شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خپارسح

ح . پارس‌ خودرو

سهام بورس 60 59.00 5.00 60 59.00 5.00 1395/12/15 472 3.539 میلیارد 212.353 میلیارد - 1 60 60 60 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 165,000 3.539 میلیارد - 3.539 میلیارد
سیمرغ4

سیمرغ

سهام بورس 5,100 4,100.00 410.00 5,100 4,100.00 410.00 1398/04/2 1 6.5 میلیون 33.15 میلیارد - 1,000 5,100 5,100 5,100 - - - - 6.63 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6.5 میلیون - 6.5 میلیون
خساپا4

سایپا

سهام بورس 3,750 2,603.00 226.94 3,750 2,603.00 226.94 1397/12/6 1 430.56 میلیون 1.615 هزار میلیارد - 1,147 3,750 3,750 3,750 0 - - 0 - - 147.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 430.56 میلیون - 430.56 میلیون
کطبسح

ح . ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌

سهام بورس 11,006 7,334.00 199.73 11,000 7,328.00 199.56 1398/04/10 347 6.183 میلیون 68.014 میلیارد - 3,672 11,000 11,000 11,006 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 1.589 میلیون 4.594 میلیون - 6.183 میلیون
سهگمت4

سیمان‌هگمتان‌

سهام بورس 7,947 5,016.00 171.14 7,947 5,016.00 171.14 1396/02/26 1 1.056 میلیون 8.393 میلیارد - 2,931 7,947 7,947 7,947 - - - - 3.997 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.056 میلیون - 1.056 میلیون
فاراک4

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 5,164 3,124.00 153.14 5,164 3,124.00 153.14 1396/01/29 1 200,000 1.033 میلیارد - 2,040 5,164 5,164 5,164 - - - - 32.464 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
ستران4

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 5,030 2,978.00 145.13 5,030 2,978.00 145.13 1396/02/26 1 18.592 میلیون 93.519 میلیارد - 2,052 5,030 5,030 5,030 - - - - 8.803 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.592 میلیون - 18.592 میلیون
خفنرح

ح . فنرسازی‌خاور

سهام بورس 2,000 1,143.00 133.37 2,000 1,143.00 133.37 1397/09/27 112 5.596 میلیون 11.192 میلیارد - 857 2,000 2,000 2,000 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 2.9 میلیون 2.696 میلیون - 5.596 میلیون
خرینگ4

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 3,223 1,832.00 131.70 3,223 1,832.00 131.70 1396/12/28 2 223.396 میلیون 720.006 میلیارد - 1,391 3,223 3,223 3,223 0 - - 0 - - 1.434 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 223.396 میلیون - 223.396 میلیون
کپارسح

ح . کاشی‌ پارس‌

سهام بورس 11,400 6,405.00 128.23 11,400 6,405.00 128.23 1398/03/19 177 1.899 میلیون 21.654 میلیارد - 4,995 11,400 11,400 11,400 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 585,799 1.314 میلیون - 1.899 میلیون
فخاسح

ح . فولاد خراسان

سهام بورس 8,800 4,890.00 125.06 8,800 4,890.00 125.06 1397/07/25 11 107,383 944.97 میلیون - 3,910 8,800 8,800 8,800 0 43,800 3,001 15 - - - - - - - - - - - - - - 107,383 - 107,383
شاراک4

پتروشیمی شازند

سهام بورس 7,129 3,737.00 110.17 7,129 3,737.00 110.17 1396/02/25 1 4.676 میلیون 33.335 میلیارد - 3,392 7,129 7,129 7,129 - - - - 57.488 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 4.676 میلیون
شیراز4

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 4,911 2,502.00 103.86 4,911 2,502.00 103.86 1396/02/25 1 5.164 میلیون 25.36 میلیارد - 2,409 4,911 4,911 4,911 - - - - 25.046 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 5.164 میلیون
خمحرکه4

نیرو محرکه‌

سهام بورس 4,140 2,037.00 96.86 4,140 2,037.00 96.86 1396/07/1 1 310.2 میلیون 1.284 هزار میلیارد - 2,103 4,140 4,140 4,140 0 - - 0 - - 4.225 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 310.2 میلیون
وغدیر4

