شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حقوق صاحبان سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,498 0.00 0.00 4,499 1.00 0.02 1398/08/20 2,500 22.508 میلیون 101.266 میلیارد 9,003.11 4,498 4,500 4,480 4,551 2 41,200 4,489 1 35,350 4,498 584.74 هزار میلیارد 802.46 میلیون 513.395 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 159.155 میلیون 3.67 1.91 1.74 10.783 میلیون 11.725 میلیون 12.876 میلیون 9.632 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,799 0.00 0.00 6,779 20.00 0.29 1398/08/20 380 1.906 میلیون 12.919 میلیارد 5,015.41 6,799 6,750 6,690 6,879 2 500 6,731 1 8,000 6,800 622.109 هزار میلیارد 948.651 میلیون 555.193 میلیون 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 94.069 میلیون 93.731 میلیون 6.62 2.38 6.59 363,839 1.542 میلیون 1.117 میلیون 788,645
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,295 14.00 0.26 5,292 17.00 0.32 1398/08/20 1,648 19.992 میلیون 105.799 میلیارد 12,131.17 5,309 5,300 5,261 5,350 1 200 5,300 1 20,000 5,300 414.102 هزار میلیارد 520.403 میلیون 294.261 میلیون 78 میلیون 101.777 میلیون 192.484 میلیون 157.838 میلیون 85.915 میلیون 4.8 2.14 2.62 4.464 میلیون 15.528 میلیون 18.357 میلیون 1.636 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 448 2.00 0.45 446 0.00 0.00 1398/08/20 7,475 205.884 میلیون 91.766 میلیارد 27,079.69 446 445 440 453 9 616,590 447 9 319,271 448 99.871 هزار میلیارد 2.074 میلیارد 2.121 میلیارد 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 11.779 میلیون 15.23 0.65 0.41 169.908 میلیون 35.976 میلیون 200.884 میلیون 5 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 517 3.00 0.58 518 2.00 0.38 1398/08/20 4,518 130.971 میلیون 67.809 میلیارد 28,988.73 520 516 510 528 3 286,714 514 8 20,880 517 91.184 هزار میلیارد 2.679 میلیارد 2.729 میلیارد 175.354 میلیون 2.58 میلیارد 148.944 میلیون 239.218 میلیون -9,316,544 -6.4 0.61 0.38 78.655 میلیون 52.316 میلیون 118.971 میلیون 12 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 3,045 3.00 0.10 3,033 9.00 0.30 1398/08/20 651 8.134 میلیون 24.671 میلیارد 12,493.88 3,042 3,020 3,005 3,088 1 1,000 3,025 1 30,000 3,040 219.024 هزار میلیارد 235.325 میلیون 132.175 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون 8.49 1.9 7.82 2.918 میلیون 5.216 میلیون 7.493 میلیون 640,053
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,399 6.00 0.11 5,387 6.00 0.11 1398/08/20 2,653 19.608 میلیون 105.635 میلیارد 7,390.7 5,393 5,333 5,321 5,437 1 200 5,393 1 605 5,397 275.043 هزار میلیارد 342.845 میلیون 180.094 میلیون 20 میلیون 68.108 میلیون 111.986 میلیون 750.662 میلیون 74.811 میلیون 3.67 2.46 0.37 14.41 میلیون 5.198 میلیون 6.347 میلیون 13.26 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,016 6.00 0.20 3,055 33.00 1.09 1398/08/20 1,072 12.08 میلیون 36.906 میلیارد 11,268.22 3,022 3,050 3,000 3,095 2 10,000 3,016 1 70,150 3,016 246.293 هزار میلیارد 287.12 میلیون 147.813 میلیون 81.5 میلیون 38.138 میلیون 109.675 میلیون 38.207 میلیون 36.849 میلیون 6.76 2.27 6.52 3.994 میلیون 8.086 میلیون 6.235 میلیون 5.844 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 6,251 32.00 0.51 6,278 5.00 0.08 1398/08/20 381 3.353 میلیون 21.047 میلیارد 8,799.96 6,283 6,289 6,240 6,388 1 11,944 6,250 1 10,000 6,296 254.462 هزار میلیارد 275.299 میلیون 123.078 میلیون 40.5 میلیون 21.04 میلیون 102.038 میلیون 41.984 میلیون 40.945 میلیون 6.21 2.5 6.06 1.218 میلیون 2.135 میلیون 2.983 میلیون 370,000
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,134 38.00 1.81 2,112 16.00 0.76 1398/08/20 1,427 20.81 میلیون 43.944 میلیارد 14,583.3 2,096 2,100 2,090 2,134 9 1,000 2,134 1 339,494 2,134 105.638 هزار میلیارد 1.309 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 166.524 میلیون 23.972 میلیون 5.17 1.2 0.64 11.653 میلیون 9.157 میلیون 19.261 میلیون 1.549 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,339 36.00 0.68 5,318 15.00 0.28 1398/08/20 1,905 9.853 میلیون 52.402 میلیارد 5,172.31 5,303 5,301 5,264 5,370 2 600 5,340 1 29,274 5,340 233.332 هزار میلیارد 300.196 میلیون 152.087 میلیون 44 میلیون 66.204 میلیون 85.883 میلیون 509.806 میلیون 53.463 میلیون 4.38 2.72 0.46 7.644 میلیون 2.209 میلیون 8.696 میلیون 1.158 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 6,756 33.00 0.49 6,804 15.00 0.22 1398/08/20 925 3.948 میلیون 26.863 میلیارد 4,268.26 6,789 6,850 6,743 6,887 1 300 6,751 1 3,580 6,756 325.872 هزار میلیارد 415.449 میلیون 173.77 میلیون 36 میلیون 88.857 میلیون 84.913 میلیون 122.12 میلیون 52.523 میلیون 6.22 3.85 2.67 1.762 میلیون 2.186 میلیون 2.768 میلیون 1.181 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,020 