شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
غدشت

دشت‌ مرغاب‌

سهام بورس 71,505 1,480.00 2.03 72,617 368.00 0.50 1398/08/20 59 6,547 469.969 میلیون 110.97 72,985 71,500 70,500 73,888 1 500 70,650 1 50 71,508 3.901 هزار میلیارد 6.349 میلیون 2.468 میلیون 53,453 2.467 میلیون 1,438 3.184 میلیون 37,953 102.27 2699.3 1.22 6,547 - 6,547 -
کسرام

پارس‌ سرام‌

سهام بورس 26,004 199.00 0.77 25,680 125.00 0.48 1398/08/20 432 353,403 9.075 میلیارد 818.06 25,805 26,490 24,515 26,801 1 2,000 26,000 2 649 26,004 1.548 هزار میلیارد 1.708 میلیون 169,593 60,000 166,773 2,820 210,709 -36,821 -41.85 546.38 7.31 353,403 - 353,403 -
فمراد

آلومراد

سهام بورس 27,640 1,272.00 4.82 27,506 1,138.00 4.32 1398/08/20 1,624 1.342 میلیون 36.915 میلیارد 826.42 26,368 26,980 26,700 27,685 2 8,860 27,565 16 6,500 27,565 1.306 هزار میلیارد 1.517 میلیون 171,793 49,535 154,041 17,752 619,624 -16,073 -84.77 76.75 2.21 1.342 میلیون - 1.342 میلیون -
وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 60,005 2,768.00 4.41 61,582 1,191.00 1.90 1398/08/20 159 45,354 2.729 میلیارد 285.25 62,773 60,000 59,951 62,500 1 164 59,955 1 726 62,200 15.528 هزار میلیارد 15.81 میلیون 852,991 247,360 576,693 276,298 5,962 3,761 4050.23 55.13 2555 45,354 - 45,354 -
وآذر

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌

سهام بورس 11,098 279.00 2.45 11,060 317.00 2.79 1398/08/20 422 631,975 6.99 میلیارد 1,497.57 11,377 11,280 10,815 11,377 1 220 10,952 1 10,000 11,098 2.275 هزار میلیارد 2.413 میلیون 244,798 100,000 201,374 43,424 29,621 -13,097 -168.89 50.94 74.69 631,975 - 543,037 88,938
چکاوه

صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌

سهام بورس 11,615 553.00 5.00 11,580 518.00 4.68 1398/08/20 787 1.727 میلیون 20 میلیارد 2,194.5 11,062 11,615 11,300 11,615 1 2,502 11,615 2 1,000 11,798 2.766 هزار میلیارد 3.776 میلیون 939,809 250,000 881,232 58,577 981,198 -34,676 -83.49 49.42 2.95 1.727 میلیون - 1.727 میلیون -
کفپارس

فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌

سهام بورس 36,129 1,720.00 5.00 35,708 1,299.00 3.78 1398/08/20 628 902,807 32.238 میلیارد 1,437.59 34,409 34,500 34,000 36,129 1 128,666 36,129 84 50 36,499 3.441 هزار میلیارد 4.372 میلیون 881,772 100,000 801,219 80,553 618,234 -53,599 -66.62 44.33 5.78 902,807 - 902,807 -
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 2,810 75.00 2.74 2,804 69.00 2.52 1398/08/20 6,458 55.007 میلیون 154.256 میلیارد 7,814.52 2,735 2,730 2,710 2,864 5 200 2,859 1 210,202 2,859 35.913 هزار میلیارد 516.336 میلیون 476.577 میلیون 13.131 میلیون 475.565 میلیون 1.013 میلیون 49.366 میلیون -9,328,840 -3.95 36.35 0.75 52.405 میلیون 2.602 میلیون 25.716 میلیون 29.291 میلیون
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 52,506 2,500.00 5.00 50,006 0.00 0.00 1398/08/20 84 113,943 5.983 میلیارد 1,356.46 50,006 52,506 52,506 52,506 0 1.218 میلیون 52,506 414 - - 2.5 هزار میلیارد 2.641 میلیون 91,442 50,000 15,485 75,957 101,805 22,749 115.4 34.56 25.79 113,943 - 113,943 -
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 50,944 2,681.00 5.00 51,653 1,972.00 3.68 1398/08/20 2,534 2.431 میلیون 125.582 میلیارد 959.46 53,625 53,600 50,944 55,000 2 195 50,944 1 1,700 51,850 9.773 هزار میلیارد 9.813 میلیون 672,952 182,250 399,182 273,770 1.039 میلیون 124,687 75.5 34.39 9.06 2.431 میلیون - 2.431 میلیون -
کدما

معدنی‌ دماوند

سهام بورس 54,995 956.00 1.77 54,290 251.00 0.46 1398/08/20 73 10,881 591.016 میلیون 149.05 54,039 53,001 53,001 55,898 1 72 54,111 1 36 54,992 1.621 هزار میلیارد 1.867 میلیون 288,090 30,000 237,988 50,102 111,768 29,427 55.35 32.51 14.57 10,881 - 10,881 -
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 24,070 827.00 3.32 24,291 606.00 2.43 1398/08/20 1,253 3.474 میلیون 84.387 میلیارد 2,772.6 24,897 25,349 23,810 25,349 1 174 24,066 1 427 24,100 12.697 هزار میلیارد 12.95 میلیون 959,516 510,000 561,669 397,847 663,636 36,800 336.64 31.14 18.68 1.694 میلیون 1.78 میلیون 2.854 میلیون 619,785
رتکو

کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو

سهام بورس 20,971 524.00 2.44 20,825 670.00 3.12 1398/08/20 2,933 5.841 میلیون 121.642 میلیارد 1,991.54 21,495 22,000 20,421 22,000 4 476 20,971 1 1,436 21,189 4.299 هزار میلیارد 4.839 میلیون 849,950 90,000 674,185 175,765 745,519 4,516 922.28 23.7 5.59 5.664 میلیون 177,326 5.841 میلیون -
قصفها

