شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 87,000 232.00 0.27 87,688 456.00 0.52 12:29 276 115,073 10.091 میلیارد 679.3 87,232 91,400 84,001 91,400 2 1,300 87,100 1 416 87,100 20.627 هزار میلیارد 22.268 میلیون 853,772 247,360 577,473 276,299 5,962 5,887 5807.34 79.05 3663.44 115,073 - 115,073 -
ثاباد

توریستی ورفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 6,558 238.00 3.77 6,392 72.00 1.14 12:39 1,164 5.346 میلیون 34.169 میلیارد 4,437.76 6,320 6,290 6,150 6,588 1 10,492 6,558 1 30,000 6,570 1.346 هزار میلیارد 1.608 میلیون 356,846 240,000 73,571 283,275 14,919 630 2184.77 4.87 92.26 5.346 میلیون - 4.27 میلیون 1.076 میلیون
سدور

سیمان‌ دورود

سهام بورس 3,784 180.00 4.99 3,784 180.00 4.99 12:29 195 1.174 میلیون 4.443 میلیارد 6,789.53 3,604 3,784 3,784 3,784 0 10.077 میلیون 3,784 387 - - 1.829 هزار میلیارد 4.068 میلیون 1.986 میلیون 641,697 1.64 میلیون 346,239 1.063 میلیون 920 1982.98 5.27 1.72 1.174 میلیون - 1.174 میلیون -
خکمک

کمک‌فنرایندامین‌

سهام بورس 7,498 357.00 5.00 7,476 335.00 4.69 12:29 1,128 5.248 میلیون 39.231 میلیارد 4,405.43 7,141 7,030 7,030 7,498 0 80,149 7,498 18 - - 1.824 هزار میلیارد 3.726 میلیون 1.521 میلیون 320,857 1.328 میلیون 192,924 2.943 میلیون 1,020 1866.01 9.87 0.65 5.248 میلیون - 4.248 میلیون 1,000,000
فلوله

لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

سهام بورس 13,787 656.00 5.00 13,752 621.00 4.73 12:29 829 3.112 میلیون 42.801 میلیارد 2,413.18 13,131 13,640 13,502 13,787 1 1.845 میلیون 13,787 367 117 13,899 6.043 هزار میلیارد 9.291 میلیون 2.982 میلیون 500,000 2.415 میلیون 566,975 2.168 میلیون 5,879 1398.76 10.97 2.86 3.112 میلیون - 2.595 میلیون 517,800
رتکو

کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو

سهام بورس 23,838 621.00 2.67 23,890 673.00 2.90 1398/09/2 54 63,995 1.54 میلیارد 1,185.09 23,217 24,368 23,838 24,368 77 373,097 24,300 72 139,696 24,300 4.778 هزار میلیارد 5.452 میلیون 849,950 90,000 674,185 175,765 745,519 4,516 1058.02 27.18 6.41 63,995 - 63,995 -
خشرق

الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 5,524 263.00 5.00 5,524 263.00 5.00 12:25 121 621,509 3.433 میلیارد 4,754.05 5,261 5,524 5,524 5,524 1 5.835 میلیون 5,524 218 10,000 7,846 2.86 هزار میلیارد 6.661 میلیون 3.863 میلیون 630,000 3.181 میلیون 681,920 3.92 میلیون 5,126 559.46 4.21 0.73 621,509 - 621,509 -
شلعاب

لعابیران‌

سهام بورس 15,357 731.00 5.00 15,357 731.00 5.00 12:29 165 478,700 7.351 میلیارد 2,030.43 14,626 15,357 15,357 15,357 1 434,474 15,357 196 7,300 15,698 2.065 هزار میلیارد 3.201 میلیون 970,277 160,000 744,077 226,200 442,289 4,002 514.95 9.11 4.66 478,700 - 472,253 6,447
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 8,685 413.00 4.99 8,653 381.00 4.61 12:25 1,059 4.297 میلیون 37.182 میلیارد 4,922.74 8,272 8,498 8,483 8,685 2 84,684 8,685 14 4,357 8,800 1.779 هزار میلیارد 2.303 میلیون 323,350 245,549 177,844 145,506 102,378 -1,525 282.7 12.59 18.91 4.297 میلیون - 4.247 میلیون 50,000
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 11,180 489.00 4.57 11,103 412.00 3.85 12:30 3,980 17.376 میلیون 192.933 میلیارد 3,932.51 10,691 11,000 10,693 11,225 2 3,158 11,180 2 17,227 11,180 21.295 هزار میلیارد 28.817 میلیون 9.925 میلیون 1.5 میلیون 2.169 میلیون 7.755 میلیون 148,166 77,388 279.21 2.79 145.84 17.367 میلیون 9,500 13.741 میلیون 3.635 میلیون
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 5,083 242.00 5.00 5,083 242.00 5.00 12:29 154 772,933 3.929 میلیارد 5,289.89 4,841 5,083 5,083 5,083 0 12.918 میلیون 5,083 357 - - 3.727 هزار میلیارد 6.444 میلیون 2.613 میلیون 952,095 1.604 میلیون 1.009 میلیون 1.642 میلیون 14,060 266.19 3.71 2.28 772,933 - 772,933 -
خوساز

محورسازان‌ایران‌خودرو

سهام بورس 4,720 52.00 1.11 4,742 74.00 1.59 12:30 1,854 9.379 میلیون 44.476 میلیارد 6,677.56 4,668 4,700 4,650 4,800 1 107,060 4,702 3 6,000 4,749 4.697 هزار میلیارد 6.415 میلیون 2.031 میلیون 1.12 میلیون 1.104 میلیون 926,119 2.39 میلیون 20,537 246.86 5.47 2.12 9.379 میلیون - 9.379 میلیون -
خرینگ

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 8,110 566.00 7.50 7,544 0.00 0.00 12:29 646 2.316 میلیون 18.21 میلیارد 3,497.66 7,544 7,921 7,600 8,290 2 150,000 8,257 3 286 8,257 2.484 هزار میلیارد 4.726 میلیون 1.48 میلیون 445,000 1.226 میلیون 253,567 2.655 میلیون 13,015 208.09 10.68 1.02 2.315 میلیون 666 2.316 میلیون -
ثامان

