شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

پیش بینی درآمد

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,399 6.00 0.11 5,387 6.00 0.11 1398/08/20 2,653 19.608 میلیون 105.635 میلیارد 7,390.7 5,393 5,333 5,321 5,437 1 200 5,393 1 605 5,397 275.043 هزار میلیارد 342.845 میلیون 180.094 میلیون 20 میلیون 68.108 میلیون 111.986 میلیون 750.662 میلیون 74.811 میلیون 3.67 2.46 0.37 14.41 میلیون 5.198 میلیون 6.347 میلیون 13.26 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 17,750 302.00 1.73 17,672 224.00 1.28 1398/08/20 1,062 3.716 میلیون 65.66 میلیارد 3,498.6 17,448 17,300 17,170 17,900 1 2,863 17,700 5 10,302 17,750 240.782 هزار میلیارد 359.931 میلیون 186.514 میلیون 13.8 میلیون 116.057 میلیون 70.457 میلیون 599.926 میلیون 56.672 میلیون 4.3 3.46 0.41 2.066 میلیون 1.65 میلیون 2.527 میلیون 1.188 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,339 36.00 0.68 5,318 15.00 0.28 1398/08/20 1,905 9.853 میلیون 52.402 میلیارد 5,172.31 5,303 5,301 5,264 5,370 2 600 5,340 1 29,274 5,340 233.332 هزار میلیارد 300.196 میلیون 152.087 میلیون 44 میلیون 66.204 میلیون 85.883 میلیون 509.806 میلیون 53.463 میلیون 4.38 2.72 0.46 7.644 میلیون 2.209 میلیون 8.696 میلیون 1.158 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,498 0.00 0.00 4,499 1.00 0.02 1398/08/20 2,500 22.508 میلیون 101.266 میلیارد 9,003.11 4,498 4,500 4,480 4,551 2 41,200 4,489 1 35,350 4,498 584.74 هزار میلیارد 802.46 میلیون 513.395 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 159.155 میلیون 3.67 1.91 1.74 10.783 میلیون 11.725 میلیون 12.876 میلیون 9.632 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 448 2.00 0.45 446 0.00 0.00 1398/08/20 7,475 205.884 میلیون 91.766 میلیارد 27,079.69 446 445 440 453 9 616,590 447 9 319,271 448 99.871 هزار میلیارد 2.074 میلیارد 2.121 میلیارد 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 11.779 میلیون 15.23 0.65 0.41 169.908 میلیون 35.976 میلیون 200.884 میلیون 5 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 517 3.00 0.58 518 2.00 0.38 1398/08/20 4,518 130.971 میلیون 67.809 میلیارد 28,988.73 520 516 510 528 3 286,714 514 8 20,880 517 91.184 هزار میلیارد 2.679 میلیارد 2.729 میلیارد 175.354 میلیون 2.58 میلیارد 148.944 میلیون 239.218 میلیون -9,316,544 -6.4 0.61 0.38 78.655 میلیون 52.316 میلیون 118.971 میلیون 12 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 32,897 284.00 0.87 32,841 228.00 0.70 1398/08/20 279 406,460 13.348 میلیارد 1,456.85 32,613 32,616 32,400 33,162 1 145 32,870 1 827 32,898 126.676 هزار میلیارد 167.766 میلیون 65.936 میلیون 3.884 میلیون 40.204 میلیون 25.732 میلیون 223.593 میلیون 24.747 میلیون 5.15 4.96 0.57 250,696 155,764 262,689 143,771
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,134 38.00 1.81 2,112 16.00 0.76 1398/08/20 1,427 20.81 میلیون 43.944 میلیارد 14,583.3 2,096 2,100 2,090 2,134 9 1,000 2,134 1 339,494 2,134 105.638 هزار میلیارد 1.309 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 166.524 میلیون 23.972 میلیون 5.17 1.2 0.64 11.653 میلیون 9.157 میلیون 19.261 میلیون 1.549 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 34,704 206.00 0.60 34,590 92.00 0.27 1398/08/20 2,059 1.881 میلیون 65.076 میلیارد 913.72 34,498 34,249 34,153 35,299 1 37 34,704 1 571 34,705 103.494 هزار میلیارد 193.683 میلیون 126.782 میلیون 3 میلیون 89.913 میلیون 36.869 میلیون 165.435 میلیون 12.769 میلیون 8.14 2.81 0.63 883,585 997,770 1.602 میلیون 279,649
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,295 14.00 0.26 5,292 17.00 0.32 1398/08/20 1,648 19.992 میلیون 105.799 میلیارد 12,131.17 5,309 5,300 5,261 5,350 1 200 5,300 1 20,000 5,300 414.102 هزار میلیارد 520.403 میلیون 294.261 میلیون 78 میلیون 101.777 میلیون 192.484 میلیون 157.838 میلیون 85.915 میلیون 4.8 2.14 2.62 4.464 میلیون 15.528 میلیون 18.357 میلیون 1.636 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 8,834 1.00 0.01 8,847 14.00 0.16 1398/08/20 416 1.072 میلیون 9.485 میلیارد 2,577 8,833 8,777 8,702 8,900 1 2,879 8,834 1 1,000 8,838 168.257 هزار میلیارد 249.382 میلیون 137.097 میلیون 19.049 میلیون 80.858 میلیون 56.239 میلیون 146.989 میلیون 38.423 میلیون 4.39 3 1.15 524,909 547,121 720,095 351,935
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 2,690 105.00 4.06 2,631 46.00 1.78 1398/08/20 2,160 21.251 میلیون 55.92 میلیارد 9,838.56 2,585 2,612 2,561 2,694 1 368 2,694 1 10,900 2,694 61.42 هزار میلیارد 1.377 میلیارد 1.287 میلیارد 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 140.75 میلیون -14,447,778 -4.33 -3.98 0.44 20.425 میلیون 826,500 17.326 میلیون 3.925 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 54,770 223.00 0.41 54,588 41.00 0.08 1398/08/20 418 747,090 40.782 میلیارد 1,787.3 54,547 53,650 53,650 55,200 1 115 54,361 1 736 54,770 327.282 هزار میلیارد 375.251 میلیون 91.245 میلیون 6 میلیون 47.723 میلیون 43.522 میلیون 132.345 میلیون 59.984 میلیون 5.46 7.53 2.48 84,278 662,812 264,617 482,473
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 6,756 33.00 0.49 6,804 15.00 0.22 1398/08/20 925 3.948 میلیون 26.863 میلیارد 4,268.26 6,789 6,850 6,743 6,887 1 300 6,751 1 3,580 6,756 325.872 هزار میلیارد 415.449 میلیون 173.77 میلیون 36 میلیون 88.857 میلیون 84.913 میلیون 122.12 میلیون 52.523 میلیون 6.22 3.85 2.67 1.762 میلیون 2.186 میلیون 2.768 میلیون 1.181 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,799 0.00 0.00 6,779 20.00 0.29 1398/08/20 380 1.906 میلیون 12.919 میلیارد 5,015.41 6,799 6,750 6,690 6,879 2 500 6,731 1 8,000 6,800 622.109 هزار میلیارد 948.651 میلیون 555.193 میلیون 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 94.069 میلیون 93.731 میلیون 6.62 2.38 6.59 363,839 1.542 میلیون 1.117 میلیون 788,645
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,020 1.00 0.02 5,008 11.00 0.22 1398/08/20 1,428 8.381 میلیون 41.969 میلیارد 5,868.91 5,019 5,039 4,980 5,050 1 5,955 5,010 2 500 5,020 220.836 هزار میلیارد 259.211 میلیون 118.352 میلیون 33.5 میلیون 38.859 میلیون 79.492 میلیون 90.905 میلیون 43.91 میلیون 5.02 2.77 2.42 3.429 میلیون 4.952 میلیون 7.101 میلیون 1.28 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,133 7.00 0.33 2,165 39.00 1.83 1398/08/20 6,317 92.318 میلیون 199.881 میلیارد 15,064.99 2,126 2,101 2,101 2,215 1 14,000 2,130 2 18,475 2,130 83.481 هزار میلیارد 395.174 میلیون 249.133 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 -1.25 -1.39 0.96 81.29 میلیون 11.028 میلیون 84.833 میلیون 7.486 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 9,222 150.00 1.65 9,228 156.00 1.72 1398/08/20 377 1.345 میلیون 12.41 میلیارد 3,567.03 9,072 9,199 9,110 9,300 1 1,200 9,183 1 890 9,222 129.294 هزار میلیارد 158.001 میلیون 60.796 میلیون 14.252 میلیون 26.483 میلیون 34.313 میلیون 81.06 میلیون 27.48 میلیون 4.79 3.83 1.62 619,772 725,000 662,831 681,941
افق