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 2,013 954.00 90.08 2,013 954.00 90.08 1396/04/24 1 14.465 میلیون 29.119 میلیارد - 1,059 2,013 2,013 2,013 - - - - 144.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.465 میلیون - 14.465 میلیون
وپاسار4

بانک پاسارگاد

سهام بورس 1,777 778.00 77.88 1,777 778.00 77.88 1396/02/26 1 44.652 میلیون 79.347 میلیارد - 999 1,777 1,777 1,777 - - - - 89.561 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 44.652 میلیون - 44.652 میلیون
ولیز4

لیزینگ‌ایران‌

سهام بورس 2,221 949.00 74.61 2,221 949.00 74.61 1396/03/3 1 4.136 میلیون 9.187 میلیارد - 1,272 2,221 2,221 2,221 - - - - 1.333 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.136 میلیون - 4.136 میلیون
داروح

ح . کارخانجات‌داروپخش

حق تقدم بورس 20,000 8,479.00 73.60 20,044 8,523.00 73.98 1398/08/28 194 691,992 13.87 میلیارد 3,566.97 11,521 20,000 20,000 22,000 0 - - 0 - - 2.506 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 641,992 50,000 - 691,992
ولغدر4

لیزینگ‌خودروغدیر

سهام بورس 1,940 815.00 72.44 1,940 815.00 72.44 1395/12/24 1 339.509 میلیون 658.648 میلیارد - 1,125 1,940 1,940 1,940 0 - - 0 - - 1.028 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 339.509 میلیون - 339.509 میلیون
خفنر4

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 4,772 1,997.00 71.96 4,772 1,997.00 71.96 1396/01/15 1 69.984 میلیون 333.964 میلیارد - 2,775 4,772 4,772 4,772 0 - - 0 - - 954.4 میلیارد - - - - - - - - - - - 69.984 میلیون - 69.984 میلیون
فایرا4

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 2,000 799.00 66.53 2,000 799.00 66.53 1397/02/2 3 1.016 میلیارد 2.031 هزار میلیارد - 1,201 2,000 2,000 2,000 0 - - 0 - - 10.396 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.016 میلیارد - 1.016 میلیارد
غگل4

گلوکوزان‌

سهام بورس 17,228 6,630.00 62.56 17,228 6,630.00 62.56 1397/10/4 1 102.269 میلیون 1.762 هزار میلیارد - 10,598 17,228 17,228 17,228 0 - - 0 - - 3.446 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 102.269 میلیون - 102.269 میلیون
خمحور4

تولیدمحورخودرو

سهام بورس 4,045 1,532.00 60.96 3,817 1,304.00 51.89 1396/06/29 2 139.404 میلیون 532.166 میلیارد - 2,513 3,291 3,291 4,045 0 - - 0 - - 1.606 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 139.404 میلیون - 139.404 میلیون
وصنعت4

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 1,900 688.00 56.77 1,900 688.00 56.77 1396/12/2 6 2.295 میلیارد 4.361 هزار میلیارد - 1,212 1,900 1,900 1,900 0 - - 0 - - 8.55 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.295 میلیارد - 2.295 میلیارد
خاهنح

ح . آهنگری تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 4,530 1,640.00 56.75 4,500 1,610.00 55.71 1398/07/17 340 9.686 میلیون 43.589 میلیارد 28,489.61 2,890 4,500 4,500 4,530 0 250 4,950 1 - - - - - - - - - - - - - 2.886 میلیون 6.8 میلیون - 9.686 میلیون
شاراکح

ح . پتروشیمی شازند

سهام بورس 1,392 458.00 49.04 1,388 454.00 48.61 1396/08/14 147 4.497 میلیون 6.243 میلیارد - 934 1,392 1,385 1,392 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 723,583 3.773 میلیون - 4.497 میلیون
والبر4

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 4,147 1,200.00 40.72 4,147 1,200.00 40.72 1396/06/1 1 80.98 میلیون 335.823 میلیارد - 2,947 4,147 4,147 4,147 - - - - 19.906 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 80.98 میلیون - 80.98 میلیون
وتوسم4