سامان‌ گستراصفهان‌

سهام بورس 9,460 284.00 3.10 9,465 289.00 3.15 12:39 651 1.165 میلیون 11.029 میلیارد 3,007.32 9,176 9,261 9,261 9,599 1 138 9,451 1 13,185 9,470 1.822 هزار میلیارد 2.253 میلیون 625,121 221,941 152,501 472,620 25,361 8,631 205.84 3.92 70.05 1.135 میلیون 30,000 1.165 میلیون -
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 24,400 624.00 2.49 24,735 289.00 1.15 12:29 2,451 3.97 میلیون 98.209 میلیارد 2,194.01 25,024 24,500 24,332 25,650 3 408 24,380 1 33,670 24,400 11.914 هزار میلیارد 13.236 میلیون 999,369 510,000 620,778 378,591 640,476 68,453 178.64 32.3 19.09 3.131 میلیون 839,000 3.9 میلیون 70,000
نمرینو

ایران‌ مرینوس‌

سهام بورس 32,999 626.00 1.93 33,186 813.00 2.51 12:30 559 383,499 12.727 میلیارد 1,432.22 32,373 33,991 31,831 33,991 1 750 32,999 1 31 32,999 3.213 هزار میلیارد 4.408 میلیون 368,116 127,000 193,659 174,457 246,394 19,835 175.14 19.91 14.1 383,499 - 383,499 -
ختوقا

قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 8,371 238.00 2.93 8,250 117.00 1.44 12:29 3,033 14.748 میلیون 121.677 میلیارد 5,929.58 8,133 8,350 8,003 8,460 1 1,694 8,370 2 12,000 8,388 7.096 هزار میلیارد 9.958 میلیون 2.358 میلیون 1.1 میلیون 883,136 1.475 میلیون 88,729 39,467 147.37 4.99 83.48 11.735 میلیون 3.014 میلیون 14.234 میلیون 514,238
تمحرکه

ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌

سهام بورس 7,730 169.00 2.14 7,817 82.00 1.04 12:30 1,365 5.498 میلیون 42.976 میلیارد 11,271.17 7,899 8,098 7,580 8,098 2 130 7,775 1 26,000 7,775 712.05 میلیارد 1.004 میلیون 83,460 121,843 51,899 31,561 18,926 7,073 115.52 25.89 43.17 5.468 میلیون 30,000 5.497 میلیون 1,000
غدشت

دشت‌ مرغاب‌

سهام بورس 91,649 2,356.00 2.64 91,771 2,478.00 2.78 12:44 217 34,013 3.121 میلیارد 104.84 89,293 85,001 85,001 93,756 1 2,076 91,300 2 368 92,849 4.288 هزار میلیارد 7.372 میلیون 2.468 میلیون 53,453 2.467 میلیون 1,438 3.184 میلیون 37,953 110.1 2905.83 1.31 34,013 - 34,013 -
وپترو

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

سهام بورس 8,610 35.00 0.40 8,599 46.00 0.53 12:29 715 3.763 میلیون 32.362 میلیارد 8,722.55 8,645 8,405 8,405 8,750 1 27,124 8,598 2 20,142 8,610 15.062 هزار میلیارد 18.835 میلیون 6.35 میلیون 1.82 میلیون 3.185 میلیون 3.165 میلیون 1.289 میلیون 144,395 104.48 4.77 11.71 3.473 میلیون 290,000 3.723 میلیون 40,000
کساپا

سایپاشیشه‌

سهام بورس 11,060 526.00 4.99 11,060 526.00 4.99 12:25 78 181,456 2.007 میلیارد 11,477.56 10,534 11,060 11,060 11,060 1 1.54 میلیون 11,060 187 1,500 11,063 1.814 هزار میلیارد 2.967 میلیون 568,215 230,000 423,071 145,144 638,864 21,386 97.91 14.43 3.28 181,456 - 181,456 -
وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 6,589 75.00 1.15 6,605 91.00 1.40 12:29 1,825 5.602 میلیون 36.998 میلیارد 3,611.2 6,514 6,697 6,560 6,697 1 7,000 6,588 2 1,200 6,598 4.449 هزار میلیارد 5.123 میلیون 1.486 میلیون 750,000 169,170 1.317 میلیون 92,054 50,531 95.53 3.66 52.44 5.563 میلیون 38,297 5.602 میلیون -
دروز

داروسازی‌ روزدارو

سهام بورس 9,898 68.00 0.68 9,951 15.00 0.15 12:29 518 2.121 میلیون 21.107 میلیارد 2,865.48 9,966 9,990 9,601 10,000 1 1,110 9,813 1 1,000 9,898 6.531 هزار میلیارد 8.385 میلیون 2.214 میلیون 699,840 1.421 میلیون 793,342 919,332 72,762 95.19 8.73 7.53 721,070 1.4 میلیون 721,070 1.4 میلیون
حتوکا

حمل‌ونقل‌توکا

سهام بورس 13,750 231.00 1.71 13,881 362.00 2.68 12:30 1,821 3.489 میلیون 48.426 میلیارد 1,913.68 13,519 13,200 13,200 14,150 3 7,054 13,750 2 3,512 13,800 3.97 هزار میلیارد 5.189 میلیون 993,113 330,000 608,121 384,992 861,537 43,681 93.29 10.58 4.74 3.489 میلیون - 3.489 میلیون -
تکمبا

کمباین‌ سازی‌ ایران‌

سهام بورس 3,570 30.00 0.85 3,591 51.00 1.44 12:29 1,114 7.177 میلیون 25.772 میلیارد 8,913.29 3,540 3,472 3,472 3,660 1 10,449 3,561 3 20,834 3,575 5.331 هزار میلیارد 7.153 میلیون 2.404 میلیون 1.723 میلیون 965,846 1.438 میلیون 1.135 میلیون 68,439 88.22 4.2 5.32 6.977 میلیون 200,000 7.177 میلیون -
وتوس

توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 3,590 313.00 9.55 3,302 25.00 0.76 12:29 2,016 20.565 میلیون 72.964 میلیارد 8,397.86 3,277 3,500 3,401 3,640 3 5,000 3,599 1 59,872 3,599 5.066 هزار میلیارد 6.203 میلیون 2.655 میلیون 1.6 میلیون 525,995 2.129 میلیون 288,067 194,522 83.17 2.83 54.44 20.565 میلیون - 20.415 میلیون 150,000
خنصیر

مهندسی‌نصیرماشین‌

سهام بورس 16,044 764.00 5.00 15,952 672.00 4.40 12:29 1,129 3.325 میلیون 53.045 میلیارد 3,275.5 15,280 15,898 15,100 16,044 1 290,322 16,044 104 2,600 16,650 2.417 هزار میلیارد 3.459 میلیون 450,984 207,166 154,070 296,914 364,730 34,086 82.26 9.4 7.65 3.325 میلیون - 3.205 میلیون 120,000
سصفها

سیمان‌اصفهان‌

سهام بورس 45,293 984.00 2.13 45,130 1,147.00 2.48 12:30 364 247,409 11.166 میلیارد 989.05 46,277 45,000 44,002 46,499 1 436 44,760 1 830 45,293 9.148 هزار میلیارد 10.175 میلیون 1.622 میلیون 200,000 1.149 میلیون 473,153 1.263 میلیون 111,482 80.46 18.96 7.1 222,409 25,000 247,409 -
بکام

کارخانجات تولیدی شهید قندی

سهام بورس 18,908 900.00 5.00 18,827 819.00 4.55 12:28 952 2.047 میلیون 38.541 میلیارد 2,215.22 18,008 18,128 18,100 18,908 1 28,068 18,908 14 10,500 19,612 10.432 هزار میلیارد 13.088 میلیون 2.33 میلیون 600,000 1.792 میلیون 538,129 1.24 میلیون 125,330 80.03 19.11 8.36 2.039 میلیون 8,000 1.781 میلیون 266,055
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 5,850 132.00 2.21 5,867 115.00 1.92 12:29 2,592 9.117 میلیون 53.486 میلیارد 5,487.66 5,982 5,958 5,750 5,990 1 4,968 5,850 2 351 5,857 28.084 هزار میلیارد 40.911 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 77.31 5.6 54.28 9.038 میلیون 78,222 9.112 میلیون 5,032
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 52,500 915.00 1.77 52,680 1,095.00 2.12 12:30 2,630 1.532 میلیون 80.699 میلیارد 722.47 51,585 52,000 52,000 53,590 1 500 52,417 1 3,203 52,535 8.987 هزار میلیارد 10 میلیون 673,180 182,250 399,410 273,770 1.039 میلیون 121,760 73.94 33.67 8.87 1.531 میلیون 1,100 1.532 میلیون -
حپترو

حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام

سهام بورس 22,450 321.00 1.41 22,706 65.00 0.29 12:30 1,152 1.308 میلیون 29.689 میلیارد 1,206.38 22,771 23,000 22,300 23,600 1 117 22,431 1 312 22,450 4.091 هزار میلیارد 5.468 میلیون 1.236 میلیون 200,000 926,603 309,301 778,397 60,738 72.32 14.2 5.64 1.263 میلیون 44,516 1.308 میلیون -
خمحور

تولیدمحورخودرو

سهام بورس 13,834 658.00 4.99 13,824 648.00 4.92 12:27 179 499,835 6.91 میلیارد 2,014.47 13,176 13,830 13,300 13,834 0 65,368 13,834 35 - - 4.409 هزار میلیارد 6.864 میلیون 1.373 میلیون 420,741 1.048 میلیون 324,413 1.68 میلیون 61,493 71.38 13.53 2.61 499,835 - 499,835 -
شفارس

صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌

سهام بورس 8,584 408.00 4.99 8,540 364.00 4.45 12:28 924 5.871 میلیون 50.142 میلیارد 3,067.42 8,176 8,253 8,011 8,584 1 10,000 8,584 1 120 8,917 4.487 هزار میلیارد 6.195 میلیون 1.531 میلیون 629,607 818,042 712,618 1.806 میلیون 65,892 69.95 6.47 2.55 5.826 میلیون 45,557 2.642 میلیون 3.229 میلیون
بالبر

کابل‌ البرز

سهام بورس 13,271 1,267.00 10.55 12,004 0.00 0.00 12:29 2,004 4.227 میلیون 56.095 میلیارد 1,715.75 12,004 13,500 12,850 13,920 1 8,596 13,250 3 1,286 13,280 3.122 هزار میلیارد 6.027 میلیون 2.171 میلیون 316,920 1.821 میلیون 349,853 2.224 میلیون 51,521 65.27 9.61 1.51 4.227 میلیون - 4.227 میلیون -
کماسه

تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

سهام بورس 25,677 1,222.00 5.00 25,611 1,156.00 4.73 12:27 1,548 3.151 میلیون 80.698 میلیارد 4,254.19 24,455 25,350 24,500 25,677 1 93,428 25,677 20 1,000 26,498 3.182 هزار میلیارد 4.246 میلیون 374,886 162,000 97,012 277,874 264,147 58,198 64.82 13.31 13.93 3.144 میلیون 6,500 2.961 میلیون 190,000
خمحرکه

نیرو محرکه‌

سهام بورس 9,363 445.00 4.99 9,343 425.00 4.77 12:26 175 760,649 7.107 میلیارد 4,149.53 8,918 9,200 9,162 9,363 0 1.103 میلیون 9,363 66 - - 8.122 هزار میلیارد 12.126 میلیون 3.829 میلیون 1.021 میلیون 2.591 میلیون 1.238 میلیون 5.782 میلیون 131,405 62.01 6.58 1.41 760,649 - 760,649 -
دلقما

