شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فارس4

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,986 425.00 6.48 6,986 425.00 6.48 1398/07/1 1 30.5 میلیون 213.073 میلیارد - 6,561 6,986 6,986 6,986 - - - - 639.219 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30.5 میلیون - 30.5 میلیون
فارس2

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,799 0.00 0.00 6,799 0.00 0.00 1398/08/20 1 26.432 میلیون 179.71 میلیارد - 6,799 6,799 6,799 6,799 0 - - 0 - - 622.109 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 26.432 میلیون - 26.432 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,799 0.00 0.00 6,779 20.00 0.29 1398/08/20 380 1.906 میلیون 12.919 میلیارد 5,015.41 6,799 6,750 6,690 6,879 2 500 6,731 1 8,000 6,800 622.109 هزار میلیارد 948.651 میلیون 555.193 میلیون 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 94.069 میلیون 93.731 میلیون 6.62 2.38 6.59 363,839 1.542 میلیون 1.117 میلیون 788,645
فولاد2

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,498 0.00 0.00 4,498 0.00 0.00 1398/08/20 1 522.072 میلیون 2.348 هزار میلیارد - 4,498 4,498 4,498 4,498 0 - - 0 - - 584.74 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 522.072 میلیون - 522.072 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,498 0.00 0.00 4,499 1.00 0.02 1398/08/20 2,500 22.508 میلیون 101.266 میلیارد 9,003.11 4,498 4,500 4,480 4,551 2 41,200 4,489 1 35,350 4,498 584.74 هزار میلیارد 802.46 میلیون 513.395 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 159.155 میلیون 3.67 1.91 1.74 10.783 میلیون 11.725 میلیون 12.876 میلیون 9.632 میلیون
فملی4

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,900 483.00 8.92 5,900 483.00 8.92 1398/08/1 6 3.077 میلیارد 18.155 هزار میلیارد - 5,417 5,900 5,900 5,900 0 - - 0 - - 460.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,295 14.00 0.26 5,292 17.00 0.32 1398/08/20 1,648 19.992 میلیون 105.799 میلیارد 12,131.17 5,309 5,300 5,261 5,350 1 200 5,300 1 20,000 5,300 414.102 هزار میلیارد 520.403 میلیون 294.261 میلیون 78 میلیون 101.777 میلیون 192.484 میلیون 157.838 میلیون 85.915 میلیون 4.8 2.14 2.62 4.464 میلیون 15.528 میلیون 18.357 میلیون 1.636 میلیون
فملی2

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,004 0.00 0.00 5,004 0.00 0.00 1398/06/25 1 29.98 میلیون 150.02 میلیارد - 5,004 5,004 5,004 5,004 0 - - 0 - - 390.312 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 29.98 میلیون - 29.98 میلیون
فولاد4

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 2,857 44.00 1.56 2,857 44.00 1.56 1397/02/22 9 3.048 میلیارد 8.708 هزار میلیارد - 2,813 2,857 2,857 2,857 0 - - 0 - - 371.41 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.048 میلیارد - 3.048 میلیارد
کگل4

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 7,133 169.00 2.43 7,133 169.00 2.43 1398/07/6 1 8.342 میلیون 59.5 میلیارد - 6,964 7,133 7,133 7,133 - - - - 342.384 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.342 میلیون - 8.342 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 54,770 223.00 0.41 54,588 41.00 0.08 1398/08/20 418 747,090 40.782 میلیارد 1,787.3 54,547 53,650 53,650 55,200 1 115 54,361 1 736 54,770 327.282 هزار میلیارد 375.251 میلیون 91.245 میلیون 6 میلیون 47.723 میلیون 43.522 میلیون 132.345 میلیون 59.984 میلیون 5.46 7.53 2.48 84,278 662,812 264,617 482,473
کگل2

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 6,810 56.00 0.82 6,810 56.00 0.82 1398/08/19 1 8.5 میلیون 57.885 میلیارد - 6,866 6,810 6,810 6,810 0 - - 0 - - 326.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 6,756 33.00 0.49 6,804 15.00 0.22 1398/08/20 925 3.948 میلیون 26.863 میلیارد 4,268.26 6,789 6,850 6,743 6,887 1 300 6,751 1 3,580 6,756 325.872 هزار میلیارد 415.449 میلیون 173.77 میلیون 36 میلیون 88.857 میلیون 84.913 میلیون 122.12 میلیون 52.523 میلیون 6.22 3.85 2.67 1.762 میلیون 2.186 میلیون 2.768 میلیون 1.181 میلیون
پارس2