قنداصفهان‌

سهام بورس 32,500 340.00 1.04 32,436 404.00 1.23 1398/08/20 148 112,596 3.652 میلیارد 760.78 32,840 32,193 31,204 33,600 1 500 31,761 1 979 32,500 6.404 هزار میلیارد 7.843 میلیون 1.79 میلیون 195,000 1.518 میلیون 272,692 2.673 میلیون 391,467 16.16 23.19 2.37 112,596 - 112,596 -
تمحرکه

ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌

سهام بورس 5,883 170.00 2.81 5,911 142.00 2.35 1398/08/20 499 1.449 میلیون 8.566 میلیارد 2,904.06 6,053 6,250 5,752 6,250 1 1,000 5,763 1 4,000 5,883 737.52 میلیارد 772,113 83,460 121,843 51,899 31,561 18,926 7,073 101.83 22.82 38.05 1.434 میلیون 15,000 1.434 میلیون 15,000
افق

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 61,599 641.00 1.03 61,854 386.00 0.62 1398/08/20 438 258,005 15.959 میلیارد 589.05 62,240 61,701 61,013 62,700 1 45 61,512 1 1,260 61,600 62.24 هزار میلیارد 78.615 میلیون 19.708 میلیون 1,000,000 16.761 میلیون 2.947 میلیون 68.157 میلیون 3.681 میلیون 16.81 20.99 0.91 163,005 95,000 217,505 40,500
خلنت

لنت‌ ترمزایران‌

سهام بورس 39,133 1,863.00 5.00 38,885 1,615.00 4.33 1398/08/20 268 174,851 6.799 میلیارد 652.43 37,270 38,360 36,611 39,133 1 21,749 39,133 20 150 41,022 3.28 هزار میلیارد 3.638 میلیون 385,816 88,000 216,401 169,415 499,744 148,570 23.03 20.2 6.85 174,851 - 174,851 -
قشکر

شکرشاهرود

سهام بورس 17,375 914.00 5.00 17,440 849.00 4.64 1398/08/20 1,446 3.085 میلیون 53.8 میلیارد 2,133.41 18,289 18,399 17,375 18,399 6 294 16,905 1 83,276 17,375 3.658 هزار میلیارد 3.778 میلیون 471,174 200,000 290,248 180,926 606,282 11,967 291.48 19.28 5.75 2.858 میلیون 226,500 3.085 میلیون -
غمهرا

تولیدی‌مهرام‌

سهام بورس 40,410 1,924.00 5.00 39,751 1,265.00 3.29 1398/08/20 137 132,190 5.255 میلیارد 964.89 38,486 36,564 36,562 40,410 1 652,653 40,410 20 25 40,525 3.601 هزار میلیارد 5.473 میلیون 1.945 میلیون 93,558 1.754 میلیون 191,211 3.354 میلیون 126,233 28.27 18.68 1.06 132,190 - 130,190 2,000
پدرخش

درخشان‌ تهران‌

سهام بورس 32,500 446.00 1.35 32,703 243.00 0.74 1398/08/20 2,262 2.098 میلیون 68.612 میلیارد 927.51 32,946 34,593 31,378 34,593 1 796 31,802 1 1,500 32,500 1.68 هزار میلیارد 1.827 میلیون 251,259 51,000 159,573 91,686 469,354 107,953 15.56 18.33 3.58 2.098 میلیون - 2.098 میلیون -
بکام

کارخانجات تولیدی شهید قندی

سهام بورس 15,480 417.00 2.62 15,672 225.00 1.42 1398/08/20 563 762,267 11.946 میلیارد 1,353.94 15,897 15,200 15,200 16,360 1 5,250 15,430 2 39,230 15,480 9.538 هزار میلیارد 11.178 میلیون 2.317 میلیون 600,000 1.775 میلیون 542,277 1.24 میلیون 129,478 72.62 17.34 7.58 729,267 33,000 762,267 -
کپشیر

پشم‌شیشه‌ایران‌

سهام بورس 27,000 702.00 2.67 27,399 1,101.00 4.19 1398/08/20 782 1.169 میلیون 32.021 میلیارد 1,494.49 26,298 27,612 25,400 27,612 1 7,150 27,000 1 266 27,130 3.945 هزار میلیارد 4.728 میلیون 857,425 150,000 617,791 239,634 825,568 125,382 32.78 17.15 4.99 1.167 میلیون 1,410 1.169 میلیون -
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 50,219 2,391.00 5.00 50,065 2,237.00 4.68 1398/08/20 1,198 1.297 میلیون 64.955 میلیارد 1,082.97 47,828 49,991 48,300 50,219 1 37,073 50,219 24 1,794 51,820 9.566 هزار میلیارد 11.693 میلیون 2.266 میلیون 200,000 1.68 میلیون 586,481 3.568 میلیون 440,458 22.73 17.07 2.81 1.282 میلیون 15,000 1.201 میلیون 96,371
نمرینو

ایران‌ مرینوس‌

سهام بورس 23,600 413.00 1.72 23,190 823.00 3.43 1398/08/20 325 431,516 10.007 میلیارد 1,327.74 24,013 23,701 22,813 24,798 1 84 23,600 1 546 23,600 3.05 هزار میلیارد 3.14 میلیون 369,117 127,000 195,211 173,906 246,394 21,744 135.45 16.95 11.95 347,565 83,951 236,516 195,000
غسالم

سالمین‌

سهام بورس 31,610 1,558.00 4.70 31,610 1,558.00 4.70 1398/08/20 264 270,401 8.547 میلیارد 1,024.25 33,168 31,510 31,510 32,350 1 431 31,605 1 6,436 31,850 9.95 هزار میلیارد 10.163 میلیون 1.247 میلیون 300,000 680,476 566,870 2.018 میلیون 215,487 44.01 16.73 4.7 270,401 - 270,401 -
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 75,900 452.00 0.59 75,941 411.00 0.54 1398/08/20 204 44,215 3.324 میلیارد 216.74 76,352 72,888 72,888 78,000 1 50 74,631 1 309 75,900 76.352 هزار میلیارد 86.359 میلیون 15.004 میلیون 1,000,000 10.418 میلیون 4.586 میلیون 16.719 میلیون 5.361 میلیون 14.16 16.56 4.54 23,385 20,830 42,215 2,000
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 7,500 206.00 2.82 7,365 71.00 0.97 1398/08/20 3,192 10.645 میلیون 78.399 میلیارد 3,334.9 7,294 7,020 7,020 7,555 2 1,000 7,500 1 27,927 7,548 18.264 هزار میلیارد 23.727 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 -95.31 16.46 6.8 10.645 میلیون - 10.645 میلیون -
غدام

