شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 3,347 159.00 4.99 3,347 159.00 4.99 1398/08/19 24,760 5.448 میلیون 18.234 میلیارد 173.12 3,188 3,347 3,347 3,347 15 20.779 میلیون 3,347 2150 2,596 3,347 2.008 هزار میلیارد 2.121 میلیون 828,189 600,000 112,342 715,847 - - - 2.81 - 5.448 میلیون - 5.445 میلیون 2,464
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 30,222 73.00 0.24 30,513 218.00 0.72 1398/08/20 15,228 2.37 میلیون 72.304 میلیارد 173.64 30,295 30,000 29,701 31,000 3 1,595 30,222 1 195 30,222 18.177 هزار میلیارد 41.92 میلیون 25 میلیون 600,000 23.612 میلیون 1.389 میلیون 35.391 میلیون 938,104 19.52 13.19 0.52 2.363 میلیون 6,678 2.319 میلیون 50,582
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,508 42.00 1.65 2,520 30.00 1.18 1398/08/20 11,006 35.429 میلیون 89.279 میلیارد 6,008.92 2,550 2,512 2,501 2,575 8 7,000 2,510 2 10,045 2,510 61.571 هزار میلیارد 62.828 میلیون 28.728 میلیون 24.145 میلیون 1.982 میلیون 26.746 میلیون 2.171 میلیون 427,123 142.46 2.28 28.02 34.849 میلیون 580,000 34.512 میلیون 917,279
دی

بانک دی

سهام فرابورس 2,954 140.00 4.98 2,773 41.00 1.46 1398/08/20 8,437 124.453 میلیون 345.061 میلیارد 12,171.06 2,814 2,674 2,674 2,954 5 948,959 2,954 43 19,474 3,100 18.01 هزار میلیارد 358.493 میلیون 240.791 میلیون 6.4 میلیون 320.41 میلیون -87,307,149 12.806 میلیون -52,216,665 -0.33 -0.17 1.36 117.215 میلیون 7.238 میلیون 115.985 میلیون 8.468 میلیون
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 9,514 453.00 5.00 9,473 412.00 4.55 1398/08/20 6,941 43.44 میلیون 411.493 میلیارد 4,135.29 9,061 9,200 9,134 9,514 1 1.172 میلیون 9,514 236 500 9,540 21.344 هزار میلیارد 24.333 میلیون 5.574 میلیون 2.356 میلیون 2.018 میلیون 3.555 میلیون 4.211 میلیون 1.544 میلیون 14.45 6.28 5.3 41.263 میلیون 2.177 میلیون 31.566 میلیون 11.874 میلیون
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,811 21.00 1.17 1,818 28.00 1.56 1398/08/20 6,361 79.522 میلیون 144.56 میلیارد 12,947.73 1,790 1,831 1,799 1,880 4 70,000 1,820 2 81,175 1,820 110.091 هزار میلیارد 203.655 میلیون 145.905 میلیون 61.504 میلیون 91.842 میلیون 54.063 میلیون 95.897 میلیون 9.74 میلیون 11.48 2.07 1.17 77.92 میلیون 1.602 میلیون 78.488 میلیون 1.034 میلیون
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 13,975 70.00 0.50 14,080 175.00 1.26 1398/08/20 5,814 2.454 میلیون 34.554 میلیارد 422.12 13,905 13,950 13,870 14,350 2 17,338 13,851 11 10,156 13,851 13.905 هزار میلیارد 24.89 میلیون 18.056 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 5.32 میلیون 805,505 17.48 1.94 2.65 2.404 میلیون 50,000 2.396 میلیون 58,175
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 22,987 1,209.00 5.00 23,202 994.00 4.11 1398/08/20 5,385 8.936 میلیون 207.33 میلیارد 1,659.43 24,196 23,490 22,987 24,000 20 100 21,920 2 46,281 22,987 4.839 هزار میلیارد 5.069 میلیون 711,341 200,000 428,340 283,001 580,563 103,765 44.72 16.4 7.99 8.883 میلیون 53,053 8.036 میلیون 900,184
میهنح

ح . بیمه میهن

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/05/14 3,735 196.375 میلیون 196.375 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 57.325 میلیون 139.051 میلیون - 196.375 میلیون
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 38,875 1,851.00 5.00 38,855 1,831.00 4.95 1398/08/11 3,368 12.515 میلیون 486.276 میلیارد 3,715.93 37,024 38,875 37,992 38,875 11 258 38,874 1 140,147 38,875 23.325 هزار میلیارد 23.513 میلیون 1.77 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 898,513 25.96 14.75 32.87 9.958 میلیون 2.558 میلیون 3.791 میلیون 8.724 میلیون
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 6,420 83.00 1.31 6,433 96.00 1.51 1398/08/20 3,249 9.977 میلیون 64.184 میلیارد 3,070.84 6,337 6,399 6,380 6,540 1 21,800 6,420 2 5,000 6,430 19.011 هزار میلیارد 22.407 میلیون 10.165 میلیون 3 میلیون 3.108 میلیون 7.057 میلیون 246,615 -12,011 -1606.78 2.73 78.27 9.767 میلیون 210,000 8.697 میلیون 1.28 میلیون
ومللح