1.00 0.02 5,008 11.00 0.22 1398/08/20 1,428 8.381 میلیون 41.969 میلیارد 5,868.91 5,019 5,039 4,980 5,050 1 5,955 5,010 2 500 5,020 220.836 هزار میلیارد 259.211 میلیون 118.352 میلیون 33.5 میلیون 38.859 میلیون 79.492 میلیون 90.905 میلیون 43.91 میلیون 5.02 2.77 2.42 3.429 میلیون 4.952 میلیون 7.101 میلیون 1.28 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 3,799 15.00 0.39 3,824 10.00 0.26 1398/08/20 733 5.185 میلیون 19.827 میلیارد 7,073.11 3,814 3,790 3,777 3,897 2 1,000 3,796 1 88,756 3,800 228.84 هزار میلیارد 388.247 میلیون 234.975 میلیون 60 میلیون 158.807 میلیون 76.168 میلیون 50.596 میلیون 29.814 میلیون 7.7 3.01 4.53 2.515 میلیون 2.67 میلیون 3.365 میلیون 1.82 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 17,750 302.00 1.73 17,672 224.00 1.28 1398/08/20 1,062 3.716 میلیون 65.66 میلیارد 3,498.6 17,448 17,300 17,170 17,900 1 2,863 17,700 5 10,302 17,750 240.782 هزار میلیارد 359.931 میلیون 186.514 میلیون 13.8 میلیون 116.057 میلیون 70.457 میلیون 599.926 میلیون 56.672 میلیون 4.3 3.46 0.41 2.066 میلیون 1.65 میلیون 2.527 میلیون 1.188 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 6,449 11.00 0.17 6,450 12.00 0.19 1398/08/20 108 1.091 میلیون 7.042 میلیارد 10,101.66 6,438 6,385 6,385 6,547 1 31,558 6,413 3 1,225 6,450 193.14 هزار میلیارد 253.175 میلیون 128.746 میلیون 30 میلیون 59.675 میلیون 69.071 میلیون 37.068 میلیون 25.156 میلیون 7.69 2.8 5.22 212,865 878,114 279,946 811,033
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 8,834 1.00 0.01 8,847 14.00 0.16 1398/08/20 416 1.072 میلیون 9.485 میلیارد 2,577 8,833 8,777 8,702 8,900 1 2,879 8,834 1 1,000 8,838 168.257 هزار میلیارد 249.382 میلیون 137.097 میلیون 19.049 میلیون 80.858 میلیون 56.239 میلیون 146.989 میلیون 38.423 میلیون 4.39 3 1.15 524,909 547,121 720,095 351,935
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,380 12.00 0.27 4,372 20.00 0.46 1398/08/20 1,729 10.322 میلیون 45.129 میلیارد 5,969.79 4,392 4,400 4,301 4,497 1 3,980 4,365 1 1,500 4,366 176.998 هزار میلیارد 191.855 میلیون 70.311 میلیون 34.118 میلیون 15.663 میلیون 54.648 میلیون 20.48 میلیون 20.333 میلیون 8.67 3.22 8.6 4.246 میلیون 6.075 میلیون 8.258 میلیون 2.064 میلیون
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 3,832 9.00 0.24 3,828 5.00 0.13 1398/08/20 144 2.166 میلیون 8.296 میلیارد 15,043.88 3,823 3,839 3,790 3,890 1 7,000 3,833 1 15,000 3,844 103.221 هزار میلیارد 120.681 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.112 میلیون 4.91 1.97 4.87 337,139 1.829 میلیون 1.278 میلیون 888,420
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 8,880 176.00 2.02 8,826 122.00 1.40 1398/08/20 753 4.278 میلیون 37.755 میلیارد 5,680.97 8,704 8,838 8,651 8,880 1 120 8,830 1 6,400 8,888 235.008 هزار میلیارد 491.482 میلیون 302.518 میلیون 27 میلیون 253.18 میلیون 49.338 میلیون 47.168 میلیون 15.586 میلیون 15.29 4.83 5.05 1.975 میلیون 2.303 میلیون 4.108 میلیون 170,000
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 54,770 223.00 0.41 54,588 41.00 0.08 1398/08/20 418 747,090 40.782 میلیارد 1,787.3 54,547 53,650 53,650 55,200 1 115 54,361 1 736 54,770 327.282 هزار میلیارد 375.251 میلیون 91.245 میلیون 6 میلیون 47.723 میلیون 43.522 میلیون 132.345 میلیون 59.984 میلیون 5.46 7.53 2.48 84,278 662,812 264,617 482,473
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 4,162 68.00 1.66 4,124 30.00 0.73 1398/08/20 671 8.612 میلیون 35.515 میلیارد 12,835.23 4,094 4,130 4,021 4,162 2 3,000 4,160 1 13,500 4,160 66.528 هزار میلیارد 86.925 میلیون 57.122 میلیون 16.25 میلیون 19.91 میلیون 37.212 میلیون 14.385 میلیون 14.136 میلیون 4.74 1.8 4.66 1.307 میلیون 7.305 میلیون 8.342 میلیون 270,000
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 34,704 206.00 0.60 34,590 92.00 0.27 1398/08/20 2,059 1.881 میلیون 65.076 میلیارد 913.72 34,498 34,249 34,153 35,299 1 37 34,704 1 571 34,705 103.494 هزار میلیارد 193.683 میلیون 126.782 میلیون 3 میلیون 89.913 میلیون 36.869 میلیون 165.435 میلیون 12.769 میلیون 8.14 2.81 0.63 883,585 997,770 1.602 میلیون 279,649
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 9,222 150.00 1.65 9,228 156.00 1.72 1398/08/20 377 1.345 میلیون 12.41 میلیارد 3,567.03 9,072 9,199 9,110 9,300 1 1,200 9,183 1 890 9,222 129.294 هزار میلیارد 158.001 میلیون 60.796 میلیون 14.252 میلیون 26.483 میلیون 34.313 میلیون 81.06 میلیون 27.48 میلیون 4.79 3.83 1.62 619,772 725,000 662,831 681,941
