شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فولاد2

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,941 0.00 0.00 4,941 0.00 0.00 1398/09/20 1 10.119 میلیون 50 میلیارد - 4,941 4,941 4,941 4,941 0 - - 0 - - 642.33 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.119 میلیون - 10.119 میلیون
فارس4

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,986 425.00 6.48 6,986 425.00 6.48 1398/07/1 1 30.5 میلیون 213.073 میلیارد - 6,561 6,986 6,986 6,986 - - - - 639.219 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30.5 میلیون - 30.5 میلیون
فارس2

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,798 0.00 0.00 6,798 0.00 0.00 1398/08/27 1 11.5 میلیون 78.177 میلیارد - 6,798 6,798 6,798 6,798 0 - - 0 - - 622.017 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 11.5 میلیون - 11.5 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 7,035 28.00 0.40 7,045 18.00 0.25 12:29 590 6.351 میلیون 44.747 میلیارد 5,966.5 7,063 7,000 6,931 7,099 1 400 7,031 1 16,148 7,049 620.645 هزار میلیارد 948.651 میلیون 555.193 میلیون 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 94.069 میلیون 93.731 میلیون 6.74 2.44 6.71 1.886 میلیون 4.466 میلیون 3.704 میلیون 2.648 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,895 46.00 0.93 4,879 62.00 1.25 12:29 4,417 33.806 میلیون 164.942 میلیارد 10,527.61 4,941 4,880 4,839 4,915 5 20,000 4,894 1 61,474 4,895 571.74 هزار میلیارد 802.46 میلیون 513.395 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 143.672 میلیون 3.73 1.94 1.76 25.452 میلیون 8.355 میلیون 26.899 میلیون 6.907 میلیون
فملی2

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 6,091 0.00 0.00 6,091 0.00 0.00 1398/09/20 1 4.925 میلیون 30 میلیارد - 6,091 6,091 6,091 6,091 0 - - 0 - - 475.098 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.925 میلیون - 4.925 میلیون
فملی4

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,900 651.00 12.40 5,900 651.00 12.40 1398/08/26 11 4.479 میلیارد 26.425 هزار میلیارد - 5,249 5,900 5,900 5,900 0 - - 0 - - 460.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.479 میلیارد - 4.479 میلیارد
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 6,120 29.00 0.48 6,106 15.00 0.25 12:30 2,830 27.772 میلیون 169.573 میلیارد 12,873.34 6,091 6,050 6,000 6,170 4 9,282 6,119 2 110,534 6,120 418.548 هزار میلیارد 508.781 میلیون 294.261 میلیون 78 میلیون 76.648 میلیون 192.363 میلیون 157.838 میلیون 85.793 میلیون 5.24 2.34 2.85 13.185 میلیون 14.587 میلیون 16.464 میلیون 11.308 میلیون
فولاد4

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 2,857 44.00 1.56 2,857 44.00 1.56 1397/02/22 9 3.048 میلیارد 8.708 هزار میلیارد - 2,813 2,857 2,857 2,857 0 - - 0 - - 371.41 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.048 میلیارد - 3.048 میلیارد
کگل4

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 7,133 169.00 2.43 7,133 169.00 2.43 1398/07/6 1 8.342 میلیون 59.5 میلیارد - 6,964 7,133 7,133 7,133 - - - - 342.384 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.342 میلیون - 8.342 میلیون
کگل2

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 7,034 0.00 0.00 7,034 0.00 0.00 1398/09/20 1 3.555 میلیون 25.006 میلیارد - 7,034 7,034 7,034 7,034 0 - - 0 - - 337.632 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.555 میلیون - 3.555 میلیون
پارس2