ح . اعتباری ملل

سهام فرابورس 299 15.00 4.78 299 15.00 4.78 1396/03/16 3,072 153.568 میلیون 45.917 میلیارد - 314 299 299 299 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 153.568 میلیون - 153.568 میلیون
تسه9807

امتیاز تسهیلات مسکن مهر98

تسهیلات مسکن فرابورس 400,000 6,920.00 1.76 408,685 15,605.00 3.97 1398/08/20 2,935 54,893 22.434 میلیارد - 393,080 405,000 400,000 412,000 1 40 400,000 1 6 412,734 403.107 میلیارد - - - - - - - - - - 15,795 39,098 39,455 15,438
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 7,300 247.00 3.27 7,295 252.00 3.34 1398/08/20 2,722 11.289 میلیون 82.355 میلیارد 4,147.38 7,547 7,170 7,170 7,547 1 75,175 7,300 4 2,075 7,305 4.528 هزار میلیارد 6.284 میلیون 2.49 میلیون 370,000 1.907 میلیون 582,432 1.436 میلیون 133,093 32.89 7.52 3.05 11.169 میلیون 120,000 11.051 میلیون 238,528
حکمتح

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/16 2,523 226.564 میلیون 226.564 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 76.284 میلیون 150.28 میلیون - 226.564 میلیون
آسامید2

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

سهام فرابورس 1 10,157.00 99.99 1 10,157.00 99.99 1398/08/1 2,497 24.97 میلیون 24.97 میلیون - 10,158 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 24.97 میلیون - 24.97 میلیون
ثرود

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 5,863 308.00 4.99 5,907 264.00 4.28 1398/08/20 2,395 15.809 میلیون 93.379 میلیارد 6,600.89 6,171 6,270 5,863 6,270 20 403 4,691 1 285,757 5,863 3.086 هزار میلیارد 3.579 میلیون 1.202 میلیون 500,000 625,544 576,703 684,309 29,417 100.4 5.12 4.32 15.574 میلیون 235,006 15.756 میلیون 53,335
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 2,100 1,100.00 110.00 1398/06/26 2,280 113.227 میلیون 113.227 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 1.785 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.33 میلیون 102.897 میلیون - 113.227 میلیون
کرمان خودرو

گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/08/1 2,216 730.968 میلیون 730.968 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 465,075 1,000 9 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 730.968 میلیون
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 27,300 700.00 2.63 27,259 659.00 2.48 1398/08/20 2,044 870,284 23.723 میلیارد 425.77 26,600 26,501 26,339 27,500 1 2,731 27,300 1 113 27,329 11.97 هزار میلیارد 30.615 میلیون 19.616 میلیون 450,000 18.348 میلیون 1.268 میلیون 26.265 میلیون 1.063 میلیون 11.54 9.68 0.47 809,184 61,100 859,171 11,113
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 17,866 850.00 5.00 17,835 819.00 4.81 1398/08/20 1,928 7.794 میلیون 139.004 میلیارد 4,066.98 17,016 17,866 17,039 17,866 0 2.073 میلیون 17,866 208 - - 8.168 هزار میلیارد 8.951 میلیون 1.114 میلیون 480,000 390,209 723,994 563,105 164,143 52.15 11.82 15.2 7.794 میلیون - 7.794 میلیون -
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 12,750 0.00 0.00 14,471 0.00 0.00 1398/08/20 1,848 6.114 میلیون 88.48 میلیارد 4,156.73 - 12,736 12,618 12,990 2 5,295 14,561 1 8,676 14,600 174.004 هزار میلیارد 226.518 میلیون 94.16 میلیون 13.8 میلیون 49.905 میلیون 44.255 میلیون 121.305 میلیون 30.629 میلیون 5.77 3.99 1.46 4.666 میلیون 1.448 میلیون 3.755 میلیون 2.359 میلیون
دریشمک

تولید و صادرات ریشمک

سهام فرابورس 17,190 439.00 2.62 16,827 76.00 0.45 1398/08/20 1,846 1.635 میلیون 27.515 میلیارد - 16,751 16,980 16,210 17,400 1 1,020 17,190 1 500 17,200 5.048 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.625 میلیون 10,000 1.555 میلیون 80,109
شتران

