شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 463 15.00 3.35 460 12.00 2.68 12:38 24,423 783.529 میلیون 360.188 میلیارد 29,333.33 448 451 449 469 2 114,923 462 2 101,000 462 99.199 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون 15.37 0.65 0.41 656.188 میلیون 127.341 میلیون 746.041 میلیون 37.488 میلیون
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 17,850 416.00 2.28 17,814 452.00 2.47 18:11 17,100 16.073 میلیون 286.32 میلیارد 987.93 18,266 17,900 17,400 18,300 3 59,404 17,850 6 824 17,850 41.148 هزار میلیارد 51.987 میلیون 15.542 میلیون 2.4 میلیون 9.233 میلیون 6.309 میلیون 31.391 میلیون 3.494 میلیون 11.15 7.05 1.42 12.514 میلیون 3.559 میلیون 16.022 میلیون 51,309
ولساپاح

ح . لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 181 1.00 0.56 180 0.00 0.00 1397/05/3 14,747 1.397 میلیارد 251.548 میلیارد - 180 198 180 198 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 86.12 میلیون 1.311 میلیارد - 1.397 میلیارد
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 548 5.00 0.90 571 18.00 3.25 12:29 10,292 309.95 میلیون 176.851 میلیارد 27,956.24 553 554 540 567 8 97,000 573 1 244,762 574 95.568 هزار میلیارد 2.679 میلیارد 2.729 میلیارد 175.354 میلیون 2.58 میلیارد 148.944 میلیون 239.218 میلیون -14,184,822 -6.95 0.66 0.41 266.517 میلیون 43.433 میلیون 278.033 میلیون 31.917 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 3,189 36.00 1.14 3,185 32.00 1.01 12:30 9,850 96.166 میلیون 306.285 میلیارد 10,247.17 3,153 3,140 3,056 3,248 1 25,269 3,189 2 25,714 3,189 39.196 هزار میلیارد 510.357 میلیون 468.944 میلیون 13.131 میلیون 475.565 میلیون 1.013 میلیون 48.172 میلیون -10,522,717 -4.05 37.43 0.77 84.32 میلیون 11.846 میلیون 95.707 میلیون 459,000
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,952 42.00 0.71 6,194 284.00 4.81 12:29 9,560 154.954 میلیون 959.724 میلیارد 7,767.44 5,910 5,899 5,860 5,974 1 5,126 6,199 2 50,000 6,202 288.75 هزار میلیارد 54.198 میلیون 270.35 میلیون 1.43 270.35 میلیون 2.04 387.225 میلیون 132.294 میلیون 2.21 1.54 0.75 116.465 میلیون 38.489 میلیون 54.308 میلیون 100.646 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,785 15.00 0.31 4,903 103.00 2.15 12:29 8,145 87.229 میلیون 427.644 میلیارد 10,527.61 4,800 4,740 4,725 4,831 3 100,000 4,926 1 139,472 4,926 571.74 هزار میلیارد 802.46 میلیون 513.395 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 143.672 میلیون 3.73 1.94 1.76 81.802 میلیون 5.428 میلیون 30.917 میلیون 56.313 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,170 1.00 0.05 2,196 27.00 1.24 12:34 7,785 110.962 میلیون 243.637 میلیارد 14,790.08 2,169 2,197 2,139 2,205 5 98,403 2,177 1 62,353 2,180 82.067 هزار میلیارد 396.392 میلیون 249.133 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 -1.25 -1.39 0.96 103.1 میلیون 7.862 میلیون 101.638 میلیون 9.324 میلیون
تاپیکوح

ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین

سهام بورس 300 0.00 0.00 300 0.00 0.00 1397/03/6 7,774 745.939 میلیون 223.782 میلیارد - 300 301 300 301 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 51.946 میلیون 693.993 میلیون - 745.939 میلیون
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 6,789 290.00 4.10 6,843 236.00 3.33 12:29 7,425 38.892 میلیون 266.117 میلیارد 10,281.81 7,079 6,880 6,726 7,076 1 20,290 6,789 2 4,834 6,789 29.42 هزار میلیارد 33.758 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.574 میلیون 2.845 میلیون 11.52 3.84 20.82 38.642 میلیون 250,000 38.311 میلیون 580,574
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 804 73.00 9.99 804 73.00 9.99 1398/08/14 7,410 354.458 میلیون 284.984 میلیارد 47,835.09 731 804 804 804 0 60.851 میلیون 804 664 - - - - - - - - - - - - - 61.058 میلیون 293.4 میلیون - 354.458 میلیون
وسکابح

ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان

سهام بورس 259 23.00 9.75 259 23.00 9.75 1397/12/8 6,244 307.02 میلیون 79.518 میلیارد - 236 259 259 259 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 63.72 میلیون 243.3 میلیون - 307.02 میلیون
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 2,000 92.00 4.82 1,993 85.00 4.45 12:29 6,179 118.177 میلیون 235.504 میلیارد 11,882.37 1,908 1,880 1,875 2,003 14 19,963 1,998 3 953,605 2,000 21.138 هزار میلیارد 32.016 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون 11.55 1.22 7.02 97.818 میلیون 20.358 میلیون 69.869 میلیون 48.307 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,200 57.00 1.08 5,334 77.00 1.46 12:29 6,053 35.597 میلیون 189.89 میلیارد 5,408.54 5,257 5,230 5,200 5,369 1 400 5,328 1 374 5,339 269.943 هزار میلیارد 367.568 میلیون 204.975 میلیون 20 میلیون 95.534 میلیون 109.44 میلیون 723.269 میلیون 72.265 میلیون 3.71 2.46 0.37 33.003 میلیون 2.593 میلیون 13.304 میلیون 22.293 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,583 1.00 0.06 1,591 7.00 0.44 12:29 5,839 117.476 میلیون 186.883 میلیارد 20,534.29 1,584 1,572 1,546 1,630 2 40,000 1,581 2 86,400 1,585 31.377 هزار میلیارد 90.916 میلیون 42.068 میلیون 22.72 میلیون 54.768 میلیون -12,700,371 15.065 میلیون -23,770,716 -1.45 -2.72 2.3 99.636 میلیون 17.84 میلیون 113.676 میلیون 3.8 میلیون
وصنا

گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌

سهام بورس 7,205 669.00 10.24 6,536 0.00 0.00 12:39 5,691 49.969 میلیون 356.012 میلیارد 11,014.45 6,536 6,862 6,862 7,205 2 1.961 میلیون 7,205 167 30,000 7,205 9.065 هزار میلیارد 13.252 میلیون 3.568 میلیون 1.8 میلیون 426,896 3.141 میلیون 1.088 میلیون 1.032 میلیون 9.85 3.24 9.34 49.343 میلیون 626,414 49.844 میلیون 125,000
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 3,035 30.00 1.00 3,053 48.00 1.60 12:29 5,343 52.972 میلیون 161.74 میلیارد 11,174.5 3,005 3,080 3,005 3,130 1 10,000 3,031 1 10,000 3,038 17.722 هزار میلیارد 24.826 میلیون 11.237 میلیون 6.287 میلیون 5.633 میلیون 5.604 میلیون 3.092 میلیون 292,489 58.89 3.07 5.57 46.348 میلیون 6.625 میلیون 51.792 میلیون 1.18 میلیون
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 3,233 59.00 1.79 3,300 8.00 0.24 12:29 5,164 77.862 میلیون 256.948 میلیارد 15,456.73 3,292 3,440 3,225 3,455 1 14.172 میلیون 3,456 245 700 3,481 7.54 هزار میلیارد 11.14 میلیون 3.486 میلیون 2.63 میلیون 2.461 میلیون 1.025 میلیون 38,890 -295,262 -29.06 8.37 220.6 76.243 میلیون 1.619 میلیون 52.362 میلیون 25.5 میلیون
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 2,600 189.00 7.84 2,411 0.00 0.00 1398/09/12 5,057 85.111 میلیون 219.017 میلیارد - 2,411 2,531 2,530 2,650 2 3,000 2,599 1 170,000 2,620 48.22 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 80.956 میلیون 4.155 میلیون 46.385 میلیون 38.727 میلیون
خگسترح

ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 6,360 30.00 0.47 6,318 12.00 0.19 1398/07/7 4,924 184.684 میلیون 1.167 هزار میلیارد 37,506.96 6,330 6,963 6,300 6,963 0 227,938 6,963 12 - - - - - - - - - - - - - 45.514 میلیون 139.17 میلیون - 184.684 میلیون
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 5,755 280.00 4.64 5,837 198.00 3.28 12:32 4,861 18.766 میلیون 109.533 میلیارد 5,487.66 6,035 5,802 5,734 6,066 2 24,305 5,750 11 5,200 5,756 28.084 هزار میلیارد 40.737 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 77.31 5.6 54.28 18.565 میلیون 201,500 18.709 میلیون 56,831
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 14,730 363.00 2.53 14,631 264.00 1.84 1398/09/10 4,757 12.715 میلیون 186.043 میلیارد 2,606.2 14,367 14,500 14,276 14,950 2 26,811 14,729 3 20,500 14,729 66.694 هزار میلیارد 70.725 میلیون 22.546 میلیون 4.629 میلیون 5.739 میلیون 16.807 میلیون 16.916 میلیون 8.684 میلیون 7.48 3.87 3.84 9.604 میلیون 3.111 میلیون 12.276 میلیون 438,961
خریخت

صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

سهام بورس 1,910 22.00 1.14 1,953 21.00 1.09 17:09 4,631 52.148 میلیون 101.859 میلیارد 21,588.56 1,932 1,989 1,870 2,010 1 90,612 1,920 1 8,965 1,930 2.123 هزار میلیارد 3.083 میلیون 1.375 میلیون 1.262 میلیون 617,978 757,429 361,722 -71,270 -31.31 2.95 6.17 52.098 میلیون 50,000 51.898 میلیون 250,000
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,498 140.00 2.61 5,433 75.00 1.40 12:29 4,589 24.681 میلیون 134.084 میلیارد 4,782.75 5,358 5,400 5,335 5,521 2 10,200 5,497 2 103,509 5,498 233.992 هزار میلیارد 304.969 میلیون 151.849 میلیون 44 میلیون 65.917 میلیون 85.932 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون 4.42 2.75 0.46 24.486 میلیون 194,390 17.79 میلیون 6.891 میلیون
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 54,901 400.00 0.73 52,734 1,767.00 3.24 12:30 4,492 2.952 میلیون 155.65 میلیارد 1,710.18 54,501 53,837 53,837 57,500 1 933 52,501 1 3,149 52,600 2.721 هزار میلیارد 2.652 میلیون 91,442 50,000 15,485 75,957 101,805 22,749 - - - 2.91 میلیون 41,772 2.938 میلیون 13,345
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 6,140 73.00 1.20 6,178 111.00 1.83 12:29 4,371 30.308 میلیون 187.232 میلیارد 12,873.34 6,067 6,162 6,080 6,365 1 40,948 6,140 2 8,692 6,149 418.548 هزار میلیارد 508.781 میلیون 294.261 میلیون 78 میلیون 76.648 میلیون 192.363 میلیون 157.838 میلیون 85.793 میلیون 5.24 2.34 2.85 25.181 میلیون 5.127 میلیون 21.716 میلیون 8.592 میلیون
ثاختح

ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/09/29 4,366 436.589 میلیون 436.589 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 436.589 میلیون - 436.589 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 8,340 22.00 0.26 8,594 276.00 3.32 12:35 4,175 29.455 میلیون 253.147 میلیارد 7,852.58 8,318 8,261 8,162 8,470 2 300 8,610 1 4,930 8,614 127.25 هزار میلیارد 484.867 میلیون 236.027 میلیون -1.01 118.529 میلیون -1.04 210.84 میلیون -114,123,067 -1.11 -1.08 0.6 17.468 میلیون 11.987 میلیون 21.377 میلیون 8.077 میلیون
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 8,999 105.00 1.15 9,089 15.00 0.16 12:29 4,128 17.595 میلیون 159.916 میلیارد 3,666.71 9,104 9,000 8,901 9,255 2 6,320 8,987 2 24,743 8,999 34.412 هزار میلیارد 45.148 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون 33.54 5.57 8.92 13.704 میلیون 3.89 میلیون 16.134 میلیون 1.461 میلیون
اخابرح

ح . مخابرات ایران

سهام بورس 1,100 0.00 0.00 1,100 0.00 0.00 1396/02/2 4,015 214.596 میلیون 236.058 میلیارد - 1,100 1,100 1,100 1,101 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 109.423 میلیون 105.173 میلیون - 214.596 میلیون
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 8,899 4.00 0.04 8,881 14.00 0.16 12:29 4,002 12.645 میلیون 112.305 میلیارد 3,845.87 8,895 8,610 8,610 8,964 1 13,219 8,820 1 4,500 8,837 29.906 هزار میلیارد 53.046 میلیون 26.144 میلیون 3.75 میلیون 19.742 میلیون 6.401 میلیون 6.072 میلیون 1.826 میلیون 17.2 4.91 5.17 12.4 میلیون 245,671 11.804 میلیون 841,107
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 1,760 5.00 0.28 1,794 29.00 1.64 12:34 3,912 64.971 میلیون 116.575 میلیارد 14,112.51 1,765 1,780 1,731 1,801 1 9,600 1,777 1 20,000 1,795 9.506 هزار میلیارد 25.727 میلیون 18.907 میلیون 5.53 میلیون 15.807 میلیون 3.1 میلیون 16.194 میلیون -684,915 -14.44 3.19 0.61 56.271 میلیون 8.7 میلیون 44.868 میلیون 20.104 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,369 55.00 2.38 2,385 71.00 3.07 12:30 3,868 66.956 میلیون 159.697 میلیارد 13,590.4 2,314 2,320 2,310 2,429 3 27,982 2,366 3 50,741 2,370 114.962 هزار میلیارد - - 50.4 میلیون - 88.602 میلیون 166.524 میلیون 20.571 میلیون 5.63 1.31 0.69 37.281 میلیون 29.675 میلیون 41.439 میلیون 25.517 میلیون
خشرقح

ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 500 44.00 8.09 508 36.00 6.62 1397/09/25 3,822 92.704 میلیون 47.106 میلیارد - 544 560 500 560 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 18.423 میلیون 74.281 میلیون - 92.704 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 3,343 130.00 4.05 3,296 83.00 2.58 12:33 3,795 25.433 میلیون 83.827 میلیارد 7,992.02 3,213 3,200 3,141 3,361 1 2,000 3,344 1 700 3,344 6.857 هزار میلیارد 11.206 میلیون 4.226 میلیون 2.524 میلیون 2.888 میلیون 1.338 میلیون 1.498 میلیون -22,654 -330.33 5.59 5 25.313 میلیون 119,909 24.657 میلیون 776,000
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 19,263 39.00 0.20 20,182 958.00 4.98 12:29 3,757 13.319 میلیون 268.808 میلیارد 4,082.59 19,224 19,263 18,347 19,263 0 473,285 20,185 53 - - 13.388 هزار میلیارد 19.569 میلیون 1.829 میلیون 920,223 996,611 832,056 1.095 میلیون 311,931 49.38 18.52 14.07 13.266 میلیون 53,000 12.319 میلیون 1,000,000
ولیز

لیزینگ‌ایران‌

سهام بورس 8,500 404.00 4.99 8,390 294.00 3.63 1398/09/14 3,757 19.11 میلیون 160.33 میلیارد 6,115.14 8,096 8,300 8,120 8,500 1 1,200 8,500 2 12,000 8,500 4.108 هزار میلیارد 8.264 میلیون 3.515 میلیون 600,000 3.23 میلیون 284,502 428,416 -137,605 -34.18 16.53 10.98 19.058 میلیون 52,420 15.43 میلیون 3.681 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 7,010 252.00 3.73 6,999 241.00 3.57 12:29 3,725 28.063 میلیون 196.422 میلیارد 4,940.32 6,758 6,860 6,800 7,089 2 300 7,000 1 17,938 7,010 320.544 هزار میلیارد 424.809 میلیون 173.77 میلیون 36 میلیون 88.857 میلیون 84.913 میلیون 122.12 میلیون 52.523 میلیون 6.18 3.82 2.66 23.862 میلیون 4.201 میلیون 13.268 میلیون 14.794 میلیون
تمحرکه

ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌

سهام بورس 7,650 1.00 0.01 7,936 285.00 3.73 12:29 3,716 29.622 میلیون 235.089 میلیارد 11,271.17 7,651 8,033 7,500 8,033 1 545 7,645 1 1,500 7,645 712.05 میلیارد 1.019 میلیون 83,460 121,843 51,899 31,561 18,926 7,073 115.52 25.89 43.17 29.472 میلیون 150,000 28.951 میلیون 670,785
دیران

