شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 60,005 2,768.00 4.41 61,582 1,191.00 1.90 1398/08/20 159 45,354 2.729 میلیارد 285.25 62,773 60,000 59,951 62,500 1 164 59,955 1 726 62,200 15.528 هزار میلیارد 15.81 میلیون 852,991 247,360 576,693 276,298 5,962 3,761 4050.23 55.13 2555 45,354 - 45,354 -
ثاباد

توریستی ورفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 4,595 218.00 4.98 4,573 196.00 4.48 1398/08/20 281 1.676 میلیون 7.663 میلیارد 5,963.53 4,377 4,450 4,400 4,595 1 301,555 4,595 37 11 4,730 1.05 هزار میلیارد 1.18 میلیون 367,028 240,000 82,455 284,573 14,919 428 2564.31 3.86 73.57 1.674 میلیون 2,000 1.671 میلیون 5,000
سدور

سیمان‌ دورود

سهام بورس 2,557 121.00 4.97 2,548 112.00 4.60 1398/08/20 573 4.463 میلیون 11.372 میلیارد 7,789.48 2,436 2,374 2,374 2,557 3 750,128 2,557 37 65,410 2,602 1.563 هزار میلیارد 3.275 میلیون 1.986 میلیون 641,697 1.64 میلیون 346,239 1.063 میلیون 920 1777.22 4.72 1.54 4.463 میلیون - 4.463 میلیون -
خکمک

کمک‌فنرایندامین‌

سهام بورس 5,187 247.00 5.00 5,171 231.00 4.68 1398/08/20 276 2.07 میلیون 10.705 میلیارد 7,500.52 4,940 5,115 5,058 5,187 1 1.389 میلیون 5,187 76 189 5,662 1.585 هزار میلیارد 2.996 میلیون 1.53 میلیون 320,857 1.337 میلیون 192,924 2.943 میلیون 1,020 1626.62 8.6 0.57 2.07 میلیون - 1.782 میلیون 288,302
فلوله

لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

سهام بورس 11,920 567.00 4.99 11,862 509.00 4.48 1398/08/20 698 1.579 میلیون 18.725 میلیارد 2,261.56 11,353 11,892 11,630 11,920 1 462,293 11,920 179 19,000 11,983 5.677 هزار میلیارد 8.299 میلیون 2.933 میلیون 500,000 2.368 میلیون 565,530 2.168 میلیون 4,435 1337.32 10.49 2.74 1.529 میلیون 50,000 1.579 میلیون -
رتکو

کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو

سهام بورس 20,971 524.00 2.44 20,825 670.00 3.12 1398/08/20 2,933 5.841 میلیون 121.642 میلیارد 1,991.54 21,495 22,000 20,421 22,000 4 476 20,971 1 1,436 21,189 4.299 هزار میلیارد 4.839 میلیون 849,950 90,000 674,185 175,765 745,519 4,516 922.28 23.7 5.59 5.664 میلیون 177,326 5.841 میلیون -
شلعاب

لعابیران‌

سهام بورس 13,619 716.00 4.99 13,730 605.00 4.22 1398/08/20 1,759 5.678 میلیون 77.955 میلیارد 3,227.76 14,335 14,583 13,619 14,583 6 200 12,589 1 38,174 13,619 2.294 هزار میلیارد 2.928 میلیون 957,788 160,000 731,093 226,695 442,289 4,497 488.5 9.69 4.97 5.675 میلیون 3,000 5.678 میلیون -
خشرق

الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 3,860 59.00 1.51 3,923 4.00 0.10 1398/08/20 241 1.137 میلیون 4.459 میلیارد 4,716.81 3,919 3,801 3,801 4,000 1 1,002 3,861 1 13,337 3,890 2.469 هزار میلیارد 5.595 میلیون 3.808 میلیون 630,000 3.123 میلیون 685,033 3.92 میلیون 5,090 485.56 3.61 0.63 1.137 میلیون - 1.078 میلیون 58,316
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 24,070 827.00 3.32 24,291 606.00 2.43 1398/08/20 1,253 3.474 میلیون 84.387 میلیارد 2,772.6 24,897 25,349 23,810 25,349 1 174 24,066 1 427 24,100 12.697 هزار میلیارد 12.95 میلیون 959,516 510,000 561,669 397,847 663,636 36,800 336.64 31.14 18.68 1.694 میلیون 1.78 میلیون 2.854 میلیون 619,785
قشکر

شکرشاهرود

سهام بورس 17,375 914.00 5.00 17,440 849.00 4.64 1398/08/20 1,446 3.085 میلیون 53.8 میلیارد 2,133.41 18,289 18,399 17,375 18,399 6 294 16,905 1 83,276 17,375 3.658 هزار میلیارد 3.778 میلیون 471,174 200,000 290,248 180,926 606,282 11,967 291.48 19.28 5.75 2.858 میلیون 226,500 3.085 میلیون -
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 8,901 423.00 4.99 8,760 282.00 3.33 1398/08/20 2,458 17.858 میلیون 156.438 میلیارد 7,265.09 8,478 8,450 8,400 8,901 1 3.546 میلیون 8,901 171 625 8,949 20.347 هزار میلیارد 23.095 میلیون 9.934 میلیون 1.5 میلیون 2.071 میلیون 7.863 میلیون 148,165 77,411 271.59 2.67 141.9 17.857 میلیون 555 16.708 میلیون 1.15 میلیون
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 6,742 321.00 5.00 6,742 321.00 5.00 1398/08/20 49 261,250 1.761 میلیارد 5,331.63 6,421 6,742 6,742 6,742 1 7.691 میلیون 6,742 242 10 7,846 1.577 هزار میلیارد 1.835 میلیون 333,188 245,549 179,482 153,706 102,378 6,848 241.75 10.77 16.18 261,250 - 261,250 -
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 3,381 161.00 5.00 3,325 105.00 3.26 1398/08/20 685 5.907 میلیون 19.639 میلیارد 8,623.05 3,220 3,250 3,180 3,381 1 1,297 3,360 2 5,000 3,394 3.066 هزار میلیارد 4.77 میلیون 2.613 میلیون 952,095 1.604 میلیون 1.009 میلیون 1.642 میلیون 14,060 225.16 3.14 1.93 5.906 میلیون 1,110 5.907 میلیون -
خوساز