دارویی‌ لقمان‌

سهام بورس 8,408 88.00 1.06 8,384 64.00 0.77 12:29 786 2.022 میلیون 16.953 میلیارد 2,406.98 8,320 8,480 8,296 8,480 4 750 8,407 1 77,030 8,408 5.38 هزار میلیارد 6.862 میلیون 2.226 میلیون 675,000 1.203 میلیون 1.023 میلیون 1.194 میلیون 97,541 59.05 5.63 4.82 2.022 میلیون - 2.022 میلیون -
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 3,057 145.00 4.98 3,014 102.00 3.50 12:29 4,532 60.468 میلیون 182.267 میلیارد 11,174.5 2,912 2,932 2,932 3,057 2 5.789 میلیون 3,057 99 200,000 3,057 17.722 هزار میلیارد 24.581 میلیون 11.237 میلیون 6.287 میلیون 5.633 میلیون 5.604 میلیون 3.092 میلیون 292,489 58.89 3.07 5.57 46.95 میلیون 13.519 میلیون 49.373 میلیون 11.095 میلیون
خفنر

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 21,844 1,040.00 5.00 21,844 1,040.00 5.00 12:28 205 423,282 9.246 میلیارد 3,842.98 20,804 21,844 21,844 21,844 0 427,084 21,844 147 - - 2.613 هزار میلیارد 4.708 میلیون 574,090 200,000 339,386 234,704 484,849 51,533 58.26 12.79 6.19 423,282 - 423,282 -
کدما

معدنی‌ دماوند

سهام بورس 63,000 2,850.00 4.74 61,671 1,521.00 2.53 12:49 302 215,059 13.263 میلیارد 329.63 60,150 58,750 58,750 63,157 1 100 62,910 1 394 63,000 1.661 هزار میلیارد 2.084 میلیون 286,668 30,000 233,579 53,089 111,768 32,145 57.76 33.92 15.21 214,999 60 215,059 -
سفار

سیمان‌فارس‌

سهام بورس 73,971 3,522.00 5.00 73,887 3,438.00 4.88 12:29 301 252,662 18.668 میلیارد 2,865.07 70,449 73,970 71,971 73,971 0 26,896 73,971 47 - - 11.15 هزار میلیارد 18.072 میلیون 1.375 میلیون 233,000 856,254 519,025 901,399 238,208 52.77 24.22 13.95 252,662 - 202,662 50,000
غشاذر

پگاه‌آذربایجان‌غربی‌

سهام بورس 9,224 439.00 5.00 9,207 422.00 4.80 12:29 500 1.752 میلیون 16.135 میلیارد 3,615.5 8,785 9,180 9,130 9,224 1 632,965 9,224 81 682 9,300 4.083 هزار میلیارد 6.342 میلیون 1.385 میلیون 600,000 817,460 567,587 2.561 میلیون 82,032 52.06 7.52 1.67 1.752 میلیون - 1.752 میلیون -
غسالم

سالمین‌

سهام بورس 38,501 25.00 0.06 39,257 731.00 1.90 12:44 226 112,030 4.404 میلیارد 514.9 38,526 38,997 37,006 40,350 1 65 38,501 1 100 39,800 11.392 هزار میلیارد 12.458 میلیون 1.247 میلیون 300,000 680,476 566,870 2.018 میلیون 215,487 51.46 19.56 5.5 112,030 - 112,030 -
قشکر

شکرشاهرود

سهام بورس 20,560 689.00 3.47 20,322 451.00 2.27 12:30 1,074 1.889 میلیون 38.38 میلیارد 2,195.17 19,871 19,800 19,701 20,646 1 100 20,490 1 2,497 20,560 3.343 هزار میلیارد 4.474 میلیون 627,965 200,000 409,395 218,570 647,370 67,453 51.03 15.75 5.32 1.889 میلیون - 1.889 میلیون -
غبهنوش

بهنوش‌ ایران‌

سهام بورس 26,350 531.00 1.98 26,258 623.00 2.32 12:29 461 370,058 9.717 میلیارد 1,445.87 26,881 26,039 25,851 27,500 1 492 26,000 3 74 26,370 8.678 هزار میلیارد 13.92 میلیون 5.013 میلیون 360,000 4.467 میلیون 545,185 6.31 میلیون 171,710 50.94 16.04 1.39 370,058 - 370,058 -
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 18,423 877.00 5.00 18,185 639.00 3.64 12:29 2,509 7.05 میلیون 128.204 میلیارد 4,082.59 17,546 17,700 17,700 18,423 5 1.787 میلیون 18,423 493 3,510 18,469 13.388 هزار میلیارد 17.731 میلیون 1.829 میلیون 920,223 996,611 832,056 1.095 میلیون 311,931 49.38 18.52 14.07 7.05 میلیون - 6.55 میلیون 500,000
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 37,400 545.00 1.44 37,427 518.00 1.37 12:30 1,563 938,698 35.132 میلیارد 688.44 37,945 38,898 37,111 38,898 5 320 37,292 1 4,136 37,400 74.205 هزار میلیارد 82.078 میلیون 11.236 میلیون 1.68 میلیون 6.625 میلیون 4.611 میلیون 8.065 میلیون 1.72 میلیون 45.06 16.81 9.61 879,037 59,661 938,698 -
بکاب

صنایع‌جوشکاب‌یزد

سهام بورس 44,000 43.00 0.10 44,286 329.00 0.75 12:29 296 156,375 6.925 میلیارد 633.82 43,957 45,500 43,501 45,700 1 635 43,901 1 493 44,000 920.26 میلیارد 1.174 میلیون 213,756 24,100 106,493 107,263 212,257 21,349 42.29 8.42 4.25 156,375 - 156,375 -
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 6,000 260.00 4.53 5,914 174.00 3.03 12:30 2,248 9.927 میلیون 58.711 میلیارد 3,797.94 5,740 5,800 5,721 6,011 1 6,104 5,961 1 700 5,961 14.174 هزار میلیارد 18.747 میلیون 5.84 میلیون 2.377 میلیون 2.543 میلیون 3.297 میلیون 1.867 میلیون 363,653 41.73 4.6 8.14 9.877 میلیون 50,000 8.426 میلیون 1.501 میلیون
خزر