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 2,910 20.00 0.68 2,905 25.00 0.85 1398/08/20 1,711 8.631 میلیون 25.076 میلیارد 5,044.32 2,930 2,921 2,880 2,950 2 25,634 2,889 3 16,877 2,910 58.6 هزار میلیارد 71.874 میلیون 41.662 میلیون 20 میلیون 13.774 میلیون 27.889 میلیون 7.146 میلیون 6.141 میلیون 9.47 2.08 8.14 7.076 میلیون 1.555 میلیون 8.617 میلیون 13,874
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 32,897 284.00 0.87 32,841 228.00 0.70 1398/08/20 279 406,460 13.348 میلیارد 1,456.85 32,613 32,616 32,400 33,162 1 145 32,870 1 827 32,898 126.676 هزار میلیارد 167.766 میلیون 65.936 میلیون 3.884 میلیون 40.204 میلیون 25.732 میلیون 223.593 میلیون 24.747 میلیون 5.15 4.96 0.57 250,696 155,764 262,689 143,771
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 19,937 27.00 0.14 19,892 18.00 0.09 1398/08/20 1,027 1.001 میلیون 19.91 میلیارد 974.61 19,910 20,000 19,800 20,000 1 250 19,937 1 5,584 19,937 119.46 هزار میلیارد 151.685 میلیون 56.506 میلیون 6 میلیون 32.333 میلیون 24.173 میلیون 27.636 میلیون 20.395 میلیون 5.85 4.95 4.32 615,548 385,375 656,879 344,044
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 5,558 14.00 0.25 5,573 29.00 0.52 1398/08/20 874 3.415 میلیون 19.034 میلیارد 3,907.71 5,544 5,544 5,544 5,635 1 8,000 5,556 2 3,000 5,560 90.883 هزار میلیارد 239.821 میلیون 171.868 میلیون 16.393 میلیون 148.463 میلیون 23.405 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون 21.69 3.9 14.16 3.115 میلیون 300,000 2.711 میلیون 703,996
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 15,620 11.00 0.07 15,618 13.00 0.08 1398/08/20 161 350,643 5.473 میلیارد 2,177.91 15,631 15,250 15,250 15,840 1 530 15,599 1 350 15,629 131.3 هزار میلیارد 143.486 میلیون 32.35 میلیون 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون 10.94 6.54 6.91 188,398 162,245 350,643 -
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 5,930 27.00 0.45 6,011 54.00 0.91 1398/08/20 264 1.068 میلیون 6.454 میلیارد 4,046.68 5,957 5,750 5,750 6,199 1 251 5,925 1 25,000 6,057 41.699 هزار میلیارد 46.656 میلیون 23.948 میلیون 7 میلیون 4.579 میلیون 19.369 میلیون 7.546 میلیون 7.385 میلیون 5.7 2.17 5.58 315,806 752,517 1.068 میلیون -
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 1,600 13.00 0.81 1,609 4.00 0.25 1398/08/20 2,090 30.833 میلیون 49.614 میلیارد 14,752.48 1,613 1,596 1,579 1,635 2 3,500 1,600 1 31,247 1,600 20.163 هزار میلیارد 27.216 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون 10.3 1.08 6.26 23.103 میلیون 7.73 میلیون 24.873 میلیون 5.96 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 7,835 51.00 0.66 7,790 6.00 0.08 1398/08/20 527 1.11 میلیون 8.649 میلیارد 2,106.74 7,784 7,889 7,772 7,889 1 220 7,842 1 1,000 7,842 62.77 هزار میلیارد 87.529 میلیون 42.847 میلیون 8.064 میلیون 24.71 میلیون 18.137 میلیون 63.143 میلیون 13.351 میلیون 4.71 3.46 0.99 911,388 198,866 1.102 میلیون 8,505
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 5,594 77.00 1.40 5,526 9.00 0.16 1398/08/20 1,231 13.307 میلیون 73.539 میلیارد 10,810.21 5,517 5,408 5,408 5,678 1 4,000 5,530 1 3,500 5,580 60.687 هزار میلیارد 112.407 میلیون 68.842 میلیون 11 میلیون 51.621 میلیون 17.221 میلیون 47.467 میلیون 9.749 میلیون 6.24 3.53 1.28 2 میلیون 11.307 میلیون 3.898 میلیون 9.409 میلیون
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 13,747 256.00 1.83 13,908 95.00 0.68 1398/08/20 2,194 5.513 میلیون 76.679 میلیارد 2,512.88 14,003 14,000 13,745 14,002 1 100 13,742 1 499 13,750 64.82 هزار میلیارد 70.119 میلیون 22.546 میلیون 4.629 میلیون 5.739 میلیون 16.807 میلیون 16.916 میلیون 8.684 میلیون 7.41 3.83 3.81 3.513 میلیون 2 میلیون 5.063 میلیون 450,720
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,200 104.00 4.96 2,161 65.00 3.10 1398/08/20 569 9.511 میلیون 20.555 میلیارد 16,714.66 2,096 2,102 2,081 2,200 1 87,864 2,200 3 30,000 2,223 20.96 هزار میلیارد 227.438 میلیون 220.49 میلیون 10 میلیون 205.828 میلیون 14.662 میلیون 31.647 میلیون 1.362 میلیون 15.87 1.47 0.68 5.153 میلیون 4.358 میلیون 6.221 میلیون 3.29 میلیون
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 9,200 43.00 0.47 9,161 82.00 0.89 1398/08/20 481 1.894 میلیون 17.35 میلیارد 3,937.45 9,243 9,161 9,055 9,252 1 1,000 9,190 1 10,870 9,200 60.08 هزار میلیارد 76.165 میلیون 31.176 میلیون 6.5 میلیون 16.619 میلیون 14.557 میلیون 17.648 میلیون 9.989 میلیون 5.96 4.09 3.37 1.643 میلیون 251,291 1.264 میلیون 630,046
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 76,000 131.00 0.17 76,346 477.00 0.63 1398/08/20 290 165,006 12.598 میلیارد 568.99 75,869 76,880 75,500 77,000 1 1,000 75,665 1 7,944 76,000 72.076 هزار میلیارد 99.895 میلیون 41.913 میلیون 950,000 27.366 میلیون 14.546 میلیون 31.453 میلیون 20.653 میلیون 3.51 4.99 2.31 70,464 94,542 68,959 96,047
وکار