پتروشیمی پارس

سهام بورس 52,000 785.00 1.53 52,000 785.00 1.53 1398/07/20 1 800,000 41.6 میلیارد - 51,215 52,000 52,000 52,000 0 - - 0 - - 312 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 800,000 - 800,000
وبملت2

بانک ملت

سهام بورس 5,847 53.00 0.91 5,847 53.00 0.91 1398/08/8 1 45.2 میلیون 264.284 میلیارد - 5,794 5,847 5,847 5,847 0 - - 0 - - 292.35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 45.2 میلیون - 45.2 میلیون
رمپنا2

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 10,800 230.00 2.09 10,800 230.00 2.09 1398/06/17 1 2 میلیون 21.6 میلیارد - 11,030 10,800 10,800 10,800 0 - - 0 - - 291.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
شخارک2

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 46,650 480.00 1.04 46,650 480.00 1.04 1398/02/8 1 500,000 23.325 میلیارد - 46,170 46,650 46,650 46,650 0 - - 0 - - 279.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
پارس4

پتروشیمی پارس

سهام بورس 46,383 1,121.00 2.48 46,383 1,121.00 2.48 1398/06/31 1 550,000 25.511 میلیارد - 45,262 46,383 46,383 46,383 - - - - 278.298 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 550,000
شپنا2

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,409 10.00 0.19 5,409 10.00 0.19 1398/08/19 1 10 میلیون 54.09 میلیارد - 5,399 5,409 5,409 5,409 0 - - 0 - - 275.859 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,399 6.00 0.11 5,387 6.00 0.11 1398/08/20 2,653 19.608 میلیون 105.635 میلیارد 7,390.7 5,393 5,333 5,321 5,437 1 200 5,393 1 605 5,397 275.043 هزار میلیارد 342.845 میلیون 180.094 میلیون 20 میلیون 68.108 میلیون 111.986 میلیون 750.662 میلیون 74.811 میلیون 3.67 2.46 0.37 14.41 میلیون 5.198 میلیون 6.347 میلیون 13.26 میلیون
همراه4

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 14,089 150.00 1.05 14,089 150.00 1.05 1397/03/2 1 567.819 میلیون 8 هزار میلیارد - 14,239 14,089 14,089 14,089 - - - - 270.509 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 567.819 میلیون - 567.819 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,383 42.00 0.79 5,367 26.00 0.49 1398/08/20 2,510 20.89 میلیون 112.124 میلیارد 8,170.17 5,341 5,300 5,251 5,449 2 7,222 5,375 1 16,710 5,383 267.05 هزار میلیارد 54.198 میلیون 270.35 میلیون 1.43 270.35 میلیون 2.04 54.198 میلیون 270.35 میلیون 2.03 1.42 0.69 9.279 میلیون 11.611 میلیون 18.679 میلیون 2.211 میلیون
رمپنا4

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 9,787 2,045.00 26.41 9,787 2,045.00 26.41 1396/02/26 1 4.936 میلیون 48.309 میلیارد - 7,742 9,787 9,787 9,787 - - - - 264.249 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.936 میلیون - 4.936 میلیون
همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 13,400 67.00 0.50 13,463 4.00 0.03 1398/08/20 429 644,946 8.682 میلیارد - 13,467 13,402 13,352 13,647 2 964 13,377 2 4,571 13,400 258.49 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 444,946 200,000 550,346 94,600
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 6,251 32.00 0.51 6,278 5.00 0.08 1398/08/20 381 3.353 میلیون 21.047 میلیارد 8,799.96 6,283 6,289 6,240 6,388 1 11,944 6,250 1 10,000 6,296 254.462 هزار میلیارد 275.299 میلیون 123.078 میلیون 40.5 میلیون 21.04 میلیون 102.038 میلیون 41.984 میلیون 40.945 میلیون 6.21 2.5 6.06 1.218 میلیون 2.135 میلیون 2.983 میلیون 370,000
پارسان2

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 6,251 32.00 0.51 6,281 2.00 0.03 1398/08/20 2 120.185 میلیون 754.869 میلیارد - 6,283 6,283 6,251 6,283 0 - - 0 - - 254.381 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 120.185 میلیون - 120.185 میلیون
همراه2