خوراک‌ دام‌ پارس‌

سهام بورس 36,000 727.00 2.06 35,523 250.00 0.71 1398/08/20 46 12,101 432.847 میلیون 263.07 35,273 34,436 34,436 36,800 1 75 35,700 1 2,366 36,087 2.116 هزار میلیارد 2.221 میلیون 224,127 60,000 89,550 134,577 181,589 129,405 16.47 15.84 11.74 12,101 - 12,101 -
غشصفا

شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

سهام بورس 33,385 1,589.00 5.00 33,293 1,497.00 4.71 1398/08/20 169 173,435 5.774 میلیارد 1,026.24 31,796 32,999 32,000 33,385 2 716 33,385 5 793 33,393 7.202 هزار میلیارد 9.166 میلیون 2.105 میلیون 226,509 1.624 میلیون 480,149 6.271 میلیون 375,888 20.06 15.71 1.2 124,566 48,869 173,435 -
حپترو

حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام

سهام بورس 24,193 1,152.00 5.00 24,172 1,131.00 4.91 1398/08/20 741 1.177 میلیون 28.444 میلیارد 1,588.06 23,041 23,950 23,000 24,193 1 3,705 24,193 8 8,643 24,193 4.608 هزار میلیارد 5.761 میلیون 1.236 میلیون 200,000 926,603 309,301 778,397 60,738 79.59 15.63 6.21 1.177 میلیون - 1.177 میلیون -
غبهنوش

بهنوش‌ ایران‌

سهام بورس 23,747 489.00 2.02 23,594 642.00 2.65 1398/08/20 615 568,507 13.413 میلیارد 924.4 24,236 23,025 23,025 25,000 1 2,249 23,401 1 6,958 23,747 8.725 هزار میلیارد 12.961 میلیون 5.013 میلیون 360,000 4.467 میلیون 545,185 6.31 میلیون 171,710 49.47 15.58 1.35 568,507 - 568,507 -
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 33,200 57.00 0.17 32,778 479.00 1.44 1398/08/20 1,381 1.184 میلیون 38.818 میلیارد 857.54 33,257 32,900 32,495 33,650 1 36 33,185 1 1,723 33,200 67.046 هزار میلیارد 72.706 میلیون 11.236 میلیون 1.68 میلیون 6.625 میلیون 4.611 میلیون 8.065 میلیون 1.72 میلیون 38.42 14.33 8.19 1.168 میلیون 16,677 856,141 328,118
سفار

سیمان‌فارس‌

سهام بورس 30,191 1,437.00 5.00 30,191 1,437.00 5.00 1398/08/20 6 100,000 3.019 میلیارد 16,666.67 28,754 30,191 30,191 30,191 0 460,753 30,191 44 - - 6.7 هزار میلیارد 7.892 میلیون 1.376 میلیون 233,000 857,254 519,025 901,399 238,208 29.53 13.55 7.8 100,000 - - 100,000
سقاین

سیمان‌ قائن‌

سهام بورس 24,150 522.00 2.21 23,589 39.00 0.17 1398/08/20 981 953,162 22.484 میلیارد 971.62 23,628 24,200 22,601 24,597 1 1,116 24,150 1 1,000 24,299 5.907 هزار میلیارد 6.776 میلیون 1.317 میلیون 250,000 878,417 438,905 795,022 269,324 21.9 13.44 7.42 953,162 - 953,162 -
سصفها

سیمان‌اصفهان‌

سهام بورس 31,672 1,508.00 5.00 31,539 1,375.00 4.56 1398/08/20 287 781,593 24.651 میلیارد 2,723.32 30,164 31,540 30,000 31,672 1 820,871 31,672 92 35 32,540 6.033 هزار میلیارد 7.457 میلیون 1.623 میلیون 200,000 1.149 میلیون 473,205 1.263 میلیون 111,534 56.55 13.33 4.99 781,593 - 761,593 20,000
غشان

شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌

سهام بورس 20,159 934.00 4.86 20,018 793.00 4.12 1398/08/20 597 796,403 15.942 میلیارد 1,334.01 19,225 18,600 18,600 20,186 1 745 20,158 1 4,801 20,159 3.845 هزار میلیارد 4.967 میلیون 1.274 میلیون 200,000 963,880 310,148 2.528 میلیون 106,692 37.53 12.91 1.58 796,403 - 796,403 -
زپارس

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 26,501 224.00 0.85 26,553 276.00 1.05 1398/08/20 265 177,625 4.716 میلیارد 670.28 26,277 25,832 25,832 27,000 1 1,000 26,002 1 4,886 26,699 8.549 هزار میلیارد 10.292 میلیون 2.362 میلیون 325,340 1.653 میلیون 708,717 2.415 میلیون 488,542 17.68 12.19 3.58 174,240 3,385 121,429 56,196
غگرجی

بیسکویت‌ گرجی‌

سهام بورس 26,390 26.00 0.10 26,438 22.00 0.08 1398/08/20 872 642,620 16.989 میلیارد 736.95 26,416 25,255 25,255 26,999 2 1,062 26,265 2 300 26,400 6.472 هزار میلیارد 7.143 میلیون 1.208 میلیون 245,000 665,977 542,193 1.782 میلیون 339,058 19.11 11.95 3.63 642,620 - 625,257 17,363
غچین

کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین

سهام بورس 34,440 144.00 0.42 34,811 227.00 0.66 1398/08/20 412 313,145 10.901 میلیارد 760.06 34,584 34,584 34,053 35,500 1 730 34,430 3 971 34,430 6.344 هزار میلیارد 6.403 میلیون 669,926 180,000 137,053 532,873 2.701 میلیون 294,534 21.27 11.76 2.32 155,068 158,077 313,145 -
وپخش