پتروشیمی پارس

سهام بورس 54,908 0.00 0.00 54,908 0.00 0.00 1398/08/29 1 1.8 میلیون 98.834 میلیارد - 54,908 54,908 54,908 54,908 0 - - 0 - - 329.448 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.8 میلیون - 1.8 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 56,405 475.00 0.85 56,480 550.00 0.98 12:29 840 627,250 35.427 میلیارد 829.74 55,930 55,990 55,990 56,890 1 24,529 56,404 1 17,126 56,405 325.536 هزار میلیارد 387.539 میلیون 91.237 میلیون 6 میلیون 48.659 میلیون 42.578 میلیون 132.345 میلیون 59.039 میلیون 5.57 7.72 2.48 293,387 333,863 490,192 137,058
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 7,028 6.00 0.09 7,035 1.00 0.01 12:29 1,785 8.373 میلیون 58.909 میلیارد 4,940.32 7,034 7,000 6,915 7,100 1 18,756 7,028 3 23,000 7,028 320.544 هزار میلیارد 426.537 میلیون 173.77 میلیون 36 میلیون 88.857 میلیون 84.913 میلیون 122.12 میلیون 52.523 میلیون 6.18 3.82 2.66 4.548 میلیون 3.826 میلیون 6.942 میلیون 1.431 میلیون
رمپنا2

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 10,800 230.00 2.09 10,800 230.00 2.09 1398/06/17 1 2 میلیون 21.6 میلیارد - 11,030 10,800 10,800 10,800 0 - - 0 - - 291.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 6,130 83.00 1.34 6,141 72.00 1.16 12:29 2,634 25.219 میلیون 154.861 میلیارد 7,767.44 6,213 6,102 6,052 6,190 2 17,652 6,120 1 4,000 6,130 288.75 هزار میلیارد 54.198 میلیون 270.35 میلیون 1.43 270.35 میلیون 2.04 387.225 میلیون 132.294 میلیون 2.21 1.54 0.75 11.307 میلیون 13.912 میلیون 20.564 میلیون 4.654 میلیون
شخارک2

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 46,650 480.00 1.04 46,650 480.00 1.04 1398/02/8 1 500,000 23.325 میلیارد - 46,170 46,650 46,650 46,650 0 - - 0 - - 279.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
پارس4

پتروشیمی پارس

سهام بورس 46,383 1,121.00 2.48 46,383 1,121.00 2.48 1398/06/31 1 550,000 25.511 میلیارد - 45,262 46,383 46,383 46,383 - - - - 278.298 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 550,000
همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 14,219 65.00 0.46 14,225 71.00 0.50 1398/09/20 571 843,815 12.004 میلیارد - 14,154 14,011 14,010 14,347 1 11,400 14,219 1 1 14,219 273.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 693,815 150,000 655,103 188,712
شپنا2

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,334 0.00 0.00 5,334 0.00 0.00 1398/09/18 1 30.058 میلیون 160.328 میلیارد - 5,334 5,334 5,334 5,334 0 - - 0 - - 272.034 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30.058 میلیون - 30.058 میلیون
وبملت2

بانک ملت

سهام بورس 5,417 0.00 0.00 5,431 14.00 0.26 1398/08/28 2 30 میلیون 162.94 میلیارد - 5,417 5,460 5,417 5,460 0 - - 0 - - 271.55 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
همراه4

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 14,089 150.00 1.05 14,089 150.00 1.05 1397/03/2 1 567.819 میلیون 8 هزار میلیارد - 14,239 14,089 14,089 14,089 - - - - 270.509 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 567.819 میلیون - 567.819 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,427 27.00 0.50 5,423 31.00 0.57 12:29 4,533 23.783 میلیون 128.973 میلیارد 5,408.54 5,454 5,400 5,377 5,479 3 44,676 5,425 4 26,342 5,428 269.943 هزار میلیارد 372.107 میلیون 204.975 میلیون 20 میلیون 95.534 میلیون 109.44 میلیون 723.269 میلیون 72.265 میلیون 3.71 2.46 0.37 20.653 میلیون 3.13 میلیون 14.797 میلیون 8.986 میلیون
رمپنا4

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 9,787 2,045.00 26.41 9,787 2,045.00 26.41 1396/02/26 1 4.936 میلیون 48.309 میلیارد - 7,742 9,787 9,787 9,787 - - - - 264.249 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.936 میلیون - 4.936 میلیون
پارسان2