فنرسازی‌زر

سهام بورس 4,713 185.00 4.09 4,623 95.00 2.10 12:30 1,001 5.5 میلیون 25.426 میلیارد 5,077.69 4,528 4,501 4,406 4,752 2 3,340 4,713 1 100,000 4,714 2.887 هزار میلیارد 4.2 میلیون 1.159 میلیون 499,997 501,647 657,743 711,732 68,249 40.26 4.89 4.46 5.5 میلیون - 5.5 میلیون -
سدشت

صنایع سیمان دشتستان

سهام بورس 11,449 545.00 5.00 11,186 282.00 2.59 12:28 79 244,184 2.796 میلیارد 2,097.15 10,904 11,449 11,449 11,449 0 123,667 11,449 29 - - 10.864 هزار میلیارد 14.303 میلیون 2.701 میلیون 1.18 میلیون 1.104 میلیون 1.597 میلیون 1.391 میلیون 293,083 39.53 7.25 8.33 244,184 - 244,184 -
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 14,143 633.00 4.69 13,900 390.00 2.89 12:30 3,052 7 میلیون 97.298 میلیارد 2,360.88 13,510 13,600 13,179 14,150 2 5,128 14,140 2 606 14,140 15.337 هزار میلیارد 20.334 میلیون 5.244 میلیون 1.3 میلیون 2.264 میلیون 2.979 میلیون 5.458 میلیون 407,957 38.73 5.3 2.9 6.776 میلیون 223,266 6.53 میلیون 469,254
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 3,262 155.00 4.99 3,262 155.00 4.99 12:29 88 882,379 2.878 میلیارد 6,820.64 3,107 3,262 3,262 3,262 1 5.226 میلیون 3,262 126 400 3,270 6.072 هزار میلیارد 9.149 میلیون 3.107 میلیون 2.2 میلیون 1.972 میلیون 1.134 میلیون 1.145 میلیون 165,044 38.58 5.61 5.56 882,379 - 882,379 -
لپارس

پارس‌ الکتریک‌

سهام بورس 24,900 151.00 0.60 25,051 0.00 0.00 12:29 717 1.251 میلیون 31.191 میلیارد 1,268.85 25,051 25,600 24,700 25,600 1 3,478 24,900 2 298 24,900 7.332 هزار میلیارد 7.801 میلیون 1.109 میلیون 300,000 318,888 790,564 289,882 208,709 38.28 9.39 25.64 1.251 میلیون - 1.151 میلیون 100,000
غشان

شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌

سهام بورس 23,041 1,097.00 5.00 22,745 801.00 3.65 12:28 1,220 1.504 میلیون 34.209 میلیارد 1,250.9 21,944 22,460 22,100 23,041 5 216,835 23,041 60 1,730 23,249 3.814 هزار میلیارد 5.394 میلیون 1.155 میلیون 200,000 844,950 310,148 2.528 میلیون 106,692 36.81 12.66 1.55 1.504 میلیون - 1.504 میلیون -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 101,134 4,815.00 5.00 101,134 4,815.00 5.00 12:28 29 22,669 2.293 میلیارد 217.09 96,319 101,134 101,134 101,134 0 90,346 101,134 41 - - 4.196 هزار میلیارد 5.654 میلیون 646,706 54,173 175,477 471,229 4.625 میلیون 111,822 35.79 8.72 0.89 22,669 - 12,669 10,000
سپاها

سیمان‌سپاهان‌

سهام بورس 2,884 137.00 4.99 2,833 86.00 3.13 12:29 1,831 18.823 میلیون 53.326 میلیارد 10,476.38 2,747 2,797 2,709 2,884 1 2.049 میلیون 2,884 38 1,609 2,900 5.623 هزار میلیارد 9.284 میلیون 5.15 میلیون 2.45 میلیون 2.344 میلیون 2.806 میلیون 3.182 میلیون 283,307 34.04 2.07 1.74 17.827 میلیون 995,781 13.613 میلیون 5.21 میلیون
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 8,900 36.00 0.40 8,856 80.00 0.90 12:30 5,049 21.495 میلیون 190.371 میلیارد 3,666.71 8,936 8,990 8,761 8,990 1 3,000 8,865 1 2,171 8,900 34.412 هزار میلیارد 44.216 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون 33.54 5.57 8.92 20.315 میلیون 1.18 میلیون 21.455 میلیون 40,000
غمهرا

تولیدی‌مهرام‌

سهام بورس 51,480 1,923.00 3.60 52,600 803.00 1.50 12:29 349 266,196 14.002 میلیارد 546.09 53,403 52,000 51,032 53,523 1 50 51,450 1 46,360 51,596 4.277 هزار میلیارد 6.612 میلیون 1.882 میلیون 93,558 1.691 میلیون 191,211 3.354 میلیون 126,233 32.6 21.51 1.23 266,196 - 266,196 -
خموتور

موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 6,435 306.00 4.99 6,410 281.00 4.58 12:23 547 4.055 میلیون 25.996 میلیارد 3,142.96 6,129 6,250 6,168 6,435 1 2.993 میلیون 6,435 143 1,000 6,450 8.184 هزار میلیارد 10.189 میلیون 2.559 میلیون 714,420 1.03 میلیون 1.529 میلیون 3.032 میلیون 248,887 31.94 5.2 2.62 3.682 میلیون 373,183 3.055 میلیون 1,000,000
کپشیر

پشم‌شیشه‌ایران‌

سهام بورس 29,844 1,421.00 5.00 29,844 1,421.00 5.00 12:28 571 1.034 میلیون 30.859 میلیارد 1,288.28 28,423 29,844 29,805 29,844 0 199,147 29,844 54 - - 3.684 هزار میلیارد 5.108 میلیون 870,242 150,000 631,670 238,572 825,568 124,320 30.97 16.14 4.66 997,693 36,326 654,019 380,000
وتوصا

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 4,954 83.00 1.70 4,915 44.00 0.90 12:29 674 3.32 میلیون 16.317 میلیارد 4,013.43 4,871 4,989 4,771 4,999 1 2,010 4,952 1 1,000 4,970 11.387 هزار میلیارد 15.93 میلیون 7.103 میلیون 2.65 میلیون 2.905 میلیون 4.198 میلیون 773,160 378,676 30.95 2.79 15.16 3.097 میلیون 222,436 3.309 میلیون 10,500
فنورد