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 13,150 106.00 0.81 13,150 106.00 0.81 1398/06/9 1 3 میلیون 39.45 میلیارد - 13,044 13,150 13,150 13,150 0 - - 0 - - 252.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,016 6.00 0.20 3,055 33.00 1.09 1398/08/20 1,072 12.08 میلیون 36.906 میلیارد 11,268.22 3,022 3,050 3,000 3,095 2 10,000 3,016 1 70,150 3,016 246.293 هزار میلیارد 287.12 میلیون 147.813 میلیون 81.5 میلیون 38.138 میلیون 109.675 میلیون 38.207 میلیون 36.849 میلیون 6.76 2.27 6.52 3.994 میلیون 8.086 میلیون 6.235 میلیون 5.844 میلیون
کچادح

ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 4,580 110.00 2.46 4,602 132.00 2.95 1398/06/23 152 8.988 میلیون 41.365 میلیارد - 4,470 4,630 4,580 4,631 0 477 4,580 1 - - 245.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34,500 8.953 میلیون - 8.988 میلیون
تاپیکو2

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,006 0.00 0.00 3,006 0.00 0.00 1398/08/14 2 42.8 میلیون 128.657 میلیارد - 3,006 3,006 3,006 3,006 0 - - 0 - - 244.989 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 42.8 میلیون - 42.8 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 17,750 302.00 1.73 17,672 224.00 1.28 1398/08/20 1,062 3.716 میلیون 65.66 میلیارد 3,498.6 17,448 17,300 17,170 17,900 1 2,863 17,700 5 10,302 17,750 240.782 هزار میلیارد 359.931 میلیون 186.514 میلیون 13.8 میلیون 116.057 میلیون 70.457 میلیون 599.926 میلیون 56.672 میلیون 4.3 3.46 0.41 2.066 میلیون 1.65 میلیون 2.527 میلیون 1.188 میلیون
شبندر2

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 17,448 0.00 0.00 17,448 0.00 0.00 1398/08/20 1 74.769 میلیون 1.305 هزار میلیارد - 17,448 17,448 17,448 17,448 0 - - 0 - - 240.782 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 74.769 میلیون - 74.769 میلیون
کچاد4

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,405 99.00 1.87 5,405 99.00 1.87 1398/07/6 1 10.102 میلیون 54.6 میلیارد - 5,306 5,405 5,405 5,405 - - - - 237.82 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.102 میلیون - 10.102 میلیون
کچاد2

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,400 26.00 0.48 5,400 26.00 0.48 1398/07/10 1 4.3 میلیون 23.22 میلیارد - 5,426 5,400 5,400 5,400 0 - - 0 - - 237.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.3 میلیون - 4.3 میلیون
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 8,880 176.00 2.02 8,826 122.00 1.40 1398/08/20 753 4.278 میلیون 37.755 میلیارد 5,680.97 8,704 8,838 8,651 8,880 1 120 8,830 1 6,400 8,888 235.008 هزار میلیارد 491.482 میلیون 302.518 میلیون 27 میلیون 253.18 میلیون 49.338 میلیون 47.168 میلیون 15.586 میلیون 15.29 4.83 5.05 1.975 میلیون 2.303 میلیون 4.108 میلیون 170,000
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,339 36.00 0.68 5,318 15.00 0.28 1398/08/20 1,905 9.853 میلیون 52.402 میلیارد 5,172.31 5,303 5,301 5,264 5,370 2 600 5,340 1 29,274 5,340 233.332 هزار میلیارد 300.196 میلیون 152.087 میلیون 44 میلیون 66.204 میلیون 85.883 میلیون 509.806 میلیون 53.463 میلیون 4.38 2.72 0.46 7.644 میلیون 2.209 میلیون 8.696 میلیون 1.158 میلیون
اخابر2

