شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 5,152 245.00 4.99 5,135 228.00 4.65 12:30 35,362 49.499 میلیون 254.203 میلیارد 174.2 4,907 5,152 4,907 5,152 211 3.427 میلیون 5,152 526 36,512 5,152 2.308 هزار میلیارد 3.193 میلیون 828,189 600,000 112,342 715,847 - - - 3.73 - 49.089 میلیون 410,200 24.444 میلیون 25.055 میلیون
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 13,119 90.00 0.68 13,121 88.00 0.67 12:30 15,669 42.315 میلیون 555.199 میلیارد 8,072.67 13,209 13,231 12,810 13,580 1 11,715 13,071 4 15,000 13,071 29.537 هزار میلیارد 32.926 میلیون 5.574 میلیون 2.356 میلیون 2.018 میلیون 3.555 میلیون 4.211 میلیون 1.544 میلیون 19.29 8.39 7.07 41.513 میلیون 801,623 41.535 میلیون 780,000
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,916 25.00 1.32 1,922 31.00 1.64 12:30 12,908 166.407 میلیون 319.829 میلیارد 11,644.27 1,891 1,916 1,901 1,960 2 61,500 1,916 3 16,740 1,917 112.059 هزار میلیارد 210.051 میلیون 145.905 میلیون 61.504 میلیون 91.842 میلیون 54.063 میلیون 95.897 میلیون 9.74 میلیون 12.01 2.16 1.22 162.102 میلیون 4.306 میلیون 165.633 میلیون 774,217
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,835 135.00 5.00 2,820 120.00 4.44 12:29 12,654 116.508 میلیون 328.588 میلیارد 6,302.34 2,700 2,740 2,716 2,835 16 10.223 میلیون 2,835 458 23,888 2,835 64.371 هزار میلیارد 70.073 میلیون 28.733 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.177 میلیون 432,041 151.45 2.46 30.06 106.098 میلیون 10.41 میلیون 106.649 میلیون 9.859 میلیون
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 30,571 627.00 2.01 30,948 250.00 0.80 12:30 9,660 2.73 میلیون 84.483 میلیارد 438.92 31,198 31,000 30,400 31,800 15 9,156 30,504 8 975 30,504 18.292 هزار میلیارد 42.571 میلیون 25.386 میلیون 600,000 24.002 میلیون 1.384 میلیون 35.391 میلیون 933,903 20.61 13.91 0.54 2.606 میلیون 123,536 2.717 میلیون 13,236
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 17,281 837.00 4.62 17,628 490.00 2.70 12:30 7,077 6.833 میلیون 120.446 میلیارد 1,334.54 18,118 18,050 17,222 18,449 14 6,434 17,255 2 2,170 17,255 17.405 هزار میلیارد 28.438 میلیون 18.056 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 5.32 میلیون 805,505 22.41 2.5 3.39 6.657 میلیون 175,183 6.832 میلیون 679
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 29,313 1,395.00 5.00 29,144 1,226.00 4.39 12:30 6,974 14.372 میلیون 418.869 میلیارد 3,340.01 27,918 29,313 27,920 29,313 1 337,881 29,313 104 237 29,313 10.92 هزار میلیارد 14.378 میلیون 1.115 میلیون 480,000 388,771 726,096 563,105 165,761 75.1 17.03 21.89 13.97 میلیون 402,407 12.986 میلیون 1.386 میلیون
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 26,532 144.00 0.55 26,858 470.00 1.78 12:30 6,551 15.284 میلیون 410.511 میلیارد 2,109.11 26,388 27,707 26,322 28,000 1 100 26,510 2 132 26,532 8.35 هزار میلیارد 9.399 میلیون 880,151 330,000 535,410 344,741 1.287 میلیون 104,865 83.32 25.34 6.79 15.071 میلیون 213,356 15.231 میلیون 53,443
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 6,934 19.00 0.27 6,979 64.00 0.93 12:29 5,493 21.561 میلیون 150.47 میلیارد 4,141.62 6,915 6,950 6,881 7,166 1 460 6,930 1 3,000 6,930 18.981 هزار میلیارد 24.217 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 249,548 -184,770 -1751.64 2.98 85.31 20.661 میلیون 900,000 21.256 میلیون 304,660
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 12,208 581.00 5.00 12,050 423.00 3.64 1398/09/16 4,936 15.226 میلیون 183.475 میلیارد - 11,627 12,208 11,570 12,208 1 2,302 12,208 3 10,000 12,219 6.025 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.154 میلیون 1.072 میلیون 14.471 میلیون 754,899
میهنح

ح . بیمه میهن

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/05/14 3,735 196.375 میلیون 196.375 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 57.325 میلیون 139.051 میلیون - 196.375 میلیون
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 6,570 339.00 4.91 6,613 296.00 4.28 14:17 3,619 21.943 میلیون 145.11 میلیارد 9,575.87 6,909 6,791 6,564 6,800 1 36,180 6,570 3 4,112 6,605 21.274 هزار میلیارد 26.395 میلیون 9.905 میلیون 3.4 میلیون 3.911 میلیون 5.994 میلیون 2.881 میلیون 2.666 میلیون 8.24 3.65 7.62 20.371 میلیون 1.571 میلیون 21.297 میلیون 645,526
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 10,640 84.00 0.80 10,803 247.00 2.34 1398/09/16 3,167 7.708 میلیون 83.271 میلیارد - 10,556 10,890 10,281 10,997 1 1,000 10,640 1 398 10,640 34.57 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.628 میلیون 1.08 میلیون 7.199 میلیون 509,449
ومللح

