/08/20 1,630 4.852 میلیون 93.276 میلیارد 2,976.44 18,364 19,279 18,711 19,282 1 53,387 19,282 18 280 19,498 5.326 هزار میلیارد 9.019 میلیون 4.126 میلیون 290,000 3.443 میلیون 682,230 2.531 میلیون 246,368 22.63 8.17 2.21 4.743 میلیون 108,500 4.226 میلیون 625,360
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 38,611 1,838.00 5.00 37,859 1,086.00 2.95 1398/08/20 409 565,073 21.393 میلیارد 1,381.6 36,773 37,550 36,012 38,611 3 636 38,448 1 4,286 38,611 42.047 هزار میلیارد 74.053 میلیون 37.761 میلیون 1.143 میلیون 30.764 میلیون 6.997 میلیون 99.452 میلیون 6.317 میلیون 6.85 6.19 0.44 539,339 25,734 395,487 169,586
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 30,359 1,445.00 5.00 30,000 1,086.00 3.76 1398/08/20 132 123,974 3.719 میلیارد 939.2 28,914 28,850 28,500 30,359 2 8,897 30,359 13 622 31,500 7.075 هزار میلیارد 8.17 میلیون 1.217 میلیون 244,705 828,777 363,823 4.488 میلیون 130,493 56.26 20.18 1.64 117,974 6,000 123,974 -
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 47,115 2,243.00 5.00 47,092 2,220.00 4.95 1398/08/20 476 692,256 32.6 میلیارد 1,454.32 44,872 46,790 44,400 47,115 1 110,205 47,115 10 125 47,499 46.108 هزار میلیارد 77.793 میلیون 39.719 میلیون 1.028 میلیون 29.403 میلیون 10.315 میلیون 106.926 میلیون 8.707 میلیون 5.56 4.7 0.45 692,256 - 345,559 346,697
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 21,234 1,011.00 5.00 20,980 757.00 3.74 1398/08/20 523 1.266 میلیون 26.561 میلیارد - 20,223 21,000 19,350 21,234 3 187,819 21,234 50 1,300 21,900 2.098 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.266 میلیون - 1.266 میلیون -
ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 2,123 101.00 5.00 2,111 89.00 4.40 1398/08/20 972 8.55 میلیون 18.048 میلیارد 8,795.78 2,022 2,074 2,037 2,123 4 210,437 2,123 8 100,000 2,200 1.82 هزار میلیارد 2.852 میلیون 1.875 میلیون 900,000 952,245 922,821 724,625 6,811 278.95 2.06 2.62 8.55 میلیون - 8.539 میلیون 10,480
تسه9603

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96

سهام فرابورس 439,276 20,917.00 5.00 436,238 17,879.00 4.27 1398/03/13 55 530 231.206 میلیون - 418,359 399,511 399,511 439,276 0 509 439,276 6 - - 570.424 میلیارد - - - - - - - - - - 530 - 475 55
تسه9611

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96

تسهیلات مسکن فرابورس 382,863 18,231.00 5.00 381,448 16,816.00 4.61 1398/08/20 206 4,262 1.626 میلیارد - 364,632 382,863 367,033 382,863 1 10 376,120 1 5 390,000 679.574 میلیارد - - - - - - - - - - 4,262 - 1,927 2,335
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 9,514 453.00 5.00 9,473 412.00 4.55 1398/08/20 6,941 43.44 میلیون 411.493 میلیارد 4,135.29 9,061 9,200 9,134 9,514 1 1.172 میلیون 9,514 236 500 9,540 21.344 هزار میلیارد 24.333 میلیون 5.574 میلیون 2.356 میلیون 2.018 میلیون 3.555 میلیون 4.211 میلیون 1.544 میلیون 14.45 6.28 5.3 41.263 میلیون 2.177 میلیون 31.566 میلیون 11.874 میلیون
تسه9308

امتیازتسهیلات مسکن آبانماه93

سهام فرابورس 653,726 31,129.00 5.00 638,157 15,560.00 2.50 1396/02/13 126 656 418.631 میلیون - 622,597 591,558 591,558 653,726 0 - - 0 - - 615.966 میلیارد - - - - - - - - - - 656 - 655 1
تسه9402

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت94

سهام فرابورس 652,472 31,070.00 5.00 632,520 11,118.00 1.79 1396/02/13 239 1,230 778 میلیون - 621,402 591,700 591,700 652,472 0 - - 0 - - 629.572 میلیارد - - - - - - - - - - 1,230 - 1,229 1
خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان

سهام فرابورس 11,827 563.00 5.00 11,733 469.00 4.16 1397/11/10 96 353,973 4.153 میلیارد - 11,264 11,260 11,260 11,827 1 47,033 11,827 5 700 11,915 21.001 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70,257 283,716 241,257 112,716
اجاد34

اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118

سهام فرابورس 865,200 41,200.00 5.00 865,200 41,200.00 5.00 1398/02/23 1 510,000 441.252 میلیارد - 824,000 865,200 865,200 865,200 0 - - 0 - - 17.304 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 510,000 - 510,000
تسه9509

امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95

سهام فرابورس 428,135 20,387.00 5.00 428,135 20,387.00 5.00 1397/09/14 24 454 194.373 میلیون - 407,748 428,135 428,135 428,135 0 - - 0 - - 472.065 میلیارد - - - - - - - - - - 454 - 446 8
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 18,736 892.00 5.00 18,351 507.00 2.84 1398/08/20 477 2.605 میلیون 47.797 میلیارد 5,460.46 17,844 17,340 17,340 18,736 1 397,392 18,736 56 219 18,900 2.677 هزار میلیارد 3.336 میلیون 1.083 میلیون 150,000 583,100 500,233 1.886 میلیون 360,732 7.63 5.5 1.46 2.249 میلیون 355,313 1.34 میلیون 1.265 میلیون
گکوثر2