داروپخش‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 39,950 486.00 1.23 39,144 320.00 0.81 1398/08/20 116 219,501 8.583 میلیارد 1,892.25 39,464 39,700 38,001 39,999 1 366 39,950 1 888 39,999 33.15 هزار میلیارد 36.066 میلیون 5.99 میلیون 840,000 3.186 میلیون 2.804 میلیون 3.048 میلیون 2.955 میلیون 11.13 11.73 10.79 190,596 28,905 84,926 134,575
خمحور

تولیدمحورخودرو

سهام بورس 9,250 86.00 0.94 9,046 118.00 1.29 1398/08/20 119 143,530 1.296 میلیارد 1,206.13 9,164 9,400 8,741 9,424 1 5,000 9,015 1 2,284 9,249 3.856 هزار میلیارد 4.929 میلیون 1.448 میلیون 420,741 1.123 میلیون 324,413 1.68 میلیون 61,493 61.89 11.73 2.27 143,530 - 143,530 -
کگاز

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 22,550 69.00 0.31 22,168 451.00 1.99 1398/08/20 1,717 3.402 میلیون 75.412 میلیارد 1,981.29 22,619 21,490 21,489 23,242 1 60,000 22,500 2 300 22,777 10.179 هزار میلیارد 11.597 میلیون 2.487 میلیون 450,000 1.622 میلیون 865,251 1.376 میلیون 409,338 24.37 11.53 7.25 3.394 میلیون 7,500 3.401 میلیون 438
شاملا

معدنی‌ املاح‌ ایران‌

سهام بورس 35,895 220.00 0.62 35,190 485.00 1.36 1398/08/20 240 1.198 میلیون 42.144 میلیارد 4,990.01 35,675 35,999 34,905 35,999 1 33 35,600 1 521 35,895 14.984 هزار میلیارد 16.172 میلیون 2.726 میلیون 210,000 1.392 میلیون 1.334 میلیون 2.564 میلیون 1.535 میلیون 9.64 11.08 5.77 182,130 1.015 میلیون 197,603 1,000,000
حتوکا

حمل‌ونقل‌توکا

سهام بورس 13,198 475.00 3.73 12,920 197.00 1.55 1398/08/20 3,261 6.215 میلیون 80.299 میلیارد 1,905.88 12,723 12,600 12,101 13,300 4 190 13,200 1 2,501 13,200 4.199 هزار میلیارد 4.872 میلیون 993,113 330,000 608,121 384,992 861,537 43,681 97.61 11.07 4.95 6.215 میلیون - 6.139 میلیون 76,321
فسرب

ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

سهام بورس 24,399 118.00 0.49 24,454 173.00 0.71 1398/08/20 301 392,919 9.608 میلیارد 1,305.38 24,281 24,798 24,160 24,798 1 409 24,300 1 13,000 24,399 7.818 هزار میلیارد 9.134 میلیون 1.987 میلیون 322,000 1.259 میلیون 727,573 2.454 میلیون 429,852 18.32 10.82 3.21 249,612 143,307 368,662 24,257
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 9,854 469.00 5.00 9,775 390.00 4.16 1398/08/20 1,196 2.488 میلیون 24.321 میلیارد 2,080.31 9,385 9,600 9,400 9,854 1 310,397 9,854 62 1,750 10,292 8.636 هزار میلیارد 9.992 میلیون 1.829 میلیون 920,223 996,611 832,056 1.095 میلیون 311,931 28.84 10.81 8.23 2.488 میلیون - 2.488 میلیون -
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 6,742 321.00 5.00 6,742 321.00 5.00 1398/08/20 49 261,250 1.761 میلیارد 5,331.63 6,421 6,742 6,742 6,742 1 7.691 میلیون 6,742 242 10 7,846 1.577 هزار میلیارد 1.835 میلیون 333,188 245,549 179,482 153,706 102,378 6,848 241.75 10.77 16.18 261,250 - 261,250 -
کماسه

تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

سهام بورس 18,301 235.00 1.30 18,309 243.00 1.35 1398/08/20 380 758,497 13.887 میلیارد 1,996.04 18,066 18,968 18,033 18,968 1 60 18,350 1 100 18,350 2.927 هزار میلیارد 3.056 میلیون 366,655 162,000 90,228 276,427 264,147 56,751 52.26 10.73 11.23 758,497 - 693,497 65,000
خفنر

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 12,541 527.00 4.03 12,538 530.00 4.06 1398/08/20 555 974,860 12.223 میلیارد 1,756.5 13,068 12,415 12,415 13,200 1 88 12,501 1 100 12,730 2.614 هزار میلیارد 2.847 میلیون 574,090 200,000 339,386 234,704 484,849 51,533 48.66 10.68 5.17 974,860 - 874,860 100,000
کپارس

کاشی‌ پارس‌

سهام بورس 19,935 949.00 5.00 19,777 791.00 4.17 1398/08/20 356 1.354 میلیون 26.769 میلیارد 3,802.09 18,986 19,297 18,999 19,935 1 1,900 19,931 1 200 20,000 2.366 هزار میلیارد 3.073 میلیون 840,897 124,605 608,525 232,372 1.24 میلیون 201,145 12.25 10.61 1.99 988,311 365,232 1.302 میلیون 51,088
فلوله

لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

سهام بورس 11,920 567.00 4.99 11,862 509.00 4.48 1398/08/20 698 1.579 میلیون 18.725 میلیارد 2,261.56 11,353 11,892 11,630 11,920 1 462,293 11,920 179 19,000 11,983 5.677 هزار میلیارد 8.299 میلیون 2.933 میلیون 500,000 2.368 میلیون 565,530 2.168 میلیون 4,435 1337.32 10.49 2.74 1.529 میلیون 50,000 1.579 میلیون -
ختراک

ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 10,500 276.00 2.56 10,583 193.00 1.79 1398/08/20 959 1.774 میلیون 18.774 میلیارد 1,849.86 10,776 10,666 10,256 11,159 1 2,250 10,360 1 3,827 10,495 6.067 هزار میلیارد 7.454 میلیون 2.073 میلیون 213,000 1.495 میلیون 577,201 3.599 میلیون 348,571 17.09 10.32 1.66 1.774 میلیون - 1.574 میلیون 200,000
دشیمی

شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌

سهام بورس 20,181 961.00 5.00 19,926 706.00 3.67 1398/08/20 353 719,320 14.334 میلیارد 2,037.73 19,220 19,880 18,644 20,181 1 635,770 20,181 26 102 20,999 4.901 هزار میلیارد 6.462 میلیون 1.876 میلیون 255,000 1.381 میلیون 494,751 1.333 میلیون 211,989 23.97 10.27 3.81 599,320 120,000 670,092 49,228
ولیز

لیزینگ‌ایران‌

سهام بورس 5,902 281.00 5.00 5,594 27.00 0.48 1398/08/20 5,528 38.249 میلیون 213.953 میلیارد 6,919.16 5,621 5,650 5,340 5,902 1 150,500 5,902 4 8,020 5,902 3.373 هزار میلیارد 6.581 میلیون 3.555 میلیون 600,000 3.224 میلیون 330,394 468,416 -97,605 -33.57 9.92 7 37.265 میلیون 984,238 36.032 میلیون 2.217 میلیون
دتماد

تولیدمواداولیه‌داروپخش‌

سهام بورس 21,349 1,016.00 5.00 21,172 839.00 4.13 1398/08/20 593 1.188 میلیون 25.149 میلیارد 2,003.08 20,333 20,300 19,999 21,349 1 113,654 21,349 35 550 21,825 10.167 هزار میلیارد 13.136 میلیون 3.632 میلیون 500,000 2.55 میلیون 1.083 میلیون 2.822 میلیون 778,305 13.6 9.78 3.75 580,782 607,042 926,824 261,000
کساپا

سایپاشیشه‌

سهام بورس 6,245 297.00 4.99 6,157 209.00 3.51 1398/08/20 1,048 5.785 میلیون 35.62 میلیارد 5,520.24 5,948 6,170 5,751 6,245 1 14,933 6,245 7 2,000 6,249 1.368 هزار میلیارد 1.84 میلیون 568,675 230,000 423,735 144,940 638,864 21,823 64.89 9.77 2.23 5.716 میلیون 68,755 5.782 میلیون 3,000
درازک

دارویی‌ رازک‌

سهام بورس 25,530 1,215.00 5.00 25,507 1,192.00 4.90 1398/08/20 354 663,612 16.926 میلیارد 1,874.61 24,315 25,490 24,500 25,530 1 29,507 25,530 11 500 26,150 14.419 هزار میلیارد 19.62 میلیون 6.049 میلیون 593,000 4.494 میلیون 1.555 میلیون 3.798 میلیون 1.353 میلیون 11.18 9.73 3.98 509,249 154,363 386,612 277,000
شلعاب

لعابیران‌

سهام بورس 13,619 716.00 4.99 13,730 605.00 4.22 1398/08/20 1,759 5.678 میلیون 77.955 میلیارد 3,227.76 14,335 14,583 13,619 14,583 6 200 12,589 1 38,174 13,619 2.294 هزار میلیارد 2.928 میلیون 957,788 160,000 731,093 226,695 442,289 4,497 488.5 9.69 4.97 5.675 میلیون 3,000 5.678 میلیون -
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 15,056 282.00 1.84 15,393 55.00 0.36 1398/08/20 156 259,932 4.022 میلیارد 1,666.23 15,338 15,000 14,954 15,900 1 1,660 15,058 1 45 15,290 139.473 هزار میلیارد 159.868 میلیون 35.638 میلیون 9 میلیون 21.331 میلیون 14.307 میلیون 40.595 میلیون 6.486 میلیون 21.36 9.68 3.41 70,572 189,360 199,932 60,000
خاذین

سایپاآذین‌

سهام بورس 2,590 18.00 0.70 2,574 2.00 0.08 1398/08/20 1,131 7.675 میلیون 19.756 میلیارد 6,785.84 2,572 2,520 2,520 2,626 1 4,000 2,589 1 2,297 2,600 6.805 هزار میلیارد 11.28 میلیون 5.183 میلیون 1.323 میلیون 4.47 میلیون 712,838 3.95 میلیون -228,180 -29.84 9.56 1.72 7.675 میلیون - 7.675 میلیون -
کخاک

صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌

سهام بورس 27,251 366.00 1.36 27,487 602.00 2.24 1398/08/20 186 177,625 4.896 میلیارد 954.97 26,885 26,500 26,500 28,150 1 1,095 27,200 2 1,000 27,590 13.443 هزار میلیارد 15.945 میلیون 3.668 میلیون 375,000 2.201 میلیون 1.467 میلیون 1.654 میلیون 1.416 میلیون 9.7 9.37 8.31 177,625 - 173,625 4,000
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 13,307 633.00 4.99 13,158 484.00 3.82 1398/08/20 1,106 3.307 میلیون 43.511 میلیارد 2,989.92 12,674 13,070 12,591 13,307 1 156,143 13,307 19 3,668 13,307 23.574 هزار میلیارد 25.376 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.135 میلیون 1.05 میلیون 23.32 9.31 21.57 3.307 میلیون - 3.032 میلیون 275,070
بسویچ

پارس‌سویچ‌

سهام بورس 19,003 1,000.00 5.00 19,985 18.00 0.09 1398/08/20 36 7,136 135.605 میلیون 198.22 20,003 19,003 19,003 19,003 112 1,000 8,000 1 802,631 19,003 20.003 هزار میلیارد 22.039 میلیون 4.234 میلیون 600,000 2.054 میلیون 2.179 میلیون 2.722 میلیون 1.183 میلیون 16.9 9.17 7.34 7,136 - 7,136 -
فجام