ح . اعتباری ملل

سهام فرابورس 299 15.00 4.78 299 15.00 4.78 1396/03/16 3,072 153.568 میلیون 45.917 میلیارد - 314 299 299 299 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 153.568 میلیون - 153.568 میلیون
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 35,845 1,706.00 5.00 35,613 1,474.00 4.32 14:17 3,068 3.149 میلیون 112.145 میلیارد 806.39 34,139 34,400 34,140 35,845 1 126,661 35,845 139 30 35,999 7.426 هزار میلیارد 7.374 میلیون 673,064 200,000 251,157 421,907 1.073 میلیون 186,862 38.03 16.84 6.62 3.109 میلیون 40,000 3.011 میلیون 137,784
ثرود

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 6,587 185.00 2.73 6,613 159.00 2.35 14:16 2,989 11.675 میلیون 77.202 میلیارد 7,480.19 6,772 6,899 6,440 6,970 1 2,813 6,530 4 4,000 6,587 2.766 هزار میلیارد 3.919 میلیون 1.19 میلیون 500,000 612,627 576,945 469,588 20,377 153.48 5.42 6.66 11.655 میلیون 20,000 11.675 میلیون -
دی

بانک دی

سهام فرابورس 3,297 134.00 4.24 3,267 104.00 3.29 12:30 2,965 30.016 میلیون 98.052 میلیارد 11,202.19 3,163 3,250 3,100 3,390 2 43,704 3,290 1 62,498 3,310 20.211 هزار میلیارد 361.655 میلیون 240.791 میلیون 6.4 میلیون 320.41 میلیون -87,307,149 23.472 میلیون -40,129,008 -0.49 -0.2 0.84 28.916 میلیون 1.1 میلیون 28.426 میلیون 1.59 میلیون
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 8,874 97.00 1.08 9,007 36.00 0.40 12:30 2,941 7.85 میلیون 70.705 میلیارد 3,644.69 8,971 9,091 8,810 9,299 2 5,619 8,860 4 19,198 8,874 4.915 هزار میلیارد 7.158 میلیون 2.489 میلیون 370,000 1.754 میلیون 734,694 1.436 میلیون 122,209 44.33 7.37 3.77 7.289 میلیون 561,033 7.8 میلیون 50,000
تسه9808

امتیاز تسهیلات مسکن آبان98

تسهیلات مسکن فرابورس 396,533 2,360.00 0.59 398,515 378.00 0.09 12:29 2,917 51,751 20.624 میلیارد - 398,893 400,121 390,013 408,898 1 25 387,328 1 3 408,000 651.532 میلیارد - - - - - - - - - - 51,751 - 37,501 14,250
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 2,520 56.00 2.27 2,506 42.00 1.70 1398/09/16 2,717 42.132 میلیون 105.578 میلیارد - 2,464 2,495 2,455 2,560 2 1,200 2,510 1 52,029 2,521 15.186 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34.702 میلیون 7.43 میلیون 41.982 میلیون 150,000
دریشمک

تولید و صادرات ریشمک

سهام فرابورس 19,143 911.00 5.00 19,104 872.00 4.78 1398/09/16 2,571 4.543 میلیون 86.797 میلیارد - 18,232 18,800 18,800 19,143 1 67,925 19,143 35 16,000 19,899 5.731 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.543 میلیون 445 4.074 میلیون 469,500
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 3,451 14.00 0.41 3,483 46.00 1.34 12:29 2,527 18.338 میلیون 63.878 میلیارد 8,829.84 3,437 3,450 3,448 3,586 1 82,311 3,450 3 45,577 3,470 5.913 هزار میلیارد 10.187 میلیون 5.889 میلیون 1.96 میلیون 3.36 میلیون 2.528 میلیون 1.803 میلیون 318,362 19.97 2.51 3.53 17.338 میلیون 1,000,000 17.191 میلیون 1.148 میلیون
حکمتح

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/16 2,523 226.564 میلیون 226.564 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 76.284 میلیون 150.28 میلیون - 226.564 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 17,316 616.00 3.44 17,415 517.00 2.88 1398/09/3 2,523 7.669 میلیون 133.547 میلیارد 3,039.44 17,932 17,777 17,101 17,896 1 4,850 17,315 4 300 17,316 24.381 هزار میلیارد 24.83 میلیون 2.541 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 1.153 میلیون 953,400 25.57 11.66 21.15 7.243 میلیون 425,200 7.582 میلیون 86,351
آسامید2

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

سهام فرابورس 1 10,157.00 99.99 1 10,157.00 99.99 1398/08/1 2,497 24.97 میلیون 24.97 میلیون - 10,158 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 24.97 میلیون - 24.97 میلیون
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 11,392 542.00 5.00 11,316 466.00 4.29 12:29 2,440 9.878 میلیون 111.782 میلیارد 2,472.94 10,850 11,050 11,000 11,392 2 111,014 11,392 38 676 11,392 7.172 هزار میلیارد 8.578 میلیون 1.69 میلیون 690,000 769,526 920,282 3.008 میلیون 350,182 20.2 7.68 2.35 7.843 میلیون 2.035 میلیون 7.175 میلیون 2.703 میلیون
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 2,100 1,100.00 110.00 1398/06/26 2,280 113.227 میلیون 113.227 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 1.785 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.33 میلیون 102.897 میلیون - 113.227 میلیون
حسینا