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 61,599 641.00 1.03 61,854 386.00 0.62 1398/08/20 438 258,005 15.959 میلیارد 589.05 62,240 61,701 61,013 62,700 1 45 61,512 1 1,260 61,600 62.24 هزار میلیارد 78.615 میلیون 19.708 میلیون 1,000,000 16.761 میلیون 2.947 میلیون 68.157 میلیون 3.681 میلیون 16.81 20.99 0.91 163,005 95,000 217,505 40,500
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 7,835 51.00 0.66 7,790 6.00 0.08 1398/08/20 527 1.11 میلیون 8.649 میلیارد 2,106.74 7,784 7,889 7,772 7,889 1 220 7,842 1 1,000 7,842 62.77 هزار میلیارد 87.529 میلیون 42.847 میلیون 8.064 میلیون 24.71 میلیون 18.137 میلیون 63.143 میلیون 13.351 میلیون 4.71 3.46 0.99 911,388 198,866 1.102 میلیون 8,505
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,383 42.00 0.79 5,367 26.00 0.49 1398/08/20 2,510 20.89 میلیون 112.124 میلیارد 8,170.17 5,341 5,300 5,251 5,449 2 7,222 5,375 1 16,710 5,383 267.05 هزار میلیارد 54.198 میلیون 270.35 میلیون 1.43 270.35 میلیون 2.04 54.198 میلیون 270.35 میلیون 2.03 1.42 0.69 9.279 میلیون 11.611 میلیون 18.679 میلیون 2.211 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 3,799 15.00 0.39 3,824 10.00 0.26 1398/08/20 733 5.185 میلیون 19.827 میلیارد 7,073.11 3,814 3,790 3,777 3,897 2 1,000 3,796 1 88,756 3,800 228.84 هزار میلیارد 388.247 میلیون 234.975 میلیون 60 میلیون 158.807 میلیون 76.168 میلیون 50.596 میلیون 29.814 میلیون 7.7 3.01 4.53 2.515 میلیون 2.67 میلیون 3.365 میلیون 1.82 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 2,810 75.00 2.74 2,804 69.00 2.52 1398/08/20 6,458 55.007 میلیون 154.256 میلیارد 7,814.52 2,735 2,730 2,710 2,864 5 200 2,859 1 210,202 2,859 35.913 هزار میلیارد 516.336 میلیون 476.577 میلیون 13.131 میلیون 475.565 میلیون 1.013 میلیون 49.366 میلیون -9,328,840 -3.95 36.35 0.75 52.405 میلیون 2.602 میلیون 25.716 میلیون 29.291 میلیون
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 14,730 701.00 5.00 14,541 512.00 3.65 1398/08/20 483 2.111 میلیون 30.701 میلیارد 4,371.47 14,029 13,970 13,969 14,730 1 1.766 میلیون 14,730 69 120 14,961 37.177 هزار میلیارد 43.425 میلیون 10.203 میلیون 2.65 میلیون 4.892 میلیون 5.311 میلیون 48.95 میلیون 2.898 میلیون 13.3 7.25 0.79 1.926 میلیون 185,610 810,697 1.301 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 5,594 77.00 1.40 5,526 9.00 0.16 1398/08/20 1,231 13.307 میلیون 73.539 میلیارد 10,810.21 5,517 5,408 5,408 5,678 1 4,000 5,530 1 3,500 5,580 60.687 هزار میلیارد 112.407 میلیون 68.842 میلیون 11 میلیون 51.621 میلیون 17.221 میلیون 47.467 میلیون 9.749 میلیون 6.24 3.53 1.28 2 میلیون 11.307 میلیون 3.898 میلیون 9.409 میلیون
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 8,880 176.00 2.02 8,826 122.00 1.40 1398/08/20 753 4.278 میلیون 37.755 میلیارد 5,680.97 8,704 8,838 8,651 8,880 1 120 8,830 1 6,400 8,888 235.008 هزار میلیارد 491.482 میلیون 302.518 میلیون 27 میلیون 253.18 میلیون 49.338 میلیون 47.168 میلیون 15.586 میلیون 15.29 4.83 5.05 1.975 میلیون 2.303 میلیون 4.108 میلیون 170,000
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 8,871 35.00 0.40 8,836 0.00 0.00 1398/08/20 8 3,416 30.303 میلیون 30 8,836 8,871 8,871 8,871 1 279,581 8,871 61 4,000 8,979 53.016 هزار میلیارد 63.703 میلیون 23.881 میلیون 6 میلیون 10.477 میلیون 13.404 میلیون 43.719 میلیون 10.646 میلیون 5 3.97 1.22 - - - -
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 6,251 32.00 0.51 6,278 5.00 0.08 1398/08/20 381 3.353 میلیون 21.047 میلیارد 8,799.96 6,283 6,289 6,240 6,388 1 11,944 6,250 1 10,000 6,296 254.462 هزار میلیارد 275.299 میلیون 123.078 میلیون 40.5 میلیون 21.04 میلیون 102.038 میلیون 41.984 میلیون 40.945 میلیون 6.21 2.5 6.06 1.218 میلیون 2.135 میلیون 2.983 میلیون 370,000
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 6,890 254.00 3.56 6,806 338.00 4.73 1398/08/20 1,108 14.626 میلیون 99.549 میلیارد 13,200.26 7,144 7,219 6,787 7,219 1 2.448 میلیون 6,787 26 3,000 6,889 16.431 هزار میلیارد 77.298 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 21.21 3.72 0.37 9.088 میلیون 5.538 میلیون 14.471 میلیون 155,269
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 15,056 282.00 1.84 15,393 55.00 0.36 1398/08/20 156 259,932 4.022 میلیارد 1,666.23 15,338 15,000 14,954 15,900 1 1,660 15,058 1 45 15,290 139.473 هزار میلیارد 159.868 میلیون 35.638 میلیون 9 میلیون 21.331 میلیون 14.307 میلیون 40.595 میلیون 6.486 میلیون 21.36 9.68 3.41 70,572 189,360 199,932 60,000
