شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/S

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 74,267 3,536.00 5.00 71,770 1,039.00 1.47 12:22 58 29,062 2.158 میلیارد 501.07 70,731 74,267 74,267 74,267 1 29,695 74,267 43 425 74,839 17.496 هزار میلیارد 18.33 میلیون 852,991 247,360 576,693 276,298 5,962 3,761 4720.3 64.25 2977.7 29,062 - 29,062 -
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 8,238 4.00 0.05 8,252 10.00 0.12 12:29 1,734 6.936 میلیون 57.234 میلیارد 3,999.8 8,242 8,165 8,165 8,400 3 10 8,255 1 150,000 8,255 19.781 هزار میلیارد 21.876 میلیون 9.934 میلیون 1.5 میلیون 2.071 میلیون 7.863 میلیون 148,165 77,411 255.84 2.52 133.67 6.386 میلیون 549,303 6.735 میلیون 200,752
ثاباد

توریستی ورفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 4,796 228.00 4.99 4,783 215.00 4.71 12:27 196 974,166 4.659 میلیارد 4,970.23 4,568 4,790 4,601 4,796 1 238,937 4,796 23 3,500 4,999 1.096 هزار میلیارد 1.23 میلیون 367,028 240,000 82,455 284,573 14,919 428 2682.06 4.03 76.94 974,166 - 974,166 -
وآذر

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌

سهام بورس 11,653 305.00 2.69 11,493 145.00 1.28 12:29 506 977,027 11.229 میلیارد 1,930.88 11,348 10,850 10,850 11,788 1 3,000 11,650 1 4,602 11,653 2.27 هزار میلیارد 2.5 میلیون 244,798 100,000 201,374 43,424 29,621 -13,097 -169.86 51.23 75.1 977,027 - 977,027 -
ختوقا

قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 5,260 75.00 1.45 5,278 93.00 1.79 12:29 574 2.791 میلیون 14.732 میلیارد 4,862.75 5,185 5,324 5,201 5,390 1 18,991 5,241 1 90 5,263 5.704 هزار میلیارد 6.71 میلیون 2.39 میلیون 1.1 میلیون 904,211 1.485 میلیون 88,729 50,266 115.5 3.91 65.44 2.671 میلیون 120,000 2.635 میلیون 156,442
ثامان

سامان‌ گستراصفهان‌

سهام بورس 7,500 167.00 2.28 7,470 137.00 1.87 12:29 193 306,277 2.288 میلیارد 1,586.93 7,333 7,698 7,310 7,698 1 135 7,411 1 16,078 7,500 1.627 هزار میلیارد 1.808 میلیون 602,791 221,941 149,844 452,947 25,361 8,631 192.09 3.66 65.37 306,044 233 306,277 -
چفیبر

فیبر ایران‌

سهام بورس 3,398 161.00 4.97 3,387 150.00 4.63 12:27 416 2.396 میلیون 8.115 میلیارد 5,759.44 3,237 3,349 3,300 3,398 1 611,629 3,398 50 4,500 4,002 4.36 هزار میلیارد 4.595 میلیون 1.37 میلیون 1.347 میلیون 32,863 1.191 میلیون 85,206 -16,741 -272.51 3.83 53.54 2.396 میلیون - 2.396 میلیون -
وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 6,141 278.00 4.74 6,085 222.00 3.79 12:29 947 3.156 میلیون 19.206 میلیارد 3,333.15 5,863 6,000 5,913 6,145 1 1,550 6,141 1 7,765 6,143 4.397 هزار میلیارد 4.733 میلیون 1.486 میلیون 750,000 169,170 1.317 میلیون 92,054 50,531 90.32 3.46 49.58 3.156 میلیون - 3.006 میلیون 150,000
وتوس

توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 2,685 44.00 1.67 2,691 50.00 1.89 12:47 603 5.095 میلیون 13.708 میلیارد 8,448.97 2,641 2,670 2,670 2,733 1 10,961 2,676 2 500 2,694 4.226 هزار میلیارد 4.723 میلیون 2.262 میلیون 900,000 417,035 1.845 میلیون 96,052 62,869 68.49 2.33 44.83 4.945 میلیون 150,000 5.095 میلیون -
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 4,479 73.00 1.66 4,479 73.00 1.66 12:35 938 2.977 میلیون 13.331 میلیارد 3,173.3 4,406 4,580 4,421 4,580 1 5,711 4,479 1 5,541 4,479 25.555 هزار میلیارد 32.86 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 63.13 4.57 44.32 2.977 میلیون - 2.961 میلیون 15,200
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 2,840 109.00 3.99 2,835 104.00 3.81 12:29 2,255 23.913 میلیون 67.798 میلیارد 10,604.51 2,731 2,828 2,780 2,867 1 4,735 2,839 1 100,000 2,839 7.183 هزار میلیارد 9.918 میلیون 3.486 میلیون 2.63 میلیون 2.461 میلیون 1.284 میلیون 172,540 -214,393 -34.78 5.81 43.21 23.713 میلیون 200,000 23.711 میلیون 201,828
تمحرکه

ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌

سهام بورس 5,730 127.00 2.27 5,826 223.00 3.98 12:29 409 690,302 4.022 میلیارد 1,687.78 5,603 5,790 5,711 5,882 3 1,775 5,731 1 45,633 5,838 682.69 میلیارد 761,756 83,460 121,843 51,899 31,561 18,926 7,073 100.36 22.49 37.51 690,302 - 565,029 125,273
وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 13,010 231.00 1.81 13,010 231.00 1.81 12:29 560 1.577 میلیون 20.512 میلیارد 2,815.49 12,779 12,800 12,752 13,298 1 76,011 13,010 4 307 13,035 13.933 هزار میلیارد 17.635 میلیون 5.002 میلیون 1.09 میلیون 3.451 میلیون 1.552 میلیون 432,619 -181,709 -78.06 9.14 32.79 1.567 میلیون 10,000 1.478 میلیون 98,406
غشهد