جام‌دارو

سهام بورس 16,412 108.00 0.65 16,343 177.00 1.07 1398/08/20 212 230,633 3.769 میلیارد 1,087.89 16,520 17,228 16,020 17,228 1 32 16,250 1 175 16,400 1.982 هزار میلیارد 2.171 میلیون 424,533 120,000 209,675 214,858 424,409 115,655 16.96 9.14 4.62 230,633 - 230,633 -
وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 12,996 41.00 0.31 12,968 69.00 0.53 1398/08/20 460 1.008 میلیون 13.075 میلیارد 2,191.77 13,037 13,289 12,820 13,447 1 2,310 12,951 1 6,613 12,996 14.214 هزار میلیارد 17.589 میلیون 5.002 میلیون 1.09 میلیون 3.451 میلیون 1.552 میلیون 432,619 -181,709 -77.81 9.11 32.68 975,216 33,000 1.008 میلیون -
بالبر

کابل‌ البرز

سهام بورس 9,754 513.00 5.00 9,901 366.00 3.56 1398/08/20 1,457 3.194 میلیون 31.622 میلیارد 2,192.02 10,267 10,400 9,754 10,494 5 1,000 9,654 1 14,868 9,754 3.254 هزار میلیارد 4.629 میلیون 1.836 میلیون 316,920 1.491 میلیون 344,626 2.335 میلیون 60,614 51.77 9.11 1.34 3.194 میلیون - 3.194 میلیون -
بکاب

صنایع‌جوشکاب‌یزد

سهام بورس 32,047 1,526.00 5.00 32,010 1,489.00 4.88 1398/08/20 100 86,870 2.781 میلیارد 868.7 30,521 30,100 30,100 32,047 1 24,672 32,047 13 150 33,096 735.56 میلیارد 853,857 167,421 24,100 82,416 85,005 172,579 10,116 76.27 9.08 4.47 86,870 - 56,870 30,000
زمگسا

کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌

سهام بورس 12,477 122.00 0.99 12,525 170.00 1.38 1398/08/20 989 2.014 میلیون 25.228 میلیارد 2,036.67 12,355 12,866 12,031 12,866 1 1,000 12,400 1 9,679 12,477 3.707 هزار میلیارد 4.808 میلیون 1.469 میلیون 300,000 1.05 میلیون 418,656 1.974 میلیون 201,598 18.64 8.98 1.9 2.014 میلیون - 1.571 میلیون 443,738
شکربن

کربن‌ ایران‌

سهام بورس 31,716 403.00 1.25 31,730 389.00 1.21 1398/08/20 1,375 1.978 میلیون 62.764 میلیارد 1,438.6 32,119 31,999 31,150 32,485 2 188,936 31,716 5 260 32,190 8.03 هزار میلیارد 9.105 میلیون 2.063 میلیون 250,000 1.173 میلیون 889,841 3.09 میلیون 447,531 17.73 8.91 2.57 1.428 میلیون 550,110 1.978 میلیون 320
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 19,962 148.00 0.74 19,998 112.00 0.56 1398/08/20 482 2.6 میلیون 51.988 میلیارد 5,393.57 20,110 20,243 19,900 20,519 1 1,283 19,962 2 4,903 20,000 58.319 هزار میلیارد 72.411 میلیون 20.941 میلیون 2.9 میلیون 14.417 میلیون 6.524 میلیون 7.049 میلیون 6.833 میلیون 8.49 8.89 8.23 1.283 میلیون 1.316 میلیون 2.54 میلیون 59,735
قپیرا

فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر

سهام بورس 34,999 879.00 2.58 34,282 162.00 0.47 1398/08/20 21 10,872 383.908 میلیون 517.71 34,120 35,400 34,003 35,600 1 35 34,160 1 151 34,999 6.824 هزار میلیارد 7.29 میلیون 1.211 میلیون 200,000 433,884 776,623 2.936 میلیون 323,891 21.17 8.83 2.34 10,872 - 9,206 1,666
لپارس

پارس‌ الکتریک‌

سهام بورس 23,270 1,108.00 5.00 23,174 1,012.00 4.57 1398/08/20 173 320,503 7.427 میلیارد 1,852.62 22,162 23,099 22,500 23,270 1 2.175 میلیون 23,270 94 1,000 23,398 6.649 هزار میلیارد 7.271 میلیون 1.11 میلیون 300,000 318,890 791,360 289,881 194,187 35.8 8.79 23.98 320,503 - 320,073 430
خرینگ

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 4,975 29.00 0.59 4,973 27.00 0.55 1398/08/20 461 1.697 میلیون 8.44 میلیارد 3,681.18 4,946 4,721 4,721 5,100 1 5,000 4,970 1 6,823 4,975 2.201 هزار میلیارد 3.775 میلیون 1.816 میلیون 445,000 1.562 میلیون 253,567 2.655 میلیون 13,015 170.03 8.73 0.83 1.697 میلیون - 1.677 میلیون 19,986
دابور

داروسازی‌ ابوریحان‌

سهام بورس 27,243 1,148.00 4.40 26,808 713.00 2.73 1398/08/20 572 445,156 11.934 میلیارد 778.24 26,095 27,000 25,300 27,250 1 35 27,225 1 5,691 27,244 10.125 هزار میلیارد 13.261 میلیون 4.067 میلیون 388,000 2.86 میلیون 1.208 میلیون 3.372 میلیون 1.036 میلیون 10.04 8.61 3.08 445,156 - 445,156 -
خکمک

کمک‌فنرایندامین‌

سهام بورس 5,187 247.00 5.00 5,171 231.00 4.68 1398/08/20 276 2.07 میلیون 10.705 میلیارد 7,500.52 4,940 5,115 5,058 5,187 1 1.389 میلیون 5,187 76 189 5,662 1.585 هزار میلیارد 2.996 میلیون 1.53 میلیون 320,857 1.337 میلیون 192,924 2.943 میلیون 1,020 1626.62 8.6 0.57 2.07 میلیون - 1.782 میلیون 288,302
قمرو