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,016 6.00 0.20 3,055 33.00 1.09 1398/08/20 1,072 12.08 میلیون 36.906 میلیارد 11,268.22 3,022 3,050 3,000 3,095 2 10,000 3,016 1 70,150 3,016 246.293 هزار میلیارد 287.12 میلیون 147.813 میلیون 81.5 میلیون 38.138 میلیون 109.675 میلیون 38.207 میلیون 36.849 میلیون 6.76 2.27 6.52 3.994 میلیون 8.086 میلیون 6.235 میلیون 5.844 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 6,449 11.00 0.17 6,450 12.00 0.19 1398/08/20 108 1.091 میلیون 7.042 میلیارد 10,101.66 6,438 6,385 6,385 6,547 1 31,558 6,413 3 1,225 6,450 193.14 هزار میلیارد 253.175 میلیون 128.746 میلیون 30 میلیون 59.675 میلیون 69.071 میلیون 37.068 میلیون 25.156 میلیون 7.69 2.8 5.22 212,865 878,114 279,946 811,033
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 8,323 396.00 5.00 8,273 346.00 4.36 1398/08/20 6,622 66.663 میلیون 551.482 میلیارد 8,196.92 7,927 8,010 7,950 8,323 1 100,650 8,323 16 30,000 8,380 121.283 هزار میلیارد 479.955 میلیون 236.027 میلیون -1.01 118.529 میلیون -1.04 36.416 میلیون 118.529 میلیون -1.11 -1.08 0.6 54.072 میلیون 12.592 میلیون 42.733 میلیون 23.93 میلیون
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 6,657 80.00 1.22 6,702 125.00 1.90 1398/08/20 560 1.564 میلیون 10.484 میلیارد 2,793.15 6,577 6,361 6,361 6,900 2 3,000 6,657 1 60,273 6,660 34.186 هزار میلیارد 46.337 میلیون 23.44 میلیون 5.198 میلیون 11.501 میلیون 11.939 میلیون 33.462 میلیون 6.94 میلیون 5.02 2.92 1.04 1.064 میلیون 500,000 1.404 میلیون 160,100
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 21,800 288.00 1.34 21,806 294.00 1.37 1398/08/20 402 1.002 میلیون 21.842 میلیارد 2,491.61 21,512 21,307 21,307 21,985 1 400 21,798 1 3,873 21,800 55.931 هزار میلیارد 75.997 میلیون 26.478 میلیون 2.6 میلیون 19.301 میلیون 7.177 میلیون 33.031 میلیون 8.416 میلیون 6.74 7.9 1.72 170,887 830,742 624,328 377,301
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 9,548 170.00 1.81 9,532 154.00 1.64 1398/08/20 371 1.561 میلیون 14.885 میلیارد 4,208.88 9,378 9,500 9,401 9,846 2 2,135 9,548 1 7,000 9,549 47.828 هزار میلیارد 94.63 میلیون 57.505 میلیون 5.1 میلیون 46.017 میلیون 11.488 میلیون 32.592 میلیون 9.056 میلیون 5.37 4.24 1.49 334,205 1.227 میلیون 597,602 963,894
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,200 104.00 4.96 2,161 65.00 3.10 1398/08/20 569 9.511 میلیون 20.555 میلیارد 16,714.66 2,096 2,102 2,081 2,200 1 87,864 2,200 3 30,000 2,223 20.96 هزار میلیارد 227.438 میلیون 220.49 میلیون 10 میلیون 205.828 میلیون 14.662 میلیون 31.647 میلیون 1.362 میلیون 15.87 1.47 0.68 5.153 میلیون 4.358 میلیون 6.221 میلیون 3.29 میلیون
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 76,000 131.00 0.17 76,346 477.00 0.63 1398/08/20 290 165,006 12.598 میلیارد 568.99 75,869 76,880 75,500 77,000 1 1,000 75,665 1 7,944 76,000 72.076 هزار میلیارد 99.895 میلیون 41.913 میلیون 950,000 27.366 میلیون 14.546 میلیون 31.453 میلیون 20.653 میلیون 3.51 4.99 2.31 70,464 94,542 68,959 96,047
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 12,519 596.00 5.00 12,394 471.00 3.95 1398/08/20 17,105 8.843 میلیون 109.591 میلیارد 998.54 11,923 12,240 12,041 12,519 13 13.503 میلیون 12,519 771 3,566 12,519 28.618 هزار میلیارد 38.979 میلیون 15.542 میلیون 2.4 میلیون 9.233 میلیون 6.309 میلیون 31.391 میلیون 3.987 میلیون 7.46 4.71 0.95 8.843 میلیون - 8.656 میلیون 186,698
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 7,461 355.00 5.00 7,458 352.00 4.95 1398/08/20 800 6.132 میلیون 45.73 میلیارد 7,664.94 7,106 7,461 7,321 7,461 3 1.97 میلیون 7,461 64 9,145 7,600 21.318 هزار میلیارد 32.843 میلیون 17.391 میلیون 3 میلیون 10.469 میلیون 6.922 میلیون 30.778 میلیون 1.674 میلیون 13.36 3.23 0.73 6.022 میلیون 110,000 1.872 میلیون 4.259 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 5,220 24.00 0.46 5,215 29.00 0.55 1398/08/20 1,467 5.081 میلیون 26.5 میلیارد 3,463.71 5,244 5,150 5,150 5,379 1 18,433 5,220 3 50,000 5,220 7.866 هزار میلیارد 50.216 میلیون 44.493 میلیون 1.5 میلیون 42.394 میلیون 2.099 میلیون 28.178 میلیون 357,095 21.91 3.73 0.29 4.68 میلیون 401,000 5.081 میلیون -
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 3,045 3.00 0.10 3,033 9.00 0.30 1398/08/20 651 8.134 میلیون 24.671 میلیارد 12,493.88 3,042 3,020 3,005 3,088 1 1,000 3,025 1 30,000 3,040 219.024 هزار میلیارد 235.325 میلیون 132.175 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون 8.49 1.9 7.82 2.918 میلیون 5.216 میلیون 7.493 میلیون 640,053
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 19,937 27.00 0.14 19,892 18.00 0.09 1398/08/20 1,027 1.001 میلیون 19.91 میلیارد 974.61 19,910 20,000 19,800 20,000 1 250 19,937 1 5,584 19,937 119.46 هزار میلیارد 151.685 میلیون 56.506 میلیون 6 میلیون 32.333 میلیون 24.173 میلیون 27.636 میلیون 20.395 میلیون 5.85 4.95 4.32 615,548 385,375 656,879 344,044
وکار