ایران‌دارو

سهام بورس 8,435 401.00 4.99 8,165 131.00 1.63 12:29 3,692 12.43 میلیون 101.496 میلیارد 3,626.02 8,034 8,030 7,800 8,435 2 14,511 8,434 6 5,501 8,435 3.898 هزار میلیارد 5.483 میلیون 1.825 میلیون 530,000 1.156 میلیون 669,538 1.012 میلیون 150,256 28.4 6.37 4.21 12.265 میلیون 165,117 11.343 میلیون 1.088 میلیون
وتوسح

ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 741 82.00 9.96 742 81.00 9.84 1398/04/29 3,661 97.834 میلیون 72.624 میلیارد - 823 823 741 823 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 46.454 میلیون 51.38 میلیون - 97.834 میلیون
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 2,435 16.00 0.65 2,495 44.00 1.80 12:41 3,601 62.126 میلیون 154.999 میلیارد 12,688.7 2,451 2,467 2,362 2,467 1 8,100 2,485 1 30,021 2,489 20.539 هزار میلیارد 39.224 میلیون 29.116 میلیون 9.04 میلیون 16.669 میلیون 12.447 میلیون 7.061 میلیون 1.488 میلیون 11.7 1.61 2.79 40.006 میلیون 22.12 میلیون 57.171 میلیون 4.955 میلیون
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 11,400 26.00 0.23 11,338 88.00 0.77 12:29 3,557 19.898 میلیون 225.611 میلیارد 8,557.75 11,426 11,170 11,052 11,436 1 306,318 11,300 5 50,000 11,320 255.042 هزار میلیارد - - 27 میلیون 271.988 میلیون 48.377 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون 16.73 5.7 6.71 10.666 میلیون 9.233 میلیون 13.654 میلیون 6.244 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 40,213 1,082.00 2.77 39,894 763.00 1.95 12:29 3,539 3.929 میلیون 156.759 میلیارد 1,434.26 39,131 39,255 39,001 40,699 1 48 40,215 1 1,500 40,215 106.059 هزار میلیارد 208.465 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 88.783 میلیون 36.823 میلیون 165.435 میلیون 12.723 میلیون 8.9 3.08 0.68 2.918 میلیون 1.011 میلیون 3.2 میلیون 729,721
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,649 109.00 2.40 4,628 88.00 1.94 12:30 3,514 24.405 میلیون 112.958 میلیارد 6,206 4,540 4,550 4,540 4,699 8 48,723 4,648 1 466,107 4,650 178.972 هزار میلیارد 201.876 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون 8.99 3.35 8.93 22.187 میلیون 2.218 میلیون 19.866 میلیون 4.539 میلیون
خاذینح

ح . سایپاآذین‌

حق تقدم بورس 947 94.00 9.03 947 94.00 9.03 1398/06/27 3,511 71.282 میلیون 67.503 میلیارد - 1,041 995 937 1,030 1 - - 0 2,700 1,010 1.253 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70.482 میلیون 800,000 71.282 میلیون -
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 2,743 42.00 1.51 2,857 72.00 2.59 12:29 3,478 42.042 میلیون 120.123 میلیارد 9,878.21 2,785 2,700 2,694 2,843 1 10,000 2,845 1 928 2,846 63.819 هزار میلیارد 1.377 میلیارد 1.287 میلیارد 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 140.75 میلیون -14,447,778 -4.29 -3.95 0.44 35.102 میلیون 6.94 میلیون 35.349 میلیون 6.693 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 9,743 128.00 1.30 9,761 110.00 1.11 12:29 3,471 12.732 میلیون 124.277 میلیارد 5,919.62 9,871 9,992 9,680 10,190 1 300 9,790 1 1,540 9,795 51.912 هزار میلیارد 68.99 میلیون 23.848 میلیون 6 میلیون 10.424 میلیون 13.424 میلیون 43.72 میلیون 10.666 میلیون 5.27 4.2 1.28 7.705 میلیون 5.027 میلیون 12.711 میلیون 20,931
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,355 216.00 4.20 5,329 190.00 3.70 12:38 3,426 33.143 میلیون 176.606 میلیارد 7,873.41 5,139 5,161 5,161 5,380 14 30,250 5,360 1 111,890 5,360 222.288 هزار میلیارد 273.335 میلیون 118.352 میلیون 33.5 میلیون 38.859 میلیون 79.492 میلیون 90.905 میلیون 43.91 میلیون 5.12 2.82 2.48 16.508 میلیون 16.635 میلیون 12.9 میلیون 20.243 میلیون
کماسه

تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

سهام بورس 26,500 1,546.00 6.20 24,954 0.00 0.00 12:29 3,374 10.425 میلیون 276.253 میلیارد 4,254.19 24,954 26,400 25,600 27,490 3 200 26,999 1 29,781 26,999 3.182 هزار میلیارد 4.39 میلیون 374,886 162,000 97,012 277,874 264,147 58,198 64.82 13.31 13.93 10.07 میلیون 354,947 8.433 میلیون 1.992 میلیون
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 17,648 196.00 1.10 17,617 227.00 1.27 1398/09/6 3,353 6.977 میلیون 122.914 میلیارد 2,038.62 17,844 18,249 17,220 18,249 1 61 17,220 1 1,000 18,190 19.819 هزار میلیارد 25.475 میلیون 8.335 میلیون 1.125 میلیون 5.006 میلیون 3.329 میلیون 13.603 میلیون 2.948 میلیون 6.94 6.15 1.5 6.934 میلیون 43,000 6.568 میلیون 409,333
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 51,400 1,470.00 2.78 51,661 1,209.00 2.29 12:29 3,226 1.691 میلیون 87.369 میلیارد 722.47 52,870 52,280 51,000 52,999 2 541 51,399 1 15,081 51,400 8.987 هزار میلیارد 9.815 میلیون 673,180 182,250 399,410 273,770 1.039 میلیون 121,760 73.94 33.67 8.87 1.691 میلیون 400 1.689 میلیون 2,290
مرقام