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 23,760 631.00 2.59 23,713 678.00 2.78 12:30 2,224 2.971 میلیون 70.461 میلیارد 4,281.9 24,391 25,100 23,172 25,100 1 838 23,701 1 3,590 23,770 10.224 هزار میلیارد 16.422 میلیون 5.642 میلیون 500,000 4.565 میلیون 1.077 میلیون 5.086 میلیون 1.231 میلیون 9.1 10.41 2.21 2.415 میلیون 556,379 2.91 میلیون 61,413
کرمان خودرو

گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/08/1 2,216 730.968 میلیون 730.968 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 465,075 1,000 9 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 730.968 میلیون
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 2,790 34.00 1.20 2,745 79.00 2.80 1398/09/13 2,193 15.98 میلیون 43.865 میلیارد 7,264.65 2,824 2,839 2,683 2,839 7 34,360 2,799 1 121,460 2,799 2.701 هزار میلیارد 2.989 میلیون 1.465 میلیون 800,000 518,844 946,185 91,725 -5,198 -488.96 2.69 27.71 14.93 میلیون 1.05 میلیون 15.98 میلیون -
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 29,380 107.00 0.37 29,612 339.00 1.16 14:25 2,163 1.32 میلیون 39.098 میلیارد 770.33 29,273 29,800 29,290 30,199 11 2,075 29,315 2 1,243 29,315 13.326 هزار میلیارد 31.72 میلیون 19.616 میلیون 450,000 18.395 میلیون 1.221 میلیون 26.265 میلیون 1.063 میلیون 12.41 10.8 0.5 1.289 میلیون 31,702 1.317 میلیون 3,036
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 3,131 149.00 5.00 3,126 144.00 4.83 12:29 2,144 28.073 میلیون 87.768 میلیارد 8,818.09 2,982 3,131 3,027 3,131 1 1.344 میلیون 3,131 61 740 3,140 7.278 هزار میلیارد 49.435 میلیون 45.118 میلیون 2.5 میلیون 41.62 میلیون 3.498 میلیون 9.815 میلیون 1.517 میلیون 4.59 1.99 0.71 20.853 میلیون 7.22 میلیون 25.413 میلیون 2.66 میلیون
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 9,180 48.00 0.53 9,166 34.00 0.37 14:23 2,079 10.557 میلیون 96.774 میلیارد 3,214.13 9,132 9,200 9,132 9,330 4 100,000 9,190 1 7,796 9,190 17.208 هزار میلیارد 21.15 میلیون 7.038 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 4.893 میلیون 1.834 میلیون 9.56 4.16 3.58 9.541 میلیون 1.016 میلیون 7.913 میلیون 2.645 میلیون
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 20,423 972.00 5.00 20,317 866.00 4.45 12:29 2,058 2.829 میلیون 57.481 میلیارد 1,176.6 19,451 20,200 19,903 20,423 4 69,149 20,423 42 424 20,423 3.838 هزار میلیارد 4.515 میلیون 811,123 200,000 451,699 359,424 803,416 212,816 17.97 10.64 5.46 2.829 میلیون - 2.829 میلیون -
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 12,115 292.00 2.47 12,197 374.00 3.16 12:29 2,015 3.673 میلیون 44.805 میلیارد 1,728.21 11,823 12,153 11,900 12,410 4 17,769 12,100 2 556 12,100 5.932 هزار میلیارد 7.089 میلیون 1.461 میلیون 520,000 746,081 714,925 1.267 میلیون 189,907 30.89 8.2 4.63 3.638 میلیون 35,000 3.551 میلیون 122,500
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 65,520 1,626.00 2.54 65,314 1,420.00 2.22 12:30 2,009 888,163 58.009 میلیارد 1,261.13 63,894 64,790 64,360 65,750 1 7,600 65,420 1 1,000 65,420 153.636 هزار میلیارد 180.13 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 82.935 میلیون 36.224 میلیون 4.2 5.73 1.84 814,102 74,061 768,576 119,587
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 10,636 506.00 5.00 10,614 484.00 4.78 12:29 1,929 7.112 میلیون 75.488 میلیارد 3,592.36 10,130 10,629 10,333 10,636 1 171,670 10,636 45 3,765 11,947 3.286 هزار میلیارد 4.326 میلیون 716,958 170,000 398,748 318,210 744,643 115,779 35.44 15.81 4.95 7.039 میلیون 73,000 6.971 میلیون 141,000
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 44,000 275.00 0.63 44,799 1,074.00 2.46 12:30 1,928 1.207 میلیون 54.07 میلیارد 638 43,725 45,600 43,726 45,600 1 238 43,990 3 1,000 44,000 27.487 هزار میلیارد 34.284 میلیون 8.702 میلیون 600,000 7.404 میلیون 1.297 میلیون 22.948 میلیون 841,641 30.97 20.09 1.14 1.205 میلیون 1,572 1.207 میلیون 195
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 4,926 234.00 4.99 4,903 211.00 4.50 12:28 1,884 15.359 میلیون 75.311 میلیارد 9,684.74 4,692 4,700 4,660 4,926 0 385,328 4,926 40 - - 1.654 هزار میلیارد 2.018 میلیون 517,013 400,000 56,949 460,064 275,417 219,773 8.59 4.1 6.85 15.259 میلیون 100,000 14.009 میلیون 1.35 میلیون
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 15,156 797.00 5.00 15,380 573.00 3.59 12:29 1,795 3.668 میلیون 56.408 میلیارد 4,253.17 15,953 15,501 15,156 15,888 108 1,000 15,156 1 509,055 15,156 5.778 هزار میلیارد 7.121 میلیون 1.534 میلیون 400,000 969,249 564,308 2.239 میلیون 216,472 28.2 10.82 2.73 3.012 میلیون 655,300 3.567 میلیون 100,972
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 14,799 179.00 1.22 15,042 422.00 2.89 12:29 1,758 3.466 میلیون 52.133 میلیارد 1,537.97 14,620 15,326 13,900 15,351 1 123 14,782 1 846 14,799 1.878 هزار میلیارد 5.83 میلیون 3.83 میلیون 150,000 3.573 میلیون 257,150 1.393 میلیون 69,880 28.8 7.83 1.44 3.466 میلیون - 3.121 میلیون 344,455
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 33,074 1,740.00 5.00 33,330 1,484.00 4.26 12:29 1,723 2.173 میلیون 72.438 میلیارد 821.24 34,814 33,300 33,074 34,456 882 200 32,333 1 1.189 میلیون 33,074 6.183 هزار میلیارد 7.094 میلیون 711,341 200,000 428,340 283,001 580,563 103,765 67.52 24.76 12.07 2.173 میلیون - 2.173 میلیون -
شتران