بانک‌ کارآفرین‌

سهام بورس 3,166 1.00 0.03 3,167 0.00 0.00 1398/08/20 84 980,414 3.106 میلیارد 11,671.6 3,167 3,166 3,166 3,200 1 383,567 3,166 6 400 3,189 26.92 هزار میلیارد 191.298 میلیون 178.799 میلیون 8.5 میلیون 164.378 میلیون 14.421 میلیون 26.157 میلیون 2.511 میلیون 10.72 1.87 1.03 980,414 - 980,414 -
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 26,331 33.00 0.13 26,300 64.00 0.24 1398/08/20 1,401 681,241 17.917 میلیارد 486.25 26,364 26,179 26,179 26,350 1 792 26,331 2 832 26,343 52.6 هزار میلیارد 58.196 میلیون 14.1 میلیون 2 میلیون 5.596 میلیون 8.505 میلیون 25.875 میلیون 9.858 میلیون - - - 681,241 - 678,441 2,800
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 5,654 74.00 1.29 5,689 39.00 0.68 1398/08/20 352 1.018 میلیون 5.765 میلیارد 2,893.25 5,728 5,651 5,640 5,779 1 200 5,650 1 6,870 5,655 31.504 هزار میلیارد 44.965 میلیون 24.821 میلیون 5.5 میلیون 13.675 میلیون 11.146 میلیون 24.474 میلیون 5.596 میلیون 5.59 2.81 1.28 810,825 207,600 1.017 میلیون 1,763
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,898 8.00 0.28 2,860 30.00 1.04 1398/08/20 1,348 15.161 میلیون 43.358 میلیارد 11,247.34 2,890 2,868 2,801 2,920 1 105,700 2,851 3 1,281 2,898 11.56 هزار میلیارد 45.527 میلیون 39.667 میلیون 4 میلیون 34.087 میلیون 5.58 میلیون 24.099 میلیون 765,355 14.95 2.05 0.47 10.459 میلیون 4.702 میلیون 14.951 میلیون 210,000
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 3,832 9.00 0.24 3,828 5.00 0.13 1398/08/20 144 2.166 میلیون 8.296 میلیارد 15,043.88 3,823 3,839 3,790 3,890 1 7,000 3,833 1 15,000 3,844 103.221 هزار میلیارد 120.681 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.112 میلیون 4.91 1.97 4.87 337,139 1.829 میلیون 1.278 میلیون 888,420
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,380 12.00 0.27 4,372 20.00 0.46 1398/08/20 1,729 10.322 میلیون 45.129 میلیارد 5,969.79 4,392 4,400 4,301 4,497 1 3,980 4,365 1 1,500 4,366 176.998 هزار میلیارد 191.855 میلیون 70.311 میلیون 34.118 میلیون 15.663 میلیون 54.648 میلیون 20.48 میلیون 20.333 میلیون 8.67 3.22 8.6 4.246 میلیون 6.075 میلیون 8.258 میلیون 2.064 میلیون
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 15,201 288.00 1.86 14,938 551.00 3.56 1398/08/20 650 1.246 میلیون 18.61 میلیارد 1,916.61 15,489 15,489 14,715 15,490 2 1,739 15,200 3 9,932 15,300 30.978 هزار میلیارد 40.626 میلیون 15.23 میلیون 2 میلیون 10.75 میلیون 4.48 میلیون 19.839 میلیون 3.593 میلیون 8.31 6.67 1.51 1.099 میلیون 146,600 782,866 462,930
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 15,620 11.00 0.07 15,618 13.00 0.08 1398/08/20 161 350,643 5.473 میلیارد 2,177.91 15,631 15,250 15,250 15,840 1 530 15,599 1 350 15,629 131.3 هزار میلیارد 143.486 میلیون 32.35 میلیون 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون 10.94 6.54 6.91 188,398 162,245 350,643 -
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 16,496 188.00 1.13 16,686 2.00 0.01 1398/08/20 350 379,737 6.336 میلیارد 1,084.96 16,684 16,366 16,366 16,900 1 3,331 16,491 1 1,000 16,695 24.192 هزار میلیارد 30.225 میلیون 9.606 میلیون 1.45 میلیون 6.03 میلیون 3.576 میلیون 18.511 میلیون 2.292 میلیون 10.55 6.77 1.31 267,072 112,665 292,655 87,082
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 4,096 34.00 0.84 4,023 39.00 0.96 1398/08/20 872 5.302 میلیون 21.33 میلیارد 6,080.33 4,062 4,000 3,950 4,133 1 6,002 4,080 3 47,926 4,090 13.134 هزار میلیارد 170.822 میلیون 149.919 میلیون 3.233 میلیون 157.814 میلیون -7,894,750 18.277 میلیون -3,589,827 -3.62 -1.65 0.71 4.952 میلیون 349,827 5.202 میلیون 100,000
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 9,200 43.00 0.47 9,161 82.00 0.89 1398/08/20 481 1.894 میلیون 17.35 میلیارد 3,937.45 9,243 9,161 9,055 9,252 1 1,000 9,190 1 10,870 9,200 60.08 هزار میلیارد 76.165 میلیون 31.176 میلیون 6.5 میلیون 16.619 میلیون 14.557 میلیون 17.648 میلیون 9.989 میلیون 5.96 4.09 3.37 1.643 میلیون 251,291 1.264 میلیون 630,046
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 2,921 0.00 0.00 2,909 12.00 0.41 1398/08/20 209 2.035 میلیون 5.92 میلیارد 9,736.63 2,921 2,920 2,874 2,945 2 50,000 2,940 1 15,500 2,940 11.684 هزار میلیارد 45.88 میلیون 38.782 میلیون 3 میلیون 34.244 میلیون 4.538 میلیون 17.14 میلیون 861,795 13.5 2.56 0.68 1.035 میلیون 1,000,000 1.036 میلیون 999,418
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 13,747 256.00 1.83 13,908 95.00 0.68 1398/08/20 2,194 5.513 میلیون 76.679 میلیارد 2,512.88 14,003 14,000 13,745 14,002 1 100 13,742 1 499 13,750 64.82 هزار میلیارد 70.119 میلیون 22.546 میلیون 4.629 میلیون 5.739 میلیون 16.807 میلیون 16.916 میلیون 8.684 میلیون 7.41 3.83 3.81 3.513 میلیون 2 میلیون 5.063 میلیون 450,720
لبوتان