محورسازان‌ایران‌خودرو

سهام بورس 3,662 174.00 4.99 3,610 122.00 3.50 1398/08/20 1,033 8.267 میلیون 29.847 میلیارد 8,002.97 3,488 3,440 3,359 3,662 1 321,420 3,662 21 2,050 3,700 3.906 هزار میلیارد 5.147 میلیون 2.031 میلیون 1.12 میلیون 1.104 میلیون 926,119 2.39 میلیون 20,479 197.41 4.37 1.69 8.267 میلیون - 8.267 میلیون -
سپاها

سیمان‌سپاهان‌

سهام بورس 2,235 85.00 3.95 2,182 32.00 1.49 1398/08/20 522 4.008 میلیون 8.745 میلیارد 7,678.85 2,150 2,222 2,140 2,244 2 1,000 2,220 1 40,126 2,239 5.268 هزار میلیارد 8.224 میلیون 5.321 میلیون 2.45 میلیون 2.878 میلیون 2.443 میلیون 2.756 میلیون 28,103 190.23 2.19 1.94 3.899 میلیون 109,517 3.902 میلیون 106,689
ثامان

سامان‌ گستراصفهان‌

سهام بورس 7,599 235.00 3.19 7,414 50.00 0.68 1398/08/20 273 415,245 3.079 میلیارد 1,521.04 7,364 7,730 7,017 7,730 1 150 7,600 1 2,472 7,601 1.634 هزار میلیارد 1.795 میلیون 602,791 221,941 149,844 452,947 25,361 8,631 189.36 3.61 64.44 415,245 - 415,245 -
خرینگ

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 4,975 29.00 0.59 4,973 27.00 0.55 1398/08/20 461 1.697 میلیون 8.44 میلیارد 3,681.18 4,946 4,721 4,721 5,100 1 5,000 4,970 1 6,823 4,975 2.201 هزار میلیارد 3.775 میلیون 1.816 میلیون 445,000 1.562 میلیون 253,567 2.655 میلیون 13,015 170.03 8.73 0.83 1.697 میلیون - 1.677 میلیون 19,986
نمرینو

ایران‌ مرینوس‌

سهام بورس 23,600 413.00 1.72 23,190 823.00 3.43 1398/08/20 325 431,516 10.007 میلیارد 1,327.74 24,013 23,701 22,813 24,798 1 84 23,600 1 546 23,600 3.05 هزار میلیارد 3.14 میلیون 369,117 127,000 195,211 173,906 246,394 21,744 135.45 16.95 11.95 347,565 83,951 236,516 195,000
سیلام

سیمان‌ ایلام‌

سهام بورس 8,159 388.00 4.99 8,077 306.00 3.94 1398/08/20 245 536,049 4.33 میلیارد 2,187.96 7,771 7,800 7,769 8,159 1 92,418 8,159 17 800 8,288 3.206 هزار میلیارد 5.734 میلیون 2.366 میلیون 412,500 2.402 میلیون -36,011 1.403 میلیون 27,287 122.1 -92.52 2.37 336,049 200,000 536,049 -
ختوقا

قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 5,669 244.00 4.50 5,454 29.00 0.53 1398/08/20 1,191 7.627 میلیون 41.594 میلیارد 6,403.61 5,425 5,255 5,255 5,679 1 1,000 5,670 1 1,000 5,670 5.968 هزار میلیارد 6.904 میلیون 2.39 میلیون 1.1 میلیون 904,211 1.485 میلیون 88,729 50,266 119.35 4.04 67.61 6.988 میلیون 638,516 7.627 میلیون -
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 52,506 2,500.00 5.00 50,006 0.00 0.00 1398/08/20 84 113,943 5.983 میلیارد 1,356.46 50,006 52,506 52,506 52,506 0 1.218 میلیون 52,506 414 - - 2.5 هزار میلیارد 2.641 میلیون 91,442 50,000 15,485 75,957 101,805 22,749 115.4 34.56 25.79 113,943 - 113,943 -
غدشت

دشت‌ مرغاب‌

سهام بورس 71,505 1,480.00 2.03 72,617 368.00 0.50 1398/08/20 59 6,547 469.969 میلیون 110.97 72,985 71,500 70,500 73,888 1 500 70,650 1 50 71,508 3.901 هزار میلیارد 6.349 میلیون 2.468 میلیون 53,453 2.467 میلیون 1,438 3.184 میلیون 37,953 102.27 2699.3 1.22 6,547 - 6,547 -
تمحرکه

ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌

سهام بورس 5,883 170.00 2.81 5,911 142.00 2.35 1398/08/20 499 1.449 میلیون 8.566 میلیارد 2,904.06 6,053 6,250 5,752 6,250 1 1,000 5,763 1 4,000 5,883 737.52 میلیارد 772,113 83,460 121,843 51,899 31,561 18,926 7,073 101.83 22.82 38.05 1.434 میلیون 15,000 1.434 میلیون 15,000
وپترو

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

سهام بورس 7,800 183.00 2.40 7,877 260.00 3.41 1398/08/20 944 5.819 میلیون 45.842 میلیارد 6,164.56 7,617 7,620 7,580 7,997 2 4,653 7,700 1 46,005 7,800 13.863 هزار میلیارد 17.521 میلیون 6.35 میلیون 1.82 میلیون 3.185 میلیون 3.165 میلیون 1.289 میلیون 144,395 99.28 4.53 11.13 4.849 میلیون 970,000 3.539 میلیون 2.28 میلیون
حتوکا

حمل‌ونقل‌توکا

سهام بورس 13,198 475.00 3.73 12,920 197.00 1.55 1398/08/20 3,261 6.215 میلیون 80.299 میلیارد 1,905.88 12,723 12,600 12,101 13,300 4 190 13,200 1 2,501 13,200 4.199 هزار میلیارد 4.872 میلیون 993,113 330,000 608,121 384,992 861,537 43,681 97.61 11.07 4.95 6.215 میلیون - 6.139 میلیون 76,321
دروز