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 6,411 47.00 0.74 6,411 47.00 0.74 1398/08/28 1 3.951 میلیون 25.33 میلیارد - 6,364 6,411 6,411 6,411 0 - - 0 - - 259.646 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.951 میلیون - 3.951 میلیون
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 11,123 529.00 4.99 11,007 413.00 3.90 12:29 4,186 47.801 میلیون 526.132 میلیارد 8,557.75 10,594 10,688 10,400 11,123 1 2.241 میلیون 11,123 31 2,085 11,150 255.042 هزار میلیارد - - 27 میلیون 271.988 میلیون 48.377 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون 16.73 5.7 6.71 16.477 میلیون 31.324 میلیون 15.777 میلیون 32.024 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 6,811 47.00 0.69 6,800 36.00 0.53 12:29 945 8.011 میلیون 54.469 میلیارد 6,569.32 6,764 6,750 6,612 6,860 1 100,453 6,800 8 9,515 6,850 253.085 هزار میلیارد 296.44 میلیون 123.078 میلیون 40.5 میلیون 21.04 میلیون 102.038 میلیون 41.984 میلیون 40.945 میلیون 6.21 2.5 6.06 2.571 میلیون 5.44 میلیون 3.633 میلیون 4.378 میلیون
همراه2

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 13,150 106.00 0.81 13,150 106.00 0.81 1398/06/9 1 3 میلیون 39.45 میلیارد - 13,044 13,150 13,150 13,150 0 - - 0 - - 252.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
تاپیکو2

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,074 0.00 0.00 3,074 0.00 0.00 1398/08/29 1 32.15 میلیون 98.829 میلیارد - 3,074 3,074 3,074 3,074 0 - - 0 - - 250.531 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 32.15 میلیون - 32.15 میلیون
کچادح

ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 4,580 110.00 2.46 4,602 132.00 2.95 1398/06/23 152 8.988 میلیون 41.365 میلیارد - 4,470 4,630 4,580 4,631 0 477 4,580 1 - - 245.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34,500 8.953 میلیون - 8.988 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,559 157.00 4.61 3,541 139.00 4.09 12:29 7,470 103.241 میلیون 365.618 میلیارد 10,345.75 3,402 3,453 3,422 3,572 2 5,000 3,545 1 200,000 3,550 245.234 هزار میلیارد 326.729 میلیون 147.813 میلیون 81.5 میلیون 38.138 میلیون 109.675 میلیون 38.207 میلیون 36.849 میلیون 6.79 2.28 6.55 66.353 میلیون 36.888 میلیون 69.174 میلیون 34.067 میلیون
شبندر2

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 17,370 293.00 1.66 17,370 293.00 1.66 1398/09/4 2 8.834 میلیون 153.447 میلیارد - 17,663 17,370 17,370 17,370 0 - - 0 - - 239.706 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.834 میلیون - 8.834 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 18,690 336.00 1.83 18,691 337.00 1.84 12:30 3,747 8.54 میلیون 159.615 میلیارد 1,802.23 18,354 18,699 18,500 18,899 3 72 18,670 1 1,634 18,698 238.906 هزار میلیارد 383.042 میلیون 196.135 میلیون 13.8 میلیون 125.106 میلیون 71.029 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون 4.2 3.39 0.4 7.419 میلیون 1.121 میلیون 5.612 میلیون 2.927 میلیون
کچاد4

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,405 99.00 1.87 5,405 99.00 1.87 1398/07/6 1 10.102 میلیون 54.6 میلیارد - 5,306 5,405 5,405 5,405 - - - - 237.82 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.102 میلیون - 10.102 میلیون
کچاد2

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,400 26.00 0.48 5,400 26.00 0.48 1398/07/10 1 4.3 میلیون 23.22 میلیارد - 5,426 5,400 5,400 5,400 0 - - 0 - - 237.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.3 میلیون - 4.3 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,653 117.00 2.03 5,647 123.00 2.13 12:30 4,048 15.163 میلیون 85.622 میلیارد 4,782.75 5,770 5,650 5,515 5,700 1 751 5,650 1 2,170 5,653 233.992 هزار میلیارد 314.385 میلیون 151.849 میلیون 44 میلیون 65.917 میلیون 85.932 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون 4.42 2.75 0.46 14.512 میلیون 651,049 13.735 میلیون 1.428 میلیون
اخابر2