گروه‌صنعتی‌بوتان‌

سهام بورس 23,250 87.00 0.37 22,668 669.00 2.87 1398/08/20 559 443,457 10.052 میلیارد 793.3 23,337 24,025 22,171 24,025 1 73 22,818 1 1,000 23,300 16.37 هزار میلیارد 23.263 میلیون 9.217 میلیون 701,452 7.362 میلیون 1.855 میلیون 16.8 میلیون 642,234 24.76 8.57 0.95 393,457 50,000 426,457 17,000
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 75,900 452.00 0.59 75,941 411.00 0.54 1398/08/20 204 44,215 3.324 میلیارد 216.74 76,352 72,888 72,888 78,000 1 50 74,631 1 309 75,900 76.352 هزار میلیارد 86.359 میلیون 15.004 میلیون 1,000,000 10.418 میلیون 4.586 میلیون 16.719 میلیون 5.361 میلیون 14.16 16.56 4.54 23,385 20,830 42,215 2,000
تایرا

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 10,992 523.00 5.00 10,915 446.00 4.26 1398/08/20 508 1.906 میلیون 20.808 میلیارد 3,752.82 10,469 10,860 10,408 10,992 2 109,960 10,992 11 9,900 11,000 18.844 هزار میلیارد 25.365 میلیون 9.049 میلیون 1.8 میلیون 5.718 میلیون 3.33 میلیون 16.653 میلیون 2.352 میلیون 8.35 5.9 1.18 1.003 میلیون 902,968 1.071 میلیون 835,242
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 1,620 13.00 0.81 1,611 4.00 0.25 1398/08/20 1,812 29.311 میلیون 47.217 میلیارد 16,176.12 1,607 1,590 1,570 1,645 2 100,000 1,616 1 20,500 1,625 8.887 هزار میلیارد 24.715 میلیون 18.907 میلیون 5.53 میلیون 15.807 میلیون 3.1 میلیون 16.194 میلیون -684,915 -13.01 2.87 0.56 28.942 میلیون 368,960 28.811 میلیون 500,000
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 11,536 6.00 0.05 11,534 8.00 0.07 1398/08/20 309 223,813 2.576 میلیارد 724.31 11,542 11,777 11,400 11,824 1 684 11,493 1 1,000 11,600 34.626 هزار میلیارد 40.841 میلیون 11.562 میلیون 3 میلیون 6.239 میلیون 5.323 میلیون 15.456 میلیون 2.272 میلیون 15.23 6.5 2.25 149,526 74,287 221,613 2,200
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,444 7.00 0.49 1,450 13.00 0.90 1398/08/20 3,322 56.24 میلیون 81.546 میلیارد 16,929.69 1,437 1,431 1,425 1,485 1 4,829 1,444 1 100,000 1,445 32.649 هزار میلیارد 87.712 میلیون 42.068 میلیون 22.72 میلیون 54.768 میلیون -12,700,371 15.065 میلیون -23,770,716 -1.39 -2.59 2.19 45.484 میلیون 10.756 میلیون 52.685 میلیون 3.555 میلیون
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 4,162 68.00 1.66 4,124 30.00 0.73 1398/08/20 671 8.612 میلیون 35.515 میلیارد 12,835.23 4,094 4,130 4,021 4,162 2 3,000 4,160 1 13,500 4,160 66.528 هزار میلیارد 86.925 میلیون 57.122 میلیون 16.25 میلیون 19.91 میلیون 37.212 میلیون 14.385 میلیون 14.136 میلیون 4.74 1.8 4.66 1.307 میلیون 7.305 میلیون 8.342 میلیون 270,000
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 6,350 174.00 2.82 6,297 121.00 1.96 1398/08/20 400 5.799 میلیون 36.519 میلیارد 14,497.28 6,176 6,200 6,161 6,390 1 2,800 6,292 2 500 6,385 15.604 هزار میلیارد 24.386 میلیون 12.274 میلیون 2.527 میلیون 8.476 میلیون 3.798 میلیون 13.972 میلیون 635,556 25.03 4.2 1.14 3.633 میلیون 2.166 میلیون 2.616 میلیون 3.183 میلیون
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 18,690 161.00 0.85 18,878 27.00 0.14 1398/08/20 197 559,701 10.566 میلیارد 2,841.12 18,851 19,280 18,560 19,758 1 5,000 18,681 1 3,936 18,950 33.742 هزار میلیارد 35.771 میلیون 9.21 میلیون 1.79 میلیون 1.981 میلیون 7.229 میلیون 12.828 میلیون 7.986 میلیون 4.24 4.67 2.63 409,701 150,000 300,101 259,600
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 17,600 406.00 2.25 17,759 247.00 1.37 1398/08/20 3,502 8.086 میلیون 143.604 میلیارد 2,309.02 18,006 18,000 17,420 18,680 1 348 17,500 1 970 17,570 20.257 هزار میلیارد 25.145 میلیون 8.326 میلیون 1.125 میلیون 5.166 میلیون 3.159 میلیون 12.762 میلیون 2.135 میلیون 9.36 6.32 1.57 6.436 میلیون 1.65 میلیون 8.086 میلیون -
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 8,879 87.00 0.97 8,935 31.00 0.35 1398/08/20 367 1.506 میلیون 13.458 میلیارد 4,104.32 8,966 9,049 8,850 9,399 1 1,000 8,881 1 3,568 8,971 31.643 هزار میلیارد 37.409 میلیون 17.273 میلیون 3.529 میلیون 5.876 میلیون 11.397 میلیون 11.728 میلیون 6.144 میلیون 5.13 2.77 2.69 1.14 میلیون 366,174 818,639 687,648
غمارگ