ایران‌ارقام‌

سهام بورس 6,914 72.00 1.03 6,927 59.00 0.84 12:29 3,216 13.606 میلیون 94.243 میلیارد 5,108.68 6,986 7,170 6,850 7,190 1 20,000 6,900 1 15,000 6,900 3.422 هزار میلیارد 4.861 میلیون 1.739 میلیون 500,000 1.398 میلیون 340,750 1.12 میلیون -53,205 -64.16 10.02 3.05 13.136 میلیون 470,000 13.606 میلیون -
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 18,300 94.00 0.51 18,440 46.00 0.25 12:37 3,203 7.334 میلیون 135.245 میلیارد 2,387.43 18,394 18,187 18,187 18,799 2 5,979 18,280 6 3,375 18,280 10.056 هزار میلیارد 10.996 میلیون 963,828 580,000 300,387 1.072 میلیون 1.005 میلیون 388,989 26.43 9.35 10.17 6.109 میلیون 1.226 میلیون 7.034 میلیون 300,000
خکاوه

سایپا دیزل‌

سهام بورس 824 11.00 1.35 838 25.00 3.08 1397/03/23 3,087 64.83 میلیون 54.341 میلیارد - 813 816 815 853 1 180,000 803 2 30,000 846 2.209 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 63.33 میلیون 1.5 میلیون 64.13 میلیون 700,000
غپینو

پارس‌ مینو

سهام بورس 14,995 332.00 2.17 15,240 87.00 0.57 12:30 3,026 5.773 میلیون 87.982 میلیارد 2,031.67 15,327 15,500 14,570 15,630 2 1,210 15,000 1 587 15,000 16.681 هزار میلیارد 20.69 میلیون 3.833 میلیون 1.26 میلیون 1.488 میلیون 2.346 میلیون 4.473 میلیون 820,404 21.61 7.56 3.96 5.668 میلیون 105,500 5.558 میلیون 215,423
ضمخا7032

اختیارخ اخابر-5000-1399/07/30

اختیار معامله بورس 450 0.00 0.00 270 0.00 0.00 1398/09/9 3,007 299.71 80.87 میلیارد - - 700 300 700 1 62 350 2 44 590 - - - - - - - - - - - 310 299.4 - 299.71
طمخا7032

اختیارف اخابر-5000-1399/07/30

اختیار معامله بورس 730 0.00 0.00 327 0.00 0.00 1398/09/9 2,999 299.495 98.02 میلیارد - - 400 400 730 1 100 362 1 33 590 - - - - - - - - - - - 55 299.44 95 299.4
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 5,290 94.00 1.81 5,314 118.00 2.27 12:29 2,994 16.732 میلیون 88.916 میلیارد 5,849.67 5,196 5,279 5,198 5,420 9 11,800 5,290 3 151,564 5,300 27.253 هزار میلیارد 49.094 میلیون 33.576 میلیون 5.211 میلیون 21.404 میلیون 12.172 میلیون 7.664 میلیون 1.896 میلیون 14.33 2.23 3.54 15.827 میلیون 905,136 16.732 میلیون -
کساپا

سایپاشیشه‌

سهام بورس 10,011 25.00 0.25 10,036 0.00 0.00 12:29 2,991 16.627 میلیون 176.26 میلیارد 11,477.56 10,036 10,537 10,011 11,063 82 1,363 9,559 3 745,275 10,011 1.814 هزار میلیارد 2.861 میلیون 568,215 230,000 423,071 145,144 638,864 21,386 97.91 14.43 3.28 16.327 میلیون 300,000 16.627 میلیون -
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 3,150 4.00 0.13 3,166 12.00 0.38 12:34 2,969 31.52 میلیون 99.798 میلیارد 10,162.17 3,154 3,061 3,059 3,174 8 50,000 3,214 1 135,515 3,214 57.2 هزار میلیارد 77.094 میلیون 41.662 میلیون 20 میلیون 13.774 میلیون 27.889 میلیون 7.146 میلیون 6.141 میلیون 9.84 2.17 8.47 16.298 میلیون 15.221 میلیون 25.215 میلیون 6.305 میلیون
غشهد

شهد ایران‌

سهام بورس 20,991 546.00 2.67 21,351 906.00 4.43 12:29 2,930 6.381 میلیون 136.245 میلیارد 1,640.51 20,445 21,467 20,003 21,467 1 10,000 20,900 1 94 20,994 3.311 هزار میلیارد 4.366 میلیون 1.147 میلیون 200,000 95,758 1.052 میلیون 111,923 977,580 3.66 3.4 31.94 6.381 میلیون 600 5.181 میلیون 1.2 میلیون
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 2,311 106.00 4.81 2,310 105.00 4.76 12:29 2,909 37.373 میلیون 86.328 میلیارد 11,743.81 2,205 2,264 2,236 2,315 1 16,923 2,310 3 62,349 2,311 12.3 هزار میلیارد 24.312 میلیون 15.552 میلیون 6 میلیون 10.452 میلیون 5.1 میلیون 874,502 -304,692 -42.48 2.54 14.8 37.233 میلیون 140,000 11.19 میلیون 26.183 میلیون
سشرق

سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 2,503 119.00 4.99 2,490 106.00 4.45 1398/09/14 2,800 30.513 میلیون 75.968 میلیارد 8,316.3 2,384 2,398 2,375 2,503 1 1.069 میلیون 2,503 81 35,000 2,503 6.273 هزار میلیارد 10.383 میلیون 6.612 میلیون 2.654 میلیون 3.776 میلیون 2.836 میلیون 2.146 میلیون 841,138 7.47 2.23 2.93 29.382 میلیون 1.131 میلیون 21.535 میلیون 8.978 میلیون
فساز

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 18,925 255.00 1.33 18,932 248.00 1.29 12:29 2,790 1.627 میلیون 30.807 میلیارد - 19,180 18,810 18,617 19,160 2 1,000 18,923 1 210 18,923 7.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.603 میلیون 23,902 1.557 میلیون 70,117
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 5,654 22.00 0.39 5,851 175.00 3.08 12:29 2,724 16.002 میلیون 93.629 میلیارد 3,478.85 5,676 5,610 5,610 5,792 1 34,995 5,959 11 157 5,964 8.55 هزار میلیارد 51.024 میلیون 44.347 میلیون 1.5 میلیون 42.248 میلیون 2.099 میلیون 28.178 میلیون 981,606 22.88 3.89 0.29 15.727 میلیون 275,030 13.795 میلیون 2.206 میلیون
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 4,069 17.00 0.42 4,275 189.00 4.63 12:29 2,718 66.627 میلیون 284.847 میلیارد 6,021.92 4,086 4,132 4,040 4,133 1 20.954 میلیون 4,290 358 4,000 4,433 32.225 هزار میلیارد 37.171 میلیون 14.262 میلیون 8.25 میلیون 1.902 میلیون 12.36 میلیون 1.803 میلیون 2.948 میلیون 11.11 2.65 18.18 60.927 میلیون 5.7 میلیون 6.061 میلیون 60.566 میلیون
چکاوه

صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌

سهام بورس 19,100 372.00 1.91 19,656 184.00 0.94 12:29 2,712 3.916 میلیون 76.981 میلیارد 1,671.04 19,472 18,822 18,822 19,763 5 118 19,600 1 5,438 19,879 3.818 هزار میلیارد 5.83 میلیون 975,509 250,000 916,362 59,147 981,198 -34,107 -100.29 59.37 3.54 3.916 میلیون - 3.866 میلیون 50,041
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 9,543 56.00 0.59 9,934 447.00 4.71 12:29 2,686 16.928 میلیون 168.169 میلیارد 3,932.51 9,487 9,280 9,253 9,543 1 542,313 9,961 72 343 10,000 21.295 هزار میلیارد 26.011 میلیون 9.925 میلیون 1.5 میلیون 2.169 میلیون 7.755 میلیون 148,166 77,388 279.21 2.79 145.84 16.928 میلیون - 12.118 میلیون 4.81 میلیون
شپترو

پتروشیمی‌ آبادان‌

سهام بورس 1,452 40.00 2.83 1,582 170.00 12.04 1398/08/26 2,672 30.719 میلیون 44.414 میلیارد - 1,412 1,447 1,414 1,475 1 1,500 1,442 1 1,000 1,451 5.569 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.719 میلیون - 30.51 میلیون 209,000
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 6,960 49.00 0.70 6,999 10.00 0.14 12:30 2,633 13.772 میلیون 96.383 میلیارد 8,634.22 7,009 7,066 6,801 7,090 1 1,000 6,924 1 2,624 6,925 107.325 هزار میلیارد 263.198 میلیون 171.868 میلیون 16.393 میلیون 148.463 میلیون 23.405 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون 25.14 4.53 16.41 10.712 میلیون 3.059 میلیون 12.334 میلیون 1.438 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 3,461 21.00 0.60 3,590 108.00 3.10 12:29 2,595 60.72 میلیون 217.983 میلیارد 13,312.63 3,482 3,599 3,420 3,599 1 39.316 میلیون 3,656 507 46,445 3,659 13.044 هزار میلیارد 48.447 میلیون 39.667 میلیون 4 میلیون 34.087 میلیون 5.58 میلیون 24.099 میلیون 765,355 18 2.48 0.57 56.21 میلیون 4.51 میلیون 23.647 میلیون 37.073 میلیون
وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 6,569 88.00 1.32 6,517 140.00 2.10 12:29 2,554 8.418 میلیون 54.861 میلیارد 3,611.2 6,657 6,600 6,430 6,657 1 500 6,567 1 200 6,568 4.449 هزار میلیارد 5.057 میلیون 1.486 میلیون 750,000 169,170 1.317 میلیون 92,054 50,531 95.53 3.66 52.44 8.304 میلیون 114,000 8.418 میلیون -
سپاها