داروسازی‌ روزدارو

سهام بورس 9,059 476.00 4.99 9,071 464.00 4.87 1398/08/20 484 1.449 میلیون 13.14 میلیارد 2,992.9 9,535 9,059 9,059 9,320 17 200 8,104 1 221,140 9,059 6.673 هزار میلیارد 7.811 میلیون 2.256 میلیون 699,840 1.463 میلیون 793,134 919,332 72,554 87.5 8 6.91 1.449 میلیون - 1.449 میلیون -
حپترو

حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام

سهام بورس 24,193 1,152.00 5.00 24,172 1,131.00 4.91 1398/08/20 741 1.177 میلیون 28.444 میلیارد 1,588.06 23,041 23,950 23,000 24,193 1 3,705 24,193 8 8,643 24,193 4.608 هزار میلیارد 5.761 میلیون 1.236 میلیون 200,000 926,603 309,301 778,397 60,738 79.59 15.63 6.21 1.177 میلیون - 1.177 میلیون -
بکاب

صنایع‌جوشکاب‌یزد

سهام بورس 32,047 1,526.00 5.00 32,010 1,489.00 4.88 1398/08/20 100 86,870 2.781 میلیارد 868.7 30,521 30,100 30,100 32,047 1 24,672 32,047 13 150 33,096 735.56 میلیارد 853,857 167,421 24,100 82,416 85,005 172,579 10,116 76.27 9.08 4.47 86,870 - 56,870 30,000
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 50,944 2,681.00 5.00 51,653 1,972.00 3.68 1398/08/20 2,534 2.431 میلیون 125.582 میلیارد 959.46 53,625 53,600 50,944 55,000 2 195 50,944 1 1,700 51,850 9.773 هزار میلیارد 9.813 میلیون 672,952 182,250 399,182 273,770 1.039 میلیون 124,687 75.5 34.39 9.06 2.431 میلیون - 2.431 میلیون -
بکام

کارخانجات تولیدی شهید قندی

سهام بورس 15,480 417.00 2.62 15,672 225.00 1.42 1398/08/20 563 762,267 11.946 میلیارد 1,353.94 15,897 15,200 15,200 16,360 1 5,250 15,430 2 39,230 15,480 9.538 هزار میلیارد 11.178 میلیون 2.317 میلیون 600,000 1.775 میلیون 542,277 1.24 میلیون 129,478 72.62 17.34 7.58 729,267 33,000 762,267 -
شفارس

صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌

سهام بورس 7,350 51.00 0.69 7,374 27.00 0.36 1398/08/20 492 1.282 میلیون 9.451 میلیارد 2,604.81 7,401 7,487 7,200 7,637 1 414 7,280 1 23,215 7,350 4.66 هزار میلیارد 5.48 میلیون 1.549 میلیون 629,607 837,009 711,998 1.806 میلیون 66,212 70.12 6.52 2.57 749,205 532,360 1.282 میلیون -
وتوس

توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 2,761 131.00 4.98 2,728 98.00 3.73 1398/08/20 663 7.792 میلیون 21.26 میلیارد 11,753.26 2,630 2,670 2,601 2,761 1 9.213 میلیون 2,761 163 1,000 2,774 4.208 هزار میلیارد 4.782 میلیون 2.262 میلیون 900,000 417,035 1.845 میلیون 96,052 62,869 69.44 2.37 45.44 6.292 میلیون 1.5 میلیون 4.759 میلیون 3.033 میلیون
کساپا

سایپاشیشه‌

سهام بورس 6,245 297.00 4.99 6,157 209.00 3.51 1398/08/20 1,048 5.785 میلیون 35.62 میلیارد 5,520.24 5,948 6,170 5,751 6,245 1 14,933 6,245 7 2,000 6,249 1.368 هزار میلیارد 1.84 میلیون 568,675 230,000 423,735 144,940 638,864 21,823 64.89 9.77 2.23 5.716 میلیون 68,755 5.782 میلیون 3,000
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 4,639 40.00 0.87 4,530 69.00 1.50 1398/08/20 2,196 12.38 میلیون 56.077 میلیارد 5,637.45 4,599 4,370 4,370 4,768 2 21,434 4,640 1 50,464 4,640 26.674 هزار میلیارد 33.156 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 63.85 4.63 44.83 10.712 میلیون 1.668 میلیون 12.37 میلیون 10,000
خمحور

تولیدمحورخودرو

سهام بورس 9,250 86.00 0.94 9,046 118.00 1.29 1398/08/20 119 143,530 1.296 میلیارد 1,206.13 9,164 9,400 8,741 9,424 1 5,000 9,015 1 2,284 9,249 3.856 هزار میلیارد 4.929 میلیون 1.448 میلیون 420,741 1.123 میلیون 324,413 1.68 میلیون 61,493 61.89 11.73 2.27 143,530 - 143,530 -
تکمبا

کمباین‌ سازی‌ ایران‌

سهام بورس 2,858 83.00 2.99 2,804 29.00 1.05 1398/08/20 992 7.195 میلیون 20.179 میلیارد 7,253.38 2,775 2,671 2,671 2,888 3 10,000 2,821 1 36,909 2,860 4.781 هزار میلیارد 5.811 میلیون 2.433 میلیون 1.723 میلیون 979,135 1.454 میلیون 1.135 میلیون 84,294 57.32 3.32 4.26 7.195 میلیون - 7.195 میلیون -
سصفها

سیمان‌اصفهان‌

سهام بورس 31,672 1,508.00 5.00 31,539 1,375.00 4.56 1398/08/20 287 781,593 24.651 میلیارد 2,723.32 30,164 31,540 30,000 31,672 1 820,871 31,672 92 35 32,540 6.033 هزار میلیارد 7.457 میلیون 1.623 میلیون 200,000 1.149 میلیون 473,205 1.263 میلیون 111,534 56.55 13.33 4.99 781,593 - 761,593 20,000
کدما

معدنی‌ دماوند

سهام بورس 54,995 956.00 1.77 54,290 251.00 0.46 1398/08/20 73 10,881 591.016 میلیون 149.05 54,039 53,001 53,001 55,898 1 72 54,111 1 36 54,992 1.621 هزار میلیارد 1.867 میلیون 288,090 30,000 237,988 50,102 111,768 29,427 55.35 32.51 14.57 10,881 - 10,881 -
کماسه

تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

سهام بورس 18,301 235.00 1.30 18,309 243.00 1.35 1398/08/20 380 758,497 13.887 میلیارد 1,996.04 18,066 18,968 18,033 18,968 1 60 18,350 1 100 18,350 2.927 هزار میلیارد 3.056 میلیون 366,655 162,000 90,228 276,427 264,147 56,751 52.26 10.73 11.23 758,497 - 693,497 65,000
بالبر

کابل‌ البرز

سهام بورس 9,754 513.00 5.00 9,901 366.00 3.56 1398/08/20 1,457 3.194 میلیون 31.622 میلیارد 2,192.02 10,267 10,400 9,754 10,494 5 1,000 9,654 1 14,868 9,754 3.254 هزار میلیارد 4.629 میلیون 1.836 میلیون 316,920 1.491 میلیون 344,626 2.335 میلیون 60,614 51.77 9.11 1.34 3.194 میلیون - 3.194 میلیون -
خمحرکه

نیرو محرکه‌

سهام بورس 7,477 356.00 5.00 7,477 356.00 5.00 1398/08/20 209 3.893 میلیون 29.108 میلیارد 18,626.95 7,121 7,477 7,477 7,477 1 2.118 میلیون 7,477 139 1,345 7,500 7.268 هزار میلیارد 10.259 میلیون 3.886 میلیون 1.021 میلیون 2.628 میلیون 1.258 میلیون 5.782 میلیون 151,715 50.3 6.07 1.32 1.993 میلیون 1.9 میلیون 1.893 میلیون 2 میلیون
غبهنوش

بهنوش‌ ایران‌

سهام بورس 23,747 489.00 2.02 23,594 642.00 2.65 1398/08/20 615 568,507 13.413 میلیارد 924.4 24,236 23,025 23,025 25,000 1 2,249 23,401 1 6,958 23,747 8.725 هزار میلیارد 12.961 میلیون 5.013 میلیون 360,000 4.467 میلیون 545,185 6.31 میلیون 171,710 49.47 15.58 1.35 568,507 - 568,507 -
خفنر

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 12,541 527.00 4.03 12,538 530.00 4.06 1398/08/20 555 974,860 12.223 میلیارد 1,756.5 13,068 12,415 12,415 13,200 1 88 12,501 1 100 12,730 2.614 هزار میلیارد 2.847 میلیون 574,090 200,000 339,386 234,704 484,849 51,533 48.66 10.68 5.17 974,860 - 874,860 100,000
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 2,164 26.00 1.22 2,149 11.00 0.51 1398/08/20 2,337 27.76 میلیون 59.666 میلیارد 11,878.43 2,138 2,100 2,099 2,214 2 72,000 2,165 1 29,272 2,165 13.441 هزار میلیارد 19.143 میلیون 11.237 میلیون 6.287 میلیون 5.633 میلیون 5.604 میلیون 3.092 میلیون 292,489 46.19 2.41 4.37 23.524 میلیون 4.235 میلیون 27.298 میلیون 461,452
غسالم

سالمین‌

سهام بورس 31,610 1,558.00 4.70 31,610 1,558.00 4.70 1398/08/20 264 270,401 8.547 میلیارد 1,024.25 33,168 31,510 31,510 32,350 1 431 31,605 1 6,436 31,850 9.95 هزار میلیارد 10.163 میلیون 1.247 میلیون 300,000 680,476 566,870 2.018 میلیون 215,487 44.01 16.73 4.7 270,401 - 270,401 -
دلقما

دارویی‌ لقمان‌

سهام بورس 6,842 325.00 4.99 6,793 276.00 4.24 1398/08/20 438 1.601 میلیون 10.878 میلیارد 3,656.24 6,517 6,311 6,311 6,842 1 243,606 6,842 67 150 7,042 4.399 هزار میلیارد 5.775 میلیون 2.221 میلیون 675,000 1.19 میلیون 1.03 میلیون 1.194 میلیون 105,022 43.66 4.45 3.84 1.601 میلیون 700 1.501 میلیون 100,000
غشاذر

پگاه‌آذربایجان‌غربی‌

سهام بورس 6,163 234.00 3.95 6,089 160.00 2.70 1398/08/20 456 1.366 میلیون 8.319 میلیارد 2,995.79 5,929 6,149 5,816 6,199 1 380 6,071 2 868 6,163 3.557 هزار میلیارد 4.431 میلیون 1.347 میلیون 600,000 777,442 569,602 2.561 میلیون 84,047 43.47 6.41 1.43 1.366 میلیون - 1.366 میلیون -
خنصیر

مهندسی‌نصیرماشین‌

سهام بورس 6,966 331.00 4.99 6,940 305.00 4.60 1398/08/20 217 1.238 میلیون 8.591 میلیارد 5,704 6,635 6,653 6,650 6,966 1 378,067 6,966 31 6,268 7,120 1.375 هزار میلیارد 1.6 میلیون 458,725 207,166 161,934 296,791 364,730 33,934 42.37 4.84 3.94 1.238 میلیون - 1.118 میلیون 120,000
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 5,067 13.00 0.26 5,031 23.00 0.46 1398/08/20 1,123 3.741 میلیون 18.821 میلیارد 3,331.08 5,054 5,051 4,929 5,135 1 21,000 5,061 2 4,000 5,067 13.848 هزار میلیارد 16.222 میلیون 5.636 میلیون 2.377 میلیون 2.437 میلیون 3.199 میلیون 1.864 میلیون 346,665 39.76 4.31 7.39 3.541 میلیون 200,000 3.741 میلیون 192
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 33,200 57.00 0.17 32,778 479.00 1.44 1398/08/20 1,381 1.184 میلیون 38.818 میلیارد 857.54 33,257 32,900 32,495 33,650 1 36 33,185 1 1,723 33,200 67.046 هزار میلیارد 72.706 میلیون 11.236 میلیون 1.68 میلیون 6.625 میلیون 4.611 میلیون 8.065 میلیون 1.72 میلیون 38.42 14.33 8.19 1.168 میلیون 16,677 856,141 328,118
غشان

شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌

سهام بورس 20,159 934.00 4.86 20,018 793.00 4.12 1398/08/20 597 796,403 15.942 میلیارد 1,334.01 19,225 18,600 18,600 20,186 1 745 20,158 1 4,801 20,159 3.845 هزار میلیارد 4.967 میلیون 1.274 میلیون 200,000 963,880 310,148 2.528 میلیون 106,692 37.53 12.91 1.58 796,403 - 796,403 -
لپارس

پارس‌ الکتریک‌

سهام بورس 23,270 1,108.00 5.00 23,174 1,012.00 4.57 1398/08/20 173 320,503 7.427 میلیارد 1,852.62 22,162 23,099 22,500 23,270 1 2.175 میلیون 23,270 94 1,000 23,398 6.649 هزار میلیارد 7.271 میلیون 1.11 میلیون 300,000 318,890 791,360 289,881 194,187 35.8 8.79 23.98 320,503 - 320,073 430
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 10,995 249.00 2.32 10,921 175.00 1.63 1398/08/20 1,071 1.547 میلیون 16.892 میلیارد 1,444.23 10,746 10,945 10,781 11,077 1 700 10,930 1 8,488 10,999 13.97 هزار میلیارد 16.462 میلیون 5.244 میلیون 1.3 میلیون 2.264 میلیون 2.979 میلیون 5.458 میلیون 407,957 34.8 4.77 2.6 1.517 میلیون 30,000 1.543 میلیون 4,000
خموتور

موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 6,060 288.00 4.99 6,038 266.00 4.61 1398/08/20 383 1.746 میلیون 10.544 میلیارد 4,559.29 5,772 5,800 5,723 6,060 1 280,038 6,060 62 1,488 6,160 8.247 هزار میلیارد 9.803 میلیون 2.705 میلیون 714,420 1.176 میلیون 1.529 میلیون 3.032 میلیون 248,887 34.66 5.64 2.85 1.746 میلیون - 1.546 میلیون 200,000
سدشت

صنایع سیمان دشتستان

سهام بورس 8,410 439.00 4.96 8,453 396.00 4.48 1398/08/20 246 558,518 4.721 میلیارد 2,270.4 8,849 9,218 8,407 9,218 1 27,849 8,407 3 6,166 8,410 10.442 هزار میلیارد 11.078 میلیون 2.701 میلیون 1.18 میلیون 1.104 میلیون 1.597 میلیون 1.391 میلیون 293,083 34.03 6.24 7.17 558,518 - 558,518 -
خزر

فنرسازی‌زر

سهام بورس 3,350 87.00 2.67 3,278 15.00 0.46 1398/08/20 558 2.701 میلیون 8.852 میلیارد 4,839.66 3,263 3,200 3,180 3,407 1 500 3,202 1 2,000 3,349 2.61 هزار میلیارد 3.165 میلیون 1.192 میلیون 499,997 542,277 649,751 711,732 78,920 33.23 4.04 3.68 2.701 میلیون - 2.701 میلیون -
کپشیر

پشم‌شیشه‌ایران‌

سهام بورس 27,000 702.00 2.67 27,399 1,101.00 4.19 1398/08/20 782 1.169 میلیون 32.021 میلیارد 1,494.49 26,298 27,612 25,400 27,612 1 7,150 27,000 1 266 27,130 3.945 هزار میلیارد 4.728 میلیون 857,425 150,000 617,791 239,634 825,568 125,382 32.78 17.15 4.99 1.167 میلیون 1,410 1.169 میلیون -
وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 5,880 18.00 0.31 5,820 78.00 1.32 1398/08/20 1,205 2.693 میلیون 15.676 میلیارد 2,235.12 5,898 5,959 5,769 5,959 1 1,000 5,871 1 41,601 5,880 4.424 هزار میلیارد 4.533 میلیون 1.464 میلیون 750,000 168,066 1.296 میلیون 177,231 134,114 32.55 3.37 24.63 2.633 میلیون 60,000 2.693 میلیون -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 68,383 3,256.00 5.00 67,774 2,647.00 4.06 1398/08/20 111 22,973 1.557 میلیارد 206.96 65,127 66,000 64,691 68,383 1 466 68,383 2 300 71,720 3.528 هزار میلیارد 3.847 میلیون 646,706 54,173 175,477 471,229 4.625 میلیون 114,628 32.03 7.79 0.79 22,973 - 22,973 -
وتوصا

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 4,577 0.00 0.00 4,524 53.00 1.16 1398/08/20 352 928,023 4.192 میلیارد 2,636.43 4,577 4,450 4,450 4,578 1 15,082 4,551 1 1,600 4,578 12.129 هزار میلیارد 14.894 میلیون 7.103 میلیون 2.65 میلیون 2.905 میلیون 4.198 میلیون 773,160 378,676 31.66 2.86 15.51 928,023 - 928,023 -
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 7,930 19.00 0.24 7,797 114.00 1.44 1398/08/20 1,980 6.831 میلیون 53.263 میلیارد 3,450.25 7,911 7,899 7,660 7,942 1 3,157 7,920 1 2,846 7,920 31.644 هزار میلیارد 39.879 میلیون 15.03 میلیون 4 میلیون 8.691 میلیون 6.339 میلیون 3.96 میلیون 1.053 میلیون 29.63 4.92 7.88 6.631 میلیون 200,000 4.966 میلیون 1.866 میلیون
سفار

سیمان‌فارس‌

سهام بورس 30,191 1,437.00 5.00 30,191 1,437.00 5.00 1398/08/20 6 100,000 3.019 میلیارد 16,666.67 28,754 30,191 30,191 30,191 0 460,753 30,191 44 - - 6.7 هزار میلیارد 7.892 میلیون 1.376 میلیون 233,000 857,254 519,025 901,399 238,208 29.53 13.55 7.8 100,000 - - 100,000
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 9,854 469.00 5.00 9,775 390.00 4.16 1398/08/20 1,196 2.488 میلیون 24.321 میلیارد 2,080.31 9,385 9,600 9,400 9,854 1 310,397 9,854 62 1,750 10,292 8.636 هزار میلیارد 9.992 میلیون 1.829 میلیون 920,223 996,611 832,056 1.095 میلیون 311,931 28.84 10.81 8.23 2.488 میلیون - 2.488 میلیون -
غمهرا