بانک‌ کارآفرین‌

سهام بورس 3,166 1.00 0.03 3,167 0.00 0.00 1398/08/20 84 980,414 3.106 میلیارد 11,671.6 3,167 3,166 3,166 3,200 1 383,567 3,166 6 400 3,189 26.92 هزار میلیارد 191.298 میلیون 178.799 میلیون 8.5 میلیون 164.378 میلیون 14.421 میلیون 26.157 میلیون 2.511 میلیون 10.72 1.87 1.03 980,414 - 980,414 -
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 15,056 282.00 1.84 15,393 55.00 0.36 1398/08/20 156 259,932 4.022 میلیارد 1,666.23 15,338 15,000 14,954 15,900 1 1,660 15,058 1 45 15,290 139.473 هزار میلیارد 159.868 میلیون 35.638 میلیون 9 میلیون 21.331 میلیون 14.307 میلیون 40.595 میلیون 6.486 میلیون 21.36 9.68 3.41 70,572 189,360 199,932 60,000
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 8,871 35.00 0.40 8,836 0.00 0.00 1398/08/20 8 3,416 30.303 میلیون 30 8,836 8,871 8,871 8,871 1 279,581 8,871 61 4,000 8,979 53.016 هزار میلیارد 63.703 میلیون 23.881 میلیون 6 میلیون 10.477 میلیون 13.404 میلیون 43.719 میلیون 10.646 میلیون 5 3.97 1.22 - - - -
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 1,605 9.00 0.56 1,617 21.00 1.32 1398/08/20 1,431 21.658 میلیون 35.028 میلیارد 15,123.91 1,596 1,561 1,561 1,659 1 1,921 1,605 1 31,335 1,618 17.037 هزار میلیارد 22.712 میلیون 18.644 میلیون 10.675 میلیون 5.45 میلیون 13.194 میلیون 1.173 میلیون 1.009 میلیون 17.11 1.31 14.71 19.338 میلیون 2.32 میلیون 21.356 میلیون 301,980
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 2,055 52.00 2.60 2,030 27.00 1.35 1398/08/20 516 7.342 میلیون 14.905 میلیارد 14,228.53 2,003 1,968 1,968 2,059 3 10,000 2,055 1 261,493 2,055 20.03 هزار میلیارد 23.923 میلیون 16.578 میلیون 10 میلیون 3.623 میلیون 12.955 میلیون 2.981 میلیون 2.987 میلیون 6.8 1.57 6.81 4.677 میلیون 2.665 میلیون 6.983 میلیون 358,507
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 3,374 7.00 0.21 3,367 0.00 0.00 1398/08/20 376 2.423 میلیون 8.182 میلیارد 6,445 3,367 3,350 3,345 3,387 1 2,500 3,369 1 38,525 3,374 30.303 هزار میلیارد 77.818 میلیون 60.17 میلیون 9 میلیون 47.452 میلیون 12.718 میلیون 5.481 میلیون 7.01 میلیون 4.33 2.39 5.54 1.066 میلیون 1.357 میلیون 1.536 میلیون 887,162
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 2,055 16.00 0.78 2,048 9.00 0.44 1398/08/20 1,661 29.15 میلیون 59.715 میلیارد 17,549.93 2,039 2,001 2,001 2,089 1 1,200 2,045 1 20,739 2,055 18.433 هزار میلیارد 34.987 میلیون 29.146 میلیون 9.04 میلیون 16.473 میلیون 12.673 میلیون 7.315 میلیون 1.742 میلیون 10.63 1.46 2.53 14.561 میلیون 14.589 میلیون 19.141 میلیون 10.01 میلیون
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 3,850 134.00 3.61 3,821 105.00 2.83 1398/08/20 635 3.367 میلیون 12.867 میلیارد 5,302.94 3,716 3,790 3,756 3,899 1 4,500 3,800 1 5,000 3,856 30.657 هزار میلیارد 33.424 میلیون 14.26 میلیون 8.25 میلیون 1.9 میلیون 12.36 میلیون 1.803 میلیون 2.948 میلیون 10.69 2.55 17.48 2.237 میلیون 1.13 میلیون 2.018 میلیون 1.35 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 5,223 274.00 4.98 5,223 274.00 4.98 1398/08/20 574 2.698 میلیون 14.094 میلیارد 4,701.04 5,497 5,223 5,223 5,223 490 1,597 4,180 1 13.764 میلیون 5,223 28.644 هزار میلیارد 48.62 میلیون 33.576 میلیون 5.211 میلیون 21.404 میلیون 12.172 میلیون 7.664 میلیون 1.896 میلیون 14.36 2.25 3.55 2.648 میلیون 50,000 2.698 میلیون -
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 6,657 80.00 1.22 6,702 125.00 1.90 1398/08/20 560 1.564 میلیون 10.484 میلیارد 2,793.15 6,577 6,361 6,361 6,900 2 3,000 6,657 1 60,273 6,660 34.186 هزار میلیارد 46.337 میلیون 23.44 میلیون 5.198 میلیون 11.501 میلیون 11.939 میلیون 33.462 میلیون 6.94 میلیون 5.02 2.92 1.04 1.064 میلیون 500,000 1.404 میلیون 160,100
وسپه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 3,601 8.00 0.22 3,599 6.00 0.17 1398/08/20 254 1.4 میلیون 5.046 میلیارد 5,510.38 3,593 3,644 3,590 3,644 2 170,890 3,600 14 13,500 3,608 24.041 هزار میلیارد 25.99 میلیون 13.718 میلیون 6.691 میلیون 1.909 میلیون 11.809 میلیون 4.176 میلیون 4.084 میلیون 5.9 2.04 5.77 344,841 1.055 میلیون 1.302 میلیون 97,709
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 9,548 170.00 1.81 9,532 154.00 1.64 1398/08/20 371 1.561 میلیون 14.885 میلیارد 4,208.88 9,378 9,500 9,401 9,846 2 2,135 9,548 1 7,000 9,549 47.828 هزار میلیارد 94.63 میلیون 57.505 میلیون 5.1 میلیون 46.017 میلیون 11.488 میلیون 32.592 میلیون 9.056 میلیون 5.37 4.24 1.49 334,205 1.227 میلیون 597,602 963,894
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 8,879 87.00 0.97 8,935 31.00 0.35 1398/08/20 367 1.506 میلیون 13.458 میلیارد 4,104.32 8,966 9,049 8,850 9,399 1 1,000 8,881 1 3,568 8,971 31.643 هزار میلیارد 37.409 میلیون 17.273 میلیون 3.529 میلیون 5.876 میلیون 11.397 میلیون 11.728 میلیون 6.144 میلیون 5.13 2.77 2.69 1.14 میلیون 366,174 818,639 687,648
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 1,532 17.00 1.12 1,519 4.00 0.26 1398/08/20 1,104 12.752 میلیون 19.366 میلیارد 11,550.43 1,515 1,485 1,485 1,550 1 35,000 1,528 1 5,954 1,533 12.059 هزار میلیارد 13.363 میلیون 12.652 میلیون 7.96 میلیون 1.272 میلیون 11.38 میلیون 716,513 774,795 15.61 1.06 16.88 12.392 میلیون 360,000 12.752 میلیون -
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 5,654 74.00 1.29 5,689 39.00 0.68 1398/08/20 352 1.018 میلیون 5.765 میلیارد 2,893.25 5,728 5,651 5,640 5,779 1 200 5,650 1 6,870 5,655 31.504 هزار میلیارد 44.965 میلیون 24.821 میلیون 5.5 میلیون 13.675 میلیون 11.146 میلیون 24.474 میلیون 5.596 میلیون 5.59 2.81 1.28 810,825 207,600 1.017 میلیون 1,763
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 4,398 48.00 1.10 4,404 54.00 1.24 1398/08/20 1,997 11.492 میلیون 50.61 میلیارد 5,754.44 4,350 4,388 4,370 4,439 2 1,450 4,398 2 1,000 4,398 24.469 هزار میلیارد 29.306 میلیون 14.842 میلیون 5.625 میلیون 4.534 میلیون 10.308 میلیون 1.773 میلیون 1.679 میلیون 14.75 2.4 13.97 10.942 میلیون 550,000 5.292 میلیون 6.199 میلیون
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 1,900 7.00 0.37 1,908 1.00 0.05 1398/08/20 81 507,091 970.608 میلیون 6,260.38 1,907 1,907 1,900 1,927 1 2,000 1,919 1 10,000 1,919 13.349 هزار میلیارد 15.207 میلیون 11.646 میلیون 6 میلیون 1.851 میلیون 9.794 میلیون 2.609 میلیون 2.145 میلیون 6.23 1.36 5.12 391,696 115,395 507,091 -
وصنعت