سیمان‌سپاهان‌

سهام بورس 2,545 43.00 1.66 2,678 90.00 3.48 12:29 2,496 30.762 میلیون 82.372 میلیارد 10,476.38 2,588 2,579 2,534 2,688 1 479,865 2,717 60 50,000 2,980 5.623 هزار میلیارد 8.905 میلیون 5.15 میلیون 2.45 میلیون 2.344 میلیون 2.806 میلیون 3.182 میلیون 283,307 34.04 2.07 1.74 29.632 میلیون 1.13 میلیون 14.679 میلیون 16.083 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,175 96.00 3.12 3,167 88.00 2.86 12:29 2,460 31.763 میلیون 100.586 میلیارد 10,345.75 3,079 3,083 3,070 3,230 2 30,000 3,152 1 11,000 3,176 245.234 هزار میلیارد 296.248 میلیون 147.813 میلیون 81.5 میلیون 38.138 میلیون 109.675 میلیون 38.207 میلیون 36.849 میلیون 6.79 2.28 6.55 23.631 میلیون 8.131 میلیون 21.166 میلیون 10.596 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 3,967 9.00 0.23 4,026 68.00 1.72 12:33 2,407 29.792 میلیون 119.935 میلیارد 7,743.7 3,958 3,998 3,920 4,003 1 24,516 4,020 3 45,313 4,050 228.3 هزار میلیارد 392.641 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون 7.98 3.12 4.7 19.028 میلیون 10.764 میلیون 14.484 میلیون 15.308 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 3,050 1.00 0.03 3,083 34.00 1.12 12:29 2,379 29.986 میلیون 92.436 میلیارد 12,473.7 3,049 3,050 3,041 3,110 3 1,000 3,050 1 64,356 3,060 214.056 هزار میلیارد 238.925 میلیون 132.175 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون 8.44 1.88 7.77 23.387 میلیون 6.599 میلیون 23.456 میلیون 6.531 میلیون
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 13,139 78.00 0.60 12,916 145.00 1.11 12:29 2,368 6.768 میلیون 87.414 میلیارد 3,078.87 13,061 12,916 12,700 13,461 1 250 13,050 1 290 13,089 24.534 هزار میلیارد 30.184 میلیون 13.053 میلیون 2 میلیون 4.352 میلیون 8.701 میلیون 6.695 میلیون 4.433 میلیون 5.94 3.02 3.93 6.441 میلیون 327,200 6.581 میلیون 186,634
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 17,898 488.00 2.80 17,723 313.00 1.80 12:29 2,319 6.387 میلیون 113.203 میلیارد 1,802.23 17,410 17,500 17,360 17,999 1 1,750 17,898 1 9,724 17,900 238.906 هزار میلیارد 369.684 میلیون 196.135 میلیون 13.8 میلیون 125.106 میلیون 71.029 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون 4.2 3.39 0.4 4.955 میلیون 1.432 میلیون 3.922 میلیون 2.465 میلیون
سشرقح

ح . سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 9 0.00 0.00 9 0.00 0.00 1396/01/21 2,234 180.439 میلیون 1.624 میلیارد - 9 9 9 9 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 27.641 میلیون 152.797 میلیون - 180.439 میلیون
فنوال

نورد آلومینیوم‌

سهام بورس 5,188 47.00 0.91 5,391 250.00 4.86 12:29 2,117 11.403 میلیون 61.47 میلیارد 2,848.05 5,141 5,100 5,058 5,188 1 39,407 5,398 9 500 5,398 3.001 هزار میلیارد 4.65 میلیون 1.939 میلیون 678,347 993,006 945,642 3.235 میلیون 185,168 17.64 3.45 1.01 11.403 میلیون - 11.297 میلیون 105,363
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 7,017 1.00 0.01 7,245 229.00 3.26 12:29 2,112 6.914 میلیون 50.092 میلیارد 4,303.38 7,016 7,017 6,906 7,017 2 210,221 7,366 39 25,200 7,551 32.741 هزار میلیارد 49.258 میلیون 23.539 میلیون 5.198 میلیون 11.6 میلیون 11.939 میلیون 33.462 میلیون 6.94 میلیون 4.88 2.84 1.01 6.349 میلیون 564,357 6.311 میلیون 602,810
وسپهح

ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 160 16.00 9.09 160 16.00 9.09 1397/03/6 2,090 104.733 میلیون 16.757 میلیارد - 176 170 160 170 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 3.11 میلیون 101.622 میلیون - 104.733 میلیون
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 5,489 7.00 0.13 5,506 24.00 0.44 12:29 2,083 10.191 میلیون 56.107 میلیارد 3,797.94 5,482 5,503 5,402 5,600 1 5,094 5,514 2 5,455 5,515 14.174 هزار میلیارد 17.629 میلیون 5.84 میلیون 2.377 میلیون 2.543 میلیون 3.297 میلیون 1.867 میلیون 363,653 41.73 4.6 8.14 9.929 میلیون 262,000 10.191 میلیون -
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 21,290 106.00 0.50 21,107 289.00 1.35 12:29 2,070 2.489 میلیون 52.542 میلیارد 1,822.95 21,396 22,077 21,186 22,077 1 770 21,386 1 5,000 21,390 114.234 هزار میلیارد 158.468 میلیون 56.506 میلیون 6 میلیون 31.826 میلیون 24.679 میلیون 27.636 میلیون 20.45 میلیون 6.15 5.09 4.55 2.457 میلیون 32,694 2.137 میلیون 352,310
زپارس

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 39,749 1,642.00 4.31 39,412 1,305.00 3.42 12:34 2,062 3.466 میلیون 136.593 میلیارد 3,349.06 38,107 39,000 38,150 40,012 2 100 39,472 1 10,525 39,749 9.365 هزار میلیارد 14.538 میلیون 2.478 میلیون 325,340 1.716 میلیون 762,615 2.358 میلیون 467,965 23.09 14.17 4.58 3.125 میلیون 341,217 3.466 میلیون -
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 1,654 9.00 0.55 1,668 23.00 1.40 12:29 2,053 23.37 میلیون 38.976 میلیارد 13,838.01 1,645 1,649 1,631 1,699 2 3,000 1,660 1 105,000 1,660 11.773 هزار میلیارد - - 7.96 میلیون - 11.38 میلیون 759,879 823,940 14.27 1.11 15.22 23.37 میلیون - 23.281 میلیون 88,994
شگل