شهد ایران‌

سهام بورس 16,200 48.00 0.30 16,316 68.00 0.42 12:29 395 498,534 8.134 میلیارد 1,262.11 16,248 16,499 16,004 16,499 1 1,818 16,182 1 125 16,250 3.25 هزار میلیارد 3.341 میلیون 781,241 200,000 77,875 1.052 میلیون 111,923 977,580 3.34 3.1 29.16 498,434 100 479,466 19,068
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 52,012 2,737.00 5.00 52,012 2,737.00 5.00 12:28 135 84,981 4.42 میلیارد 629.49 54,749 52,012 52,012 52,012 1286 21 49,881 1 2.349 میلیون 52,012 2.737 هزار میلیارد 2.616 میلیون 91,442 50,000 15,485 75,957 101,805 22,749 114.32 34.24 25.54 84,981 - 84,981 -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 14,098 504.00 3.71 14,064 470.00 3.46 12:29 1,671 4.49 میلیون 63.148 میلیارد 2,686.96 13,594 13,800 13,761 14,270 1 5,539 14,098 1 2,000 14,098 25.285 هزار میلیارد 27.061 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.135 میلیون 1.05 میلیون 24.92 9.94 23.05 4.189 میلیون 300,900 4.415 میلیون 74,654
لپارس

پارس‌ الکتریک‌

سهام بورس 22,500 820.00 3.78 22,177 497.00 2.29 12:29 452 553,685 12.279 میلیارد 1,224.97 21,680 22,606 21,680 22,606 2 697 22,400 5 1,595 22,500 6.504 هزار میلیارد 6.972 میلیون 1.11 میلیون 300,000 318,890 791,360 289,881 194,187 34.26 8.41 22.95 533,185 20,500 502,507 51,178
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 2,290 46.00 1.97 2,301 35.00 1.50 12:29 2,720 38.664 میلیون 88.957 میلیارد 14,214.79 2,336 2,379 2,260 2,385 1 30,000 2,290 1 38,277 2,290 21.842 هزار میلیارد 23.715 میلیون 11.159 میلیون 7 میلیون 2.2 میلیون 8.959 میلیون 1.029 میلیون 963,613 22.33 2.4 20.91 35.044 میلیون 3.62 میلیون 38.164 میلیون 500,000
ولغدر

لیزینگ‌خودروغدیر

سهام بورس 3,799 51.00 1.36 3,820 72.00 1.92 12:29 333 1.83 میلیون 6.991 میلیارد 5,495.65 3,748 3,899 3,720 3,899 2 10,000 3,775 1 25,000 3,800 1.986 هزار میلیارد 2.43 میلیون 1.11 میلیون 530,000 405,139 704,555 103,258 129,958 15.58 2.87 19.61 1.83 میلیون - 1.83 میلیون -
تپمپی

پمپ‌ سازی‌ ایران‌

سهام بورس 10,512 553.00 5.00 10,620 445.00 4.02 12:29 1,142 2.466 میلیون 26.191 میلیارد 2,159.6 11,065 10,720 10,512 10,995 1 2,099 9,482 1 3,955 10,512 5.201 هزار میلیارد 5.303 میلیون 1.133 میلیون 470,000 311,861 820,881 265,314 293,906 16.98 6.08 18.81 2.465 میلیون 1,000 2.466 میلیون -
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 7,460 355.00 5.00 7,431 326.00 4.59 12:29 642 5.727 میلیون 42.556 میلیارد 8,919.98 7,105 7,075 7,021 7,460 1 661,480 7,460 55 4,000 7,597 1.745 هزار میلیارد 2.004 میلیون 333,188 245,549 179,482 153,706 102,378 6,848 266.45 11.87 17.82 5.727 میلیون - 4.727 میلیون 1,000,000
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 3,701 28.00 0.76 3,683 10.00 0.27 12:29 205 836,920 3.101 میلیارد 4,082.54 3,673 3,725 3,663 3,750 1 2,677 3,693 2 120 3,720 30.302 هزار میلیارد 32.285 میلیون 14.26 میلیون 8.25 میلیون 1.9 میلیون 12.36 میلیون 1.803 میلیون 2.948 میلیون 10.31 2.46 16.86 752,192 84,728 616,123 220,797
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 1,435 9.00 0.62 1,443 1.00 0.07 12:29 883 8.13 میلیون 11.731 میلیارد 9,207.12 1,444 1,465 1,422 1,468 1 17,900 1,426 1 20,115 1,441 11.494 هزار میلیارد 12.758 میلیون 12.652 میلیون 7.96 میلیون 1.272 میلیون 11.38 میلیون 716,513 774,795 14.82 1.01 16.03 8.13 میلیون - 8.13 میلیون -
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 5,285 100.00 1.86 5,255 130.00 2.41 12:29 3,131 15.44 میلیون 81.137 میلیارد 4,931.28 5,385 5,330 5,151 5,390 12 1,500 5,285 1 319,512 5,300 25.849 هزار میلیارد 26.135 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.574 میلیون 2.845 میلیون 8.87 2.96 16.02 13.714 میلیون 1.726 میلیون 13.505 میلیون 1.935 میلیون
وتوصا

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 4,367 10.00 0.23 4,387 30.00 0.69 12:29 258 625,898 2.759 میلیارد 2,425.96 4,357 4,352 4,335 4,519 1 22,373 4,350 6 605 4,478 11.546 هزار میلیارد 14.531 میلیون 7.103 میلیون 2.65 میلیون 2.905 میلیون 4.198 میلیون 773,160 378,676 30.7 2.77 15.04 625,898 - 440,176 185,722
شوینده

مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر

سهام بورس 11,700 251.00 2.19 11,575 126.00 1.10 12:30 323 893,637 10.344 میلیارد 2,766.68 11,449 11,668 11,461 11,740 1 2,459 11,617 1 4,815 11,700 11.449 هزار میلیارد 12.054 میلیون 2.344 میلیون 1,000,000 479,299 1.864 میلیون 771,892 915,373 12.65 6.21 15 761,639 131,998 893,637 -
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 1,614 11.00 0.68 1,602 23.00 1.42 12:29 1,218 18.925 میلیون 30.312 میلیارد 15,537.48 1,625 1,650 1,577 1,650 2 1,850 1,614 2 77,300 1,615 17.347 هزار میلیارد 22.551 میلیون 18.644 میلیون 10.675 میلیون 5.45 میلیون 13.194 میلیون 1.173 میلیون 1.009 میلیون 16.95 1.3 14.58 18.875 میلیون 50,000 18.925 میلیون -
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 5,767 274.00 4.99 5,735 242.00 4.41 12:29 1,451 19.764 میلیون 113.345 میلیارد 13,620.65 5,493 5,599 5,511 5,767 1 8.677 میلیون 5,767 235 15,000 5,782 90.047 هزار میلیارد 242.477 میلیون 171.868 میلیون 16.393 میلیون 148.463 میلیون 23.405 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون 22.32 4.02 14.57 19.764 میلیون - 12.168 میلیون 7.596 میلیون
وتوکا

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 5,107 10.00 0.20 5,101 4.00 0.08 12:29 906 6.77 میلیون 34.533 میلیارد 7,472.87 5,097 5,138 5,043 5,156 1 31,994 5,086 2 33,109 5,107 13.252 هزار میلیارد 14.668 میلیون 4.98 میلیون 2.6 میلیون 1.405 میلیون 3.575 میلیون 919,456 760,600 17.45 3.71 14.42 6.234 میلیون 536,137 6.57 میلیون 200,000
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 1,679 29.00 1.76 1,667 17.00 1.03 12:29 673 9.662 میلیون 16.103 میلیارد 14,356.83 1,650 1,670 1,652 1,685 2 22,280 1,679 1 15,071 1,680 9.075 هزار میلیارد 10.196 میلیون 7.941 میلیون 5.5 میلیون 1.028 میلیون 6.914 میلیون 637,687 412,014 22.25 1.33 14.38 7.592 میلیون 2.07 میلیون 5.784 میلیون 3.878 میلیون
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 2,033 96.00 4.96 2,021 84.00 4.34 12:29 992 8.911 میلیون 18.012 میلیارد 8,983.08 1,937 1,964 1,964 2,033 1 1,000 2,033 1 10,000 2,095 11.622 هزار میلیارد 22.578 میلیون 15.552 میلیون 6 میلیون 10.452 میلیون 5.1 میلیون 874,502 -304,692 -39.79 2.38 13.87 8.911 میلیون - 8.911 میلیون -
کدما

معدنی‌ دماوند

سهام بورس 51,300 313.00 0.61 51,471 484.00 0.95 12:29 67 15,674 806.749 میلیون 233.94 50,987 51,001 51,001 52,000 1 97 51,201 1 1,524 51,498 1.53 هزار میلیارد 1.782 میلیون 288,090 30,000 237,988 50,102 111,768 29,427 52.47 30.82 13.82 15,647 27 15,674 -
سیدکو

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 3,160 28.00 0.88 3,220 32.00 1.00 12:49 168 1.622 میلیون 5.233 میلیارد 9,655.58 3,188 3,240 3,071 3,259 1 10,000 3,143 1 5,384 3,163 15.302 هزار میلیارد 16.228 میلیون 8.197 میلیون 4.8 میلیون 772,094 7.425 میلیون 1.157 میلیون 1.103 میلیون 14.02 2.08 13.36 1.621 میلیون 1,000 1.157 میلیون 465,369
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 4,170 9.00 0.22 4,179 0.00 0.00 12:40 1,762 8.327 میلیون 34.799 میلیارد 4,726.06 4,179 4,200 4,151 4,257 7 400 4,171 1 45,927 4,179 23.507 هزار میلیارد 28.041 میلیون 14.842 میلیون 5.625 میلیون 4.534 میلیون 10.308 میلیون 1.773 میلیون 1.679 میلیون 14 2.28 13.26 7.927 میلیون 400,000 8.226 میلیون 101,195
نمرینو

ایران‌ مرینوس‌

سهام بورس 24,600 101.00 0.41 24,327 374.00 1.51 12:46 169 133,354 3.244 میلیارد 789.08 24,701 23,510 23,467 25,000 1 3,000 24,200 1 905 24,600 3.137 هزار میلیارد 3.285 میلیون 369,117 127,000 195,211 173,906 246,394 21,744 142.09 17.77 12.54 117,354 16,000 133,354 -
وبهمن

سرمایه‌گذاری‌بهمن‌

سهام بورس 4,489 59.00 1.30 4,455 93.00 2.04 12:29 197 1.264 میلیون 5.63 میلیارد 6,415.4 4,548 4,630 4,330 4,630 1 2,700 4,420 1 1,000 4,498 12.507 هزار میلیارد 13.185 میلیون 5.929 میلیون 2.75 میلیون 933,996 4.995 میلیون 999,299 988,142 12.4 2.46 12.26 689,519 574,314 1.263 میلیون 610
غدام

خوراک‌ دام‌ پارس‌

سهام بورس 36,800 1,748.00 4.99 36,508 1,456.00 4.15 12:29 230 66,049 2.411 میلیارد 287.17 35,052 36,273 35,222 36,800 1 3,000 36,790 1 21 36,800 2.103 هزار میلیارد 2.28 میلیون 224,127 60,000 89,550 134,577 181,589 129,405 16.93 16.28 12.06 66,049 - 66,049 -
ولصنم

لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌

سهام بورس 2,242 73.00 3.37 2,240 71.00 3.27 12:29 439 3.051 میلیون 6.834 میلیارد 6,949.55 2,169 2,189 2,174 2,268 1 2,000 2,221 1 10,000 2,244 4.338 هزار میلیارد 5.012 میلیون 4.079 میلیون 2 میلیون 531,749 3.547 میلیون 385,266 431,154 10.39 1.26 11.63 3.037 میلیون 14,000 2.919 میلیون 131,422
کبافق