نوردوقطعات‌ فولادی‌

سهام بورس 38,067 1,812.00 5.00 38,066 1,811.00 5.00 11:56 100 81,395 3.098 میلیارد 516.5 36,255 38,060 38,000 38,067 0 119,870 38,067 27 - - 4.67 هزار میلیارد 7.079 میلیون 2.08 میلیون 144,000 1.597 میلیون 482,912 4.469 میلیون 152,254 30.32 9.48 1.02 81,395 - 81,395 -
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 8,310 138.00 1.69 8,149 23.00 0.28 12:30 908 4.765 میلیون 38.834 میلیارد 5,460.76 8,172 8,030 8,000 8,338 1 30,551 8,260 1 30,000 8,320 18.565 هزار میلیارد 28.769 میلیون 12 میلیون 2.527 میلیون 8.18 میلیون 3.82 میلیون 14.032 میلیون 658,279 30.2 5.05 1.37 3.037 میلیون 1.728 میلیون 3.866 میلیون 899,538
ختور

رادیاتور ایران‌

سهام بورس 17,330 792.00 4.79 17,253 715.00 4.32 11:43 520 1.259 میلیون 21.717 میلیارد 2,533.33 16,538 17,064 16,700 17,364 12 417,401 17,364 40 78,311 17,364 4.166 هزار میلیارد 6.029 میلیون 1.648 میلیون 300,000 853,405 794,347 2.57 میلیون 146,432 28.92 5.25 1.62 1.249 میلیون 10,000 1.259 میلیون -
خکار

ایرکا پارت صنعت

سهام بورس 5,348 254.00 4.99 5,348 254.00 4.99 12:28 478 3.022 میلیون 16.161 میلیارد 5,294.54 5,094 5,348 5,346 5,348 0 2.348 میلیون 5,348 139 - - 2.084 هزار میلیارد 2.971 میلیون 902,805 500,000 296,671 606,134 495,451 81,053 28.74 3.79 4.63 3.022 میلیون - 3.022 میلیون -
دشیمی

شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌

سهام بورس 24,129 104.00 0.43 24,038 195.00 0.80 12:30 1,010 896,385 21.547 میلیارد 1,420.11 24,233 24,300 23,102 24,701 1 220 24,103 1 3,760 24,134 6.398 هزار میلیارد 7.421 میلیون 1.791 میلیون 255,000 1.291 میلیون 499,485 1.333 میلیون 216,723 28.41 12.33 4.62 895,335 1,050 896,348 37
دیران

ایران‌دارو

سهام بورس 8,627 202.00 2.29 8,615 214.00 2.42 12:40 2,594 5.557 میلیون 47.87 میلیارد 3,626.02 8,829 8,898 8,388 8,898 1 11,150 8,626 1 35,464 8,627 3.898 هزار میلیارد 5.722 میلیون 1.825 میلیون 530,000 1.156 میلیون 669,538 1.012 میلیون 150,256 28.4 6.37 4.21 5.547 میلیون 10,000 5.511 میلیون 46,078
چافست

افست‌

سهام بورس 13,951 180.00 1.31 14,055 284.00 2.06 12:30 960 1.992 میلیون 28.001 میلیارد 1,964.13 13,771 13,750 13,500 14,399 2 5,000 13,950 1 43,932 13,951 12.429 هزار میلیارد 16.391 میلیون 3.956 میلیون 700,000 2.477 میلیون 1.479 میلیون 2.056 میلیون 483,829 27.69 9.06 6.52 1.992 میلیون - 1.757 میلیون 235,000
تکشا

گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌

سهام بورس 21,744 1,035.00 5.00 21,639 930.00 4.49 12:26 440 1.161 میلیون 25.132 میلیارد 2,338.15 20,709 20,770 20,770 21,744 1 281,459 21,744 52 20,300 31,500 1.679 هزار میلیارد 2.747 میلیون 552,354 109,957 367,264 185,090 348,939 65,926 27.53 9.81 5.2 1.161 میلیون - 1.161 میلیون -
غالبر

لبنیات‌کالبر

سهام بورس 13,500 90.00 0.66 13,624 34.00 0.25 12:30 1,551 3.386 میلیون 46.137 میلیارد 2,408.31 13,590 13,930 13,400 13,931 2 2,000 13,580 1 3,474 13,580 4.075 هزار میلیارد 5.652 میلیون 1.507 میلیون 350,000 883,839 622,946 1.052 میلیون 144,215 27.08 6.27 3.71 3.378 میلیون 8,350 3.386 میلیون -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 16,944 806.00 4.99 16,813 675.00 4.18 12:29 1,716 3.621 میلیون 60.886 میلیارد 3,268.6 16,138 16,879 16,132 16,944 0 34,262 16,944 14 - - 25.96 هزار میلیارد 32.174 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.135 میلیون 1.05 میلیون 26.72 10.65 24.72 3.52 میلیون 101,700 3.03 میلیون 591,057
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 18,436 667.00 3.75 18,374 605.00 3.40 12:30 3,868 8.885 میلیون 163.252 میلیارد 2,387.43 17,769 17,971 17,970 18,650 2 10,108 18,400 3 15,733 18,436 10.056 هزار میلیارد 10.957 میلیون 963,828 580,000 300,387 1.072 میلیون 1.005 میلیون 388,989 26.43 9.35 10.17 8.711 میلیون 173,796 8.885 میلیون -
کترام

تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌

سهام بورس 9,763 464.00 4.99 9,736 437.00 4.70 12:24 1,897 8.597 میلیون 83.702 میلیارد 2,779.24 9,299 9,600 9,406 9,763 1 905,294 9,763 66 115 9,986 2.564 هزار میلیارد 3.447 میلیون 935,161 294,981 574,576 360,585 715,898 96,074 26.25 6.99 3.52 8.577 میلیون 20,500 7.148 میلیون 1.449 میلیون
لبوتان