تولیدی‌مهرام‌

سهام بورس 40,410 1,924.00 5.00 39,751 1,265.00 3.29 1398/08/20 137 132,190 5.255 میلیارد 964.89 38,486 36,564 36,562 40,410 1 652,653 40,410 20 25 40,525 3.601 هزار میلیارد 5.473 میلیون 1.945 میلیون 93,558 1.754 میلیون 191,211 3.354 میلیون 126,233 28.27 18.68 1.06 132,190 - 130,190 2,000
دیران

ایران‌دارو

سهام بورس 6,400 37.00 0.57 6,347 90.00 1.40 1398/08/20 1,810 4.982 میلیون 31.621 میلیارد 2,752.35 6,437 6,173 6,116 6,595 5 30,050 6,408 1 19,215 6,408 3.412 هزار میلیارد 4.541 میلیون 1.827 میلیون 530,000 1.177 میلیون 649,508 1.009 میلیون 130,226 25.83 5.18 3.33 4.952 میلیون 30,000 4.949 میلیون 33,000
کترام

تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌

سهام بورس 7,991 380.00 4.99 7,916 305.00 4.01 1398/08/20 568 2.193 میلیون 17.36 میلیارد 3,860.91 7,611 7,665 7,600 7,991 1 567,997 7,991 16 460 8,410 2.245 هزار میلیارد 2.914 میلیون 935,186 294,981 578,489 356,697 715,898 92,186 25.33 6.55 3.26 1.829 میلیون 363,719 2.173 میلیون 20,000
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 6,350 174.00 2.82 6,297 121.00 1.96 1398/08/20 400 5.799 میلیون 36.519 میلیارد 14,497.28 6,176 6,200 6,161 6,390 1 2,800 6,292 2 500 6,385 15.604 هزار میلیارد 24.386 میلیون 12.274 میلیون 2.527 میلیون 8.476 میلیون 3.798 میلیون 13.972 میلیون 635,556 25.03 4.2 1.14 3.633 میلیون 2.166 میلیون 2.616 میلیون 3.183 میلیون
لبوتان

گروه‌صنعتی‌بوتان‌

سهام بورس 23,250 87.00 0.37 22,668 669.00 2.87 1398/08/20 559 443,457 10.052 میلیارد 793.3 23,337 24,025 22,171 24,025 1 73 22,818 1 1,000 23,300 16.37 هزار میلیارد 23.263 میلیون 9.217 میلیون 701,452 7.362 میلیون 1.855 میلیون 16.8 میلیون 642,234 24.76 8.57 0.95 393,457 50,000 426,457 17,000
غالبر

لبنیات‌کالبر

سهام بورس 10,308 490.00 4.99 10,090 272.00 2.77 1398/08/20 1,752 9.494 میلیون 95.795 میلیارد 5,418.89 9,818 10,000 9,331 10,308 1 1.587 میلیون 10,308 63 2,000 10,350 3.436 هزار میلیارد 4.414 میلیون 1.505 میلیون 350,000 882,195 622,410 1.052 میلیون 144,215 24.58 5.7 3.37 9.494 میلیون - 9.494 میلیون -
کگاز

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 22,550 69.00 0.31 22,168 451.00 1.99 1398/08/20 1,717 3.402 میلیون 75.412 میلیارد 1,981.29 22,619 21,490 21,489 23,242 1 60,000 22,500 2 300 22,777 10.179 هزار میلیارد 11.597 میلیون 2.487 میلیون 450,000 1.622 میلیون 865,251 1.376 میلیون 409,338 24.37 11.53 7.25 3.394 میلیون 7,500 3.401 میلیون 438
دشیمی

شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌

سهام بورس 20,181 961.00 5.00 19,926 706.00 3.67 1398/08/20 353 719,320 14.334 میلیارد 2,037.73 19,220 19,880 18,644 20,181 1 635,770 20,181 26 102 20,999 4.901 هزار میلیارد 6.462 میلیون 1.876 میلیون 255,000 1.381 میلیون 494,751 1.333 میلیون 211,989 23.97 10.27 3.81 599,320 120,000 670,092 49,228
لسرما

سرما آفرین‌

سهام بورس 7,966 88.00 1.12 8,092 214.00 2.72 1398/08/20 551 2.027 میلیون 16.401 میلیارد 3,678.32 7,878 7,701 7,701 8,223 1 300 7,966 1 5,069 8,060 1.717 هزار میلیارد 2.385 میلیون 912,705 218,000 620,794 291,911 585,041 75,298 23.43 6.04 3.02 826,754 1.2 میلیون 2.027 میلیون -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 13,307 633.00 4.99 13,158 484.00 3.82 1398/08/20 1,106 3.307 میلیون 43.511 میلیارد 2,989.92 12,674 13,070 12,591 13,307 1 156,143 13,307 19 3,668 13,307 23.574 هزار میلیارد 25.376 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.135 میلیون 1.05 میلیون 23.32 9.31 21.57 3.307 میلیون - 3.032 میلیون 275,070
فنورد

نوردوقطعات‌ فولادی‌

سهام بورس 25,000 718.00 2.96 24,516 234.00 0.96 1398/08/20 110 104,875 2.571 میلیارد 953.41 24,282 23,476 23,068 25,496 3 100 24,151 1 760 25,380 3.497 هزار میلیارد 5.296 میلیون 2.238 میلیون 144,000 1.766 میلیون 472,634 4.469 میلیون 150,373 23.25 7.4 0.78 89,875 15,000 104,875 -
ختور

رادیاتور ایران‌

سهام بورس 11,051 526.00 5.00 11,047 522.00 4.96 1398/08/20 791 3.348 میلیون 36.983 میلیارد 4,232.32 10,525 11,051 10,901 11,051 1 233,658 11,051 17 2,000 11,300 3.158 هزار میلیارد 4.182 میلیون 1.66 میلیون 300,000 867,633 791,904 2.57 میلیون 143,772 23.05 4.18 1.29 3.069 میلیون 279,000 3.302 میلیون 45,795
خلنت