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 3,159 4.00 0.13 3,151 4.00 0.13 1398/08/20 565 4.247 میلیون 13.384 میلیارد 7,517.51 3,155 3,155 3,125 3,200 2 4,258 3,150 1 60,000 3,159 14.198 هزار میلیارد 15.014 میلیون 10.49 میلیون 4.5 میلیون 834,295 9.655 میلیون 3.724 میلیون 3.588 میلیون 3.95 1.47 3.81 4.206 میلیون 41,500 2.619 میلیون 1.628 میلیون
وسکاب

سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

سهام بورس 2,150 15.00 0.70 2,134 1.00 0.05 1398/08/20 441 5.619 میلیون 11.99 میلیارد 12,740.54 2,135 2,180 2,120 2,180 2 1,500 2,143 1 25,694 2,150 10.675 هزار میلیارد 11.632 میلیون 10.398 میلیون 5 میلیون 961,642 9.436 میلیون 3.217 میلیون 3.156 میلیون 3.38 1.13 3.32 5.549 میلیون 70,000 5.619 میلیون -
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 2,141 112.00 4.97 2,161 92.00 4.08 1398/08/20 4,827 78.505 میلیون 169.641 میلیارد 16,263.63 2,253 2,200 2,141 2,235 8 470 2,141 1 425,758 2,141 21.066 هزار میلیارد 22.406 میلیون 11.159 میلیون 7 میلیون 2.2 میلیون 8.959 میلیون 1.029 میلیون 963,613 20.97 2.26 19.63 64.289 میلیون 14.216 میلیون 75.033 میلیون 3.471 میلیون
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 12,728 225.00 1.74 12,785 168.00 1.30 1398/08/20 752 1.497 میلیون 19.145 میلیارد 1,991.21 12,953 12,960 12,630 12,978 3 100 12,720 1 15,160 12,730 25.906 هزار میلیارد 29.922 میلیون 13.053 میلیون 2 میلیون 4.352 میلیون 8.701 میلیون 6.695 میلیون 4.433 میلیون 5.77 2.94 3.82 1.159 میلیون 338,000 1.333 میلیون 164,814
وتوسم

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌

سهام بورس 3,611 71.00 1.93 3,643 39.00 1.06 1398/08/20 305 5.644 میلیون 20.56 میلیارد 18,506.09 3,682 3,682 3,564 3,700 1 43,856 3,617 11 8,730 3,650 16.569 هزار میلیارد 17.049 میلیون 9.199 میلیون 4.5 میلیون 655,314 8.544 میلیون 4.32 میلیون 4.238 میلیون 3.87 1.92 3.79 5.641 میلیون 3,000 973,880 4.67 میلیون
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 5,880 62.00 1.04 5,762 180.00 3.03 1398/08/20 3,995 22.727 میلیون 130.945 میلیارد 5,688.75 5,942 5,645 5,645 5,984 1 14,145 5,851 1 500 5,870 28.522 هزار میلیارد 28.569 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.574 میلیون 2.845 میلیون 9.73 3.24 17.57 22.429 میلیون 298,000 22.49 میلیون 236,455
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 26,331 33.00 0.13 26,300 64.00 0.24 1398/08/20 1,401 681,241 17.917 میلیارد 486.25 26,364 26,179 26,179 26,350 1 792 26,331 2 832 26,343 52.6 هزار میلیارد 58.196 میلیون 14.1 میلیون 2 میلیون 5.596 میلیون 8.505 میلیون 25.875 میلیون 9.858 میلیون - - - 681,241 - 678,441 2,800
واتی

سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند

سهام بورس 3,660 69.00 1.85 3,690 39.00 1.05 1398/08/20 515 2.964 میلیون 10.937 میلیارد 5,755.4 3,729 3,770 3,652 3,770 3 4,000 3,656 1 25,018 3,680 16.781 هزار میلیارد 17.688 میلیون 9.201 میلیون 4.5 میلیون 1.083 میلیون 8.118 میلیون 2.141 میلیون 2.104 میلیون 7.89 2.05 7.75 2.104 میلیون 860,000 2.964 میلیون -
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 8,901 423.00 4.99 8,760 282.00 3.33 1398/08/20 2,458 17.858 میلیون 156.438 میلیارد 7,265.09 8,478 8,450 8,400 8,901 1 3.546 میلیون 8,901 171 625 8,949 20.347 هزار میلیارد 23.095 میلیون 9.934 میلیون 1.5 میلیون 2.071 میلیون 7.863 میلیون 148,165 77,411 271.59 2.67 141.9 17.857 میلیون 555 16.708 میلیون 1.15 میلیون
سیدکو