مخابرات ایران

سهام بورس 3,884 142.00 3.79 3,884 142.00 3.79 1398/07/30 1 30.75 میلیون 119.433 میلیارد - 3,742 3,884 3,884 3,884 0 - - 0 - - 233.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30.75 میلیون - 30.75 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 3,799 15.00 0.39 3,824 10.00 0.26 1398/08/20 733 5.185 میلیون 19.827 میلیارد 7,073.11 3,814 3,790 3,777 3,897 2 1,000 3,796 1 88,756 3,800 228.84 هزار میلیارد 388.247 میلیون 234.975 میلیون 60 میلیون 158.807 میلیون 76.168 میلیون 50.596 میلیون 29.814 میلیون 7.7 3.01 4.53 2.515 میلیون 2.67 میلیون 3.365 میلیون 1.82 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,020 1.00 0.02 5,008 11.00 0.22 1398/08/20 1,428 8.381 میلیون 41.969 میلیارد 5,868.91 5,019 5,039 4,980 5,050 1 5,955 5,010 2 500 5,020 220.836 هزار میلیارد 259.211 میلیون 118.352 میلیون 33.5 میلیون 38.859 میلیون 79.492 میلیون 90.905 میلیون 43.91 میلیون 5.02 2.77 2.42 3.429 میلیون 4.952 میلیون 7.101 میلیون 1.28 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 3,045 3.00 0.10 3,033 9.00 0.30 1398/08/20 651 8.134 میلیون 24.671 میلیارد 12,493.88 3,042 3,020 3,005 3,088 1 1,000 3,025 1 30,000 3,040 219.024 هزار میلیارد 235.325 میلیون 132.175 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون 8.49 1.9 7.82 2.918 میلیون 5.216 میلیون 7.493 میلیون 640,053
وبملت4

بانک ملت

سهام بورس 4,336 0.00 0.00 4,336 0.00 0.00 1398/06/16 1 40,000 173.44 میلیون - 4,336 4,336 4,336 4,336 0 - - 0 - - 216.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40,000 - 40,000
وغدیر2

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 3,001 41.00 1.35 3,001 41.00 1.35 1398/08/20 1 16.5 میلیون 49.517 میلیارد - 3,042 3,001 3,001 3,001 0 - - 0 - - 216.072 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16.5 میلیون - 16.5 میلیون
وامید2

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 6,500 31.00 0.47 6,500 31.00 0.47 1398/08/19 1 3.077 میلیون 20.001 میلیارد - 6,531 6,500 6,500 6,500 0 - - 0 - - 195 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.077 میلیون - 3.077 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 6,449 11.00 0.17 6,450 12.00 0.19 1398/08/20 108 1.091 میلیون 7.042 میلیارد 10,101.66 6,438 6,385 6,385 6,547 1 31,558 6,413 3 1,225 6,450 193.14 هزار میلیارد 253.175 میلیون 128.746 میلیون 30 میلیون 59.675 میلیون 69.071 میلیون 37.068 میلیون 25.156 میلیون 7.69 2.8 5.22 212,865 878,114 279,946 811,033
ومعادن4

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,721 221.00 4.91 4,721 221.00 4.91 1398/07/6 1 10.527 میلیون 49.7 میلیارد - 4,500 4,721 4,721 4,721 0 4.993 میلیارد 1,406 5 - - 190.256 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.527 میلیون - 10.527 میلیون
جم2

پتروشیمی جم

سهام بورس 13,495 431.00 3.30 13,495 431.00 3.30 1398/08/14 1 1.89 میلیون 25.5 میلیارد - 13,064 13,495 13,495 13,495 0 - - 0 - - 186.231 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.89 میلیون - 1.89 میلیون
ومعادن2

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,500 94.00 2.13 4,500 94.00 2.13 1398/07/2 1 22 میلیون 99 میلیارد - 4,406 4,500 4,500 4,500 0 - - 0 - - 181.35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 22 میلیون - 22 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,380 12.00 0.27 4,372 20.00 0.46 1398/08/20 1,729 10.322 میلیون 45.129 میلیارد 5,969.79 4,392 4,400 4,301 4,497 1 3,980 4,365 1 1,500 4,366 176.998 هزار میلیارد 191.855 میلیون 70.311 میلیون 34.118 میلیون 15.663 میلیون 54.648 میلیون 20.48 میلیون 20.333 میلیون 8.67 3.22 8.6 4.246 میلیون 6.075 میلیون 8.258 میلیون 2.064 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 12,750 141.00 1.12 12,798 189.00 1.50 1398/08/20 526 2.186 میلیون 27.982 میلیارد - 12,609 12,736 12,618 12,990 1 100 12,742 1 30,000 12,770 176.612 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 618,339 1.568 میلیون 1.274 میلیون 912,005
ومعادنح

ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 3,200 376.00 13.31 3,200 376.00 13.31 1398/06/9 638 33.289 میلیون 106.525 میلیارد - 2,824 3,200 3,200 3,200 0 500 2,610 1 - - 172.565 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 680,640 32.608 میلیون - 33.289 میلیون
فخوز4

فولاد خوزستان

سهام بورس 8,833 55.00 0.62 8,833 55.00 0.62 1398/08/19 1 10 میلیون 88.33 میلیارد - 8,888 8,833 8,833 8,833 - - - - 168.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 8,834 1.00 0.01 8,847 14.00 0.16 1398/08/20 416 1.072 میلیون 9.485 میلیارد 2,577 8,833 8,777 8,702 8,900 1 2,879 8,834 1 1,000 8,838 168.257 هزار میلیارد 249.382 میلیون 137.097 میلیون 19.049 میلیون 80.858 میلیون 56.239 میلیون 146.989 میلیون 38.423 میلیون 4.39 3 1.15 524,909 547,121 720,095 351,935
فخوز2

فولاد خوزستان

سهام بورس 8,710 31.00 0.36 8,710 31.00 0.36 1398/07/17 1 7.713 میلیون 67.18 میلیارد - 8,679 8,710 8,710 8,710 0 - - 0 - - 165.914 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7.713 میلیون - 7.713 میلیون
وامید4

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 5,256 64.00 1.23 5,256 64.00 1.23 1397/08/12 1 8.905 میلیون 46.805 میلیارد - 5,192 5,256 5,256 5,256 - - - - 157.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.905 میلیون - 8.905 میلیون
خساپا4

سایپا

سهام بورس 3,750 2,603.00 226.94 3,750 2,603.00 226.94 1397/12/6 1 430.56 میلیون 1.615 هزار میلیارد - 1,147 3,750 3,750 3,750 0 - - 0 - - 147.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 430.56 میلیون - 430.56 میلیون
وغدیر4

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 2,013 954.00 90.08 2,013 954.00 90.08 1396/04/24 1 14.465 میلیون 29.119 میلیارد - 1,059 2,013 2,013 2,013 - - - - 144.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.465 میلیون - 14.465 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 24,020 3.00 0.01 24,054 31.00 0.13 1398/08/20 260 1.275 میلیون 30.663 میلیارد - 24,023 24,160 23,801 24,399 1 1,995 24,020 1 2,628 24,023 144.324 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 402,138 872,628 447,823 826,943
شپدیس2

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 24,023 0.00 0.00 24,023 0.00 0.00 1398/08/20 1 11.238 میلیون 269.968 میلیارد - 24,023 24,023 24,023 24,023 0 - - 0 - - 144.138 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 11.238 میلیون - 11.238 میلیون
مبین4

پتروشیمی مبین

سهام بورس 9,935 196.00 2.01 9,935 196.00 2.01 1398/06/31 1 3 میلیون 29.805 میلیارد - 9,739 9,935 9,935 9,935 - - - - 141.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 3 میلیون
جم4

پتروشیمی جم

سهام بورس 10,221 16.00 0.16 10,221 16.00 0.16 1396/12/14 1 4.892 میلیون 50 میلیارد - 10,237 10,221 10,221 10,221 0 - - 0 - - 141.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.892 میلیون - 4.892 میلیون
وبصادر4

بانک صادرات ایران

سهام بورس 804 201.00 20.00 804 201.00 20.00 1396/12/14 1 3.5 میلیون 2.814 میلیارد - 1,005 804 804 804 - - - - 140.985 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.5 میلیون - 3.5 میلیون
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 15,056 282.00 1.84 15,393 55.00 0.36 1398/08/20 156 259,932 4.022 میلیارد 1,666.23 15,338 15,000 14,954 15,900 1 1,660 15,058 1 45 15,290 139.473 هزار میلیارد 159.868 میلیون 35.638 میلیون 9 میلیون 21.331 میلیون 14.307 میلیون 40.595 میلیون 6.486 میلیون 21.36 9.68 3.41 70,572 189,360 199,932 60,000
وتجارت4

بانک تجارت

سهام بورس 608 11.00 1.84 608 11.00 1.84 1396/07/24 1 900,000 547.2 میلیون - 597 608 608 608 - - - - 136.147 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 900,000 - 900,000
اخابر4