پالایش نفت تهران

سهام فرابورس 3,440 102.00 2.88 5,525 1,983.00 55.99 1398/08/4 1,671 11.171 میلیون 38.587 میلیارد - 3,542 3,511 3,435 3,538 1 15,000 3,435 1 3,315 3,440 66.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.436 میلیون 735,000 9.571 میلیون 1.6 میلیون
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 2,250 26.00 1.17 2,212 12.00 0.54 1398/08/20 1,650 16.374 میلیون 36.218 میلیارد - 2,224 2,201 2,170 2,260 1 1,800 2,235 1 1 2,256 13.405 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.274 میلیون 9.1 میلیون 16.313 میلیون 61,000
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 19,282 918.00 5.00 19,226 862.00 4.69 1398/08/20 1,630 4.852 میلیون 93.276 میلیارد 2,976.44 18,364 19,279 18,711 19,282 1 53,387 19,282 18 280 19,498 5.326 هزار میلیارد 9.019 میلیون 4.126 میلیون 290,000 3.443 میلیون 682,230 2.531 میلیون 246,368 22.63 8.17 2.21 4.743 میلیون 108,500 4.226 میلیون 625,360
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 46,000 1,518.00 3.19 46,376 1,142.00 2.40 1398/08/20 1,613 1.419 میلیون 65.813 میلیارد 879.8 47,518 45,143 45,143 49,498 1 500 45,902 1 5,524 46,000 28.511 هزار میلیارد 35.23 میلیون 8.702 میلیون 600,000 7.404 میلیون 1.297 میلیون 22.948 میلیون 980,436 28.38 21.45 1.21 1.419 میلیون 200 1.196 میلیون 222,810
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 13,886 295.00 2.08 14,108 73.00 0.51 1398/08/20 1,565 3.079 میلیون 43.442 میلیارد 1,967.64 14,181 14,125 13,489 14,799 1 207 13,886 2 693 13,886 8.977 هزار میلیارد 46.045 میلیون 37.39 میلیون 633,000 37.115 میلیون 274,535 2.578 میلیون -381,964 -23.38 32.53 3.46 3.079 میلیون - 2.99 میلیون 89,500
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 4,274 203.00 4.99 4,203 132.00 3.24 1398/08/20 1,514 7.481 میلیون 31.44 میلیارد 4,941.09 4,071 4,070 4,002 4,274 1 382,893 4,274 14 21,000 4,350 5.414 هزار میلیارد 7.143 میلیون 3.593 میلیون 1.33 میلیون 1.553 میلیون 2.039 میلیون 2.581 میلیون 779,517 7.17 2.74 2.17 6.747 میلیون 733,872 7.423 میلیون 57,875
حسینا

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 22,644 333.00 1.49 22,636 325.00 1.46 1398/08/20 1,514 1.931 میلیون 43.701 میلیارد 1,275.19 22,311 22,998 21,510 23,400 1 190 22,644 1 70 22,644 11.156 هزار میلیارد 15.84 میلیون 5.62 میلیون 500,000 4.522 میلیون 1.098 میلیون 5.129 میلیون 1.252 میلیون 9.04 10.31 2.21 1.931 میلیون - 1.902 میلیون 29,000
قشیرح

ح.قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 1,478 76.00 4.89 1,477 77.00 4.95 1396/10/13 1,496 69.703 میلیون 102.958 میلیارد - 1,554 1,478 1,477 1,480 0 790,975 1,478 16 - - - - - - - - - - - - - 8.69 میلیون 61.013 میلیون - 69.703 میلیون
دمعیار