قند مرودشت‌

سهام بورس 23,392 1,113.00 5.00 23,392 1,113.00 5.00 1398/08/20 72 151,087 3.534 میلیارد 2,098.43 22,279 23,392 23,392 23,392 1 166,206 23,392 44 50 25,000 4.456 هزار میلیارد 4.918 میلیون 784,456 200,000 239,263 545,193 1.469 میلیون 288,998 16.2 8.58 3.18 151,087 - 151,087 -
لبوتان

گروه‌صنعتی‌بوتان‌

سهام بورس 23,250 87.00 0.37 22,668 669.00 2.87 1398/08/20 559 443,457 10.052 میلیارد 793.3 23,337 24,025 22,171 24,025 1 73 22,818 1 1,000 23,300 16.37 هزار میلیارد 23.263 میلیون 9.217 میلیون 701,452 7.362 میلیون 1.855 میلیون 16.8 میلیون 642,234 24.76 8.57 0.95 393,457 50,000 426,457 17,000
دارو

کارخانجات‌داروپخش‌

سهام بورس 22,810 773.00 3.51 22,533 496.00 2.25 1398/08/20 584 519,078 11.696 میلیارد 888.83 22,037 22,000 21,600 22,981 1 794 22,789 1 74 22,821 16.528 هزار میلیارد 22.573 میلیون 7.651 میلیون 625,000 5.673 میلیون 1.978 میلیون 6.503 میلیون 1.818 میلیون 9.31 8.54 2.6 490,371 28,707 474,252 44,826
لابسا

آبسال‌

سهام بورس 20,735 1,089.00 4.99 20,883 941.00 4.31 1398/08/20 1,050 1.198 میلیون 25.023 میلیارد 1,141.2 21,824 21,753 20,733 21,753 3 150 18,300 1 3,000 20,900 8.243 هزار میلیارد 8.881 میلیون 2.247 میلیون 360,000 1.363 میلیون 883,815 2.103 میلیون 449,357 16.73 8.51 3.57 1.161 میلیون 37,433 1.198 میلیون -
دپارس

پارس‌ دارو

سهام بورس 30,480 584.00 1.95 30,220 324.00 1.08 1398/08/20 296 942,362 28.478 میلیارد 3,183.66 29,896 30,000 29,802 31,250 1 500 30,101 1 2,521 30,480 15.695 هزار میلیارد 18.269 میلیون 4.282 میلیون 210,000 2.404 میلیون 1.878 میلیون 3.008 میلیون 1.733 میلیون 9.15 8.45 5.28 262,646 679,716 284,899 657,463
مرقام

ایران‌ارقام‌

سهام بورس 5,838 278.00 5.00 5,822 262.00 4.71 1398/08/20 5,872 45.919 میلیون 267.346 میلیارد 7,819.98 5,560 5,838 5,640 5,838 1 388,251 5,838 17 313 6,106 2.78 هزار میلیارد 4.268 میلیون 1.705 میلیون 500,000 1.357 میلیون 347,709 1.099 میلیون -46,182 -63.03 8.37 2.65 44.969 میلیون 950,000 37.335 میلیون 8.584 میلیون
کمنگنز

معادن‌منگنزایران‌

سهام بورس 22,000 772.00 3.39 21,869 903.00 3.97 1398/08/20 650 806,751 17.643 میلیارد 1,241.16 22,772 23,500 21,650 23,500 1 300 21,801 1 36 22,050 4.609 هزار میلیارد 4.834 میلیون 946,250 202,400 407,235 539,015 952,322 521,013 8.5 8.22 4.66 756,751 50,000 806,751 -
دلر

داروسازی‌ اکسیر

سهام بورس 35,250 1,678.00 5.00 35,109 1,537.00 4.58 1398/08/20 453 982,935 34.51 میلیارد 2,169.83 33,572 34,000 32,500 35,250 2 53,409 35,250 3 142 36,721 15.107 هزار میلیارد 19.661 میلیون 5.815 میلیون 450,000 3.862 میلیون 1.953 میلیون 6.01 میلیون 1.973 میلیون 8.01 8.09 2.63 964,010 18,925 752,935 230,000
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 15,497 57.00 0.37 15,151 289.00 1.87 1398/08/20 2,684 6.662 میلیون 100.944 میلیارد 2,482.25 15,440 15,110 14,723 15,880 8 10,000 15,550 2 19,081 15,550 8.955 هزار میلیارد 9.095 میلیون 1.399 میلیون 580,000 307,514 1.091 میلیون 1.004 میلیون 386,029 22.76 8.06 8.76 5.946 میلیون 716,066 6.662 میلیون 728
فروس

فروسیلیس‌ ایران‌

سهام بورس 13,314 634.00 5.00 13,314 634.00 5.00 1398/08/20 92 642,242 8.551 میلیارد 6,980.89 12,680 13,314 13,314 13,314 1 5.741 میلیون 13,314 257 2,000 15,680 11.089 هزار میلیارد 12.748 میلیون 2.553 میلیون 874,491 1.105 میلیون 1.449 میلیون 2.33 میلیون 614,457 18.95 8.04 5 642,242 - 161,473 480,769
دروز

داروسازی‌ روزدارو

سهام بورس 9,059 476.00 4.99 9,071 464.00 4.87 1398/08/20 484 1.449 میلیون 13.14 میلیارد 2,992.9 9,535 9,059 9,059 9,320 17 200 8,104 1 221,140 9,059 6.673 هزار میلیارد 7.811 میلیون 2.256 میلیون 699,840 1.463 میلیون 793,134 919,332 72,554 87.5 8 6.91 1.449 میلیون - 1.449 میلیون -
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 21,800 288.00 1.34 21,806 294.00 1.37 1398/08/20 402 1.002 میلیون 21.842 میلیارد 2,491.61 21,512 21,307 21,307 21,985 1 400 21,798 1 3,873 21,800 55.931 هزار میلیارد 75.997 میلیون 26.478 میلیون 2.6 میلیون 19.301 میلیون 7.177 میلیون 33.031 میلیون 8.416 میلیون 6.74 7.9 1.72 170,887 830,742 624,328 377,301
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 68,383 3,256.00 5.00 67,774 2,647.00 4.06 1398/08/20 111 22,973 1.557 میلیارد 206.96 65,127 66,000 64,691 68,383 1 466 68,383 2 300 71,720 3.528 هزار میلیارد 3.847 میلیون 646,706 54,173 175,477 471,229 4.625 میلیون 114,628 32.03 7.79 0.79 22,973 - 22,973 -
سنیر