مارگارین‌

سهام بورس 8,881 422.00 4.99 8,881 422.00 4.99 1398/08/20 66 344,134 3.056 میلیارد 5,214.15 8,459 8,881 8,881 8,881 1 1.048 میلیون 8,881 127 6,000 9,000 6.982 هزار میلیارد 13.506 میلیون 7.238 میلیون 840,000 6.046 میلیون 1.192 میلیون 11.647 میلیون 406,321 18.36 6.26 0.64 344,134 - 55,879 288,255
شپاکسا

پاکسان‌

سهام بورس 12,180 106.00 0.86 12,150 136.00 1.11 1398/08/20 530 1.38 میلیون 16.771 میلیارد 2,604.39 12,286 12,201 12,030 12,299 2 300 12,176 1 4,996 12,280 13.269 هزار میلیارد 17.232 میلیون 7.29 میلیون 1.08 میلیون 4.11 میلیون 3.18 میلیون 9.392 میلیون 2.286 میلیون 5.74 4.13 1.4 1.38 میلیون - 1.33 میلیون 50,491
فجر

فولاد امیرکبیرکاشان

سهام بورس 13,270 168.00 1.25 13,393 45.00 0.33 1398/08/20 58 71,313 943.011 میلیون 1,229.53 13,438 13,200 13,200 13,338 1 88 13,201 1 3,050 13,270 11.53 هزار میلیارد 15.637 میلیون 7.22 میلیون 858,000 4.146 میلیون 3.074 میلیون 9.382 میلیون 2.182 میلیون 5.27 3.74 1.22 51,313 20,000 61,238 10,075
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 5,433 91.00 1.70 5,373 31.00 0.58 1398/08/20 913 4.214 میلیون 22.642 میلیارد 4,615.4 5,342 5,351 5,156 5,500 1 2,169 5,432 2 1,500 5,432 15.225 هزار میلیارد 38.896 میلیون 27.96 میلیون 2.85 میلیون 23.583 میلیون 4.377 میلیون 9.319 میلیون 867,601 17.65 3.5 1.64 3.055 میلیون 1.159 میلیون 3.889 میلیون 324,631
فسپا

گروه‌صنعتی‌سپاهان‌

سهام بورس 11,296 213.00 1.92 11,048 35.00 0.32 1398/08/20 242 324,336 3.583 میلیارد 1,340.23 11,083 11,488 10,767 11,488 1 178 11,012 2 348 11,296 7.204 هزار میلیارد 10.664 میلیون 5.138 میلیون 650,000 3.483 میلیون 1.655 میلیون 9.245 میلیون 1.058 میلیون 6.79 4.34 0.78 324,336 - 324,336 -
غپاک