پالایش نفت تهران

سهام فرابورس 3,440 102.00 2.88 5,525 1,983.00 55.99 1398/08/4 1,671 11.171 میلیون 38.587 میلیارد - 3,542 3,511 3,435 3,538 1 15,000 3,435 1 3,315 3,440 66.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.436 میلیون 735,000 9.571 میلیون 1.6 میلیون
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 6,789 323.00 5.00 6,618 152.00 2.35 12:27 1,608 9.347 میلیون 61.866 میلیارد 4,307.59 6,466 6,650 6,376 6,789 1 1.896 میلیون 6,789 59 3,000 6,881 3.478 هزار میلیارد 4.999 میلیون 1.836 میلیون 602,947 1.009 میلیون 826,980 538,024 168,481 21.6 4.41 6.76 9.016 میلیون 331,736 7.406 میلیون 1.941 میلیون
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 7,844 373.00 4.99 7,837 366.00 4.90 12:28 1,568 15.286 میلیون 119.79 میلیارد 4,692.61 7,471 7,599 7,471 7,844 1 193,290 7,844 32 50 7,859 5.992 هزار میلیارد 7.711 میلیون 2.401 میلیون 800,000 1.441 میلیون 959,602 1.769 میلیون 114,208 52.95 6.3 3.42 14.236 میلیون 1.05 میلیون 8.322 میلیون 6.964 میلیون
اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 4,660 12.00 0.26 4,555 93.00 2.00 12:30 1,498 6.858 میلیون 31.236 میلیارد 4,763.74 4,648 4,730 4,480 4,730 1 1,000 4,670 1 10,000 4,675 3.322 هزار میلیارد 3.778 میلیون 1.617 میلیون 600,000 133,842 1.483 میلیون 575,261 555,389 6.71 2.51 6.48 6.755 میلیون 102,850 6.773 میلیون 84,935
قشیرح