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 3,220 147.00 4.78 3,106 33.00 1.07 1398/08/20 311 3.744 میلیون 11.63 میلیارد 12,038.8 3,073 3,139 2,955 3,220 1 569 3,102 1 5,000 3,221 14.75 هزار میلیارد 15.681 میلیون 8.197 میلیون 4.8 میلیون 772,094 7.425 میلیون 1.157 میلیون 1.103 میلیون 13.52 2.01 12.88 3.678 میلیون 66,005 3.485 میلیون 259,296
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 18,690 161.00 0.85 18,878 27.00 0.14 1398/08/20 197 559,701 10.566 میلیارد 2,841.12 18,851 19,280 18,560 19,758 1 5,000 18,681 1 3,936 18,950 33.742 هزار میلیارد 35.771 میلیون 9.21 میلیون 1.79 میلیون 1.981 میلیون 7.229 میلیون 12.828 میلیون 7.986 میلیون 4.24 4.67 2.63 409,701 150,000 300,101 259,600
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 21,800 288.00 1.34 21,806 294.00 1.37 1398/08/20 402 1.002 میلیون 21.842 میلیارد 2,491.61 21,512 21,307 21,307 21,985 1 400 21,798 1 3,873 21,800 55.931 هزار میلیارد 75.997 میلیون 26.478 میلیون 2.6 میلیون 19.301 میلیون 7.177 میلیون 33.031 میلیون 8.416 میلیون 6.74 7.9 1.72 170,887 830,742 624,328 377,301
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 3,206 23.00 0.71 3,234 5.00 0.15 1398/08/20 363 1.881 میلیون 6.086 میلیارد 5,182.88 3,229 3,227 3,160 3,300 1 3,500 3,206 1 1 3,206 19.374 هزار میلیارد 25.388 میلیون 13.059 میلیون 5 میلیون 5.984 میلیون 7.074 میلیون 3.994 میلیون 2.99 میلیون 6.49 2.74 4.87 1.106 میلیون 775,347 1.638 میلیون 243,443
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 7,461 355.00 5.00 7,458 352.00 4.95 1398/08/20 800 6.132 میلیون 45.73 میلیارد 7,664.94 7,106 7,461 7,321 7,461 3 1.97 میلیون 7,461 64 9,145 7,600 21.318 هزار میلیارد 32.843 میلیون 17.391 میلیون 3 میلیون 10.469 میلیون 6.922 میلیون 30.778 میلیون 1.674 میلیون 13.36 3.23 0.73 6.022 میلیون 110,000 1.872 میلیون 4.259 میلیون
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 1,702 41.00 2.47 1,697 36.00 2.17 1398/08/20 855 9.001 میلیون 15.274 میلیارد 10,527.53 1,661 1,669 1,669 1,725 1 1,000 1,701 1 40,000 1,702 9.136 هزار میلیارد 10.361 میلیون 7.941 میلیون 5.5 میلیون 1.028 میلیون 6.914 میلیون 637,687 412,014 22.65 1.35 14.64 9.001 میلیون - 7.345 میلیون 1.656 میلیون
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 19,962 148.00 0.74 19,998 112.00 0.56 1398/08/20 482 2.6 میلیون 51.988 میلیارد 5,393.57 20,110 20,243 19,900 20,519 1 1,283 19,962 2 4,903 20,000 58.319 هزار میلیارد 72.411 میلیون 20.941 میلیون 2.9 میلیون 14.417 میلیون 6.524 میلیون 7.049 میلیون 6.833 میلیون 8.49 8.89 8.23 1.283 میلیون 1.316 میلیون 2.54 میلیون 59,735
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 7,610 27.00 0.35 7,637 0.00 0.00 1398/08/20 1,986 7.312 میلیون 55.842 میلیارد 3,682.02 7,637 7,720 7,555 7,774 1 1,550 7,610 2 919 7,610 28.639 هزار میلیارد 48.381 میلیون 26.144 میلیون 3.75 میلیون 19.742 میلیون 6.401 میلیون 6.072 میلیون 1.826 میلیون 15.69 4.47 4.72 7.038 میلیون 274,000 7.312 میلیون -
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 7,930 19.00 0.24 7,797 114.00 1.44 1398/08/20 1,980 6.831 میلیون 53.263 میلیارد 3,450.25 7,911 7,899 7,660 7,942 1 3,157 7,920 1 2,846 7,920 31.644 هزار میلیارد 39.879 میلیون 15.03 میلیون 4 میلیون 8.691 میلیون 6.339 میلیون 3.96 میلیون 1.053 میلیون 29.63 4.92 7.88 6.631 میلیون 200,000 4.966 میلیون 1.866 میلیون
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 12,519 596.00 5.00 12,394 471.00 3.95 1398/08/20 17,105 8.843 میلیون 109.591 میلیارد 998.54 11,923 12,240 12,041 12,519 13 13.503 میلیون 12,519 771 3,566 12,519 28.618 هزار میلیارد 38.979 میلیون 15.542 میلیون 2.4 میلیون 9.233 میلیون 6.309 میلیون 31.391 میلیون 3.987 میلیون 7.46 4.71 0.95 8.843 میلیون - 8.656 میلیون 186,698
ثشاهد