صندوق س.بادرآمد ثابت معیار-د

سهام فرابورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1398/07/22 1,474 99 میلیون 990 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 546,198 10,000 11 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - 2.141 میلیون 96.859 میلیون - 99 میلیون
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 11,430 384.00 3.25 11,787 27.00 0.23 1398/08/20 1,450 5.84 میلیون 68.843 میلیارد - 11,814 12,004 11,300 12,299 2 60,450 11,420 3 6,598 11,430 5.894 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.55 میلیون 290,056 5.495 میلیون 345,187
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 17,569 836.00 5.00 17,325 592.00 3.54 1398/08/20 1,365 1.33 میلیون 23.041 میلیارد 974.31 16,733 16,760 16,200 17,569 5 17,770 17,569 22 6,434 18,000 3.347 هزار میلیارد 3.917 میلیون 811,123 200,000 451,699 359,424 700,572 171,905 20.16 9.64 4.95 1.33 میلیون - 1.33 میلیون -
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 10,931 520.00 4.99 10,925 514.00 4.94 1398/08/20 1,345 8.317 میلیون 90.857 میلیارد 6,183.39 10,411 10,931 10,750 10,931 1 36,011 10,931 5 200 11,406 4.164 هزار میلیارد 5.339 میلیون 1.534 میلیون 400,000 969,249 564,308 2.239 میلیون 216,472 20.2 7.74 1.95 8.267 میلیون 50,000 5.328 میلیون 2.989 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 5,618 61.00 1.07 5,748 69.00 1.22 1398/08/20 1,335 5.638 میلیون 32.407 میلیارد 4,222.91 5,679 5,870 5,585 5,926 1 6,105 5,610 1 30,000 5,620 17.037 هزار میلیارد 25.253 میلیون 11.995 میلیون 3 میلیون 8.009 میلیون 3.986 میلیون 1.439 میلیون 627,910 27.46 4.33 11.99 5.263 میلیون 375,000 4.612 میلیون 1.025 میلیون
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 10,353 493.00 5.00 10,344 484.00 4.91 1398/08/20 1,318 3.282 میلیون 33.953 میلیارد 2,490.43 9,860 10,349 10,100 10,353 1 389,185 10,353 146 138 10,376 5.127 هزار میلیارد 6.125 میلیون 1.461 میلیون 520,000 746,081 714,925 1.267 میلیون 189,907 28.32 7.52 4.25 3.282 میلیون - 2.582 میلیون 700,000
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 3,035 144.00 4.98 2,999 108.00 3.74 1398/08/20 1,267 9.767 میلیون 29.292 میلیارد 7,708.5 2,891 2,899 2,862 3,035 4 1.454 میلیون 3,035 100 69,000 3,125 5.666 هزار میلیارد 9.238 میلیون 5.889 میلیون 1.96 میلیون 3.36 میلیون 2.528 میلیون 1.803 میلیون 318,362 18.46 2.32 3.26 9.747 میلیون 20,000 8.767 میلیون 1,000,000
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 7,474 0.00 0.00 7,896 0.00 0.00 1398/08/20 1,217 4.163 میلیون 32.87 میلیارد 2,412.15 - 7,350 7,250 7,600 1 2,900 8,022 1 65 8,140 5.297 هزار میلیارد 9.619 میلیون 5.296 میلیون 700,000 4.421 میلیون 875,742 4.306 میلیون 54,979 94.55 5.94 1.21 3.187 میلیون 975.634 2.205 میلیون 1.957 میلیون
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 7,177 0.00 0.00 6,946 0.00 0.00 1398/08/20 1,146 3.45 میلیون 23.96 میلیارد 6,003.79 - 7,269 7,125 7,270 1 2,708 6,990 2 17,268 6,991 21.06 هزار میلیارد 24.558 میلیون 9.389 میلیون 2.936 میلیون 3.495 میلیون 5.894 میلیون 5.509 میلیون 2.53 میلیون 8.32 3.57 3.82 3.26 میلیون 189.264 3.307 میلیون 142.35
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 12,797 609.00 5.00 12,713 525.00 4.31 1398/08/20 1,140 5.952 میلیون 75.662 میلیارد 5,220.69 12,188 12,413 12,013 12,797 1 36,117 12,797 4 100 12,999 6.094 هزار میلیارد 9.131 میلیون 3.867 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 8.72 میلیون 385,364 16.49 5.82 0.73 5.056 میلیون 895,788 3.567 میلیون 2.384 میلیون
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 9,673 460.00 4.99 9,667 454.00 4.93 1398/08/20 1,133 5.62 میلیون 54.331 میلیارد 4,960.32 9,213 9,589 9,390 9,673 0 125,393 9,673 34 - - 6.357 هزار میلیارد 7.462 میلیون 1.712 میلیون 690,000 792,002 920,282 3.008 میلیون 350,182 19.05 7.25 2.23 5.606 میلیون 13,914 3.468 میلیون 2.152 میلیون
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 5,415 257.00 4.98 5,386 228.00 4.42 1398/08/20 1,125 6.992 میلیون 37.663 میلیارد 6,215.47 5,158 5,400 5,150 5,415 1 76,858 5,415 10 15,557 5,560 3.11 هزار میلیارد 4.256 میلیون 1.836 میلیون 602,947 1.009 میلیون 826,980 538,024 168,481 19.28 3.93 6.04 6.992 میلیون - 4.571 میلیون 2.421 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 2,440 10.00 0.41 2,419 11.00 0.45 1398/08/20 1,105 9.54 میلیون 23.082 میلیارد 8,633.73 2,430 2,420 2,356 2,489 1 30,000 2,438 2 27,115 2,438 6.075 هزار میلیارد 56.613 میلیون 53.784 میلیون 2.5 میلیون 50.566 میلیون 3.219 میلیون 9.322 میلیون 1.15 میلیون 5.26 1.88 0.65 8.091 میلیون 1.449 میلیون 9.04 میلیون 500,000
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 7,733 407.00 5.00 7,770 370.00 4.55 1398/08/20 1,103 5.57 میلیون 43.273 میلیارد 5,049.51 8,140 8,250 7,733 8,250 63 145 6,935 1 1.934 میلیون 7,733 6.512 هزار میلیارد 7.657 میلیون 2.401 میلیون 800,000 1.441 میلیون 959,602 1.769 میلیون 114,208 54.43 6.48 3.51 5.418 میلیون 151,400 5.145 میلیون 425,000
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 7,736 368.00 4.99 7,679 311.00 4.22 1398/08/20 1,046 3.524 میلیون 27.064 میلیارد 3,369.25 7,368 7,180 7,180 7,736 1 45,040 7,736 10 35,000 7,990 2.726 هزار میلیارد 3.334 میلیون 725,578 170,000 492,776 232,802 744,643 103,846 27.36 12.2 3.82 3.511 میلیون 13,336 1.944 میلیون 1.58 میلیون
دتولیدح

ح. داروسازی تولید دارو

حق تقدم فرابورس 4,001 190.00 4.99 3,979 168.00 4.41 1398/06/27 1,033 7.102 میلیون 28.262 میلیارد - 3,811 4,001 3,851 4,001 0 897,060 4,001 54 - - 915.17 میلیارد - - - - - - - - - - 7.102 میلیون - 7.102 میلیون 311
ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 2,123 101.00 5.00 2,111 89.00 4.40 1398/08/20 972 8.55 میلیون 18.048 میلیارد 8,795.78 2,022 2,074 2,037 2,123 4 210,437 2,123 8 100,000 2,200 1.82 هزار میلیارد 2.852 میلیون 1.875 میلیون 900,000 952,245 922,821 724,625 6,811 278.95 2.06 2.62 8.55 میلیون - 8.539 میلیون 10,480
تسه9806