ح.قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 1,478 76.00 4.89 1,477 77.00 4.95 1396/10/13 1,496 69.703 میلیون 102.958 میلیارد - 1,554 1,478 1,477 1,480 0 790,975 1,478 16 - - - - - - - - - - - - - 8.69 میلیون 61.013 میلیون - 69.703 میلیون
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 4,494 214.00 5.00 4,468 188.00 4.39 12:29 1,494 18.565 میلیون 82.955 میلیارد 5,960.15 4,280 4,494 4,300 4,494 5 599,107 4,494 45 1,145 4,494 5.642 هزار میلیارد 31.364 میلیون 26.864 میلیون 1.5 میلیون 24.662 میلیون 2.202 میلیون 14.606 میلیون -25,900 -230.04 2.71 0.41 17.444 میلیون 1.121 میلیون 18.265 میلیون 300,000
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 65,499 1,272.00 1.98 65,809 1,582.00 2.46 12:30 1,493 753,363 49.578 میلیارد 487.11 64,227 66,940 64,500 66,969 2 2,116 65,499 1 634 65,500 7.559 هزار میلیارد 8.581 میلیون 858,474 120,000 684,239 174,235 1.786 میلیون 57,251 138.7 45.57 4.45 742,346 11,017 753,363 -
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 21,296 519.00 2.38 21,637 178.00 0.82 12:29 1,485 1.525 میلیون 32.993 میلیارد 2,840.34 21,815 22,000 21,000 22,222 1 12,552 21,000 7 667 21,296 11.441 هزار میلیارد 14.932 میلیون 2.955 میلیون 600,000 1.95 میلیون 1.005 میلیون 2.627 میلیون 526,546 23.16 12.14 4.64 1.111 میلیون 413,839 1.515 میلیون 10,000
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 38,456 1,831.00 5.00 38,452 1,827.00 4.99 12:29 1,468 3.598 میلیون 138.334 میلیارد 745.02 36,625 38,447 37,703 38,456 0 154,274 38,456 60 - - 4.152 هزار میلیارد 5.468 میلیون 1.123 میلیون 120,000 853,920 268,770 2.931 میلیون 208,054 20.46 15.84 1.66 3.493 میلیون 105,000 1.168 میلیون 2.43 میلیون
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 25,690 219.00 0.85 25,398 511.00 1.97 14:24 1,450 1.606 میلیون 40.802 میلیارد 1,811.56 25,909 26,700 24,770 27,000 1 1,303 25,201 1 310 25,400 6.996 هزار میلیارد 10.809 میلیون 4.126 میلیون 290,000 3.443 میلیون 682,230 2.531 میلیون 246,368 30.03 10.84 2.92 1.536 میلیون 70,000 1.517 میلیون 89,973
ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 2,530 37.00 1.48 2,530 37.00 1.48 12:29 1,414 13.981 میلیون 35.369 میلیارد 9,714.46 2,493 2,570 2,498 2,570 1 56 2,530 1 71,984 2,539 3.038 هزار میلیارد 4.585 میلیون 1.928 میلیون 1.2 میلیون 1.549 میلیون 379,208 963,918 97,069 30.05 7.69 3.03 13.981 میلیون - 13.981 میلیون -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 20,530 162.00 0.78 20,373 319.00 1.54 12:29 1,367 2.3 میلیون 46.857 میلیارد 2,362.26 20,692 21,058 19,800 21,600 1 5,723 20,365 2 1,930 20,530 7.398 هزار میلیارد 8.348 میلیون 1.861 میلیون 350,000 1.218 میلیون 642,924 3.957 میلیون 460,397 14.63 10.48 1.7 2.042 میلیون 257,916 2.046 میلیون 254,420
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 8,090 274.00 3.28 8,175 189.00 2.26 12:29 1,360 3.28 میلیون 26.811 میلیارد 2,683.26 8,364 8,364 8,050 8,557 1 5,000 8,052 1 1,000 8,098 6.668 هزار میلیارد 9.434 میلیون 3.386 میلیون 861,000 2.396 میلیون 990,324 1.771 میلیون 81,662 89.28 7.36 4.12 3.23 میلیون 50,000 3.28 میلیون -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 6,349 138.00 2.22 6,301 90.00 1.45 12:29 1,281 6.83 میلیون 43.034 میلیارد 4,541.74 6,211 6,250 6,250 6,352 6 280,293 6,323 4 2,694 6,323 18.789 هزار میلیارد 26.913 میلیون 11.995 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.439 میلیون 627,622 29.45 4.64 12.85 6.755 میلیون 75,000 6.354 میلیون 476,000
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 15,954 759.00 5.00 15,787 592.00 3.90 12:29 1,258 2.632 میلیون 41.554 میلیارد 2,257.14 15,195 15,400 15,265 15,954 1 28,525 15,954 21 500 15,995 5.624 هزار میلیارد 8.338 میلیون 2.828 میلیون 400,000 2.023 میلیون 804,769 3.21 میلیون 406,864 15.04 7.6 1.91 2.632 میلیون - 1.882 میلیون 750,000
گکوثر