مخابرات ایران

سهام بورس 3,884 142.00 3.79 3,884 142.00 3.79 1398/07/30 1 30.75 میلیون 119.433 میلیارد - 3,742 3,884 3,884 3,884 0 - - 0 - - 233.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30.75 میلیون - 30.75 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 4,168 33.00 0.79 4,154 47.00 1.12 12:29 1,172 8.176 میلیون 33.964 میلیارد 7,743.7 4,201 4,120 4,073 4,218 1 12,680 4,160 5 30,000 4,160 228.3 هزار میلیارد 400.321 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون 7.98 3.12 4.7 3.686 میلیون 4.49 میلیون 8.146 میلیون 30,000
وغدیر2

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 3,089 40.00 1.31 3,089 40.00 1.31 1398/09/17 1 10 میلیون 30.89 میلیارد - 3,049 3,089 3,089 3,089 0 - - 0 - - 222.408 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,289 27.00 0.51 5,286 30.00 0.56 12:29 1,345 6.565 میلیون 34.704 میلیارد 7,873.41 5,316 5,300 5,246 5,330 1 4,881 5,289 1 3,000 5,294 222.288 هزار میلیارد 271.443 میلیون 118.352 میلیون 33.5 میلیون 38.859 میلیون 79.492 میلیون 90.905 میلیون 43.91 میلیون 5.12 2.82 2.48 3.662 میلیون 2.903 میلیون 6.252 میلیون 313,387
وبملت4

بانک ملت

سهام بورس 4,336 0.00 0.00 4,336 0.00 0.00 1398/06/16 1 40,000 173.44 میلیون - 4,336 4,336 4,336 4,336 0 - - 0 - - 216.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40,000 - 40,000
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 3,300 27.00 0.82 3,287 14.00 0.43 12:29 1,331 13.081 میلیون 42.995 میلیارد 12,473.7 3,273 3,240 3,203 3,337 1 321,950 3,285 7 100,000 3,285 214.056 هزار میلیارد 253.613 میلیون 132.175 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون 8.44 1.88 7.77 10.1 میلیون 2.981 میلیون 9.02 میلیون 4.061 میلیون
وامید2

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 6,858 196.00 2.94 6,858 196.00 2.94 1398/09/17 1 5 میلیون 34.29 میلیارد - 6,662 6,858 6,858 6,858 0 - - 0 - - 205.74 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
ومعادن4

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,721 221.00 4.91 4,721 221.00 4.91 1398/07/6 1 10.527 میلیون 49.7 میلیارد - 4,500 4,721 4,721 4,721 0 4.993 میلیارد 1,406 5 - - 190.256 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.527 میلیون - 10.527 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 6,901 3.00 0.04 6,834 64.00 0.93 12:29 311 1.887 میلیون 12.892 میلیارد 3,572.77 6,898 6,667 6,667 6,930 2 1,384 6,901 2 2,590 6,920 189.81 هزار میلیارد 260.731 میلیون 124.506 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون 7.97 2.78 5.19 720,149 1.166 میلیون 1.779 میلیون 107,448
جم2

پتروشیمی جم

سهام بورس 13,700 151.00 1.11 13,700 151.00 1.11 1398/09/20 1 5 میلیون 68.5 میلیارد - 13,549 13,700 13,700 13,700 0 - - 0 - - 189.06 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 13,599 50.00 0.37 13,556 7.00 0.05 1398/09/20 803 1.564 میلیون 21.208 میلیارد - 13,549 13,224 13,170 13,700 3 400 13,590 1 52,733 13,600 187.073 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.322 میلیون 241,984 1.369 میلیون 195,763
ومعادن2

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,533 0.00 0.00 4,533 0.00 0.00 1398/09/13 1 28.339 میلیون 128.458 میلیارد - 4,533 4,533 4,533 4,533 0 - - 0 - - 182.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 28.339 میلیون - 28.339 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,685 48.00 1.01 4,674 59.00 1.25 12:29 1,685 7.444 میلیون 34.792 میلیارد 6,206 4,733 4,700 4,597 4,750 1 1,719 4,680 1 2,193 4,685 178.972 هزار میلیارد 203.73 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون 8.99 3.35 8.93 5.951 میلیون 1.493 میلیون 7.217 میلیون 227,417
فخوز2

فولاد خوزستان

سهام بورس 9,295 0.00 0.00 9,295 0.00 0.00 1398/09/19 3 95.45 میلیون 887.208 میلیارد - 9,295 9,295 9,295 9,295 0 - - 0 - - 177.058 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 95.45 میلیون - 95.45 میلیون
ومعادنح

ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 3,200 376.00 13.31 3,200 376.00 13.31 1398/06/9 638 33.289 میلیون 106.525 میلیارد - 2,824 3,200 3,200 3,200 0 500 2,610 1 - - 172.565 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 680,640 32.608 میلیون - 33.289 میلیون
فخوز4

فولاد خوزستان

سهام بورس 8,833 55.00 0.62 8,833 55.00 0.62 1398/08/19 1 10 میلیون 88.33 میلیارد - 8,888 8,833 8,833 8,833 - - - - 168.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 9,346 145.00 1.53 9,326 165.00 1.74 12:29 780 2.724 میلیون 25.405 میلیارد 6,041.46 9,491 9,400 9,274 9,400 1 812 9,346 1 600 9,346 165.095 هزار میلیارد 257.988 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.005 میلیون 4.37 2.98 1.14 2.294 میلیون 430,544 2.097 میلیون 627,278
وامید4

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 5,256 64.00 1.23 5,256 64.00 1.23 1397/08/12 1 8.905 میلیون 46.805 میلیارد - 5,192 5,256 5,256 5,256 - - - - 157.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.905 میلیون - 8.905 میلیون
خساپا4

سایپا

سهام بورس 3,750 2,603.00 226.94 3,750 2,603.00 226.94 1397/12/6 1 430.56 میلیون 1.615 هزار میلیارد - 1,147 3,750 3,750 3,750 0 - - 0 - - 147.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 430.56 میلیون - 430.56 میلیون
وغدیر4

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 2,013 954.00 90.08 2,013 954.00 90.08 1396/04/24 1 14.465 میلیون 29.119 میلیارد - 1,059 2,013 2,013 2,013 - - - - 144.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.465 میلیون - 14.465 میلیون
مبین2

پتروشیمی مبین

سهام بورس 10,060 0.00 0.00 10,060 0.00 0.00 1398/09/20 1 2.485 میلیون 24.999 میلیارد - 10,060 10,060 10,060 10,060 0 - - 0 - - 143.375 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.485 میلیون - 2.485 میلیون
شپدیس2

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 23,714 202.00 0.84 23,714 202.00 0.84 1398/08/29 2 6.327 میلیون 150.038 میلیارد - 23,916 23,714 23,714 23,714 0 - - 0 - - 142.284 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6.327 میلیون - 6.327 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 23,510 420.00 1.76 23,610 320.00 1.34 1398/09/20 723 990,552 23.387 میلیارد - 23,930 23,999 23,102 23,999 2 500 23,500 1 3,895 23,530 141.66 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 873,095 117,457 890,552 100,000
مبین4

پتروشیمی مبین

سهام بورس 9,935 196.00 2.01 9,935 196.00 2.01 1398/06/31 1 3 میلیون 29.805 میلیارد - 9,739 9,935 9,935 9,935 - - - - 141.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 3 میلیون
جم4

پتروشیمی جم

سهام بورس 10,221 16.00 0.16 10,221 16.00 0.16 1396/12/14 1 4.892 میلیون 50 میلیارد - 10,237 10,221 10,221 10,221 0 - - 0 - - 141.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.892 میلیون - 4.892 میلیون
وبصادر4

بانک صادرات ایران

سهام بورس 804 201.00 20.00 804 201.00 20.00 1396/12/14 1 3.5 میلیون 2.814 میلیارد - 1,005 804 804 804 - - - - 140.985 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.5 میلیون - 3.5 میلیون
وتجارت4

بانک تجارت

سهام بورس 608 11.00 1.84 608 11.00 1.84 1396/07/24 1 900,000 547.2 میلیون - 597 608 608 608 - - - - 136.147 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 900,000 - 900,000
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 16,087 348.00 2.21 15,960 221.00 1.40 12:29 753 1.141 میلیون 18.21 میلیارد 1,202.97 15,739 15,737 15,500 16,137 1 5,504 16,019 1 70 16,104 134.921 هزار میلیارد 146.359 میلیون 32.35 میلیون 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون 11.08 6.62 7 1.141 میلیون - 1.128 میلیون 13,000
اخابر4