معادن‌ بافق‌

سهام بورس 77,160 723.00 0.95 77,230 793.00 1.04 12:29 363 128,588 9.931 میلیارد 354.24 76,437 77,424 76,800 78,700 2 1,498 76,800 1 818 77,160 15.478 هزار میلیارد 15.989 میلیون 2.65 میلیون 202,500 349,905 2.3 میلیون 1.353 میلیون 1.061 میلیون 14.74 6.8 11.56 115,823 12,765 128,523 65
کروی

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

سهام بورس 8,040 182.00 2.32 8,023 165.00 2.10 12:29 559 3.937 میلیون 31.587 میلیارد 7,042.67 7,858 7,670 7,670 8,133 1 200,000 8,031 2 29,675 8,080 18.969 هزار میلیارد 21.024 میلیون 6.822 میلیون 2.414 میلیون 1.657 میلیون 5.166 میلیون 1.691 میلیون 1.556 میلیون 12.44 3.75 11.45 3.731 میلیون 205,500 1.802 میلیون 2.135 میلیون
دسبحا

گروه دارویی سبحان

سهام بورس 6,579 268.00 4.25 6,487 176.00 2.79 12:29 625 1.838 میلیون 11.925 میلیارد 2,941.54 6,311 6,420 6,285 6,590 1 10,872 6,550 5 5,000 6,580 17.261 هزار میلیارد 18.66 میلیون 4.609 میلیون 2.735 میلیون 917,630 3.691 میلیون 1.551 میلیون 1.639 میلیون 10.82 4.81 11.44 1.418 میلیون 420,000 1.818 میلیون 20,000
ثشاهد

سرمایه‌ گذاری‌ شاهد

سهام بورس 2,070 27.00 1.29 2,120 23.00 1.10 12:29 884 11.7 میلیون 24.802 میلیارد 13,235.2 2,097 2,179 2,060 2,197 1 3,000 2,080 1 10,000 2,127 8.402 هزار میلیارد 8.838 میلیون 6.123 میلیون 4.007 میلیون 343,770 5.779 میلیون 753,660 680,437 12.48 1.47 11.27 11.65 میلیون 50,000 10.964 میلیون 735,446
ونفت

سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌

سهام بورس 6,667 267.00 3.85 6,684 250.00 3.61 12:29 1,185 4.606 میلیون 30.782 میلیارد 3,886.66 6,934 7,000 6,600 7,000 1 20,000 6,667 2 18,707 6,667 11.441 هزار میلیارد 12.388 میلیون 4.335 میلیون 1.65 میلیون 1.36 میلیون 2.976 میلیون 988,312 990,321 11.14 3.71 11.16 4.497 میلیون 109,193 4.359 میلیون 246,275
کماسه

تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

سهام بورس 17,968 855.00 5.00 17,696 583.00 3.41 12:28 387 988,786 17.498 میلیارد 2,555 17,113 17,251 17,251 17,968 1 529,219 17,968 28 2,400 18,333 2.772 هزار میلیارد 2.957 میلیون 366,655 162,000 90,228 276,427 264,147 56,751 50.51 10.37 10.85 933,786 55,000 988,786 -
وپخش

داروپخش‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 39,190 1,866.00 5.00 38,461 1,137.00 3.05 12:29 195 477,244 18.355 میلیارد 2,447.41 37,324 38,788 37,740 39,190 1 30,924 39,190 1 120 39,543 31.352 هزار میلیارد 35.493 میلیون 5.99 میلیون 840,000 3.186 میلیون 2.804 میلیون 3.048 میلیون 2.955 میلیون 10.93 11.52 10.6 394,254 82,990 366,957 110,287
کحافظ

کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌

سهام بورس 25,499 25.00 0.10 25,413 61.00 0.24 12:29 239 305,199 7.756 میلیارد 1,276.98 25,474 26,000 25,001 26,000 1 60 25,480 1 10,000 25,500 4.585 هزار میلیارد 7.453 میلیون 2.405 میلیون 180,000 2.879 میلیون -473,396 447,343 -19,321 -236.75 -9.66 10.23 305,199 - 305,199 -
شفا

سرمایه گذاری شفادارو

سهام بورس 10,019 308.00 3.17 10,017 306.00 3.15 12:29 207 533,019 5.339 میلیارد 2,574.97 9,711 9,999 9,835 10,080 4 410 9,961 2 12,180 10,020 11.449 هزار میلیارد 15.433 میلیون 6.122 میلیون 1.179 میلیون 3.618 میلیون 2.504 میلیون 1.165 میلیون 1.087 میلیون 10.87 4.72 10.14 503,019 30,000 334,438 198,581
وپترو

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

سهام بورس 7,100 12.00 0.17 7,162 74.00 1.04 12:29 416 3.167 میلیون 22.683 میلیارد 7,613.18 7,088 7,040 7,040 7,242 1 2,000 7,104 1 15,273 7,170 12.9 هزار میلیارد 16.22 میلیون 6.35 میلیون 1.82 میلیون 3.185 میلیون 3.165 میلیون 1.289 میلیون 144,395 90.27 4.12 10.12 2.584 میلیون 583,000 2.646 میلیون 520,796
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 11,816 562.00 4.99 11,814 560.00 4.98 12:29 3,210 18.294 میلیون 216.131 میلیارد 5,699.06 11,254 11,816 11,596 11,816 1 1.294 میلیون 11,816 236 80 12,499 10.356 هزار میلیارد 11.868 میلیون 1.829 میلیون 920,223 996,611 832,056 1.095 میلیون 311,931 34.85 13.07 9.93 18.244 میلیون 50,000 18.294 میلیون -
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 16,750 797.00 5.00 16,720 767.00 4.81 12:29 1,473 4.753 میلیون 79.468 میلیارد 3,226.63 15,953 16,301 16,301 16,750 1 195,315 16,750 36 220 16,750 9.253 هزار میلیارد 10.005 میلیون 1.399 میلیون 580,000 307,514 1.091 میلیون 1.004 میلیون 386,029 25.12 8.89 9.66 4.713 میلیون 40,000 4.739 میلیون 13,720
کخاک

صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌

سهام بورس 30,894 1,471.00 5.00 30,894 1,471.00 5.00 12:22 109 710,534 21.951 میلیارد 6,518.66 29,423 30,894 30,894 30,894 1 2.145 میلیون 30,894 263 1,850 35,777 14.712 هزار میلیارد 17.648 میلیون 3.668 میلیون 375,000 2.201 میلیون 1.467 میلیون 1.654 میلیون 1.416 میلیون 10.91 10.53 9.34 710,534 - 418,054 292,480
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 53,175 2,532.00 5.00 52,704 2,061.00 4.07 12:29 1,469 988,120 52.078 میلیارد 672.65 50,643 51,600 51,034 53,175 1 31,711 53,175 13 263 53,259 9.23 هزار میلیارد 10.004 میلیون 672,952 182,250 399,182 273,770 1.039 میلیون 124,687 77.05 35.1 9.25 988,120 - 987,820 300
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,482 66.00 1.45 4,525 23.00 0.51 12:47 1,548 7.02 میلیون 31.766 میلیارد 4,535.2 4,548 4,598 4,455 4,599 1 72,205 4,480 6 1,000 4,482 183.284 هزار میلیارد 198.021 میلیون 70.311 میلیون 34.118 میلیون 15.663 میلیون 54.648 میلیون 20.48 میلیون 20.333 میلیون 8.98 3.34 8.9 3.52 میلیون 3.501 میلیون 6.704 میلیون 316,743
بکام

کارخانجات تولیدی شهید قندی

سهام بورس 18,097 363.00 2.05 17,949 215.00 1.21 12:29 1,197 1.682 میلیون 30.182 میلیارد 1,404.78 17,734 17,990 17,424 18,500 1 1,564 18,005 1 7,092 18,097 10.64 هزار میلیارد 12.544 میلیون 2.317 میلیون 600,000 1.775 میلیون 542,277 1.24 میلیون 129,478 83.18 19.86 8.68 1.542 میلیون 139,556 1.667 میلیون 14,282
ولیز

لیزینگ‌ایران‌

سهام بورس 6,776 322.00 4.99 6,738 284.00 4.40 12:28 2,513 19.373 میلیون 130.542 میلیارد 7,708.96 6,454 6,501 6,500 6,776 1 890,569 6,776 84 2,000 7,000 3.872 هزار میلیارد 7.267 میلیون 3.555 میلیون 600,000 3.224 میلیون 330,394 468,416 -97,605 -41.42 12.24 8.64 17.8 میلیون 1.573 میلیون 16.408 میلیون 2.964 میلیون
وتوشه

سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌

سهام بورس 7,349 224.00 3.14 7,386 261.00 3.66 12:29 245 1.152 میلیون 8.505 میلیارد 4,700.02 7,125 7,150 7,023 7,481 2 24,239 7,300 1 1,760 7,360 10.688 هزار میلیارد 11.999 میلیون 5.541 میلیون 1.5 میلیون 919,770 4.622 میلیون 1.29 میلیون 1.207 میلیون 9.18 2.4 8.59 1.152 میلیون - 1.065 میلیون 86,497
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 33,451 203.00 0.61 33,462 214.00 0.64 12:29 724 460,471 15.408 میلیارد 636.01 33,248 33,740 33,250 33,740 1 100 33,451 1 1,127 33,451 67.028 هزار میلیارد 74.084 میلیون 11.236 میلیون 1.68 میلیون 6.625 میلیون 4.611 میلیون 8.065 میلیون 1.72 میلیون 39.22 14.63 8.36 460,471 - 460,471 -
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 19,989 225.00 1.11 20,117 97.00 0.48 12:29 397 1.815 میلیون 36.509 میلیارد 4,571.34 20,214 20,100 19,988 20,496 1 2,625 19,989 1 1,000 20,195 58.621 هزار میلیارد 72.756 میلیون 20.941 میلیون 2.9 میلیون 14.417 میلیون 6.524 میلیون 7.049 میلیون 6.833 میلیون 8.54 8.94 8.28 619,955 1.195 میلیون 669,403 1.145 میلیون
سفار

سیمان‌فارس‌

سهام بورس 33,196 1,580.00 5.00 31,667 51.00 0.16 12:11 2 3,000 99.588 میلیون 1,500 31,616 33,196 33,196 33,196 0 660,569 33,196 49 - - 7.367 هزار میلیارد 8.236 میلیون 1.376 میلیون 233,000 857,254 519,025 901,399 238,208 30.97 14.22 8.19 3,000 - - 3,000
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 8,033 171.00 2.18 8,012 150.00 1.91 12:29 1,506 8.116 میلیون 65.032 میلیارد 5,389.36 7,862 7,935 7,900 8,100 1 656 8,030 2 4,981 8,035 31.448 هزار میلیارد 40.739 میلیون 15.03 میلیون 4 میلیون 8.691 میلیون 6.339 میلیون 3.96 میلیون 1.053 میلیون 30.44 5.06 8.09 6.553 میلیون 1.564 میلیون 5.272 میلیون 2.845 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 2,895 0.00 0.00 2,888 7.00 0.24 12:29 974 6.026 میلیون 17.402 میلیارد 6,186.6 2,895 2,900 2,870 2,924 1 1.741 میلیون 2,892 18 14,169 2,895 57.9 هزار میلیارد 71.534 میلیون 41.662 میلیون 20 میلیون 13.774 میلیون 27.889 میلیون 7.146 میلیون 6.141 میلیون 9.41 2.07 8.08 3.892 میلیون 2.134 میلیون 4.446 میلیون 1.58 میلیون
واتی

سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند

سهام بورس 3,849 12.00 0.31 3,838 1.00 0.03 12:29 1,256 9.734 میلیون 37.358 میلیارد 7,749.64 3,837 3,880 3,700 3,880 3 86,027 3,850 1 58,495 3,850 17.267 هزار میلیارد 18.354 میلیون 9.201 میلیون 4.5 میلیون 1.083 میلیون 8.118 میلیون 2.141 میلیون 2.104 میلیون 8.22 2.13 8.07 5.871 میلیون 3.863 میلیون 8.397 میلیون 1.337 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 3,020 26.00 0.87 3,002 8.00 0.27 12:30 876 12.942 میلیون 38.852 میلیارد 14,773.59 2,994 2,951 2,951 3,050 1 130,000 2,995 2 5,000 3,020 215.568 هزار میلیارد 233.093 میلیون 132.175 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون 8.4 1.88 7.74 7.841 میلیون 5.101 میلیون 7.504 میلیون 5.437 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 14,919 710.00 5.00 14,898 689.00 4.85 12:28 409 2.575 میلیون 38.357 میلیارد 6,295.09 14,209 14,200 14,200 14,919 1 1.316 میلیون 14,919 57 105 15,174 14.209 هزار میلیارد 15.614 میلیون 5.401 میلیون 1,000,000 716,029 4.685 میلیون 1.949 میلیون 2.183 میلیون 6.82 3.18 7.65 2.334 میلیون 240,568 1.506 میلیون 1.068 میلیون
سدشت

صنایع سیمان دشتستان

سهام بورس 8,800 214.00 2.37 8,949 65.00 0.72 12:29 97 115,109 1.007 میلیارد 1,186.69 9,014 8,750 8,663 9,249 1 20,000 8,689 1 200 8,886 10.637 هزار میلیارد 11.664 میلیون 2.701 میلیون 1.18 میلیون 1.104 میلیون 1.597 میلیون 1.391 میلیون 293,083 36.03 6.61 7.59 115,109 - 115,109 -
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 5,173 72.00 1.41 5,131 30.00 0.59 12:29 1,021 3.724 میلیون 19.108 میلیارد 3,647.73 5,101 5,190 5,060 5,223 3 10,000 5,177 1 15,100 5,177 13.976 هزار میلیارد 16.496 میلیون 5.636 میلیون 2.377 میلیون 2.437 میلیون 3.199 میلیون 1.864 میلیون 346,665 40.55 4.39 7.54 3.584 میلیون 140,000 3.723 میلیون 977
سقاین

سیمان‌ قائن‌

سهام بورس 23,345 1,111.00 5.00 23,264 1,030.00 4.63 12:40 578 807,618 18.788 میلیارد 1,397.26 22,234 22,989 22,459 23,345 1 1,000 23,345 1 65 25,131 5.559 هزار میلیارد 6.694 میلیون 1.317 میلیون 250,000 878,417 438,905 795,022 269,324 21.59 13.25 7.32 807,618 - 407,618 400,000
کگاز

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 22,522 845.00 3.62 22,320 1,047.00 4.48 12:29 1,372 3.503 میلیون 78.179 میلیارد 2,552.99 23,367 23,230 22,199 23,248 10 40,000 22,739 2 39,136 22,739 10.515 هزار میلیارد 11.666 میلیون 2.487 میلیون 450,000 1.622 میلیون 865,251 1.376 میلیون 409,338 24.54 11.61 7.3 3.272 میلیون 230,500 2.694 میلیون 808,415
کسرام

پارس‌ سرام‌

سهام بورس 25,100 263.00 1.06 25,302 465.00 1.87 12:29 238 181,878 4.602 میلیارد 764.19 24,837 24,500 24,500 25,800 2 200 25,111 1 1,100 25,300 1.49 هزار میلیارد 1.685 میلیون 169,593 60,000 166,773 2,820 210,709 -36,821 -41.23 538.34 7.2 181,878 - 181,878 -
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 8,310 165.00 1.95 8,467 8.00 0.09 12:29 52 56,896 478.068 میلیون 1,094.15 8,475 8,500 8,310 8,500 1 47,678 8,310 1 10,315 8,311 10.679 هزار میلیارد 11.451 میلیون 2.758 میلیون 1.26 میلیون 782,825 1.976 میلیون 1.504 میلیون 1.015 میلیون 10.51 5.4 7.09 24,574 32,322 56,896 -
خلنت

لنت‌ ترمزایران‌

سهام بورس 39,120 600.00 1.51 39,378 342.00 0.86 12:29 181 85,024 3.348 میلیارد 469.75 39,720 38,150 38,150 40,000 1 100 39,100 1 14,400 39,180 3.495 هزار میلیارد 3.682 میلیون 385,816 88,000 216,401 169,415 499,744 148,570 23.32 20.45 6.93 85,024 - 84,524 500
وصنا

گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌

سهام بورس 4,183 388.00 10.22 3,795 0.00 0.00 12:29 3,795 52.305 میلیون 218.636 میلیارد 13,782.63 3,795 3,984 3,984 4,183 0 120,279 4,180 7 - - 6.831 هزار میلیارد 7.951 میلیون 3.568 میلیون 1.8 میلیون 426,896 3.141 میلیون 1.088 میلیون 1.032 میلیون 7.29 2.4 6.92 52.305 میلیون - 15.362 میلیون 36.943 میلیون
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 7,402 95.00 1.30 7,449 142.00 1.94 12:29 2,177 5.86 میلیون 43.648 میلیارد 2,691.77 7,307 7,501 7,342 7,640 1 8,685 7,402 1 3,050 7,419 18.297 هزار میلیارد 23.937 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 -96.4 16.65 6.87 5.86 میلیون - 5.86 میلیون -
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 2,015 20.00 0.98 2,031 4.00 0.20 12:29 332 3.68 میلیون 7.47 میلیارد 11,083.12 2,035 2,040 2,000 2,050 1 8,500 2,020 1 2,000 2,020 20.35 هزار میلیارد 23.933 میلیون 16.578 میلیون 10 میلیون 3.623 میلیون 12.955 میلیون 2.981 میلیون 2.987 میلیون 6.8 1.57 6.81 2.593 میلیون 1.087 میلیون 3.48 میلیون 200,000
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 15,288 33.00 0.22 15,369 48.00 0.31 12:28 183 467,300 7.19 میلیارد 2,553.55 15,321 15,331 15,200 15,568 1 3,435 15,289 1 4,781 15,350 128.696 هزار میلیارد 141.395 میلیون 32.35 میلیون 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون 10.76 6.44 6.8 317,300 150,000 467,300 -
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,716 80.00 1.18 6,766 30.00 0.44 12:28 272 1.018 میلیون 6.873 میلیارد 3,741.61 6,796 6,729 6,710 6,874 1 5,300 6,717 2 31,310 6,757 621.834 هزار میلیارد 948.651 میلیون 555.193 میلیون 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 94.069 میلیون 93.731 میلیون 6.6 2.38 6.58 495,514 522,204 514,236 503,482
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,069 5.00 0.16 3,057 17.00 0.55 12:29 947 10.35 میلیون 31.641 میلیارد 10,928.89 3,074 3,074 3,038 3,094 1 4,500 3,060 1 10,449 3,069 250.531 هزار میلیارد 287.283 میلیون 147.813 میلیون 81.5 میلیون 38.138 میلیون 109.675 میلیون 38.207 میلیون 36.849 میلیون 6.76 2.27 6.52 3.901 میلیون 6.449 میلیون 5.037 میلیون 5.313 میلیون
بسویچ