هتل پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 35,515 1,050.00 3.05 35,839 1,374.00 3.99 12:30 1,255 1.183 میلیون 42.408 میلیارد 924.71 34,465 34,888 34,880 36,188 1 123 35,501 1 4,144 35,748 1.557 هزار میلیارد 4.176 میلیون 448,263 110,000 233,713 214,550 446,130 120,170 31.67 17.74 8.53 1.183 میلیون - 1.172 میلیون 11,000
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 8,100 216.00 2.74 8,066 182.00 2.31 12:30 1,240 6.585 میلیون 53.115 میلیارد 3,250.39 7,884 7,920 7,901 8,202 1 10,000 8,068 1 4,000 8,110 10.078 هزار میلیارد 13.827 میلیون 5.796 میلیون 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.454 میلیون 8.03 میلیون 1.743 میلیون 5.79 4.12 1.26 4.955 میلیون 1.63 میلیون 5.986 میلیون 599,321
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 6,400 175.00 2.66 6,372 203.00 3.09 12:29 1,232 7.688 میلیون 48.988 میلیارد 6,701.38 6,575 6,703 6,247 6,721 1 163 6,395 1 500 6,437 9.192 هزار میلیارد 29.278 میلیون 22.118 میلیون 1.5 میلیون 19.72 میلیون 2.398 میلیون 8.001 میلیون 560,688 22.3 3.92 1.19 5.913 میلیون 1.775 میلیون 4.619 میلیون 3.069 میلیون
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 11,700 0.00 0.00 7,896 0.00 0.00 1398/09/14 1,217 4.163 میلیون 32.87 میلیارد 8,595.6 - 11,807 11,398 11,807 1 2,900 8,022 1 65 8,140 6.6 هزار میلیارد 12.679 میلیون 5.296 میلیون 700,000 4.421 میلیون 875,742 4.306 میلیون 54,979 138.22 8.68 1.76 3.187 میلیون 975.634 2.205 میلیون 1.957 میلیون
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 22,146 568.00 2.63 22,123 545.00 2.53 12:29 1,163 1.531 میلیون 33.865 میلیارد 1,616.13 21,578 22,100 21,670 22,560 1 418 22,141 1 173 22,141 6.53 هزار میلیارد 7.438 میلیون 1.653 میلیون 300,000 800,861 852,497 2.479 میلیون 577,229 10.81 7.32 2.52 1.404 میلیون 126,913 1.481 میلیون 50,151
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 15,200 122.00 0.80 15,376 54.00 0.35 12:29 1,159 1.937 میلیون 29.776 میلیارد 2,311.9 15,322 15,400 15,100 15,720 1 6,519 15,161 2 4,000 15,199 8.089 هزار میلیارد 9.15 میلیون 1.85 میلیون 360,000 846,687 1.003 میلیون 1.886 میلیون 461,904 18.88 8.45 4.41 1.637 میلیون 300,000 1.766 میلیون 170,809
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 6,652 316.00 4.99 6,634 298.00 4.70 12:28 1,143 4.954 میلیون 32.865 میلیارد 3,113.95 6,336 6,507 6,507 6,652 2 599,237 6,652 62 1,300 6,670 3.732 هزار میلیارد 5.418 میلیون 1.599 میلیون 599,426 1.442 میلیون 157,397 507,922 465,128 7.99 23.6 7.31 4.954 میلیون - 3.754 میلیون 1.2 میلیون
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 14,700 700.00 5.00 14,624 624.00 4.46 12:29 1,074 3.52 میلیون 51.475 میلیارد 1,802.58 14,000 14,299 14,090 14,700 4 16,618 14,700 3 480 14,700 5.65 هزار میلیارد 6.42 میلیون 1.181 میلیون 400,000 570,671 610,770 1.626 میلیون 211,240 25.87 8.95 3.36 3.328 میلیون 191,954 2.02 میلیون 1.5 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 6,827 29.00 0.43 6,783 15.00 0.22 1398/09/14 1,072 5.673 میلیون 38.477 میلیارد 7,928.76 6,798 6,850 6,600 6,880 1 2,000 6,790 1 50,000 6,826 23.84 هزار میلیارد 33.205 میلیون 10.718 میلیون 4 میلیون 6.073 میلیون 4.645 میلیون 914,988 830,366 32.48 5.81 29.47 4.644 میلیون 1.028 میلیون 4.331 میلیون 1.341 میلیون
ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 2,389 113.00 4.96 2,375 99.00 4.35 12:28 1,046 10.617 میلیون 25.22 میلیارد 11,176.68 2,276 2,331 2,300 2,389 1 98,785 2,389 5 2,000 2,398 2.021 هزار میلیارد 3.696 میلیون 2.528 میلیون 900,000 1.558 میلیون 969,778 578,077 20,149 101.08 2.1 3.52 10.617 میلیون - 10.421 میلیون 196,014
دتولیدح

ح. داروسازی تولید دارو

حق تقدم فرابورس 4,001 190.00 4.99 3,979 168.00 4.41 1398/06/27 1,033 7.102 میلیون 28.262 میلیارد - 3,811 4,001 3,851 4,001 0 897,060 4,001 54 - - 915.17 میلیارد - - - - - - - - - - 7.102 میلیون - 7.102 میلیون 311
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 38,671 1,841.00 5.00 38,128 1,298.00 3.52 12:27 1,007 1.15 میلیون 43.856 میلیارد 1,073.91 36,830 38,491 34,989 38,671 0 1.558 میلیون 38,671 40 - - 2.495 هزار میلیارد 3.703 میلیون 549,816 84,000 499,816 50,000 315,440 37,632 61.4 46.21 7.32 1.15 میلیون - 1.15 میلیون -
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 39,069 802.00 2.10 38,282 15.00 0.04 1398/09/9 1,000 1.358 میلیون 52 میلیارد 1,737.27 38,267 38,000 37,001 39,126 1 3,981 37,500 1 300 39,278 22.972 هزار میلیارد 21.21 میلیون 1.77 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 898,513 23.4 13.29 29.63 1.353 میلیون 5,000 1.353 میلیون 5,000
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 30,825 1,128.00 3.53 31,061 892.00 2.79 12:30 994 1.119 میلیون 34.766 میلیارد 2,210.58 31,953 31,989 30,800 32,389 1 160 30,821 1 1 30,821 3.199 هزار میلیارد 3.403 میلیون 587,267 100,043 295,573 291,694 1.086 میلیون 171,602 18.64 10.97 2.94 1.069 میلیون 50,000 1.119 میلیون -
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام فرابورس 2,610 0.00 0.00 2,271 0.00 0.00 12:30 967 8.031 میلیون 18.24 میلیارد 9,890.99 - 2,580 2,500 2,612 4 23,889 2,250 1 48,888 2,264 2.113 هزار میلیارد 3.209 میلیون 1.879 میلیون 900,000 903,828 975,100 564,520 33,732 63.37 2.19 3.79 7.881 میلیون 149.4 8.031 میلیون -
ارفعح