مخابرات ایران

سهام بورس 2,248 68.00 2.94 2,248 68.00 2.94 1397/10/23 4 2.224 میلیارد 5 هزار میلیارد - 2,316 2,248 2,248 2,248 0 - - 0 - - 134.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.224 میلیارد - 2.224 میلیارد
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 10,099 39.00 0.39 10,001 59.00 0.59 12:47 606 1.671 میلیون 16.712 میلیارد 3,420.95 10,060 9,999 9,833 10,100 1 48 10,060 1 5,950 10,099 133.299 هزار میلیارد 166.7 میلیون 58.879 میلیون 14.252 میلیون 24.165 میلیون 34.713 میلیون 81.06 میلیون 27.88 میلیون 5.12 4.1 1.76 1.29 میلیون 381,480 1.105 میلیون 565,986
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 15,780 205.00 1.32 15,562 13.00 0.08 12:29 176 248,925 3.868 میلیارد 1,052.1 15,575 15,730 15,280 15,808 1 5,000 15,700 1 641 15,780 132.759 هزار میلیارد 161.389 میلیون 35.638 میلیون 9 میلیون 21.331 میلیون 14.307 میلیون 40.595 میلیون 6.067 میلیون 20.25 9.18 3.24 118,925 130,000 243,443 5,482
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 9,499 309.00 3.36 9,474 284.00 3.09 12:29 5,886 53.286 میلیون 504.843 میلیارد 7,852.58 9,190 9,012 9,012 9,640 2 105,000 9,499 2 60,000 9,499 127.25 هزار میلیارد 498.331 میلیون 236.027 میلیون -1.01 118.529 میلیون -1.04 210.84 میلیون -114,123,067 -1.11 -1.08 0.6 28.087 میلیون 25.199 میلیون 24.973 میلیون 28.313 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 34,785 682.00 2.00 33,973 130.00 0.38 12:29 662 752,160 25.553 میلیارد 2,488.37 34,103 34,300 33,001 34,785 1 30,000 34,785 1 586 34,796 124.167 هزار میلیارد 171.049 میلیون 65.069 میلیون 3.884 میلیون 39.09 میلیون 25.979 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون 5.12 4.92 0.57 305,308 446,852 682,160 70,000
نوری2

پتروشیمی نوری

سهام بورس 41,072 0.00 0.00 41,072 0.00 0.00 1398/09/19 1 12 میلیون 492.864 میلیارد - 41,072 41,072 41,072 41,072 0 - - 0 - - 123.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12 میلیون - 12 میلیون
وپاسار2

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,390 7.00 0.29 2,390 7.00 0.29 1398/09/19 1 15 میلیون 35.85 میلیارد - 2,383 2,390 2,390 2,390 0 - - 0 - - 120.456 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15 میلیون - 15 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,330 60.00 2.51 2,326 64.00 2.68 12:29 2,576 40.301 میلیون 93.758 میلیارد 13,590.4 2,390 2,390 2,300 2,390 4 500 2,310 1 61,177 2,330 114.962 هزار میلیارد - - 50.4 میلیون - 88.602 میلیون 166.524 میلیون 20.571 میلیون 5.63 1.31 0.69 26.152 میلیون 14.149 میلیون 35.424 میلیون 4.877 میلیون
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 21,300 408.00 1.88 21,391 317.00 1.46 12:29 1,198 1.307 میلیون 27.949 میلیارد 1,822.95 21,708 21,501 21,250 21,660 2 4,745 21,299 1 1,875 21,300 114.234 هزار میلیارد 160.172 میلیون 56.506 میلیون 6 میلیون 31.826 میلیون 24.679 میلیون 27.636 میلیون 20.45 میلیون 6.15 5.09 4.55 1.289 میلیون 17,144 1.215 میلیون 92,018
تاپیکو4

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 1,384 362.00 20.73 1,384 362.00 20.73 1397/05/27 29 8.671 میلیارد 12 هزار میلیارد - 1,746 1,384 1,384 1,384 0 - - 0 - - 112.796 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.671 میلیارد - 8.671 میلیارد
وصندوق2