مخابرات ایران

سهام بورس 2,248 68.00 2.94 2,248 68.00 2.94 1397/10/23 4 2.224 میلیارد 5 هزار میلیارد - 2,316 2,248 2,248 2,248 0 - - 0 - - 134.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.224 میلیارد - 2.224 میلیارد
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 15,620 11.00 0.07 15,618 13.00 0.08 1398/08/20 161 350,643 5.473 میلیارد 2,177.91 15,631 15,250 15,250 15,840 1 530 15,599 1 350 15,629 131.3 هزار میلیارد 143.486 میلیون 32.35 میلیون 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون 10.94 6.54 6.91 188,398 162,245 350,643 -
مبین2

پتروشیمی مبین

سهام بورس 9,170 0.00 0.00 9,170 0.00 0.00 1398/08/14 1 19.721 میلیون 180.84 میلیارد - 9,170 9,170 9,170 9,170 0 - - 0 - - 130.691 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 19.721 میلیون - 19.721 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 9,222 150.00 1.65 9,228 156.00 1.72 1398/08/20 377 1.345 میلیون 12.41 میلیارد 3,567.03 9,072 9,199 9,110 9,300 1 1,200 9,183 1 890 9,222 129.294 هزار میلیارد 158.001 میلیون 60.796 میلیون 14.252 میلیون 26.483 میلیون 34.313 میلیون 81.06 میلیون 27.48 میلیون 4.79 3.83 1.62 619,772 725,000 662,831 681,941
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 32,897 284.00 0.87 32,841 228.00 0.70 1398/08/20 279 406,460 13.348 میلیارد 1,456.85 32,613 32,616 32,400 33,162 1 145 32,870 1 827 32,898 126.676 هزار میلیارد 167.766 میلیون 65.936 میلیون 3.884 میلیون 40.204 میلیون 25.732 میلیون 223.593 میلیون 24.747 میلیون 5.15 4.96 0.57 250,696 155,764 262,689 143,771
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 8,323 396.00 5.00 8,273 346.00 4.36 1398/08/20 6,622 66.663 میلیون 551.482 میلیارد 8,196.92 7,927 8,010 7,950 8,323 1 100,650 8,323 16 30,000 8,380 121.283 هزار میلیارد 479.955 میلیون 236.027 میلیون -1.01 118.529 میلیون -1.04 36.416 میلیون 118.529 میلیون -1.11 -1.08 0.6 54.072 میلیون 12.592 میلیون 42.733 میلیون 23.93 میلیون
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 19,937 27.00 0.14 19,892 18.00 0.09 1398/08/20 1,027 1.001 میلیون 19.91 میلیارد 974.61 19,910 20,000 19,800 20,000 1 250 19,937 1 5,584 19,937 119.46 هزار میلیارد 151.685 میلیون 56.506 میلیون 6 میلیون 32.333 میلیون 24.173 میلیون 27.636 میلیون 20.395 میلیون 5.85 4.95 4.32 615,548 385,375 656,879 344,044
تاپیکو4

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 1,384 362.00 20.73 1,384 362.00 20.73 1397/05/27 29 8.671 میلیارد 12 هزار میلیارد - 1,746 1,384 1,384 1,384 0 - - 0 - - 112.796 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.671 میلیارد - 8.671 میلیارد
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,134 38.00 1.81 2,112 16.00 0.76 1398/08/20 1,427 20.81 میلیون 43.944 میلیارد 14,583.3 2,096 2,100 2,090 2,134 9 1,000 2,134 1 339,494 2,134 105.638 هزار میلیارد 1.309 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 166.524 میلیون 23.972 میلیون 5.17 1.2 0.64 11.653 میلیون 9.157 میلیون 19.261 میلیون 1.549 میلیون
شخارک4

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 17,600 2,782.00 18.77 17,600 2,782.00 18.77 1395/12/23 1 196.405 میلیون 3.457 هزار میلیارد - 14,818 17,600 17,600 17,600 0 - - 0 - - 105.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 196.405 میلیون - 196.405 میلیون
نوری4

پتروشیمی نوری

سهام بورس 35,175 1,498.00 4.45 35,175 1,498.00 4.45 1398/07/1 1 500,000 17.588 میلیارد - 33,677 35,175 35,175 35,175 - - - - 105.525 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
وپاسار2