سرمایه‌ گذاری‌ شاهد

سهام بورس 2,150 44.00 2.01 2,184 10.00 0.46 1398/08/20 796 7.665 میلیون 16.743 میلیارد 9,629.03 2,194 2,194 2,150 2,209 1 60,000 2,170 2 1,500 2,180 8.791 هزار میلیارد 9.094 میلیون 6.123 میلیون 4.007 میلیون 343,770 5.779 میلیون 753,660 680,437 12.86 1.51 11.61 7.615 میلیون 50,000 7.658 میلیون 6,449
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 4,639 40.00 0.87 4,530 69.00 1.50 1398/08/20 2,196 12.38 میلیون 56.077 میلیارد 5,637.45 4,599 4,370 4,370 4,768 2 21,434 4,640 1 50,464 4,640 26.674 هزار میلیارد 33.156 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 63.85 4.63 44.83 10.712 میلیون 1.668 میلیون 12.37 میلیون 10,000
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 2,164 26.00 1.22 2,149 11.00 0.51 1398/08/20 2,337 27.76 میلیون 59.666 میلیارد 11,878.43 2,138 2,100 2,099 2,214 2 72,000 2,165 1 29,272 2,165 13.441 هزار میلیارد 19.143 میلیون 11.237 میلیون 6.287 میلیون 5.633 میلیون 5.604 میلیون 3.092 میلیون 292,489 46.19 2.41 4.37 23.524 میلیون 4.235 میلیون 27.298 میلیون 461,452
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,898 8.00 0.28 2,860 30.00 1.04 1398/08/20 1,348 15.161 میلیون 43.358 میلیارد 11,247.34 2,890 2,868 2,801 2,920 1 105,700 2,851 3 1,281 2,898 11.56 هزار میلیارد 45.527 میلیون 39.667 میلیون 4 میلیون 34.087 میلیون 5.58 میلیون 24.099 میلیون 765,355 14.95 2.05 0.47 10.459 میلیون 4.702 میلیون 14.951 میلیون 210,000
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 3,878 65.00 1.70 3,873 60.00 1.57 1398/08/20 585 2.747 میلیون 10.639 میلیارد 4,695.92 3,813 3,735 3,735 3,950 2 2,500 3,855 1 21,889 3,878 13.892 هزار میلیارد 22.458 میلیون 13.724 میلیون 3.643 میلیون 8.348 میلیون 5.376 میلیون 8.385 میلیون 1.638 میلیون 8.62 2.62 1.68 2.746 میلیون 1,000 2.466 میلیون 280,640
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 11,536 6.00 0.05 11,534 8.00 0.07 1398/08/20 309 223,813 2.576 میلیارد 724.31 11,542 11,777 11,400 11,824 1 684 11,493 1 1,000 11,600 34.626 هزار میلیارد 40.841 میلیون 11.562 میلیون 3 میلیون 6.239 میلیون 5.323 میلیون 15.456 میلیون 2.272 میلیون 15.23 6.5 2.25 149,526 74,287 221,613 2,200
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 14,730 701.00 5.00 14,541 512.00 3.65 1398/08/20 483 2.111 میلیون 30.701 میلیارد 4,371.47 14,029 13,970 13,969 14,730 1 1.766 میلیون 14,730 69 120 14,961 37.177 هزار میلیارد 43.425 میلیون 10.203 میلیون 2.65 میلیون 4.892 میلیون 5.311 میلیون 48.95 میلیون 2.898 میلیون 13.3 7.25 0.79 1.926 میلیون 185,610 810,697 1.301 میلیون
کروی

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

سهام بورس 7,659 93.00 1.20 7,768 16.00 0.21 1398/08/20 228 1.119 میلیون 8.69 میلیارد 4,906.48 7,752 7,750 7,621 7,990 1 1,000 7,766 1 41,490 7,766 18.713 هزار میلیارد 20.408 میلیون 6.822 میلیون 2.414 میلیون 1.657 میلیون 5.166 میلیون 1.691 میلیون 1.556 میلیون 12.05 3.63 11.09 349,711 768,967 974,085 144,593
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 2,126 101.00 4.99 2,125 100.00 4.94 1398/08/20 3,169 80.189 میلیون 170.436 میلیارد 25,304.24 2,025 2,126 2,051 2,126 1 3.025 میلیون 2,126 216 4,389 2,169 12.15 هزار میلیارد 23.202 میلیون 15.552 میلیون 6 میلیون 10.452 میلیون 5.1 میلیون 874,502 -304,692 -41.85 2.5 14.58 78.88 میلیون 1.309 میلیون 43.185 میلیون 37.004 میلیون
وبهمن

سرمایه‌گذاری‌بهمن‌

سهام بورس 4,309 58.00 1.36 4,273 22.00 0.52 1398/08/20 158 1.281 میلیون 5.475 میلیارد 8,110.65 4,251 4,101 4,101 4,317 1 302,367 4,265 4 2,039 4,309 11.69 هزار میلیارد 12.685 میلیون 5.929 میلیون 2.75 میلیون 933,996 4.995 میلیون 999,299 988,142 11.89 2.35 11.76 1.156 میلیون 125,000 1.281 میلیون -
کاما

باما

سهام بورس 14,900 215.00 1.42 14,790 325.00 2.15 1398/08/20 434 953,023 14.096 میلیارد 2,195.91 15,115 14,500 14,500 15,399 1 47,902 14,900 1 30 14,901 15.115 هزار میلیارد 15.506 میلیون 5.401 میلیون 1,000,000 716,029 4.685 میلیون 1.949 میلیون 2.183 میلیون 6.77 3.16 7.59 496,167 456,856 877,880 75,143
وتوشه

سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌

سهام بورس 7,039 42.00 0.59 7,169 88.00 1.24 1398/08/20 260 976,664 7.002 میلیارد 3,756.4 7,081 7,289 7,012 7,289 1 1,200 7,100 1 7,000 7,150 10.622 هزار میلیارد 11.673 میلیون 5.541 میلیون 1.5 میلیون 919,770 4.622 میلیون 1.29 میلیون 1.207 میلیون 8.91 2.33 8.34 976,664 - 976,664 -
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 33,200 57.00 0.17 32,778 479.00 1.44 1398/08/20 1,381 1.184 میلیون 38.818 میلیارد 857.54 33,257 32,900 32,495 33,650 1 36 33,185 1 1,723 33,200 67.046 هزار میلیارد 72.706 میلیون 11.236 میلیون 1.68 میلیون 6.625 میلیون 4.611 میلیون 8.065 میلیون 1.72 میلیون 38.42 14.33 8.19 1.168 میلیون 16,677 856,141 328,118
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 75,900 452.00 0.59 75,941 411.00 0.54 1398/08/20 204 44,215 3.324 میلیارد 216.74 76,352 72,888 72,888 78,000 1 50 74,631 1 309 75,900 76.352 هزار میلیارد 86.359 میلیون 15.004 میلیون 1,000,000 10.418 میلیون 4.586 میلیون 16.719 میلیون 5.361 میلیون 14.16 16.56 4.54 23,385 20,830 42,215 2,000
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 2,921 0.00 0.00 2,909 12.00 0.41 1398/08/20 209 2.035 میلیون 5.92 میلیارد 9,736.63 2,921 2,920 2,874 2,945 2 50,000 2,940 1 15,500 2,940 11.684 هزار میلیارد 45.88 میلیون 38.782 میلیون 3 میلیون 34.244 میلیون 4.538 میلیون 17.14 میلیون 861,795 13.5 2.56 0.68 1.035 میلیون 1,000,000 1.036 میلیون 999,418
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 15,201 288.00 1.86 14,938 551.00 3.56 1398/08/20 650 1.246 میلیون 18.61 میلیارد 1,916.61 15,489 15,489 14,715 15,490 2 1,739 15,200 3 9,932 15,300 30.978 هزار میلیارد 40.626 میلیون 15.23 میلیون 2 میلیون 10.75 میلیون 4.48 میلیون 19.839 میلیون 3.593 میلیون 8.31 6.67 1.51 1.099 میلیون 146,600 782,866 462,930
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 5,433 91.00 1.70 5,373 31.00 0.58 1398/08/20 913 4.214 میلیون 22.642 میلیارد 4,615.4 5,342 5,351 5,156 5,500 1 2,169 5,432 2 1,500 5,432 15.225 هزار میلیارد 38.896 میلیون 27.96 میلیون 2.85 میلیون 23.583 میلیون 4.377 میلیون 9.319 میلیون 867,601 17.65 3.5 1.64 3.055 میلیون 1.159 میلیون 3.889 میلیون 324,631
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 6,890 254.00 3.56 6,806 338.00 4.73 1398/08/20 1,108 14.626 میلیون 99.549 میلیارد 13,200.26 7,144 7,219 6,787 7,219 1 2.448 میلیون 6,787 26 3,000 6,889 16.431 هزار میلیارد 77.298 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 21.21 3.72 0.37 9.088 میلیون 5.538 میلیون 14.471 میلیون 155,269
وتوصا