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌

سهام بورس 1,880 512.00 37.43 1,880 512.00 37.43 1396/03/3 1 5.379 میلیون 10.113 میلیارد - 1,368 1,880 1,880 1,880 - - - - 8.46 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.379 میلیون - 5.379 میلیون
خودرو4

ایران‌ خودرو

سهام بورس 3,789 997.00 35.71 3,789 997.00 35.71 1396/02/25 1 71.862 میلیون 272.284 میلیارد - 2,792 3,789 3,789 3,789 0 - - 0 - - 57.972 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 71.862 میلیون
پرند

صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا

صندوق بورس 4,894 1,276.00 35.27 3,637 19.00 0.53 1398/08/18 1 4.6 میلیون 16.73 میلیارد - 3,618 4,894 4,894 4,894 1 15.905 میلیون 3,636 1 15 میلیون 3,708 33.72 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 141,677 - - 141,677
وصندوق4

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 1,999 508.00 34.07 1,999 508.00 34.07 1396/03/3 1 22.399 میلیون 44.776 میلیارد - 1,491 1,999 1,999 1,999 - - - - 53.973 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 22.399 میلیون - 22.399 میلیون
ونیکی4

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 1,720 437.00 34.06 1,720 437.00 34.06 1397/05/6 2 835.147 میلیون 1.436 هزار میلیارد - 1,283 1,720 1,720 1,720 0 - - 0 - - 12.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 835.147 میلیون
ورنا4

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 1,300 323.00 33.06 1,300 323.00 33.06 1395/12/23 1 552.335 میلیون 718.036 میلیارد - 977 1,300 1,300 1,300 0 - - 0 - - 10.348 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 552.335 میلیون - 552.335 میلیون
کاماح

ح . باما

سهام بورس 8,030 1,964.00 32.38 8,029 1,963.00 32.36 1397/08/30 300 14.232 میلیون 114.272 میلیارد - 6,066 8,022 8,022 8,030 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 1.513 میلیون 12.719 میلیون - 14.232 میلیون
وبهمن4

سرمایه‌گذاری‌بهمن‌

سهام بورس 1,411 332.00 30.77 1,411 332.00 30.77 1396/03/3 1 3.186 میلیون 4.495 میلیارد - 1,079 1,411 1,411 1,411 - - - - 3.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.186 میلیون - 3.186 میلیون
دکیمی4

کیمیدارو

سهام بورس 8,980 2,106.00 30.64 8,980 2,106.00 30.64 1396/07/24 1 59,000 529.82 میلیون - 6,874 8,980 8,980 8,980 - - - - 5.172 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 59,000 - 59,000
آسیا4

بیمه آسیا

سهام بورس 1,920 443.00 29.99 1,920 443.00 29.99 1397/02/5 1 433.398 میلیون 832.124 میلیارد - 1,477 1,920 1,920 1,920 0 - - 0 - - 4.416 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 433.398 میلیون - 433.398 میلیون
بموتو4

موتوژن‌

سهام بورس 6,677 1,475.00 28.35 6,677 1,475.00 28.35 1396/05/18 1 113.826 میلیون 760.018 میلیارد - 5,202 6,677 6,677 6,677 0 - - 0 - - 4.543 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 113.826 میلیون - 113.826 میلیون
ونفت4

سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌

سهام بورس 2,422 511.00 26.74 2,422 511.00 26.74 1396/03/3 1 3.67 میلیون 8.889 میلیارد - 1,911 2,422 2,422 2,422 - - - - 3.996 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.67 میلیون - 3.67 میلیون
رمپنا4

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 9,787 2,045.00 26.41 9,787 2,045.00 26.41 1396/02/26 1 4.936 میلیون 48.309 میلیارد - 7,742 9,787 9,787 9,787 - - - - 264.249 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.936 میلیون - 4.936 میلیون
تهران812

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

اوراق بورس 1.002 میلیون 206,679.00 25.97 859,469 63,664.00 8.00 1398/08/29 1 1,000 859.469 میلیون - 795,805 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 15,037 859,469 6 - - 2.063 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
البرز4