لنت‌ ترمزایران‌

سهام بورس 39,133 1,863.00 5.00 38,885 1,615.00 4.33 1398/08/20 268 174,851 6.799 میلیارد 652.43 37,270 38,360 36,611 39,133 1 21,749 39,133 20 150 41,022 3.28 هزار میلیارد 3.638 میلیون 385,816 88,000 216,401 169,415 499,744 148,570 23.03 20.2 6.85 174,851 - 174,851 -
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 15,497 57.00 0.37 15,151 289.00 1.87 1398/08/20 2,684 6.662 میلیون 100.944 میلیارد 2,482.25 15,440 15,110 14,723 15,880 8 10,000 15,550 2 19,081 15,550 8.955 هزار میلیارد 9.095 میلیون 1.399 میلیون 580,000 307,514 1.091 میلیون 1.004 میلیون 386,029 22.76 8.06 8.76 5.946 میلیون 716,066 6.662 میلیون 728
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 50,219 2,391.00 5.00 50,065 2,237.00 4.68 1398/08/20 1,198 1.297 میلیون 64.955 میلیارد 1,082.97 47,828 49,991 48,300 50,219 1 37,073 50,219 24 1,794 51,820 9.566 هزار میلیارد 11.693 میلیون 2.266 میلیون 200,000 1.68 میلیون 586,481 3.568 میلیون 440,458 22.73 17.07 2.81 1.282 میلیون 15,000 1.201 میلیون 96,371
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 1,702 41.00 2.47 1,697 36.00 2.17 1398/08/20 855 9.001 میلیون 15.274 میلیارد 10,527.53 1,661 1,669 1,669 1,725 1 1,000 1,701 1 40,000 1,702 9.136 هزار میلیارد 10.361 میلیون 7.941 میلیون 5.5 میلیون 1.028 میلیون 6.914 میلیون 637,687 412,014 22.65 1.35 14.64 9.001 میلیون - 7.345 میلیون 1.656 میلیون
خکار

ایرکا پارت صنعت

سهام بورس 3,627 37.00 1.03 3,599 9.00 0.25 1398/08/20 423 2.198 میلیون 7.91 میلیارد 5,195.71 3,590 3,469 3,469 3,690 1 2,418 3,627 1 10,000 3,647 1.795 هزار میلیارد 2.076 میلیون 881,163 500,000 276,291 604,872 495,451 79,791 22.55 2.98 3.63 2.198 میلیون - 2.198 میلیون -
چافست

افست‌

سهام بورس 10,870 236.00 2.12 10,945 161.00 1.45 1398/08/20 592 1.197 میلیون 13.104 میلیارد 2,022.39 11,106 10,800 10,602 11,470 1 10,000 10,870 1 12,369 10,870 10.995 هزار میلیارد 13.312 میلیون 3.956 میلیون 700,000 2.477 میلیون 1.479 میلیون 2.056 میلیون 483,829 22.4 7.33 5.27 1.197 میلیون - 1.197 میلیون -
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 5,220 24.00 0.46 5,215 29.00 0.55 1398/08/20 1,467 5.081 میلیون 26.5 میلیارد 3,463.71 5,244 5,150 5,150 5,379 1 18,433 5,220 3 50,000 5,220 7.866 هزار میلیارد 50.216 میلیون 44.493 میلیون 1.5 میلیون 42.394 میلیون 2.099 میلیون 28.178 میلیون 357,095 21.91 3.73 0.29 4.68 میلیون 401,000 5.081 میلیون -
سقاین

سیمان‌ قائن‌

سهام بورس 24,150 522.00 2.21 23,589 39.00 0.17 1398/08/20 981 953,162 22.484 میلیارد 971.62 23,628 24,200 22,601 24,597 1 1,116 24,150 1 1,000 24,299 5.907 هزار میلیارد 6.776 میلیون 1.317 میلیون 250,000 878,417 438,905 795,022 269,324 21.9 13.44 7.42 953,162 - 953,162 -
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 5,558 14.00 0.25 5,573 29.00 0.52 1398/08/20 874 3.415 میلیون 19.034 میلیارد 3,907.71 5,544 5,544 5,544 5,635 1 8,000 5,556 2 3,000 5,560 90.883 هزار میلیارد 239.821 میلیون 171.868 میلیون 16.393 میلیون 148.463 میلیون 23.405 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون 21.69 3.9 14.16 3.115 میلیون 300,000 2.711 میلیون 703,996
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 15,056 282.00 1.84 15,393 55.00 0.36 1398/08/20 156 259,932 4.022 میلیارد 1,666.23 15,338 15,000 14,954 15,900 1 1,660 15,058 1 45 15,290 139.473 هزار میلیارد 159.868 میلیون 35.638 میلیون 9 میلیون 21.331 میلیون 14.307 میلیون 40.595 میلیون 6.486 میلیون 21.36 9.68 3.41 70,572 189,360 199,932 60,000
غچین

کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین

سهام بورس 34,440 144.00 0.42 34,811 227.00 0.66 1398/08/20 412 313,145 10.901 میلیارد 760.06 34,584 34,584 34,053 35,500 1 730 34,430 3 971 34,430 6.344 هزار میلیارد 6.403 میلیون 669,926 180,000 137,053 532,873 2.701 میلیون 294,534 21.27 11.76 2.32 155,068 158,077 313,145 -
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 6,890 254.00 3.56 6,806 338.00 4.73 1398/08/20 1,108 14.626 میلیون 99.549 میلیارد 13,200.26 7,144 7,219 6,787 7,219 1 2.448 میلیون 6,787 26 3,000 6,889 16.431 هزار میلیارد 77.298 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 21.21 3.72 0.37 9.088 میلیون 5.538 میلیون 14.471 میلیون 155,269
قپیرا

فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر

سهام بورس 34,999 879.00 2.58 34,282 162.00 0.47 1398/08/20 21 10,872 383.908 میلیون 517.71 34,120 35,400 34,003 35,600 1 35 34,160 1 151 34,999 6.824 هزار میلیارد 7.29 میلیون 1.211 میلیون 200,000 433,884 776,623 2.936 میلیون 323,891 21.17 8.83 2.34 10,872 - 9,206 1,666
غاذر

کشت‌وصنعت‌پیاذر

سهام بورس 15,294 683.00 4.67 15,137 526.00 3.60 1398/08/20 345 486,902 7.37 میلیارد 1,411.31 14,611 14,610 14,610 15,294 1 68 15,291 1 303 15,294 1.096 هزار میلیارد 1.225 میلیون 244,596 75,000 89,574 155,022 248,238 54,138 20.97 7.32 4.57 486,902 - 481,902 5,000
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 2,141 112.00 4.97 2,161 92.00 4.08 1398/08/20 4,827 78.505 میلیون 169.641 میلیارد 16,263.63 2,253 2,200 2,141 2,235 8 470 2,141 1 425,758 2,141 21.066 هزار میلیارد 22.406 میلیون 11.159 میلیون 7 میلیون 2.2 میلیون 8.959 میلیون 1.029 میلیون 963,613 20.97 2.26 19.63 64.289 میلیون 14.216 میلیون 75.033 میلیون 3.471 میلیون
غشصفا

شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

سهام بورس 33,385 1,589.00 5.00 33,293 1,497.00 4.71 1398/08/20 169 173,435 5.774 میلیارد 1,026.24 31,796 32,999 32,000 33,385 2 716 33,385 5 793 33,393 7.202 هزار میلیارد 9.166 میلیون 2.105 میلیون 226,509 1.624 میلیون 480,149 6.271 میلیون 375,888 20.06 15.71 1.2 124,566 48,869 173,435 -
تکشا

گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌

سهام بورس 12,043 107.00 0.88 12,014 136.00 1.12 1398/08/20 323 379,597 4.561 میلیارد 1,175.22 12,150 12,259 11,701 12,345 2 200 11,960 1 600 12,092 1.336 هزار میلیارد 1.71 میلیون 573,609 109,957 388,519 185,090 348,983 65,926 20.04 7.14 3.79 379,597 - 379,597 -
سغرب

سیمان‌غرب‌

سهام بورس 9,312 43.00 0.46 9,219 50.00 0.54 1398/08/20 1,342 7.449 میلیون 68.673 میلیارد 5,550.82 9,269 9,450 8,806 9,670 1 285 9,311 2 1,000 9,360 4.635 هزار میلیارد 5.495 میلیون 1.782 میلیون 300,000 885,363 896,696 1.231 میلیون 236,772 19.47 5.14 3.74 7.149 میلیون 300,000 7.449 میلیون -
قشهد

شهد

سهام بورس 14,651 771.00 5.00 14,679 743.00 4.82 1398/08/20 501 669,076 9.822 میلیارد 1,335.48 15,422 14,771 14,651 14,998 10 200 13,741 1 24,352 14,651 6.169 هزار میلیارد 6.569 میلیون 1.497 میلیون 400,000 697,786 798,959 2.533 میلیون 303,732 19.33 7.35 2.32 669,076 - 669,076 -
کسعدی

کاشی‌ سعدی‌

سهام بورس 8,165 388.00 4.99 8,011 234.00 3.01 1398/08/20 224 360,915 2.891 میلیارد 1,611.23 7,777 7,780 7,670 8,165 2 11,305 8,100 1 9,318 8,165 1.944 هزار میلیارد 2.503 میلیون 815,497 250,000 500,702 314,795 676,565 103,866 19.28 6.36 2.96 360,915 - 360,915 -
غگرجی

بیسکویت‌ گرجی‌

سهام بورس 26,390 26.00 0.10 26,438 22.00 0.08 1398/08/20 872 642,620 16.989 میلیارد 736.95 26,416 25,255 25,255 26,999 2 1,062 26,265 2 300 26,400 6.472 هزار میلیارد 7.143 میلیون 1.208 میلیون 245,000 665,977 542,193 1.782 میلیون 339,058 19.11 11.95 3.63 642,620 - 625,257 17,363
فروس

فروسیلیس‌ ایران‌

سهام بورس 13,314 634.00 5.00 13,314 634.00 5.00 1398/08/20 92 642,242 8.551 میلیارد 6,980.89 12,680 13,314 13,314 13,314 1 5.741 میلیون 13,314 257 2,000 15,680 11.089 هزار میلیارد 12.748 میلیون 2.553 میلیون 874,491 1.105 میلیون 1.449 میلیون 2.33 میلیون 614,457 18.95 8.04 5 642,242 - 161,473 480,769
زمگسا

کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌

سهام بورس 12,477 122.00 0.99 12,525 170.00 1.38 1398/08/20 989 2.014 میلیون 25.228 میلیارد 2,036.67 12,355 12,866 12,031 12,866 1 1,000 12,400 1 9,679 12,477 3.707 هزار میلیارد 4.808 میلیون 1.469 میلیون 300,000 1.05 میلیون 418,656 1.974 میلیون 201,598 18.64 8.98 1.9 2.014 میلیون - 1.571 میلیون 443,738
غمارگ

مارگارین‌

سهام بورس 8,881 422.00 4.99 8,881 422.00 4.99 1398/08/20 66 344,134 3.056 میلیارد 5,214.15 8,459 8,881 8,881 8,881 1 1.048 میلیون 8,881 127 6,000 9,000 6.982 هزار میلیارد 13.506 میلیون 7.238 میلیون 840,000 6.046 میلیون 1.192 میلیون 11.647 میلیون 406,321 18.36 6.26 0.64 344,134 - 55,879 288,255
فسرب

ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

سهام بورس 24,399 118.00 0.49 24,454 173.00 0.71 1398/08/20 301 392,919 9.608 میلیارد 1,305.38 24,281 24,798 24,160 24,798 1 409 24,300 1 13,000 24,399 7.818 هزار میلیارد 9.134 میلیون 1.987 میلیون 322,000 1.259 میلیون 727,573 2.454 میلیون 429,852 18.32 10.82 3.21 249,612 143,307 368,662 24,257