لبنیات‌ پاک‌

سهام بورس 3,867 184.00 5.00 3,835 152.00 4.13 1398/08/20 854 6.011 میلیون 23.052 میلیارد 7,038.88 3,683 3,788 3,686 3,867 1 239,785 3,867 18 500 3,893 5.103 هزار میلیارد 9.986 میلیون 6.124 میلیون 1.385 میلیون 4.673 میلیون 1.452 میلیون 8.722 میلیون -112,730 -47.13 3.66 0.61 6.011 میلیون - 6.011 میلیون -
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 3,878 65.00 1.70 3,873 60.00 1.57 1398/08/20 585 2.747 میلیون 10.639 میلیارد 4,695.92 3,813 3,735 3,735 3,950 2 2,500 3,855 1 21,889 3,878 13.892 هزار میلیارد 22.458 میلیون 13.724 میلیون 3.643 میلیون 8.348 میلیون 5.376 میلیون 8.385 میلیون 1.638 میلیون 8.62 2.62 1.68 2.746 میلیون 1,000 2.466 میلیون 280,640
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 33,200 57.00 0.17 32,778 479.00 1.44 1398/08/20 1,381 1.184 میلیون 38.818 میلیارد 857.54 33,257 32,900 32,495 33,650 1 36 33,185 1 1,723 33,200 67.046 هزار میلیارد 72.706 میلیون 11.236 میلیون 1.68 میلیون 6.625 میلیون 4.611 میلیون 8.065 میلیون 1.72 میلیون 38.42 14.33 8.19 1.168 میلیون 16,677 856,141 328,118
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 5,223 274.00 4.98 5,223 274.00 4.98 1398/08/20 574 2.698 میلیون 14.094 میلیارد 4,701.04 5,497 5,223 5,223 5,223 490 1,597 4,180 1 13.764 میلیون 5,223 28.644 هزار میلیارد 48.62 میلیون 33.576 میلیون 5.211 میلیون 21.404 میلیون 12.172 میلیون 7.664 میلیون 1.896 میلیون 14.36 2.25 3.55 2.648 میلیون 50,000 2.698 میلیون -
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 5,930 27.00 0.45 6,011 54.00 0.91 1398/08/20 264 1.068 میلیون 6.454 میلیارد 4,046.68 5,957 5,750 5,750 6,199 1 251 5,925 1 25,000 6,057 41.699 هزار میلیارد 46.656 میلیون 23.948 میلیون 7 میلیون 4.579 میلیون 19.369 میلیون 7.546 میلیون 7.385 میلیون 5.7 2.17 5.58 315,806 752,517 1.068 میلیون -
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 2,055 16.00 0.78 2,048 9.00 0.44 1398/08/20 1,661 29.15 میلیون 59.715 میلیارد 17,549.93 2,039 2,001 2,001 2,089 1 1,200 2,045 1 20,739 2,055 18.433 هزار میلیارد 34.987 میلیون 29.146 میلیون 9.04 میلیون 16.473 میلیون 12.673 میلیون 7.315 میلیون 1.742 میلیون 10.63 1.46 2.53 14.561 میلیون 14.589 میلیون 19.141 میلیون 10.01 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 2,910 20.00 0.68 2,905 25.00 0.85 1398/08/20 1,711 8.631 میلیون 25.076 میلیارد 5,044.32 2,930 2,921 2,880 2,950 2 25,634 2,889 3 16,877 2,910 58.6 هزار میلیارد 71.874 میلیون 41.662 میلیون 20 میلیون 13.774 میلیون 27.889 میلیون 7.146 میلیون 6.141 میلیون 9.47 2.08 8.14 7.076 میلیون 1.555 میلیون 8.617 میلیون 13,874
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 19,962 148.00 0.74 19,998 112.00 0.56 1398/08/20 482 2.6 میلیون 51.988 میلیارد 5,393.57 20,110 20,243 19,900 20,519 1 1,283 19,962 2 4,903 20,000 58.319 هزار میلیارد 72.411 میلیون 20.941 میلیون 2.9 میلیون 14.417 میلیون 6.524 میلیون 7.049 میلیون 6.833 میلیون 8.49 8.89 8.23 1.283 میلیون 1.316 میلیون 2.54 میلیون 59,735
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 12,728 225.00 1.74 12,785 168.00 1.30 1398/08/20 752 1.497 میلیون 19.145 میلیارد 1,991.21 12,953 12,960 12,630 12,978 3 100 12,720 1 15,160 12,730 25.906 هزار میلیارد 29.922 میلیون 13.053 میلیون 2 میلیون 4.352 میلیون 8.701 میلیون 6.695 میلیون 4.433 میلیون 5.77 2.94 3.82 1.159 میلیون 338,000 1.333 میلیون 164,814
دارو

کارخانجات‌داروپخش‌

سهام بورس 22,810 773.00 3.51 22,533 496.00 2.25 1398/08/20 584 519,078 11.696 میلیارد 888.83 22,037 22,000 21,600 22,981 1 794 22,789 1 74 22,821 16.528 هزار میلیارد 22.573 میلیون 7.651 میلیون 625,000 5.673 میلیون 1.978 میلیون 6.503 میلیون 1.818 میلیون 9.31 8.54 2.6 490,371 28,707 474,252 44,826
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 5,558 14.00 0.25 5,573 29.00 0.52 1398/08/20 874 3.415 میلیون 19.034 میلیارد 3,907.71 5,544 5,544 5,544 5,635 1 8,000 5,556 2 3,000 5,560 90.883 هزار میلیارد 239.821 میلیون 171.868 میلیون 16.393 میلیون 148.463 میلیون 23.405 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون 21.69 3.9 14.16 3.115 میلیون 300,000 2.711 میلیون 703,996
غبهنوش

بهنوش‌ ایران‌

سهام بورس 23,747 489.00 2.02 23,594 642.00 2.65 1398/08/20 615 568,507 13.413 میلیارد 924.4 24,236 23,025 23,025 25,000 1 2,249 23,401 1 6,958 23,747 8.725 هزار میلیارد 12.961 میلیون 5.013 میلیون 360,000 4.467 میلیون 545,185 6.31 میلیون 171,710 49.47 15.58 1.35 568,507 - 568,507 -
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 11,810 562.00 5.00 11,641 393.00 3.49 1398/08/20 927 1.612 میلیون 18.765 میلیارد 1,738.88 11,248 10,850 10,850 11,810 1 114,902 11,810 44 1,600 12,200 20.921 هزار میلیارد 28.403 میلیون 10.482 میلیون 1.86 میلیون 6.751 میلیون 3.731 میلیون 6.306 میلیون 1.801 میلیون 12.02 5.8 3.43 1.599 میلیون 12,758 1.376 میلیون 235,604
غشصفا

شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

سهام بورس 33,385 1,589.00 5.00 33,293 1,497.00 4.71 1398/08/20 169 173,435 5.774 میلیارد 1,026.24 31,796 32,999 32,000 33,385 2 716 33,385 5 793 33,393 7.202 هزار میلیارد 9.166 میلیون 2.105 میلیون 226,509 1.624 میلیون 480,149 6.271 میلیون 375,888 20.06 15.71 1.2 124,566 48,869 173,435 -
بموتو

موتوژن‌

سهام بورس 17,300 190.00 1.09 17,345 145.00 0.83 1398/08/20 403 352,381 6.112 میلیارد 874.39 17,490 17,260 17,200 17,647 1 4,300 17,300 2 8,489 17,322 11.9 هزار میلیارد - - 680,400 - 2.386 میلیون 6.221 میلیون 1.828 میلیون 6.46 4.95 1.9 352,381 - 352,381 -
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 7,610 27.00 0.35 7,637 0.00 0.00 1398/08/20 1,986 7.312 میلیون 55.842 میلیارد 3,682.02 7,637 7,720 7,555 7,774 1 1,550 7,610 2 919 7,610 28.639 هزار میلیارد 48.381 میلیون 26.144 میلیون 3.75 میلیون 19.742 میلیون 6.401 میلیون 6.072 میلیون 1.826 میلیون 15.69 4.47 4.72 7.038 میلیون 274,000 7.312 میلیون -
دلر