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 4,160 0.00 0.00 4,160 0.00 0.00 1398/09/20 1 20 میلیون 83.2 میلیارد - 4,160 4,160 4,160 4,160 0 - - 0 - - 112.32 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 6,699 118.00 1.73 6,746 71.00 1.04 12:29 1,628 10.262 میلیون 69.229 میلیارد 8,634.22 6,817 6,630 6,615 6,817 3 200 6,695 1 11,183 6,700 107.325 هزار میلیارد 259.05 میلیون 171.868 میلیون 16.393 میلیون 148.463 میلیون 23.405 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون 25.14 4.53 16.41 6.864 میلیون 3.398 میلیون 9.599 میلیون 663,029
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 43,540 617.00 1.44 43,173 250.00 0.58 12:29 4,302 4.531 میلیون 195.599 میلیارد 1,434.26 42,923 43,000 42,200 43,999 1 2,277 43,550 1 3,830 43,550 106.059 هزار میلیارد 218.302 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 88.783 میلیون 36.823 میلیون 165.435 میلیون 12.723 میلیون 8.9 3.08 0.68 4.034 میلیون 496,904 3.879 میلیون 651,176
شخارک4

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 17,600 2,782.00 18.77 17,600 2,782.00 18.77 1395/12/23 1 196.405 میلیون 3.457 هزار میلیارد - 14,818 17,600 17,600 17,600 0 - - 0 - - 105.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 196.405 میلیون - 196.405 میلیون
نوری4

پتروشیمی نوری

سهام بورس 35,175 1,498.00 4.45 35,175 1,498.00 4.45 1398/07/1 1 500,000 17.588 میلیارد - 33,677 35,175 35,175 35,175 - - - - 105.525 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
شبندر4

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 7,600 308.00 4.22 7,600 308.00 4.22 1396/11/1 1 525 میلیون 3.99 هزار میلیارد - 7,292 7,600 7,600 7,600 0 - - 0 - - 104.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 525 میلیون - 525 میلیون
شیران2

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 12,864 612.00 5.00 12,864 612.00 5.00 1398/08/6 1 24 میلیون 308.736 میلیارد - 12,252 12,864 12,864 12,864 0 - - 0 - - 103.764 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24 میلیون - 24 میلیون
وبصادر2

بانک صادرات ایران

سهام بورس 583 5.00 0.87 583 5.00 0.87 1398/09/19 1 34.305 میلیون 20 میلیارد - 578 583 583 583 0 - - 0 - - 102.231 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 34.305 میلیون - 34.305 میلیون
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 4,159 1.00 0.02 4,145 15.00 0.36 12:29 586 5.178 میلیون 21.462 میلیارد 20,151.07 4,160 4,115 4,000 4,200 10 6,000 4,152 1 313,697 4,160 102.033 هزار میلیارد 129.24 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.112 میلیون 4.85 1.95 4.81 2.688 میلیون 2.49 میلیون 4.442 میلیون 735,775
فخاس2

فولاد خراسان

سهام بورس 11,052 581.00 4.99 11,052 581.00 4.99 1398/02/17 1 4.953 میلیون 54.737 میلیارد - 11,633 11,052 11,052 11,052 0 - - 0 - - 99.468 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.953 میلیون - 4.953 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 469 12.00 2.49 473 8.00 1.66 12:30 12,122 342.484 میلیون 162.067 میلیارد 29,333.33 481 472 465 485 17 9,376 469 2 1.363 میلیون 470 99.199 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون 15.37 0.65 0.41 293.804 میلیون 48.68 میلیون 319.599 میلیون 22.885 میلیون
رانفور2

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 11,702 0.00 0.00 11,702 0.00 0.00 1397/11/16 1 2.386 میلیون 27.917 میلیارد - 11,702 11,702 11,702 11,702 0 - - 0 - - 98.297 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.386 میلیون - 2.386 میلیون
وتجارت2

بانک تجارت

سهام بورس 436 7.00 1.63 436 7.00 1.63 1398/06/4 1 113.8 میلیون 49.617 میلیارد - 429 436 436 436 0 - - 0 - - 97.632 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 113.8 میلیون - 113.8 میلیون
حکشتی2