بیمه البرز

سهام بورس 1,301 254.00 24.26 1,301 254.00 24.26 1396/12/12 1 169 میلیون 219.869 میلیارد - 1,047 1,301 1,301 1,301 0 693.667 میلیون 1,300 1 - - 5.204 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 169 میلیون - 169 میلیون
قپیرا4

فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر

سهام بورس 9,500 1,733.00 22.31 9,500 1,733.00 22.31 1396/12/21 5 15.654 میلیون 148.713 میلیارد - 7,767 9,500 9,500 9,500 0 - - 0 - - 1.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.895 میلیون 13.759 میلیون - 15.654 میلیون
کبورس4

کارگزاران بورس اوراق بهادار

سهام بورس 3,750 663.00 21.48 3,750 663.00 21.48 1397/01/18 1 25 میلیون 93.75 میلیارد - 3,087 3,750 3,750 3,750 0 - - 0 - - 7.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25 میلیون - 25 میلیون
ونیرو4

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 1,320 220.00 20.00 1,320 220.00 20.00 1397/11/15 4 1.19 میلیارد 1.571 هزار میلیارد - 1,100 1,320 1,320 1,320 0 - - 0 - - 12.342 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.19 میلیارد - 1.19 میلیارد
سخوز4

سیمان خوزستان

سهام بورس 3,900 649.00 19.96 3,900 649.00 19.96 1396/05/11 1 33 میلیون 128.7 میلیارد - 3,251 3,900 3,900 3,900 0 - - 0 - - 5.46 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 33 میلیون - 33 میلیون
ثفارس4

عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 3,016 497.00 19.73 3,016 497.00 19.73 1396/07/24 1 725,000 2.187 میلیارد - 2,519 3,016 3,016 3,016 - - - - 5.429 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 725,000 - 725,000
وتوکا4

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 1,800 289.00 19.13 1,800 289.00 19.13 1397/08/12 1 254 میلیون 457.2 میلیارد - 1,511 1,800 1,800 1,800 0 - - 0 - - 4.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 254 میلیون - 254 میلیون
شخارک4

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 17,600 2,782.00 18.77 17,600 2,782.00 18.77 1395/12/23 1 196.405 میلیون 3.457 هزار میلیارد - 14,818 17,600 17,600 17,600 0 - - 0 - - 105.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 196.405 میلیون - 196.405 میلیون
کگاز4

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 5,594 822.00 17.23 5,594 822.00 17.23 1396/03/3 1 1.293 میلیون 7.231 میلیارد - 4,772 5,594 5,594 5,594 - - - - 2.517 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.293 میلیون - 1.293 میلیون
سرود4

سیمان‌شاهرود

سهام بورس 1,326 189.00 16.62 1,326 189.00 16.62 1397/03/20 1 500,000 663 میلیون - 1,137 1,326 1,326 1,326 - - - - 1.074 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
فملیح

ح . ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 1,650 235.00 16.61 1,645 230.00 16.25 1396/12/8 989 44.912 میلیون 73.901 میلیارد - 1,415 1,600 1,600 1,650 0 505,269 1,650 8 - - - - - - - - - - - - - 12.868 میلیون 32.045 میلیون - 44.912 میلیون
درازک4

دارویی‌ رازک‌

سهام بورس 13,500 1,766.00 15.05 13,500 1,766.00 15.05 1397/08/6 1 42.9 میلیون 579.15 میلیارد - 11,734 13,500 13,500 13,500 0 - - 0 - - 8.006 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 42.9 میلیون - 42.9 میلیون
تیپیکو4

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 15,769 2,049.00 14.93 15,769 2,049.00 14.93 1398/05/2 1 493 میلیون 7.774 هزار میلیارد - 13,720 15,769 15,769 15,769 0 - - 0 - - 45.73 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 493 میلیون - 493 میلیون
فولاژ4

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 2,496 319.00 14.65 2,496 319.00 14.65 1396/03/2 1 17.974 میلیون 44.862 میلیارد - 2,177 2,496 2,496 2,496 - - - - 13.728 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 17.974 میلیون - 17.974 میلیون
رکیش4