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور98

تسهیلات مسکن فرابورس 380,161 20,008.00 5.00 410,464 10,295.00 2.57 1398/08/20 970 26,435 10.851 میلیارد - 400,169 417,000 380,161 417,000 1 - - 0 3 420,000 465.311 میلیارد - - - - - - - - - - 9,775 16,660 13,098 13,337
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام فرابورس 2,143 0.00 0.00 2,271 0.00 0.00 1398/08/20 967 8.031 میلیون 18.24 میلیارد 8,133.05 - 2,150 2,089 2,209 4 23,889 2,250 1 48,888 2,264 1.909 هزار میلیارد 2.848 میلیون 1.863 میلیون 900,000 916,104 946,439 678,846 107,037 18.05 2.04 2.85 7.881 میلیون 149.4 8.031 میلیون -
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 8,984 427.00 4.99 8,900 343.00 4.01 1398/08/20 957 4.616 میلیون 41.083 میلیارد 4,823.24 8,557 8,730 8,672 8,984 1 1.61 میلیون 8,984 110 200 8,999 17.114 هزار میلیارد 20.632 میلیون 7.056 میلیون 2 میلیون 2.832 میلیون 4.224 میلیون 4.893 میلیون 1.834 میلیون 9.72 4.21 3.64 4.38 میلیون 236,087 4.606 میلیون 10,000
غشهدابح

ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 2,210 105.00 4.99 2,210 105.00 4.99 1398/04/15 845 23 میلیون 50.83 میلیارد - 2,105 2,210 2,210 2,210 0 7.076 میلیون 2,210 159 - - - - - - - - - - - - - 14.324 میلیون 8.676 میلیون - 23 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 5,498 120.00 2.14 5,455 163.00 2.90 1398/08/20 845 1.567 میلیون 8.551 میلیارد 1,854.93 5,618 5,446 5,350 5,555 1 3,000 5,406 1 14,836 5,500 22.472 هزار میلیارد 27.893 میلیون 10.718 میلیون 4 میلیون 6.073 میلیون 4.645 میلیون 914,988 830,366 26.28 4.7 23.85 962,525 604,888 1.523 میلیون 44,704
وهورح

ح .مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 175 9.00 4.89 175 9.00 4.89 1396/10/10 843 82.918 میلیون 14.511 میلیارد - 184 175 175 175 0 26,266 175 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 82.918 میلیون
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 8,994 342.00 3.66 8,998 338.00 3.62 1398/08/20 825 2.395 میلیون 21.549 میلیارد 2,902.81 9,336 8,871 8,870 9,299 1 19,070 8,905 2 3,000 8,962 8.869 هزار میلیارد 25.322 میلیون 17.749 میلیون 600,000 16.774 میلیون 974,762 23.59 میلیون 493,273 17.33 8.77 0.36 2.049 میلیون 346,115 2.365 میلیون 30,000
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 2,342 0.00 0.00 2,747 0.00 0.00 1398/08/20 813 8.389 میلیون 23.04 میلیارد 12,773.37 - 2,249 2,200 2,342 1 11,714 2,757 1 6,515 2,765 2.231 هزار میلیارد 4.488 میلیون 3.383 میلیون 1,000,000 2.16 میلیون 1.222 میلیون 904,461 320,081 7.27 1.9 2.57 8.087 میلیون 301.237 8.389 میلیون -
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 4,282 203.00 4.98 4,225 146.00 3.58 1398/08/20 801 4.828 میلیون 20.399 میلیارد 6,026.87 4,079 4,230 4,000 4,282 1 391,329 4,282 30 200 4,370 9.102 هزار میلیارد 10.292 میلیون 3.826 میلیون 2.232 میلیون 863,402 2.963 میلیون 1.029 میلیون 1.009 میلیون 9.35 3.18 9.16 3.928 میلیون 900,000 3.828 میلیون 1,000,000
سمگاح

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 911 0.00 0.00 901 10.00 1.10 1396/05/9 800 58.913 میلیون 53.085 میلیارد - 911 910 900 911 1 15,000 951 1 16,900 1,002 - - - - - - - - - - - 37.326 میلیون 21.587 میلیون - 58.913 میلیون
ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 2,245 94.00 4.37 2,190 39.00 1.81 1398/08/20 775 5.85 میلیون 12.811 میلیارد 7,548.18 2,151 2,208 2,150 2,248 1 6,700 2,247 1 20,000 2,248 2.581 هزار میلیارد 4.127 میلیون 1.902 میلیون 1.2 میلیون 1.499 میلیون 402,891 1.026 میلیون 73,256 35.87 6.52 2.56 5.849 میلیون 460 4.85 میلیون 1,000,000
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 17,004 809.00 5.00 17,004 809.00 5.00 1398/08/19 771 3.598 میلیون 61.182 میلیارد 4,666.8 16,195 17,004 17,004 17,004 0 226,763 17,004 74 - - 5.611 هزار میلیارد 6.147 میلیون 880,151 330,000 535,410 344,741 1.287 میلیون 104,865 53.51 16.28 4.37 3.598 میلیون - 3.598 میلیون -
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 5,940 74.00 1.26 5,976 110.00 1.88 1398/08/20 759 2.207 میلیون 13.193 میلیارد 2,908.36 5,866 6,089 5,868 6,089 1 6,430 5,938 1 4,150 5,941 3.516 هزار میلیارد 5.024 میلیون 1.599 میلیون 599,426 1.442 میلیون 157,397 507,922 465,128 7.7 22.76 7.05 2.207 میلیون - 2.123 میلیون 84,000
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 3,407 162.00 4.99 3,406 161.00 4.96 1398/08/20 743 7.378 میلیون 25.132 میلیارد 9,190.56 3,245 3,407 3,350 3,407 1 3.47 میلیون 3,407 214 314 3,560 2.596 هزار میلیارد - - 800,000 - 1.105 میلیون 711,323 183,655 14.84 2.48 3.83 7.378 میلیون - 5.128 میلیون 2.25 میلیون
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 13,400 0.00 0.00 12,991 0.00 0.00 1398/08/20 735 1.231 میلیون 15.99 میلیارد 1,503.37 - 13,402 13,352 13,647 2 380 13,050 1 14,000 13,060 258.566 هزار میلیارد 518.393 میلیون 294.819 میلیون 9.6 میلیون 254.834 میلیون 39.985 میلیون 158.292 میلیون 34.45 میلیون 7.5 6.46 1.63 1.129 میلیون 101.5 1.091 میلیون 140.232
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.785 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 22.215 میلیون 1,000 2 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون -
وکوثر