گروه‌صنعتی‌بوتان‌

سهام بورس 25,369 1,208.00 5.00 25,310 1,149.00 4.76 12:28 328 543,047 13.744 میلیارد 679.02 24,161 24,000 24,000 25,369 1 89,643 25,369 79 67 25,400 16.944 هزار میلیارد 24.103 میلیون 8.201 میلیون 701,452 6.349 میلیون 1.852 میلیون 16.8 میلیون 642,068 25.78 8.94 0.99 543,047 - 536,423 6,624
لسرما

سرما آفرین‌

سهام بورس 10,563 503.00 5.00 10,450 390.00 3.88 12:27 989 2.901 میلیون 30.318 میلیارد 2,097.23 10,060 10,561 10,000 10,563 1 76,191 10,563 22 800 10,843 1.889 هزار میلیارد 2.899 میلیون 912,705 218,000 620,794 291,911 585,041 75,298 25.45 6.57 3.28 2.901 میلیون - 2.861 میلیون 40,000
غاذر

کشت‌وصنعت‌پیاذر

سهام بورس 22,981 1,094.00 5.00 22,981 1,094.00 5.00 12:29 120 402,645 9.253 میلیارد 2,235.61 21,887 22,981 22,981 22,981 1 1.267 میلیون 22,981 300 235 23,360 1.211 هزار میلیارد 1.808 میلیون 239,217 75,000 84,164 155,053 248,238 63,774 25.4 8.87 5.54 402,645 - 262,819 139,826
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 6,700 46.00 0.68 6,668 78.00 1.16 12:30 2,382 12.084 میلیون 80.577 میلیارد 8,634.22 6,746 6,601 6,600 6,781 2 4,000 6,682 1 13,052 6,700 107.325 هزار میلیارد 257.772 میلیون 171.868 میلیون 16.393 میلیون 148.463 میلیون 23.405 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون 25.14 4.53 16.41 9.052 میلیون 3.032 میلیون 11.934 میلیون 150,000
خلنت

لنت‌ ترمزایران‌

سهام بورس 51,053 2,431.00 5.00 51,053 2,431.00 5.00 12:22 196 90,765 4.634 میلیارد 317.25 48,622 51,053 51,053 51,053 1 99,415 51,053 144 100 58,500 3.605 هزار میلیارد 4.71 میلیون 383,590 88,000 217,255 166,335 499,743 148,570 25.1 22.42 7.46 90,615 150 90,765 -
کگاز

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 26,471 1,260.00 5.00 26,240 1,029.00 4.08 12:30 2,164 2.858 میلیون 74.996 میلیارد 1,682.22 25,211 26,395 25,601 26,471 1 336,361 26,471 7 50,000 40,000 9.229 هزار میلیارد 13.466 میلیون 2.504 میلیون 450,000 1.658 میلیون 845,373 1.376 میلیون 389,463 25 11.52 7.07 2.678 میلیون 180,100 2.492 میلیون 366,445
سقاین

سیمان‌ قائن‌

سهام بورس 25,410 509.00 1.96 25,816 103.00 0.40 12:30 874 644,950 16.65 میلیارد 1,227.19 25,919 25,919 25,210 26,590 1 120 25,488 1 500 25,490 6.263 هزار میلیارد 7.332 میلیون 1.317 میلیون 250,000 878,417 438,907 795,022 269,327 24.68 15.15 8.36 644,950 - 644,950 -
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 1,989 72.00 3.76 1,981 64.00 3.34 12:29 1,599 15.638 میلیون 30.985 میلیارد 13,932.79 1,917 1,920 1,920 2,011 3 3,381 1,989 2 7,370 1,990 9.873 هزار میلیارد 11.923 میلیون 7.941 میلیون 5.5 میلیون 1.028 میلیون 6.914 میلیون 637,687 412,014 24.26 1.45 15.67 15.638 میلیون - 15.619 میلیون 19,600
غشصفا

شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

سهام بورس 48,990 2,228.00 4.76 46,926 164.00 0.35 09:01 13 6,653 325.93 میلیون 1,651.12 46,762 48,990 48,990 48,990 1 40 47,100 1 1,669 48,500 7.859 هزار میلیارد 12.254 میلیون 2.105 میلیون 226,509 1.624 میلیون 480,149 6.271 میلیون 375,888 24.01 18.8 1.44 6,653 - 6,653 -
قپیرا

فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر

سهام بورس 42,000 633.00 1.48 42,413 220.00 0.52 12:28 69 21,292 890.156 میلیون 681.89 42,633 41,102 41,102 42,890 2 700 41,710 1 1,061 42,000 7.984 هزار میلیارد 9.322 میلیون 1.696 میلیون 200,000 839,111 856,715 2.732 میلیون 352,259 23.81 9.79 2.65 21,292 - 21,292 -
قلرست

قند لرستان‌

سهام بورس 16,770 71.00 0.43 16,891 192.00 1.15 12:29 1,120 2.229 میلیون 37.657 میلیارد 3,309.64 16,699 16,500 16,500 17,233 1 13,871 16,770 3 8,000 16,799 4.782 هزار میلیارد 7.179 میلیون 1.163 میلیون 400,000 422,205 740,920 696,335 215,754 23.73 6.91 5.78 2.229 میلیون - 2.229 میلیون -
زپارس

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 42,521 1,160.00 2.80 41,361 0.00 0.00 12:29 1,196 1.374 میلیون 59.379 میلیارد 3,349.06 41,361 43,429 41,361 45,600 1 504 42,900 1 970 42,939 9.365 هزار میلیارد 15.778 میلیون 2.478 میلیون 325,340 1.716 میلیون 762,615 2.358 میلیون 467,965 23.09 14.17 4.58 1.334 میلیون 40,000 1.172 میلیون 201,602
سغرب