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 4,577 0.00 0.00 4,524 53.00 1.16 1398/08/20 352 928,023 4.192 میلیارد 2,636.43 4,577 4,450 4,450 4,578 1 15,082 4,551 1 1,600 4,578 12.129 هزار میلیارد 14.894 میلیون 7.103 میلیون 2.65 میلیون 2.905 میلیون 4.198 میلیون 773,160 378,676 31.66 2.86 15.51 928,023 - 928,023 -
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 13,650 67.00 0.49 13,703 14.00 0.10 1398/08/20 1,354 2.973 میلیون 40.736 میلیارد 2,195.6 13,717 13,700 13,400 13,990 1 500 13,700 1 19,000 13,730 24.005 هزار میلیارد 30.089 میلیون 9.954 میلیون 1.75 میلیون 6.109 میلیون 3.845 میلیون 3.992 میلیون -11,229 -2135.56 6.24 6.01 2.782 میلیون 191,279 2.869 میلیون 104,090
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 6,350 174.00 2.82 6,297 121.00 1.96 1398/08/20 400 5.799 میلیون 36.519 میلیارد 14,497.28 6,176 6,200 6,161 6,390 1 2,800 6,292 2 500 6,385 15.604 هزار میلیارد 24.386 میلیون 12.274 میلیون 2.527 میلیون 8.476 میلیون 3.798 میلیون 13.972 میلیون 635,556 25.03 4.2 1.14 3.633 میلیون 2.166 میلیون 2.616 میلیون 3.183 میلیون
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 11,810 562.00 5.00 11,641 393.00 3.49 1398/08/20 927 1.612 میلیون 18.765 میلیارد 1,738.88 11,248 10,850 10,850 11,810 1 114,902 11,810 44 1,600 12,200 20.921 هزار میلیارد 28.403 میلیون 10.482 میلیون 1.86 میلیون 6.751 میلیون 3.731 میلیون 6.306 میلیون 1.801 میلیون 12.02 5.8 3.43 1.599 میلیون 12,758 1.376 میلیون 235,604
دسبحا

گروه دارویی سبحان

سهام بورس 6,450 107.00 1.69 6,432 89.00 1.40 1398/08/20 674 1.714 میلیون 11.025 میلیارد 2,543.22 6,343 6,130 6,130 6,594 1 1,545 6,440 1 5,043 6,450 17.348 هزار میلیارد 18.509 میلیون 4.609 میلیون 2.735 میلیون 917,630 3.691 میلیون 1.551 میلیون 1.639 میلیون 10.73 4.77 11.35 1.714 میلیون - 1.653 میلیون 61,544
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 16,496 188.00 1.13 16,686 2.00 0.01 1398/08/20 350 379,737 6.336 میلیارد 1,084.96 16,684 16,366 16,366 16,900 1 3,331 16,491 1 1,000 16,695 24.192 هزار میلیارد 30.225 میلیون 9.606 میلیون 1.45 میلیون 6.03 میلیون 3.576 میلیون 18.511 میلیون 2.292 میلیون 10.55 6.77 1.31 267,072 112,665 292,655 87,082
وتوکا

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 4,879 93.00 1.94 4,898 112.00 2.34 1398/08/20 1,561 15.578 میلیون 76.306 میلیارد 9,979.73 4,786 4,895 4,850 4,975 1 50,400 4,853 2 9,032 4,882 12.444 هزار میلیارد 14.14 میلیون 4.98 میلیون 2.6 میلیون 1.405 میلیون 3.575 میلیون 919,456 760,600 16.74 3.56 13.85 9.226 میلیون 6.352 میلیون 14.778 میلیون 800,000
ولصنم

لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌

سهام بورس 2,165 103.00 5.00 2,146 84.00 4.07 1398/08/20 215 2.631 میلیون 5.646 میلیارد 12,238.1 2,062 2,020 2,005 2,165 1 947,764 2,165 54 10,000 2,179 4.124 هزار میلیارد 4.824 میلیون 4.079 میلیون 2 میلیون 531,749 3.547 میلیون 385,266 431,154 9.95 1.21 11.14 2.631 میلیون - 2.025 میلیون 605,956
حتاید

تایدواترخاورمیانه

سهام بورس 17,310 824.00 5.00 17,212 726.00 4.40 1398/08/20 1,540 5.199 میلیون 89.491 میلیارد 3,376.14 16,486 17,190 16,815 17,310 1 351,374 17,310 82 5,000 18,888 16.486 هزار میلیارد 20.557 میلیون 6.717 میلیون 1,000,000 3.345 میلیون 3.372 میلیون 3.712 میلیون 2.255 میلیون 7.63 5.1 4.64 3.759 میلیون 1.44 میلیون 3.759 میلیون 1.44 میلیون