شرکت اعتباری کوثر مرکزی

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 3.161 میلیون 3.161 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 31.839 میلیون 1,000 1 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.161 میلیون 3.161 میلیون -
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 25,939 1,211.00 4.90 25,388 660.00 2.67 1398/08/20 728 2.621 میلیون 66.532 میلیارد 3,599.69 24,728 24,063 24,063 25,940 4 950 25,900 1 24,038 25,940 2.474 هزار میلیارد 2.835 میلیون 587,268 100,043 295,574 291,694 1.086 میلیون 171,602 14.8 8.72 2.34 2.615 میلیون 5,485 1.843 میلیون 777,147
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 12,910 440.00 3.30 12,873 477.00 3.57 1398/08/20 706 1.118 میلیون 14.392 میلیارد 1,583.46 13,350 13,271 12,701 13,271 1 600 12,911 1 1,000 12,940 7.209 هزار میلیارد 7.819 میلیون 1.848 میلیون 360,000 867,773 980,632 1.886 میلیون 474,907 14.64 7.09 3.69 1.118 میلیون - 1.049 میلیون 69,421
باران

بیمه زندگی باران50%تادیه

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1398/04/5 701 467.254 میلیون 233.627 میلیارد - 500 500 500 500 0 440,000 500 44 - - 600 میلیارد - - - - - - - - - - 7.584 میلیون 459.67 میلیون - 467.254 میلیون
اعتماد

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 27,404 55.00 0.20 27,372 23.00 0.08 1398/08/20 699 3.07 میلیون 84.02 میلیارد - 27,349 27,410 27,360 27,410 1 5,800 27,370 2 26,770 27,404 1.369 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.994 میلیون 1.076 میلیون 1.626 میلیون 1.444 میلیون
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 3,500 16.00 0.46 3,511 5.00 0.14 1398/08/20 666 2.501 میلیون 8.782 میلیارد 3,755.55 3,516 3,599 3,458 3,600 1 1,450 3,500 2 50,000 3,510 1.406 هزار میلیارد 1.461 میلیون 517,013 400,000 56,949 460,064 275,417 219,773 6.39 3.05 5.1 2.448 میلیون 53,050 2.501 میلیون -
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 11,240 309.00 2.68 11,026 523.00 4.53 1398/08/20 665 1.072 میلیون 11.822 میلیارد 1,612.25 11,549 11,470 10,972 11,470 1 982 11,153 2 1,743 11,240 1.732 هزار میلیارد 5.399 میلیون 4.002 میلیون 150,000 3.745 میلیون 256,928 1.393 میلیون 69,659 23.74 6.44 1.19 1.072 میلیون - 1.072 میلیون -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 64,900 168.00 0.26 64,925 143.00 0.22 1398/08/20 660 399,251 25.921 میلیارد 604.93 65,068 65,480 64,600 65,480 3 500 64,893 1 11,867 64,900 156.163 هزار میلیارد 176.304 میلیون 50.11 میلیون 2.4 میلیون 20.484 میلیون 29.625 میلیون 82.935 میلیون 39.283 میلیون 3.97 5.26 1.88 190,687 208,564 368,415 30,836
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 47,541 2,263.00 5.00 47,536 2,258.00 4.99 1398/08/20 648 216,028 10.269 میلیارد 333.38 45,278 47,541 47,400 47,541 0 249,248 47,541 258 - - 5.433 هزار میلیارد 6.387 میلیون 858,445 120,000 683,071 175,374 1.786 میلیون 60,939 93.61 32.53 3.19 215,788 240 216,028 -
دبالکح

ح.مواد اولیه دارویی البرز بالک

حق تقدم فرابورس 3,797 180.00 4.98 3,783 166.00 4.59 1398/06/13 639 6.499 میلیون 24.584 میلیارد - 3,617 3,709 3,670 3,797 1 1.655 میلیون 3,797 78 1,000 3,900 756.6 میلیارد - - - - - - - - - - 6.499 میلیون - 6.483 میلیون 16,200
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 29,020 1,271.00 4.20 29,229 1,062.00 3.51 1398/08/18 630 607,445 17.755 میلیارد 964.2 30,291 30,300 28,777 30,300 1 1,700 29,025 1 100 29,631 2.455 هزار میلیارد 2.956 میلیون 549,818 84,000 500,278 49,540 315,440 37,632 65.24 49.56 7.78 507,445 100,000 607,445 -
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 27,986 1,010.00 3.48 27,781 1,215.00 4.19 1398/08/20 612 575,637 15.992 میلیارد 940.58 28,996 29,399 27,547 29,399 2 288 27,985 1 2,711 27,987 4.349 هزار میلیارد 4.617 میلیون 713,444 70,000 449,661 263,783 703,854 175,724 23.71 15.8 5.92 575,637 - 575,637 -
کاسپینح