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 5,903 281.00 5.00 5,903 281.00 5.00 1398/04/24 1 5 میلیون 29.515 میلیارد - 5,622 5,903 5,903 5,903 0 - - 0 - - 96.768 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 588 13.00 2.16 593 8.00 1.33 12:29 6,871 183.274 میلیون 108.755 میلیارد 27,956.24 601 596 583 606 3 2,031 588 1 179,412 589 95.568 هزار میلیارد 2.679 میلیارد 2.729 میلیارد 175.354 میلیون 2.58 میلیارد 148.944 میلیون 239.218 میلیون -14,184,822 -6.95 0.66 0.41 148.109 میلیون 35.166 میلیون 160.677 میلیون 22.598 میلیون
وپاسار4

بانک پاسارگاد

سهام بورس 1,777 778.00 77.88 1,777 778.00 77.88 1396/02/26 1 44.652 میلیون 79.347 میلیارد - 999 1,777 1,777 1,777 - - - - 89.561 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 44.652 میلیون - 44.652 میلیون
خساپا2

سایپا

سهام بورس 2,200 31.00 1.43 2,200 31.00 1.43 1398/09/17 1 50 میلیون 110 میلیارد - 2,169 2,200 2,200 2,200 0 - - 0 - - 86.387 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50 میلیون - 50 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,320 8.00 0.35 2,305 7.00 0.30 12:29 7,087 100.018 میلیون 230.591 میلیارد 14,790.08 2,312 2,250 2,236 2,360 1 273,888 2,310 6 10,000 2,323 82.067 هزار میلیارد 400.672 میلیون 249.133 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 -1.25 -1.39 0.96 96.604 میلیون 3.414 میلیون 96.924 میلیون 3.094 میلیون
پاکشو2

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 80,000 2,821.00 3.66 80,000 2,821.00 3.66 1398/08/25 2 11.555 میلیون 924.4 میلیارد - 77,179 80,000 80,000 80,000 0 - - 0 - - 80 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 11.555 میلیون - 11.555 میلیون
وبانک4

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 4,811 317.00 7.05 4,811 317.00 7.05 1398/04/18 2 1.219 میلیارد 5.863 هزار میلیارد - 4,494 4,811 4,811 4,811 0 - - 0 - - 78.179 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.219 میلیارد - 1.219 میلیارد
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 80,997 614.00 0.75 81,185 426.00 0.52 12:21 175 40,109 3.219 میلیارد 275.74 81,611 80,500 79,900 81,500 1 125 80,801 1 500 80,996 77.7 هزار میلیارد 91.603 میلیون 15.004 میلیون 1,000,000 10.418 میلیون 4.586 میلیون 16.719 میلیون 5.361 میلیون 14.5 16.95 4.66 39,109 1,000 40,109 -
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 37,889 900.00 2.32 37,945 844.00 2.18 12:29 1,057 617,577 23.434 میلیارد 688.44 38,789 37,450 37,450 39,000 1 131 37,860 1 111 37,890 74.205 هزار میلیارد 83.122 میلیون 11.236 میلیون 1.68 میلیون 6.625 میلیون 4.611 میلیون 8.065 میلیون 1.72 میلیون 45.06 16.81 9.61 617,577 - 612,577 5,000
شفن2

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 76,954 0.00 0.00 76,954 0.00 0.00 1398/08/28 1 510,000 39.247 میلیارد - 76,954 76,954 76,954 76,954 0 - - 0 - - 73.106 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 510,000 - 510,000
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 4,915 21.00 0.43 4,913 23.00 0.47 12:29 762 8.928 میلیون 43.86 میلیارد 11,987.74 4,936 4,756 4,756 5,000 1 104 4,912 1 13,379 4,919 72.865 هزار میلیارد 99.746 میلیون 57.122 میلیون 16.25 میلیون 19.91 میلیون 37.212 میلیون 14.385 میلیون 14.136 میلیون 5.45 2.07 5.36 7.943 میلیون 984,786 5.892 میلیون 3.036 میلیون
دعبید2

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 36,107 0.00 0.00 36,107 0.00 0.00 1398/06/26 1 3 میلیون 108.321 میلیارد - 36,107 36,107 36,107 36,107 0 - - 0 - - 72.792 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
پارسان4

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 1,793 145.00 7.48 1,793 145.00 7.48 1396/07/24 1 545,000 977.185 میلیون - 1,938 1,793 1,793 1,793 - - - - 72.617 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 545,000 - 545,000