ح.شرکت آهن و فولاد ارفع

حق تقدم فرابورس 3,320 59.00 1.81 3,256 5.00 0.15 12:30 936 4.061 میلیون 13.223 میلیارد 7,415.78 3,261 3,151 3,151 3,350 2 5,790 3,300 1 16,013 3,320 9.768 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.335 میلیون 725,477 3.835 میلیون 226,284
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 5,280 251.00 4.99 5,276 247.00 4.91 12:29 932 13.212 میلیون 69.707 میلیارد 4,957.89 5,029 5,270 5,240 5,280 1 2.203 میلیون 5,280 247 300 5,370 6.336 هزار میلیارد 8.561 میلیون 3.584 میلیون 1.33 میلیون 1.544 میلیون 2.041 میلیون 2.581 میلیون 780,658 8.42 3.22 2.54 13.212 میلیون - 11.212 میلیون 2 میلیون
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 37,460 41.00 0.11 37,998 497.00 1.33 12:29 926 655,303 24.9 میلیارد 1,685.52 37,501 37,997 37,400 38,600 2 1,500 37,480 1 2,890 37,499 41.601 هزار میلیارد 74.212 میلیون 37.761 میلیون 1.143 میلیون 30.764 میلیون 6.997 میلیون 99.452 میلیون 6.317 میلیون 6.78 6.12 0.43 654,250 1,053 472,890 182,413
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 4,759 43.00 0.91 4,750 34.00 0.72 12:29 925 3.954 میلیون 18.785 میلیارد 9,105.72 4,716 4,740 4,701 4,798 1 26,301 4,757 1 1,344 4,759 39.915 هزار میلیارد 55.585 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.333 میلیون 6.66 3.96 1.4 3.68 میلیون 274,732 3.402 میلیون 552,778
اعتماد

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 27,400 12.00 0.04 27,389 1.00 0.00 12:29 907 13.736 میلیون 376.227 میلیارد - 27,388 27,400 27,333 27,420 1 392,730 27,400 4 10,000 27,413 1.369 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.384 میلیون 12.352 میلیون 5.965 میلیون 7.771 میلیون
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 8,200 17.00 0.21 8,299 82.00 1.00 1398/09/16 897 3.118 میلیون 25.879 میلیارد - 8,217 8,350 8,140 8,426 1 500 8,163 1 142 8,220 8.299 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.998 میلیون 119,908 3.018 میلیون 100,000
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 2,959 3.00 0.10 2,988 26.00 0.88 12:29 868 8.001 میلیون 23.902 میلیارد 10,342.54 2,962 3,057 2,912 3,057 1 7,409 2,920 2 3,000 2,968 3.896 هزار میلیارد 4.745 میلیون 2.297 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 76,320 97,489 37.98 2.58 48.51 7.83 میلیون 170,867 7.28 میلیون 720,977
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 20,955 997.00 5.00 20,952 994.00 4.98 12:28 853 1.934 میلیون 40.517 میلیارد 2,280.56 19,958 20,940 20,400 20,955 0 98,763 20,955 54 - - 3.074 هزار میلیارد 4.209 میلیون 822,392 178,000 479,650 342,742 1.103 میلیون 194,906 17.23 9.81 3.04 1.921 میلیون 13,000 1.934 میلیون -
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 23,500 467.00 2.03 23,913 880.00 3.82 12:29 849 2.086 میلیون 49.883 میلیارد 3,845.26 23,033 24,140 23,202 24,170 1 60 23,473 1 145 23,649 6.741 هزار میلیارد 9.974 میلیون 3.309 میلیون 330,000 2.082 میلیون 1.227 میلیون 6.2 میلیون 1.128 میلیون 6.49 5.96 1.18 1.921 میلیون 165,312 1.799 میلیون 287,148
غشهدابح

ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 2,210 105.00 4.99 2,210 105.00 4.99 1398/04/15 845 23 میلیون 50.83 میلیارد - 2,105 2,210 2,210 2,210 0 7.076 میلیون 2,210 159 - - - - - - - - - - - - - 14.324 میلیون 8.676 میلیون - 23 میلیون
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 21,402 1,019.00 5.00 21,319 936.00 4.59 12:22 845 1.947 میلیون 41.508 میلیارد 1,254.54 20,383 21,296 20,383 21,402 1 276,221 21,402 21 200 21,780 4.276 هزار میلیارد 4.849 میلیون 1.069 میلیون 200,000 585,042 484,220 1.989 میلیون 359,817 11.49 8.54 2.81 1.947 میلیون - 1.163 میلیون 784,424
وهورح

ح .مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 175 9.00 4.89 175 9.00 4.89 1396/10/10 843 82.918 میلیون 14.511 میلیارد - 184 175 175 175 0 26,266 175 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 82.918 میلیون
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 9,150 205.00 2.29 9,137 192.00 2.15 12:29 833 2.265 میلیون 20.697 میلیارد 2,512.18 8,945 9,198 9,000 9,370 2 1,000 9,149 1 14,000 9,150 8.931 هزار میلیارد 25.343 میلیون 17.635 میلیون 600,000 16.663 میلیون 972,062 23.59 میلیون 490,573 17.77 8.97 0.37 2.117 میلیون 148,206 2.135 میلیون 130,000
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 3,177 0.00 0.00 2,747 0.00 0.00 12:29 813 8.389 میلیون 23.04 میلیارد 13,749.21 - 3,177 3,177 3,177 1 11,714 2,757 1 6,515 2,765 2.607 هزار میلیارد 5.337 میلیون 3.383 میلیون 1,000,000 2.16 میلیون 1.222 میلیون 1.278 میلیون 320,081 8.58 2.25 2.15 8.087 میلیون 301.237 8.389 میلیون -
ثالوند