ح .داروسازی کاسپین تامین

حق تقدم فرابورس 16,625 875.00 5.00 16,761 739.00 4.22 1398/07/13 611 1.449 میلیون 24.281 میلیارد 2,370.95 17,500 17,320 16,625 17,700 23 1,750 16,625 1 173,594 16,625 2.514 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.449 میلیون - 1.449 میلیون -
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 12,603 261.00 2.03 12,627 237.00 1.84 1398/08/20 603 857,798 10.831 میلیارد 1,422.55 12,864 12,856 12,514 12,893 1 7,000 12,600 1 417 12,620 5.146 هزار میلیارد 7.074 میلیون 2.828 میلیون 400,000 2.023 میلیون 804,769 3.21 میلیون 406,864 12.41 6.28 1.57 824,738 33,060 806,182 51,616
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 11,100 168.00 1.54 11,199 267.00 2.44 1398/08/20 578 1.169 میلیون 13.097 میلیارد 2,023.3 10,932 10,940 10,930 11,370 2 1,500 11,099 1 44,293 11,100 4.373 هزار میلیارد 5.05 میلیون 1.181 میلیون 400,000 570,671 610,770 1.626 میلیون 211,240 21.21 7.33 2.75 1.145 میلیون 24,617 652,743 516,727
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 6,626 0.00 0.00 6,674 48.00 0.72 1398/08/20 576 1.769 میلیون 11.807 میلیارد - 6,626 6,688 6,562 6,850 3 1,000 6,619 1 108,969 6,659 6.674 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.499 میلیون 270,000 1.769 میلیون -
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 3,600 117.00 3.36 3,526 43.00 1.23 1398/08/20 567 2.079 میلیون 7.329 میلیارد 3,665.91 3,483 3,500 3,413 3,638 1 550 3,566 1 2,500 3,613 5.225 هزار میلیارد 29.9 میلیون 26.94 میلیون 1.5 میلیون 24.611 میلیون 2.329 میلیون 14.576 میلیون -24,480 -216.05 2.27 0.36 2.039 میلیون 39,500 2.079 میلیون -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 7,536 358.00 4.99 7,498 320.00 4.46 1398/08/20 559 4.036 میلیون 30.26 میلیارد - 7,178 7,370 7,200 7,536 1 13.338 میلیون 7,536 405 3,490 7,800 23.994 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.036 میلیون - 936,053 3.1 میلیون
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 2,550 121.00 4.98 2,519 90.00 3.71 1398/08/20 539 2.636 میلیون 6.641 میلیارد 4,890.34 2,429 2,441 2,411 2,550 1 310,277 2,550 12 1,000 2,572 4.858 هزار میلیارد 5.579 میلیون 4.166 میلیون 2 میلیون 540,791 3.625 میلیون 1.189 میلیون 1.138 میلیون 4.43 1.39 4.24 2.334 میلیون 302,030 2.224 میلیون 411,841
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 17,090 126.00 0.73 17,130 86.00 0.50 1398/08/20 537 957,077 16.395 میلیارد 1,782.27 17,216 17,150 16,754 17,300 7 197 17,041 1 92,972 17,090 6.026 هزار میلیارد 7.213 میلیون 1.86 میلیون 350,000 1.218 میلیون 642,829 3.147 میلیون 460,302 13.03 9.33 1.91 840,935 116,142 932,077 25,000
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 21,234 1,011.00 5.00 20,980 757.00 3.74 1398/08/20 523 1.266 میلیون 26.561 میلیارد - 20,223 21,000 19,350 21,234 3 187,819 21,234 50 1,300 21,900 2.098 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.266 میلیون - 1.266 میلیون -
تسه9803

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 398,000 7,651.00 1.96 400,568 10,219.00 2.62 1398/08/20 517 6,840 2.74 میلیارد - 390,349 383,111 383,111 409,866 0 140 386,000 1 - - 674.268 میلیارد - - - - - - - - - - 6,840 - 6,741 99
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 20,139 0.00 0.00 20,469 330.00 1.64 1398/08/20 508 647,556 13.255 میلیارد 1,274.72 20,139 20,135 19,160 21,000 1 1,318 20,110 2 543 20,130 4.028 هزار میلیارد 4.678 میلیون 1.069 میلیون 200,000 584,375 484,220 1.99 میلیون 359,817 11.38 8.45 2.06 497,556 150,000 647,556 -
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 24,020 0.00 0.00 26,202 0.00 0.00 1398/08/20 500 1.669 میلیون 43.73 میلیارد 4,902.95 - 24,160 23,801 24,399 1 500 26,303 1 2,757 26,500 144.138 هزار میلیارد 173.292 میلیون 59.221 میلیون 6 میلیون 28.968 میلیون 30.253 میلیون 54.129 میلیون 30.023 میلیون 4.81 4.77 2.67 797.358 871.677 532.991 1.136 میلیون
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 5,050 20.00 0.40 5,057 27.00 0.54 1398/08/20 495 2.487 میلیون 12.578 میلیارد 5,024.73 5,030 5,100 5,022 5,130 1 8,000 5,024 1 800 5,050 17.102 هزار میلیارد 21.104 میلیون 9.885 میلیون 3.4 میلیون 3.91 میلیون 5.975 میلیون 2.861 میلیون 2.647 میلیون 6.5 2.88 6.01 2.204 میلیون 282,981 2.447 میلیون 40,730
ولشرقح