هتل پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 16,888 804.00 5.00 16,888 804.00 5.00 1398/03/28 1 4.612 میلیون 77.886 میلیارد - 16,084 16,888 16,888 16,888 0 - - 0 - - 1.858 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.612 میلیون - 4.612 میلیون
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 17,866 850.00 5.00 17,835 819.00 4.81 1398/08/20 1,928 7.794 میلیون 139.004 میلیارد 4,066.98 17,016 17,866 17,039 17,866 0 2.073 میلیون 17,866 208 - - 8.168 هزار میلیارد 8.951 میلیون 1.114 میلیون 480,000 390,209 723,994 563,105 164,143 52.15 11.82 15.2 7.794 میلیون - 7.794 میلیون -
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 12,797 609.00 5.00 12,713 525.00 4.31 1398/08/20 1,140 5.952 میلیون 75.662 میلیارد 5,220.69 12,188 12,413 12,013 12,797 1 36,117 12,797 4 100 12,999 6.094 هزار میلیارد 9.131 میلیون 3.867 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 8.72 میلیون 385,364 16.49 5.82 0.73 5.056 میلیون 895,788 3.567 میلیون 2.384 میلیون
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 45,101 2,147.00 5.00 45,101 2,147.00 5.00 1398/08/20 167 245,968 11.093 میلیارد 1,472.86 42,954 45,101 45,101 45,101 0 1.401 میلیون 45,101 226 - - 8.591 هزار میلیارد 9.271 میلیون 673,064 200,000 251,157 421,907 1.073 میلیون 186,862 48.27 21.38 8.41 245,968 - 205,968 40,000
تملی704

تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر97

سهام فرابورس 532,326 25,348.00 5.00 532,326 25,348.00 5.00 1397/09/5 1 2 1.065 میلیون - 506,978 532,326 532,326 532,326 3 - - 0 43 505,710 5.379 میلیارد - - - - - - - - - - 2 - 2 -
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 41,694 1,985.00 5.00 41,654 1,945.00 4.90 1398/08/20 159 187,174 7.797 میلیارد 1,177.19 39,709 39,601 39,601 41,694 1 9,621 41,694 13 5,000 42,600 3.177 هزار میلیارد 3.822 میلیون 717,783 80,000 489,958 227,825 1.532 میلیون 185,603 17.95 14.63 2.17 187,174 - 185,174 2,000
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 17,569 836.00 5.00 17,325 592.00 3.54 1398/08/20 1,365 1.33 میلیون 23.041 میلیارد 974.31 16,733 16,760 16,200 17,569 5 17,770 17,569 22 6,434 18,000 3.347 هزار میلیارد 3.917 میلیون 811,123 200,000 451,699 359,424 700,572 171,905 20.16 9.64 4.95 1.33 میلیون - 1.33 میلیون -
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 30,077 1,432.00 5.00 29,951 1,306.00 4.56 1398/08/20 103 113,757 3.407 میلیارد 1,104.44 28,645 29,999 29,000 30,077 1 5,960 30,077 1 400 30,399 4.01 هزار میلیارد 6.011 میلیون 2.29 میلیون 140,000 1.818 میلیون 472,309 1.657 میلیون 229,553 18.27 8.89 2.53 113,757 - 113,757 -
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 10,353 493.00 5.00 10,344 484.00 4.91 1398/08/20 1,318 3.282 میلیون 33.953 میلیارد 2,490.43 9,860 10,349 10,100 10,353 1 389,185 10,353 146 138 10,376 5.127 هزار میلیارد 6.125 میلیون 1.461 میلیون 520,000 746,081 714,925 1.267 میلیون 189,907 28.32 7.52 4.25 3.282 میلیون - 2.582 میلیون 700,000
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 11,920 567.00 4.99 11,353 0.00 0.00 1398/08/20 421 2.087 میلیون 24.826 میلیارد 4,956.14 11,353 11,900 11,700 11,920 0 1.699 میلیون 11,920 130 - - 11.353 هزار میلیارد 12.662 میلیون 2.196 میلیون 750,000 763,704 1.432 میلیون 1.76 میلیون 505,084 23.56 8.31 6.76 2.083 میلیون 3,340 986,536 1.1 میلیون
مادیراح

ح.صنایع ماشین های اداری ایران

حق تقدم فرابورس 6,057 288.00 4.99 6,046 277.00 4.80 1398/08/20 330 1.593 میلیون 9.634 میلیارد - 5,769 5,775 5,775 6,057 1 6.609 میلیون 6,057 108 208 6,057 6.046 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.59 میلیون 3,000 393,449 1.2 میلیون
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 10,931 520.00 4.99 10,925 514.00 4.94 1398/08/20 1,345 8.317 میلیون 90.857 میلیارد 6,183.39 10,411 10,931 10,750 10,931 1 36,011 10,931 5 200 11,406 4.164 هزار میلیارد 5.339 میلیون 1.534 میلیون 400,000 969,249 564,308 2.239 میلیون 216,472 20.2 7.74 1.95 8.267 میلیون 50,000 5.328 میلیون 2.989 میلیون
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 7,736 368.00 4.99 7,679 311.00 4.22 1398/08/20 1,046 3.524 میلیون 27.064 میلیارد 3,369.25 7,368 7,180 7,180 7,736 1 45,040 7,736 10 35,000 7,990 2.726 هزار میلیارد 3.334 میلیون 725,578 170,000 492,776 232,802 744,643 103,846 27.36 12.2 3.82 3.511 میلیون 13,336 1.944 میلیون 1.58 میلیون