سیمان‌غرب‌

سهام بورس 11,150 64.00 0.58 11,252 166.00 1.50 12:30 912 1.985 میلیون 22.34 میلیارد 4,111.88 11,086 11,277 10,770 11,606 1 26,745 11,150 1 4,684 11,150 4.947 هزار میلیارد 6.511 میلیون 1.782 میلیون 300,000 885,363 896,696 1.231 میلیون 236,773 22.97 6.07 4.42 1.934 میلیون 51,790 1.985 میلیون -
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 7,051 335.00 4.99 7,051 335.00 4.99 12:29 468 2.491 میلیون 17.564 میلیارد 3,478.85 6,716 7,051 7,051 7,051 1 13.468 میلیون 7,051 339 1,000 7,058 8.55 هزار میلیارد 52.824 میلیون 44.347 میلیون 1.5 میلیون 42.248 میلیون 2.099 میلیون 28.178 میلیون 357,095 22.88 3.89 0.29 2.391 میلیون 100,000 2.491 میلیون -
غچین

کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین

سهام بورس 39,723 1,017.00 2.63 39,593 887.00 2.29 12:30 1,219 1.049 میلیون 41.551 میلیارد 708.45 38,706 39,300 38,500 40,000 1 500 39,721 1 131 39,829 6.883 هزار میلیارد 7.264 میلیون 669,926 180,000 137,053 532,873 2.701 میلیون 294,534 22.51 12.44 2.46 829,334 220,142 899,476 150,000
قشهد

شهد

سهام بورس 18,524 882.00 5.00 18,446 804.00 4.56 12:26 589 1.279 میلیون 23.591 میلیارد 1,868.71 17,642 17,613 17,613 18,524 1 54,911 18,524 11 100 18,810 6.583 هزار میلیارد 8.14 میلیون 1.54 میلیون 400,000 761,122 778,710 2.384 میلیون 295,337 22.34 8.48 2.77 1.279 میلیون - 1.279 میلیون -
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 2,478 118.00 5.00 2,478 118.00 5.00 1398/09/17 645 21.716 میلیون 53.813 میلیارد 18,608.9 2,360 2,478 2,478 2,478 1 32.719 میلیون 2,478 827 3,000 2,490 21.355 هزار میلیارد 25.37 میلیون 11.159 میلیون 7 میلیون 2.2 میلیون 8.959 میلیون 1.029 میلیون 963,613 21.67 2.33 20.29 16.616 میلیون 5.1 میلیون 17.283 میلیون 4.433 میلیون
غپینو

پارس‌ مینو

سهام بورس 14,951 409.00 2.66 15,028 332.00 2.16 12:29 2,561 4.576 میلیون 68.772 میلیارد 2,031.67 15,360 15,015 14,920 15,353 1 320 14,951 2 1,019 14,960 16.681 هزار میلیارد 20.423 میلیون 3.833 میلیون 1.26 میلیون 1.488 میلیون 2.346 میلیون 4.473 میلیون 820,404 21.61 7.56 3.96 4.507 میلیون 69,000 4.526 میلیون 50,000
زمگسا

کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌

سهام بورس 18,550 883.00 5.00 18,488 821.00 4.65 12:29 676 1.725 میلیون 31.896 میلیارد 2,727.51 17,667 17,121 17,121 18,550 0 54,005 18,550 15 - - 4.432 هزار میلیارد 6.596 میلیون 1.469 میلیون 300,000 1.05 میلیون 418,656 1.974 میلیون 201,598 21.04 10.14 2.15 1.7 میلیون 25,000 1.725 میلیون -
غمارگ

مارگارین‌

سهام بورس 11,288 240.00 2.17 11,143 95.00 0.86 12:29 1,150 3.161 میلیون 35.227 میلیارد 3,580.6 11,048 11,000 10,800 11,400 1 200 11,222 1 1,000 11,287 7.825 هزار میلیارد 15.407 میلیون 7.238 میلیون 840,000 6.046 میلیون 1.192 میلیون 11.647 میلیون 406,321 20.99 7.16 0.73 3.161 میلیون - 3.151 میلیون 10,000
کسعدی

کاشی‌ سعدی‌

سهام بورس 10,341 492.00 5.00 10,317 468.00 4.75 12:28 1,021 4.072 میلیون 42.015 میلیارد 1,283.61 9,849 10,341 10,101 10,341 1 300,673 10,341 45 3,000 10,500 2.259 هزار میلیارد 3.06 میلیون 816,890 250,000 480,910 335,980 660,028 105,442 20.82 6.53 3.33 4.072 میلیون - 3.522 میلیون 550,000
غگرجی

بیسکویت‌ گرجی‌

سهام بورس 30,800 57.00 0.18 30,941 84.00 0.27 12:30 2,008 1.48 میلیون 45.807 میلیارد 820.87 30,857 31,880 30,500 31,880 1 533 30,581 1 181 30,860 6.456 هزار میلیارد 8.247 میلیون 1.208 میلیون 245,000 665,977 542,194 1.782 میلیون 338,627 20.71 12.93 3.93 1.48 میلیون - 1.474 میلیون 6,361
فروس

فروسیلیس‌ ایران‌

سهام بورس 15,932 758.00 5.00 15,784 610.00 4.02 12:23 500 1.639 میلیون 25.869 میلیارد 1,783.34 15,174 15,400 15,200 15,932 1 581,177 15,932 73 165 16,800 12.691 هزار میلیارد 14.92 میلیون 2.567 میلیون 874,491 1.117 میلیون 1.449 میلیون 2.33 میلیون 559,708 20.65 8.76 5.45 1.639 میلیون - 1.235 میلیون 404,238
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 15,635 73.00 0.47 15,447 115.00 0.74 12:29 435 575,866 8.888 میلیارد 1,052.1 15,562 15,873 15,260 15,873 2 200 15,634 1 1,252 15,640 132.759 هزار میلیارد 160.59 میلیون 35.99 میلیون 9 میلیون 21.567 میلیون 14.307 میلیون 40.595 میلیون 6.067 میلیون 20.25 9.18 3.24 405,866 170,000 320,060 255,806
فجام

جام‌دارو

سهام بورس 24,163 1,150.00 5.00 24,036 1,023.00 4.45 12:28 917 1.503 میلیون 36.115 میلیارد 1,147.6 23,013 24,163 23,174 24,163 1 99,996 24,163 46 10,000 25,944 2.197 هزار میلیارد 3.091 میلیون 421,913 120,000 207,055 214,858 424,409 115,041 20.03 10.72 5.43 1.503 میلیون - 1.193 میلیون 310,000