سیمان‌ سفید نی‌ریز

سهام بورس 19,916 948.00 5.00 19,810 842.00 4.44 1398/08/20 224 137,947 2.733 میلیارد 615.83 18,968 19,854 19,200 19,916 2 39,457 19,916 12 168 20,500 1.897 هزار میلیارد 2.185 میلیون 461,827 50,000 204,456 257,371 503,747 129,288 15.32 7.7 3.93 137,947 - 137,947 -
کطبس

ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌

سهام بورس 14,001 184.00 1.33 13,873 56.00 0.41 1398/08/20 483 659,230 9.146 میلیارد 1,364.87 13,817 13,700 13,650 14,043 1 200 14,001 1 1,133 14,007 2.556 هزار میلیارد 3.101 میلیون 874,612 185,000 534,387 340,225 730,754 194,871 13.17 7.54 3.51 564,402 94,828 648,980 10,250
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 54,770 223.00 0.41 54,588 41.00 0.08 1398/08/20 418 747,090 40.782 میلیارد 1,787.3 54,547 53,650 53,650 55,200 1 115 54,361 1 736 54,770 327.282 هزار میلیارد 375.251 میلیون 91.245 میلیون 6 میلیون 47.723 میلیون 43.522 میلیون 132.345 میلیون 59.984 میلیون 5.46 7.53 2.48 84,278 662,812 264,617 482,473
سبهان

سیمان‌ بهبهان‌

سهام بورس 19,992 585.00 3.01 19,871 464.00 2.39 1398/08/20 143 125,163 2.487 میلیارد 875.27 19,407 19,380 19,380 20,377 1 200 19,872 1 1,200 19,992 3.881 هزار میلیارد 5.107 میلیون 1.662 میلیون 55,000 1.133 میلیون 529,135 1.239 میلیون 391,474 10.15 7.51 3.21 125,163 - 117,157 8,006
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 13,211 10.00 0.08 13,349 128.00 0.97 1398/08/20 270 367,625 4.907 میلیارد 1,361.57 13,221 13,730 13,100 13,730 2 100 13,430 1 9,300 13,430 3.57 هزار میلیارد 4.009 میلیون 884,141 270,000 404,331 479,810 1.066 میلیون 220,738 16.33 7.51 3.38 367,625 - 367,625 -
فنورد

نوردوقطعات‌ فولادی‌

سهام بورس 25,000 718.00 2.96 24,516 234.00 0.96 1398/08/20 110 104,875 2.571 میلیارد 953.41 24,282 23,476 23,068 25,496 3 100 24,151 1 760 25,380 3.497 هزار میلیارد 5.296 میلیون 2.238 میلیون 144,000 1.766 میلیون 472,634 4.469 میلیون 150,373 23.25 7.4 0.78 89,875 15,000 104,875 -
قزوین

کارخانجات‌ قند قزوین‌

سهام بورس 15,050 578.00 3.99 14,867 395.00 2.73 1398/08/20 361 550,469 8.184 میلیارد 1,524.84 14,472 14,505 14,474 15,120 1 8,000 15,010 1 3,500 15,049 4.779 هزار میلیارد 5.824 میلیون 1.582 میلیون 330,197 914,992 667,043 1.731 میلیون 403,715 12.16 7.36 2.84 550,469 - 508,172 42,297
قشهد

شهد

سهام بورس 14,651 771.00 5.00 14,679 743.00 4.82 1398/08/20 501 669,076 9.822 میلیارد 1,335.48 15,422 14,771 14,651 14,998 10 200 13,741 1 24,352 14,651 6.169 هزار میلیارد 6.569 میلیون 1.497 میلیون 400,000 697,786 798,959 2.533 میلیون 303,732 19.33 7.35 2.32 669,076 - 669,076 -
چافست

افست‌

سهام بورس 10,870 236.00 2.12 10,945 161.00 1.45 1398/08/20 592 1.197 میلیون 13.104 میلیارد 2,022.39 11,106 10,800 10,602 11,470 1 10,000 10,870 1 12,369 10,870 10.995 هزار میلیارد 13.312 میلیون 3.956 میلیون 700,000 2.477 میلیون 1.479 میلیون 2.056 میلیون 483,829 22.4 7.33 5.27 1.197 میلیون - 1.197 میلیون -
غاذر

کشت‌وصنعت‌پیاذر

سهام بورس 15,294 683.00 4.67 15,137 526.00 3.60 1398/08/20 345 486,902 7.37 میلیارد 1,411.31 14,611 14,610 14,610 15,294 1 68 15,291 1 303 15,294 1.096 هزار میلیارد 1.225 میلیون 244,596 75,000 89,574 155,022 248,238 54,138 20.97 7.32 4.57 486,902 - 481,902 5,000
بشهاب

لامپ‌ پارس‌ شهاب‌

سهام بورس 21,578 1,027.00 5.00 20,748 197.00 0.96 1398/08/20 363 403,038 8.362 میلیارد 1,110.3 20,551 19,610 19,600 21,578 1 3,000 21,578 1 226 21,643 3.329 هزار میلیارد 5.253 میلیون 2.341 میلیون 162,000 1.892 میلیون 448,926 2.039 میلیون 280,957 11.69 7.31 1.61 403,038 - 403,038 -
کفرا

فراورده‌ های‌ نسوزایران‌

سهام بورس 18,800 383.00 2.08 18,590 173.00 0.94 1398/08/20 375 262,635 4.882 میلیارد 700.36 18,417 18,325 18,325 19,100 1 25,126 18,900 1 105 18,999 6.867 هزار میلیارد 8.702 میلیون 2.726 میلیون 372,886 1.771 میلیون 955,176 2.681 میلیون 820,733 8.45 7.26 2.59 262,635 - 262,635 -