پارس‌سویچ‌

سهام بورس 17,648 425.00 2.35 17,636 437.00 2.42 12:29 234 621,835 10.966 میلیارد 2,657.41 18,073 18,148 17,500 18,148 1 27 17,648 1 8,655 17,650 18.073 هزار میلیارد 19.69 میلیون 4.234 میلیون 600,000 2.054 میلیون 2.179 میلیون 2.722 میلیون 1.183 میلیون 14.91 8.09 6.48 606,835 15,000 621,835 -
شاملا

معدنی‌ املاح‌ ایران‌

سهام بورس 40,000 1,790.00 4.68 39,500 1,290.00 3.38 12:29 559 390,238 15.414 میلیارد 698.1 38,210 38,546 38,006 40,100 3 50 39,475 1 9,603 40,000 16.048 هزار میلیارد 17.982 میلیون 2.726 میلیون 210,000 1.392 میلیون 1.334 میلیون 2.564 میلیون 1.535 میلیون 10.8 12.44 6.47 382,238 8,000 365,238 25,000
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 1,633 1.00 0.06 1,632 0.00 0.00 12:29 1,186 16.68 میلیون 27.218 میلیارد 14,063.68 1,632 1,630 1,613 1,650 2 51,173 1,630 5 64,529 1,633 20.4 هزار میلیارد 27.503 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون 10.45 1.11 6.35 16.34 میلیون 340,000 12.61 میلیون 4.07 میلیون
دروز

داروسازی‌ روزدارو

سهام بورس 8,299 101.00 1.23 8,305 107.00 1.31 12:29 226 503,876 4.185 میلیارد 2,229.54 8,198 8,000 8,000 8,400 1 8,387 8,297 1 20,000 8,378 5.737 هزار میلیارد 7.275 میلیون 2.256 میلیون 699,840 1.463 میلیون 793,134 919,332 72,554 80.11 7.33 6.32 503,876 - 503,876 -
فلامی

لامیران‌

سهام بورس 29,488 93.00 0.31 29,602 21.00 0.07 12:29 210 152,557 4.516 میلیارد 726.46 29,581 31,050 28,201 31,050 1 1,101 28,650 1 950 29,400 1.775 هزار میلیارد 1.894 میلیون 371,963 60,000 117,651 254,312 293,078 137,768 13.37 7.24 6.28 152,557 - 152,557 -
رتکو

کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو

سهام بورس 23,347 1,111.00 5.00 23,217 981.00 4.41 12:29 1,363 3.566 میلیون 82.796 میلیارد 2,616.45 22,236 22,500 22,302 23,347 1 84,395 23,347 14 4,000 23,710 4.447 هزار میلیارد 5.318 میلیون 849,950 90,000 674,185 175,765 745,519 4,516 1028.21 26.42 6.23 3.195 میلیون 371,002 3.463 میلیون 103,000
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 6,250 89.00 1.40 6,320 19.00 0.30 12:29 395 2.998 میلیون 18.945 میلیارد 7,588.97 6,339 6,252 6,245 6,448 1 250 6,249 1 210 6,335 256.73 هزار میلیارد 277 میلیون 123.078 میلیون 40.5 میلیون 21.04 میلیون 102.038 میلیون 41.984 میلیون 40.945 میلیون 6.25 2.51 6.1 1.039 میلیون 1.958 میلیون 782,622 2.215 میلیون
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 3,680 117.00 3.28 3,652 89.00 2.50 12:29 971 7.195 میلیون 26.277 میلیارد 7,409.43 3,563 3,601 3,555 3,703 2 3,155 3,680 2 4,259 3,689 32.067 هزار میلیارد 80.32 میلیون 60.17 میلیون 9 میلیون 47.452 میلیون 12.718 میلیون 5.481 میلیون 7.01 میلیون 4.7 2.58 6 5.303 میلیون 1.892 میلیون 3.743 میلیون 3.452 میلیون
سصفها

سیمان‌اصفهان‌

سهام بورس 37,628 1,791.00 5.00 35,837 0.00 0.00 12:26 54 119,336 4.49 میلیارد 2,209.93 35,837 37,628 37,628 37,628 0 1.342 میلیون 37,628 108 - - 7.167 هزار میلیارد 8.675 میلیون 1.623 میلیون 200,000 1.149 میلیون 473,205 1.263 میلیون 111,534 67.47 15.9 5.96 119,336 - 119,336 -
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 13,070 14.00 0.11 13,125 69.00 0.53 12:29 938 2.342 میلیون 30.734 میلیارد 2,496.39 13,056 13,057 12,981 13,329 1 1,135 13,001 3 1,316 13,070 22.848 هزار میلیارد 29.077 میلیون 9.954 میلیون 1.75 میلیون 6.109 میلیون 3.845 میلیون 3.992 میلیون -11,229 -2045.48 5.97 5.75 2.142 میلیون 200,000 2.323 میلیون 18,597
قشکر

شکرشاهرود

سهام بورس 17,341 498.00 2.96 17,396 553.00 3.28 12:29 569 885,932 15.411 میلیارد 1,557 16,843 17,112 16,800 17,655 1 500 17,301 1 6,717 17,350 3.369 هزار میلیارد 3.889 میلیون 627,965 200,000 409,395 180,926 606,282 11,967 290.73 19.23 5.74 835,932 50,000 877,010 8,922
خریخت

صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

سهام بورس 1,647 110.00 7.16 1,537 0.00 0.00 12:29 2,004 28.676 میلیون 47.121 میلیارد 14,309.3 1,537 1,613 1,613 1,675 1 613 1,639 1 34,801 1,647 1.94 هزار میلیارد 2.7 میلیون 1.394 میلیون 1.262 میلیون 626,228 767,480 361,722 -61,221 -33.86 2.7 5.73 28.676 میلیون - 26.676 میلیون 2 میلیون
وسپه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 3,531 13.00 0.37 3,505 39.00 1.10 12:29 317 2.343 میلیون 8.2 میلیارد 7,391.58 3,544 3,570 3,473 3,570 1 3,591 3,531 1 1,941 3,531 23.713 هزار میلیارد 25.361 میلیون 13.718 میلیون 6.691 میلیون 1.909 میلیون 11.809 میلیون 4.176 میلیون 4.084 میلیون 5.74 1.99 5.62 581,465 1.762 میلیون 508,357 1.835 میلیون
کفپارس

فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌

سهام بورس 34,495 13.00 0.04 34,395 113.00 0.33 12:46 366 237,677 8.175 میلیارد 649.39 34,508 34,000 33,811 35,090 1 5,000 34,202 1 100 34,495 3.451 هزار میلیارد 4.241 میلیون 881,772 100,000 801,219 80,553 618,234 -53,599 -64.17 42.7 5.56 237,677 - 237,677 -
چافست

افست‌

سهام بورس 11,596 333.00 2.96 11,488 225.00 2.00 12:29 274 281,908 3.264 میلیارد 1,028.86 11,263 11,485 11,350 11,716 1 89 11,521 1 11,430 11,598 11.15 هزار میلیارد 13.85 میلیون 3.956 میلیون 700,000 2.477 میلیون 1.479 میلیون 2.056 میلیون 483,829 23.51 7.69 5.53 281,908 - 281,908 -
حپترو

حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام

سهام بورس 21,660 95.00 0.44 21,500 65.00 0.30 12:29 439 572,347 12.305 میلیارد 1,303.75 21,565 21,900 21,100 22,277 5 1,952 21,700 1 4,326 21,700 4.313 هزار میلیارد 5.227 میلیون 1.236 میلیون 200,000 926,603 309,301 778,397 60,738 70.8 13.9 5.52 322,347 250,000 572,347 -
چدن

تولیدی چدن سازان

سهام بورس 12,100 46.00 0.38 12,076 70.00 0.58 12:29 440 898,605 10.851 میلیارد 2,042.28 12,146 12,178 12,000 12,178 1 10,000 12,050 1 2,453 12,099 12.146 هزار میلیارد 13.562 میلیون 4.518 میلیون 1,000,000 1.486 میلیون 3.032 میلیون 2.211 میلیون 1.824 میلیون 6.62 3.98 5.46 702,993 195,612 896,401 2,204
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 2,055 83.00 4.21 2,016 44.00 2.23 12:29 299 1.937 میلیون 3.941 میلیارد 6,477.7 1,972 2,010 2,010 2,063 3 5,000 2,036 1 15,576 2,055 13.804 هزار میلیارد 15.963 میلیون 11.646 میلیون 6 میلیون 1.851 میلیون 9.794 میلیون 2.609 میلیون 2.145 میلیون 6.58 1.44 5.41 1.854 میلیون 82,606 1.835 میلیون 102,300
خنصیر

مهندسی‌نصیرماشین‌

سهام بورس 9,528 885.00 10.24 8,643 0.00 0.00 12:28 308 1.806 میلیون 17.159 میلیارد 5,865.19 8,643 9,075 9,075 9,528 0 1.296 میلیون 9,528 166 - - 1.791 هزار میلیارد 2.122 میلیون 450,986 207,166 154,072 296,914 364,730 33,934 57.99 6.63 5.4 1.806 میلیون - 1.686 میلیون 120,000
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 5,770 86.00 1.47 5,816 40.00 0.68 12:29 317 1.946 میلیون 11.318 میلیارد 6,139.44 5,856 5,949 5,700 5,975 1 110,552 5,702 2 23,008 5,702 40.992 هزار میلیارد 45.291 میلیون 23.948 میلیون 7 میلیون 4.579 میلیون 19.369 میلیون 7.546 میلیون 7.385 میلیون 5.51 2.1 5.4 1.556 میلیون 390,148 748,945 1.197 میلیون
فرآور

فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌

سهام بورس 52,550 490.00 0.94 52,803 743.00 1.43 12:29 328 94,084 4.968 میلیارد 286.84 52,060 53,000 52,192 53,758 2 213 52,510 1 477 52,550 6.247 هزار میلیارد 6.9 میلیون 1.481 میلیون 120,000 563,300 917,816 1.183 میلیون 441,346 14.36 6.9 5.36 94,084 - 87,238 6,846
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 6,394 47.00 0.73 6,433 8.00 0.12 1398/08/28 151 491,093 3.151 میلیارد 3,252.27 6,441 6,420 6,361 6,486 1 1,000 6,386 1 800 6,400 192.99 هزار میلیارد 252.665 میلیون 128.746 میلیون 30 میلیون 59.675 میلیون 69.071 میلیون 37.068 میلیون 25.156 میلیون 7.67 2.79 5.21 261,093 230,000 308,303 182,790
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 9,080 13.00 0.14 9,088 5.00 0.05 12:29 489 1.371 میلیون 12.458 میلیارد 2,803.18 9,093 9,200 9,000 9,200 1 3,750 9,011 1 3,256 9,089 245.511 هزار میلیارد 498.556 میلیون 302.518 میلیون 27 میلیون 253.18 میلیون 49.338 میلیون 47.168 میلیون 15.586 میلیون 15.74 4.97 5.2 1.121 میلیون 250,000 1.297 میلیون 73,946