داروسازی‌ اکسیر

سهام بورس 35,250 1,678.00 5.00 35,109 1,537.00 4.58 1398/08/20 453 982,935 34.51 میلیارد 2,169.83 33,572 34,000 32,500 35,250 2 53,409 35,250 3 142 36,721 15.107 هزار میلیارد 19.661 میلیون 5.815 میلیون 450,000 3.862 میلیون 1.953 میلیون 6.01 میلیون 1.973 میلیون 8.01 8.09 2.63 964,010 18,925 752,935 230,000
خپویش

سازه‌ پویش‌

سهام بورس 50,976 2,427.00 5.00 50,710 2,161.00 4.45 1398/08/20 108 68,140 3.455 میلیارد 630.93 48,549 49,957 49,000 50,976 1 3,163 50,976 5 140 52,126 4.855 هزار میلیارد 6.713 میلیون 2.437 میلیون 100,000 1.642 میلیون 795,536 5.907 میلیون 473,038 10.72 6.37 0.86 68,140 - 37,027 31,113
ما

بیمه ما

سهام بورس 4,342 30.00 0.70 4,338 26.00 0.60 1398/08/20 127 728,009 3.158 میلیارد 5,732.35 4,312 4,312 4,260 4,400 1 500 4,306 1 89,000 4,342 6.468 هزار میلیارد 25.269 میلیون 21.344 میلیون 1.5 میلیون 18.762 میلیون 2.583 میلیون 5.852 میلیون 970,323 6.71 2.52 1.12 624,227 103,782 666,435 61,574
خمحرکه

نیرو محرکه‌

سهام بورس 7,477 356.00 5.00 7,477 356.00 5.00 1398/08/20 209 3.893 میلیون 29.108 میلیارد 18,626.95 7,121 7,477 7,477 7,477 1 2.118 میلیون 7,477 139 1,345 7,500 7.268 هزار میلیارد 10.259 میلیون 3.886 میلیون 1.021 میلیون 2.628 میلیون 1.258 میلیون 5.782 میلیون 151,715 50.3 6.07 1.32 1.993 میلیون 1.9 میلیون 1.893 میلیون 2 میلیون
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 3,374 7.00 0.21 3,367 0.00 0.00 1398/08/20 376 2.423 میلیون 8.182 میلیارد 6,445 3,367 3,350 3,345 3,387 1 2,500 3,369 1 38,525 3,374 30.303 هزار میلیارد 77.818 میلیون 60.17 میلیون 9 میلیون 47.452 میلیون 12.718 میلیون 5.481 میلیون 7.01 میلیون 4.33 2.39 5.54 1.066 میلیون 1.357 میلیون 1.536 میلیون 887,162
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 10,995 249.00 2.32 10,921 175.00 1.63 1398/08/20 1,071 1.547 میلیون 16.892 میلیارد 1,444.23 10,746 10,945 10,781 11,077 1 700 10,930 1 8,488 10,999 13.97 هزار میلیارد 16.462 میلیون 5.244 میلیون 1.3 میلیون 2.264 میلیون 2.979 میلیون 5.458 میلیون 407,957 34.8 4.77 2.6 1.517 میلیون 30,000 1.543 میلیون 4,000
خمهر

مهرکام‌پارس‌

سهام بورس 1,992 20.00 1.01 1,990 18.00 0.91 1398/08/20 1,088 11.858 میلیون 23.592 میلیارد 10,898.97 1,972 2,018 1,945 2,018 1 13,959 1,951 1 41,845 1,998 3.671 هزار میلیارد - - 1.862 میلیون - 938,925 5.412 میلیون -480,454 -7.71 3.95 0.68 11.858 میلیون - 11.858 میلیون -
شگل

گلتاش‌

سهام بورس 15,001 182.00 1.20 14,887 296.00 1.95 1398/08/20 1,430 2.183 میلیون 32.498 میلیارد 1,526.57 15,183 15,000 14,620 15,130 1 132 15,001 1 500 15,064 15.183 هزار میلیارد 16.302 میلیون 3.849 میلیون 1,000,000 1.415 میلیون 2.434 میلیون 5.165 میلیون 1.697 میلیون 8.77 6.12 2.88 1.849 میلیون 333,806 2.183 میلیون -
دفارا

داروسازی‌ فارابی‌

سهام بورس 29,300 781.00 2.74 29,059 540.00 1.89 1398/08/20 766 744,874 21.646 میلیارد 972.42 28,519 27,910 27,910 29,349 1 203 29,290 1 2,000 29,300 17.111 هزار میلیارد 21.01 میلیون 6.525 میلیون 400,000 3.575 میلیون 2.951 میلیون 5.151 میلیون 2.963 میلیون 5.88 5.91 3.39 673,021 71,853 744,874 -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 68,383 3,256.00 5.00 67,774 2,647.00 4.06 1398/08/20 111 22,973 1.557 میلیارد 206.96 65,127 66,000 64,691 68,383 1 466 68,383 2 300 71,720 3.528 هزار میلیارد 3.847 میلیون 646,706 54,173 175,477 471,229 4.625 میلیون 114,628 32.03 7.79 0.79 22,973 - 22,973 -
پتایر

ایران‌ تایر

سهام بورس 15,950 331.00 2.03 15,962 319.00 1.96 1398/08/20 378 676,760 10.802 میلیارد 1,790.37 16,281 16,300 15,773 16,300 1 142 15,950 2 2,819 16,130 4.664 هزار میلیارد 6.54 میلیون 2.611 میلیون 286,469 1.967 میلیون 644,304 4.576 میلیون 611,133 7.48 7.1 1 576,636 100,124 655,110 21,650
غپینو

پارس‌ مینو

سهام بورس 12,071 574.00 4.99 11,854 357.00 3.11 1398/08/20 69 313,753 3.787 میلیارد 4,547.14 11,497 12,071 12,071 12,071 1 2.67 میلیون 12,071 262 10,000 12,555 14.486 هزار میلیارد 16.276 میلیون 3.723 میلیون 1.26 میلیون 1.34 میلیون 2.382 میلیون 4.473 میلیون 837,060 17.84 6.27 3.34 313,753 - 142,313 171,440