سرمایه گذاری مسکن الوند

سهام فرابورس 4,825 27.00 0.56 4,872 74.00 1.54 12:30 813 4.007 میلیون 19.521 میلیارد 5,551.75 4,798 4,805 4,699 4,999 1 4,457 4,820 1 500 4,826 2.083 هزار میلیارد 2.64 میلیون 932,990 500,000 204,188 728,802 265,791 140,223 15.89 3.06 8.39 4.007 میلیون - 4.007 میلیون -
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 13,151 109.00 0.82 13,194 66.00 0.50 12:29 811 1.585 میلیون 20.913 میلیارد 2,020.52 13,260 13,392 13,057 13,478 1 4,006 13,150 2 1,500 13,270 13.694 هزار میلیارد 13.958 میلیون 2.196 میلیون 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.76 میلیون 505,224 25.98 9.16 7.45 1.445 میلیون 140,157 1.5 میلیون 84,744
سمگاح

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 911 0.00 0.00 901 10.00 1.10 1396/05/9 800 58.913 میلیون 53.085 میلیارد - 911 910 900 911 1 15,000 951 1 16,900 1,002 - - - - - - - - - - - 37.326 میلیون 21.587 میلیون - 58.913 میلیون
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 26,399 565.00 2.19 26,384 550.00 2.13 1398/09/16 796 728,508 19.221 میلیارد - 25,834 26,999 25,702 26,999 1 189 26,400 1 5,543 26,430 2.638 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 728,376 132 721,216 7,292
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 3,548 48.00 1.37 3,561 61.00 1.74 12:28 783 5.683 میلیون 20.236 میلیارد 6,151.49 3,500 3,670 3,451 3,670 2 76,041 3,516 4 36,956 3,548 4.417 هزار میلیارد 7.992 میلیون 4.675 میلیون 1.4 میلیون 3.006 میلیون 1.669 میلیون 1.133 میلیون 223,714 20.74 2.78 4.09 5.347 میلیون 336,170 5.683 میلیون -
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 14,000 0.00 0.00 12,991 0.00 0.00 12:29 735 1.231 میلیون 15.99 میلیارد 2,052.37 - 14,000 13,920 14,180 2 380 13,050 1 14,000 13,060 270.586 هزار میلیارد 494.279 میلیون 263.521 میلیون 9.6 میلیون 224.692 میلیون 38.829 میلیون 158.322 میلیون 33.294 میلیون 8.23 7.09 1.79 1.129 میلیون 101.5 1.091 میلیون 140.232
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 2,416 115.00 5.00 2,395 94.00 4.09 12:29 734 9.499 میلیون 22.746 میلیارد 8,215.85 2,301 2,310 2,275 2,416 1 10,000 2,416 1 2,000 2,472 3.48 هزار میلیارد 17.36 میلیون 15.709 میلیون 1.5 میلیون 13.767 میلیون 1.941 میلیون 5.612 میلیون 469,089 7.56 1.76 0.61 8.956 میلیون 543,440 5.532 میلیون 3.967 میلیون
وکوثر

شرکت اعتباری کوثر مرکزی

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 3.161 میلیون 3.161 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 31.839 میلیون 1,000 1 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.161 میلیون 3.161 میلیون -
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.785 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 22.215 میلیون 1,000 2 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون -
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 17,633 839.00 5.00 17,621 827.00 4.92 12:25 727 1.433 میلیون 25.252 میلیارد 1,531.05 16,794 17,633 17,115 17,633 1 630,507 17,633 119 1,500 18,350 3.799 هزار میلیارد 4.691 میلیون 1.574 میلیون 230,400 631,383 943,003 1.538 میلیون 489,930 7.6 3.95 2.42 1.403 میلیون 30,000 1.433 میلیون -
باران

بیمه زندگی باران50%تادیه

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1398/04/5 701 467.254 میلیون 233.627 میلیارد - 500 500 500 500 0 440,000 500 44 - - 600 میلیارد - - - - - - - - - - 7.584 میلیون 459.67 میلیون - 467.254 میلیون
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 27,188 1,294.00 5.00 27,146 1,252.00 4.84 12:04 677 1.496 میلیون 40.612 میلیارد 1,508.35 25,894 27,188 26,305 27,188 0 544,084 27,188 65 - - 7.761 هزار میلیارد 10.301 میلیون 1.156 میلیون 210,000 799,825 356,009 2.462 میلیون 232,366 35.66 23.28 3.37 1.449 میلیون 47,000 1.456 میلیون 40,000
کاسپین

داروسازی کاسپین تامین

سهام فرابورس 20,530 553.00 2.77 20,421 444.00 2.22 12:29 657 1.248 میلیون 25.476 میلیارد 1,240.97 19,977 20,900 20,112 20,900 1 600 20,463 1 1,000 20,533 8.711 هزار میلیارد 11.579 میلیون 3.439 میلیون 150,000 2.39 میلیون 1.049 میلیون 3.06 میلیون 884,977 10.2 8.6 2.95 768,059 479,486 1.194 میلیون 53,766
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 12,950 0.00 0.00 12,295 0.00 0.00 12:29 657 1.338 میلیون 16.45 میلیارد 2,239.13 - 12,995 12,850 13,187 1 1,000 12,385 1 323 12,397 169.919 هزار میلیارد 229.076 میلیون 94.525 میلیون 13.8 میلیون 50.145 میلیون 44.379 میلیون 121.814 میلیون 31.174 میلیون 5.78 4 1.46 1.336 میلیون 2.306 741.424 596.614