گلتاش‌

سهام بورس 17,202 227.00 1.30 17,352 77.00 0.44 12:29 2,047 3.501 میلیون 60.748 میلیارد 2,364.18 17,429 17,500 17,100 17,800 2 5,235 17,466 1 1,000 17,501 15.7 هزار میلیارد 18.767 میلیون 3.849 میلیون 1,000,000 1.415 میلیون 2.434 میلیون 5.165 میلیون 1.697 میلیون 10.18 7.1 3.34 3.165 میلیون 335,965 3.411 میلیون 90,000
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 8,480 155.00 1.86 8,627 302.00 3.63 12:39 2,026 8.816 میلیون 76.06 میلیارد 3,144.77 8,325 8,231 8,050 8,484 1 7,917 8,390 6 3,700 8,390 23.268 هزار میلیارد 36.35 میلیون 17.391 میلیون 3 میلیون 10.469 میلیون 6.922 میلیون 30.778 میلیون 1.674 میلیون 14.66 3.55 0.8 7.42 میلیون 1.396 میلیون 5.441 میلیون 3.375 میلیون
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 27,700 584.00 2.15 27,502 386.00 1.42 12:29 2,020 2.214 میلیون 60.893 میلیارد 942.96 27,116 27,499 27,200 27,770 10 1,931 27,700 1 24,051 27,700 55.004 هزار میلیارد 60.655 میلیون 14.103 میلیون 2 میلیون 5.651 میلیون 8.452 میلیون 26.077 میلیون 9.805 میلیون - - - 1.813 میلیون 401,000 1.329 میلیون 885,000
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 8,951 94.00 1.06 9,107 250.00 2.82 12:29 2,011 9.333 میلیون 84.994 میلیارد 6,478.28 8,857 8,953 8,892 9,230 1 1,000 8,951 1 24,800 8,951 7.273 هزار میلیارد 22.395 میلیون 14.842 میلیون 1,000,000 13.288 میلیون 1.555 میلیون 3.863 میلیون -170,059 -47.95 5.24 2.11 8.873 میلیون 460,000 9.124 میلیون 209,479
پردیس

سرمایه گذاری پردیس

سهام بورس 3,037 33.00 1.10 2,980 24.00 0.80 12:40 2,008 15.52 میلیون 46.244 میلیارد 7,636.57 3,004 2,998 2,920 3,038 1 10,832 3,038 2 10,000 3,038 3.416 هزار میلیارد 4.093 میلیون 2.38 میلیون 1.25 میلیون 367,605 2.012 میلیون 795,715 765,769 4.56 1.74 4.39 15.52 میلیون - 13.99 میلیون 1.53 میلیون
خکمک

کمک‌فنرایندامین‌

سهام بورس 6,857 279.00 4.24 6,880 302.00 4.59 12:29 2,005 12.39 میلیون 85.248 میلیارد 4,405.43 6,578 6,906 6,500 6,906 1 2,614 6,810 2 1,750 6,857 1.824 هزار میلیارد 3.535 میلیون 1.521 میلیون 320,857 1.328 میلیون 192,924 2.943 میلیون 1,020 1866.01 9.87 0.65 12.39 میلیون - 12.39 میلیون -
شفا

سرمایه گذاری شفادارو

سهام بورس 14,000 305.00 2.13 13,861 444.00 3.10 12:29 2,001 5.661 میلیون 78.461 میلیارد 11,616.69 14,305 14,650 13,600 14,897 97 1,500 9,540 1 930,500 13,590 13.818 هزار میلیارد 19.966 میلیون 6.122 میلیون 1.179 میلیون 3.618 میلیون 2.504 میلیون 1.165 میلیون 1.087 میلیون 14.05 6.1 13.11 4.72 میلیون 940,391 5.598 میلیون 62,389
داناح

ح . بیمه دانا

سهام بورس 1,319 146.00 9.97 1,319 146.00 9.97 1397/08/7 1,995 98.423 میلیون 129.84 میلیارد - 1,465 1,611 1,319 1,611 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 1.407 میلیون 97.016 میلیون - 98.423 میلیون
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 1,824 6.00 0.33 1,867 49.00 2.70 12:29 1,981 29.812 میلیون 55.654 میلیارد 13,932.79 1,818 1,850 1,800 1,850 1 918,559 1,908 30 2,000 1,914 9.873 هزار میلیارد 11.296 میلیون 7.941 میلیون 5.5 میلیون 1.028 میلیون 6.914 میلیون 637,687 412,014 24.26 1.45 15.67 29.312 میلیون 500,000 23.433 میلیون 6.379 میلیون
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 4,488 214.00 5.01 4,274 0.00 0.00 1398/09/13 1,976 12.291 میلیون 54.97 میلیارد - 4,274 4,480 4,397 4,599 1 22,302 4,474 1 433 4,487 11.112 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.273 میلیون 17,911 10.387 میلیون 1.904 میلیون
خعتبار

سرمایه گذاری اعتبار ایران

سهام بورس 3,404 62.00 1.86 3,342 0.00 0.00 12:29 1,974 13.7 میلیون 45.78 میلیارد - 3,342 3,370 3,189 3,449 1 10,000 3,405 1 11,844 3,410 2.674 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.648 میلیون 52,000 13.7 میلیون -
خموتورح

ح . موتورسازان‌تراکتورسازی‌

حق تقدم بورس 3,278 114.00 3.60 3,274 110.00 3.48 1398/08/12 1,961 14.899 میلیون 48.785 میلیارد 7,597.61 3,164 3,195 3,161 3,376 0 - - 0 - - 2.339 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.899 میلیون - 14.899 میلیون -
افق

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 67,077 3,194.00 5.00 66,579 2,696.00 4.22 12:29 1,960 2.535 میلیون 168.781 میلیارد 646.37 63,883 66,006 64,800 67,077 1 4,906 67,077 6 50 67,400 60.864 هزار میلیارد 83.34 میلیون 19.708 میلیون 1,000,000 16.761 میلیون 2.947 میلیون 68.157 میلیون 3.681 میلیون 16.58 20.7 0.9 1.853 میلیون 681,900 2.18 میلیون 355,420