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,087 9.00 0.43 2,087 9.00 0.43 1398/08/20 1 23.5 میلیون 49.045 میلیارد - 2,096 2,087 2,087 2,087 0 - - 0 - - 105.185 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 23.5 میلیون - 23.5 میلیون
شبندر4

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 7,600 308.00 4.22 7,600 308.00 4.22 1396/11/1 1 525 میلیون 3.99 هزار میلیارد - 7,292 7,600 7,600 7,600 0 - - 0 - - 104.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 525 میلیون - 525 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 34,704 206.00 0.60 34,590 92.00 0.27 1398/08/20 2,059 1.881 میلیون 65.076 میلیارد 913.72 34,498 34,249 34,153 35,299 1 37 34,704 1 571 34,705 103.494 هزار میلیارد 193.683 میلیون 126.782 میلیون 3 میلیون 89.913 میلیون 36.869 میلیون 165.435 میلیون 12.769 میلیون 8.14 2.81 0.63 883,585 997,770 1.602 میلیون 279,649
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 3,832 9.00 0.24 3,828 5.00 0.13 1398/08/20 144 2.166 میلیون 8.296 میلیارد 15,043.88 3,823 3,839 3,790 3,890 1 7,000 3,833 1 15,000 3,844 103.221 هزار میلیارد 120.681 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.112 میلیون 4.91 1.97 4.87 337,139 1.829 میلیون 1.278 میلیون 888,420
وصندوق2

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 3,820 52.00 1.34 3,820 52.00 1.34 1398/08/19 1 5.187 میلیون 19.813 میلیارد - 3,872 3,820 3,820 3,820 0 - - 0 - - 103.14 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.187 میلیون - 5.187 میلیون
نوری2

پتروشیمی نوری

سهام بورس 33,500 322.00 0.95 33,500 322.00 0.95 1398/06/24 2 4 میلیون 134 میلیارد - 33,822 33,500 33,500 33,500 0 - - 0 - - 100.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 448 2.00 0.45 446 0.00 0.00 1398/08/20 7,475 205.884 میلیون 91.766 میلیارد 27,079.69 446 445 440 453 9 616,590 447 9 319,271 448 99.871 هزار میلیارد 2.074 میلیارد 2.121 میلیارد 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 11.779 میلیون 15.23 0.65 0.41 169.908 میلیون 35.976 میلیون 200.884 میلیون 5 میلیون
فخاس2

فولاد خراسان

سهام بورس 11,052 581.00 4.99 11,052 581.00 4.99 1398/02/17 1 4.953 میلیون 54.737 میلیارد - 11,633 11,052 11,052 11,052 0 - - 0 - - 99.468 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.953 میلیون - 4.953 میلیون
رانفور2

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 11,702 0.00 0.00 11,702 0.00 0.00 1397/11/16 1 2.386 میلیون 27.917 میلیارد - 11,702 11,702 11,702 11,702 0 - - 0 - - 98.297 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.386 میلیون - 2.386 میلیون
وتجارت2

بانک تجارت

سهام بورس 436 7.00 1.63 436 7.00 1.63 1398/06/4 1 113.8 میلیون 49.617 میلیارد - 429 436 436 436 0 - - 0 - - 97.632 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 113.8 میلیون - 113.8 میلیون
حکشتی2

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 5,903 281.00 5.00 5,903 281.00 5.00 1398/04/24 1 5 میلیون 29.515 میلیارد - 5,622 5,903 5,903 5,903 0 - - 0 - - 96.768 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 517 3.00 0.58 518 2.00 0.38 1398/08/20 4,518 130.971 میلیون 67.809 میلیارد 28,988.73 520 516 510 528 3 286,714 514 8 20,880 517 91.184 هزار میلیارد 2.679 میلیارد 2.729 میلیارد 175.354 میلیون 2.58 میلیارد 148.944 میلیون 239.218 میلیون -9,316,544 -6.4 0.61 0.38 78.655 میلیون 52.316 میلیون 118.971 میلیون 12 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 5,558 14.00 0.25 5,573 29.00 0.52 1398/08/20 874 3.415 میلیون 19.034 میلیارد 3,907.71 5,544 5,544 5,544 5,635 1 8,000 5,556 2 3,000 5,560 90.883 هزار میلیارد 239.821 میلیون 171.868 میلیون 16.393 میلیون 148.463 میلیون 23.405 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون 21.69 3.9 14.16 3.115 میلیون 300,000 2.711 میلیون 703,996
وپاسار4