ح . لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 819 7.00 0.86 811 1.00 0.12 1398/04/12 485 4.979 میلیون 4.036 میلیارد - 812 840 786 840 2 50,000 775 1 8,000 852 243.3 میلیارد - - - - - - - - - - 4.979 میلیون - 4.979 میلیون -
اتکامح

ح. شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 650 34.00 4.97 650 34.00 4.97 1398/04/23 484 20.174 میلیون 13.113 میلیارد - 684 710 650 710 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 10.071 میلیون 10.103 میلیون - 20.174 میلیون
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 18,736 892.00 5.00 18,351 507.00 2.84 1398/08/20 477 2.605 میلیون 47.797 میلیارد 5,460.46 17,844 17,340 17,340 18,736 1 397,392 18,736 56 219 18,900 2.677 هزار میلیارد 3.336 میلیون 1.083 میلیون 150,000 583,100 500,233 1.886 میلیون 360,732 7.63 5.5 1.46 2.249 میلیون 355,313 1.34 میلیون 1.265 میلیون
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 17,280 822.00 4.99 17,022 564.00 3.43 1398/08/20 477 859,904 14.637 میلیارد 1,802.73 16,458 15,701 15,701 17,280 1 145,976 17,280 50 7,500 17,699 5.76 هزار میلیارد 6.758 میلیون 1.156 میلیون 210,000 799,825 356,009 1.868 میلیون 232,366 25.64 16.73 3.19 859,904 - 859,326 578
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 5,724 114.00 1.95 5,772 66.00 1.13 1398/08/20 476 1.156 میلیون 6.672 میلیارد 2,428.28 5,838 5,949 5,712 5,949 1 9,929 5,721 2 770 5,724 87.57 هزار میلیارد 103.038 میلیون 54.409 میلیون 15 میلیون 16.458 میلیون 37.951 میلیون 47.885 میلیون 12.555 میلیون 6.9 2.28 1.81 980,323 175,536 1.121 میلیون 35,306
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 47,115 2,243.00 5.00 47,092 2,220.00 4.95 1398/08/20 476 692,256 32.6 میلیارد 1,454.32 44,872 46,790 44,400 47,115 1 110,205 47,115 10 125 47,499 46.108 هزار میلیارد 77.793 میلیون 39.719 میلیون 1.028 میلیون 29.403 میلیون 10.315 میلیون 106.926 میلیون 8.707 میلیون 5.56 4.7 0.45 692,256 - 345,559 346,697
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 2,737 130.00 4.99 2,722 115.00 4.41 1398/08/20 456 6.922 میلیون 18.845 میلیارد 15,180.78 2,607 2,666 2,610 2,737 1 1.687 میلیون 2,737 55 751 2,794 3.389 هزار میلیارد 4.399 میلیون 2.297 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 76,320 97,489 36.3 2.46 46.37 5.872 میلیون 1.05 میلیون 6.456 میلیون 466,195
اوصتا

صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

صندوق فرابورس 13,262 48.00 0.36 13,233 19.00 0.14 1398/08/20 452 597,850 7.911 میلیارد - 13,214 13,218 13,218 13,262 1 1,000,000 13,217 10 100,000 13,263 1.323 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 220,350 377,500 140,350 457,500
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 7,057 105.00 1.51 7,013 61.00 0.88 1398/08/20 451 856,710 6.008 میلیارد 1,899.58 6,952 7,001 6,901 7,100 2 705 7,060 1 2,300 7,060 9.038 هزار میلیارد 12.458 میلیون 5.775 میلیون 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.434 میلیون 8.03 میلیون 1.723 میلیون 5.29 3.75 1.14 756,710 100,000 856,710 -
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 18,400 117.00 0.63 18,517 0.00 0.00 1398/08/20 440 618,992 11.768 میلیارد 1,406.8 18,517 19,200 18,400 20,150 1 60 18,360 1 1,695 18,400 5.555 هزار میلیارد 6.503 میلیون 1.641 میلیون 300,000 798,992 842,049 1.648 میلیون 566,781 10.06 6.77 3.46 542,415 76,577 395,031 223,961
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 2,110 80.00 3.65 2,139 51.00 2.33 1398/08/18 440 3.338 میلیون 7.14 میلیارد 7,586.26 2,190 2,183 2,081 2,225 2 9,721 2,110 1 28,184 2,139 3.209 هزار میلیارد 16.976 میلیون 15.694 میلیون 1.5 میلیون 13.767 میلیون 1.927 میلیون 5.597 میلیون 448,924 7.15 1.67 0.57 2.559 میلیون 779,196 3.291 میلیون 46,500