بانک پاسارگاد

سهام بورس 1,777 778.00 77.88 1,777 778.00 77.88 1396/02/26 1 44.652 میلیون 79.347 میلیارد - 999 1,777 1,777 1,777 - - - - 89.561 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 44.652 میلیون - 44.652 میلیون
وبصادر2

بانک صادرات ایران

سهام بورس 510 10.00 1.92 510 10.00 1.92 1398/07/3 2 1000 میلیون 510 میلیارد - 520 510 510 510 0 - - 0 - - 89.431 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1000 میلیون - 1000 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,133 7.00 0.33 2,165 39.00 1.83 1398/08/20 6,317 92.318 میلیون 199.881 میلیارد 15,064.99 2,126 2,101 2,101 2,215 1 14,000 2,130 2 18,475 2,130 83.481 هزار میلیارد 395.174 میلیون 249.133 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 -1.25 -1.39 0.96 81.29 میلیون 11.028 میلیون 84.833 میلیون 7.486 میلیون
وبانک4

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 4,811 317.00 7.05 4,811 317.00 7.05 1398/04/18 2 1.219 میلیارد 5.863 هزار میلیارد - 4,494 4,811 4,811 4,811 0 - - 0 - - 78.179 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.219 میلیارد - 1.219 میلیارد
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 75,900 452.00 0.59 75,941 411.00 0.54 1398/08/20 204 44,215 3.324 میلیارد 216.74 76,352 72,888 72,888 78,000 1 50 74,631 1 309 75,900 76.352 هزار میلیارد 86.359 میلیون 15.004 میلیون 1,000,000 10.418 میلیون 4.586 میلیون 16.719 میلیون 5.361 میلیون 14.16 16.56 4.54 23,385 20,830 42,215 2,000
دعبید2

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 36,107 0.00 0.00 36,107 0.00 0.00 1398/06/26 1 3 میلیون 108.321 میلیارد - 36,107 36,107 36,107 36,107 0 - - 0 - - 72.792 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
پارسان4

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 1,793 145.00 7.48 1,793 145.00 7.48 1396/07/24 1 545,000 977.185 میلیون - 1,938 1,793 1,793 1,793 - - - - 72.617 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 545,000 - 545,000
خودرو2

ایران‌ خودرو

سهام بورس 4,720 63.00 1.35 4,720 63.00 1.35 1398/03/12 1 35.553 میلیون 167.812 میلیارد - 4,657 4,720 4,720 4,720 0 - - 0 - - 72.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 35.553 میلیون - 35.553 میلیون
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 76,000 131.00 0.17 76,346 477.00 0.63 1398/08/20 290 165,006 12.598 میلیارد 568.99 75,869 76,880 75,500 77,000 1 1,000 75,665 1 7,944 76,000 72.076 هزار میلیارد 99.895 میلیون 41.913 میلیون 950,000 27.366 میلیون 14.546 میلیون 31.453 میلیون 20.653 میلیون 3.51 4.99 2.31 70,464 94,542 68,959 96,047
شفن2

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 74,309 0.00 0.00 74,309 0.00 0.00 1398/04/12 1 296,652 22.044 میلیارد - 74,309 74,309 74,309 74,309 0 - - 0 - - 70.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 296,652 - 296,652
شاراک2

پتروشیمی شازند

سهام بورس 8,650 61.00 0.71 8,650 61.00 0.71 1398/07/6 1 2.5 میلیون 21.625 میلیارد - 8,589 8,650 8,650 8,650 0 - - 0 - - 69.754 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.5 میلیون - 2.5 میلیون
وبانک2

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 4,275 225.00 5.00 4,275 225.00 5.00 1398/07/14 1 9.3 میلیون 39.758 میلیارد - 4,500 4,275 4,275 4,275 0 - - 0 - - 69.469 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.3 میلیون 9.3 میلیون -
دزهراوی2

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 27,452 0.00 0.00 27,452 0.00 0.00 1395/08/17 1 1,000,000 27.452 میلیارد - 27,452 27,452 27,452 27,452 0 - - 0 - - 68.74 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1,000,000