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 3,300 413.00 14.31 3,300 413.00 14.31 1397/12/19 1 160 میلیون 528 میلیارد - 2,887 3,300 3,300 3,300 0 - - 0 - - 8.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 160 میلیون - 160 میلیون
ومعادنح

ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 3,200 376.00 13.31 3,200 376.00 13.31 1398/06/9 638 33.289 میلیون 106.525 میلیارد - 2,824 3,200 3,200 3,200 0 500 2,610 1 - - 172.565 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 680,640 32.608 میلیون - 33.289 میلیون
خگستر4

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 4,116 476.00 13.08 4,116 476.00 13.08 1396/02/25 1 5.82 میلیون 23.957 میلیارد - 3,640 4,116 4,116 4,116 - - - - 9.878 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 5.82 میلیون
سمازنح

ح . سیمان‌مازندران‌

سهام بورس 2,020 226.00 12.60 2,008 214.00 11.93 1398/08/6 227 10.544 میلیون 21.17 میلیارد 46,447.76 1,794 2,000 2,000 2,100 0 1.153 میلیون 2,020 13 - - 825.288 میلیارد - - - - - - - - - - 842,574 9.701 میلیون - 10.544 میلیون
فملی4

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,900 651.00 12.40 5,900 651.00 12.40 1398/08/26 11 4.479 میلیارد 26.425 هزار میلیارد - 5,249 5,900 5,900 5,900 0 - - 0 - - 460.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.479 میلیارد - 4.479 میلیارد
امیدح

ح . تامین سرمایه امید

سهام بورس 875 95.00 12.18 864 84.00 10.77 1398/08/25 436 21.787 میلیون 18.817 میلیارد 49,970.04 780 860 855 946 0 1,400 946 1 - - 864 میلیارد - - - - - - - - - - 7.509 میلیون 14.278 میلیون - 21.787 میلیون
وپارس4

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 1,145 119.00 11.60 1,145 119.00 11.60 1396/12/26 1 600,000 687 میلیون - 1,026 1,145 1,145 1,145 - - - - 27.205 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 600,000 - 600,000
چفیبرح

ح . فیبر ایران‌

سهام بورس 3,121 320.00 11.42 3,108 307.00 10.96 1397/03/8 307 7.155 میلیون 22.238 میلیارد - 2,801 3,200 3,100 3,200 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 2.032 میلیون 5.123 میلیون - 7.155 میلیون
جو9606-03

جو دامی9606انبار سعیدآباد

سهام بورس 10,000 961.00 10.63 10,000 961.00 10.63 1396/05/15 1 12,450 124.5 میلیون - 9,039 10,000 10,000 10,000 0 - - 0 - - 50 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کسرام

پارس‌ سرام‌

سهام بورس 41,097 3,814.00 10.23 39,904 2,621.00 7.03 12:29 1,553 2.496 میلیون 99.619 میلیارد 1,376.56 37,283 39,140 37,183 41,097 0 466,230 41,097 42 - - 1.672 هزار میلیارد 2.586 میلیون 171,115 60,000 192,155 -21,040 220,936 -52,222 -31.32 -77.73 7.4 2.496 میلیون - 2.496 میلیون -
ختوقاح

ح . قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 770 70.00 10.00 770 70.00 10.00 1398/02/29 239 7.258 میلیون 5.589 میلیارد - 700 770 770 770 0 687,400 847 20 - - - - - - - - - - - - - 990,000 6.268 میلیون - 7.258 میلیون
مصفا9712

مشارکت شهرداری اصفهان3ماهه 18%

سهام بورس 845,501 76,863.00 10.00 845,501 76,863.00 10.00 1397/11/28 1 2,000 1.691 میلیارد - 768,638 845,501 845,501 845,501 0 10,000 635,239 1 - - 2.537 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
لوتوسح

ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان

حق تقدم بورس 2,266 206.00 10.00 2,191 131.00 6.36 1398/08/29 734 4.089 میلیون 8.96 میلیارد 5,570.68 2,060 2,033 2,033 2,266 1 1.003 میلیون 2,266 12 10,000 2,300 2.191 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.457 میلیون 2.632 میلیون 3.889 میلیون 200,000
ذرت9612ن49

ذرت دانه9612انباررجائی(ن)

سهام بورس 9,350 850.00 10.00 9,350 850.00 10.00 1396/12/23 1 10,031 93.79 میلیون - 8,500 9,350 9,350 9,350 0 - - 0 - - 46.75 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وتوکاح

ح . ‌توکافولاد(هلدینگ‌

سهام بورس 176 16.00 10.00 176 16.00 10.00 1396/03/2 548 27.4 میلیون 4.822 میلیارد - 160 176 176 176 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 2.5 میلیون 24.9 میلیون - 27.4 میلیون
سغربح

ح . سیمان‌غرب‌

حق تقدم بورس 6,880 625.00 9.99 6,880 625.00 9.99 1398/07/16 151 5.143 میلیون 35.383 میلیارد 34,058.39 6,255 6,880 6,880 6,880 0 - - 0 - - 1.376 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.372 میلیون 2.771 میلیون - 5.143 میلیون
کرازیح2

ح . ‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

سهام بورس 914 83.00 9.99 914 83.00 9.99 1396/09/14 2 24.04 میلیون 21.973 میلیارد - 831 914 914 914 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 24.04 میلیون - 24.04 میلیون
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 804 73.00 9.99 804 73.00 9.99 1398/08/14 7,410 354.458 میلیون 284.984 میلیارد 47,835.09 731 804 804 804 0 60.851 میلیون 804 664 - - - - - - - - - - - - - 61.058 میلیون 293.4 میلیون - 354.458 میلیون
غشصفاح

ح . شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

سهام بورس 4,106 373.00 9.99 4,106 373.00 9.99 1396/01/16 51 1.28 میلیون 5.256 میلیارد - 3,733 4,106 4,106 4,106 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 1.28 میلیون - 1.28 میلیون
نمرینوح

ح . ایران‌ مرینوس‌

سهام بورس 4,583 416.00 9.98 4,509 342.00 8.21 1397/03/29 7 206,888 932.793 میلیون - 4,167 4,300 4,300 4,583 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 206,888 - - 206,888
دیرانح

ح . ‌ایران‌دارو

سهام بورس 529 48.00 9.98 466 15.00 3.12 1397/12/6 524 6.998 میلیون 3.265 میلیارد - 481 452 440 529 0 4.245 میلیون 529 91 - - - - - - - - - - - - - 5.848 میلیون 1.15 میلیون - 6.998 میلیون
واتیح

ح . سرمایه‌ گذاری‌آتیه‌ دماوند

سهام بورس 839 76.00 9.96 839 76.00 9.96 1395/12/3 393 19.775 میلیون 16.591 میلیارد - 763 839 839 839 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 17.025 میلیون 2.75 میلیون - 19.775 میلیون
غالبرح

ح . لبنیات‌کالبر

سهام بورس 232 21.00 9.95 232 21.00 9.95 1397/03/21 219 5.151 میلیون 1.195 میلیارد - 211 232 232 232 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 5.151 میلیون - - 5.151 میلیون
کاذرح

ح . فرآورده‌های‌نسوزآذر

سهام بورس 189 17.00 9.88 189 17.00 9.88 1397/05/8 1,063 26.485 میلیون 5.006 میلیارد - 172 189 189 189 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 7.158 میلیون 19.327 میلیون - 26.485 میلیون
وسکابح

ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان

سهام بورس 259 23.00 9.75 259 23.00 9.75 1397/12/8 6,244 307.02 میلیون 79.518 میلیارد - 236 259 259 259 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 63.72 میلیون 243.3 میلیون - 307.02 میلیون
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 9,200 804.00 9.58 9,111 715.00 8.52 12:29 4,258 15.645 میلیون 142.535 میلیارد 2,606.2 8,396 8,999 8,950 9,214 2 1,800 9,214 1 1,700 9,214 66.694 هزار میلیارد 79.23 میلیون 22.546 میلیون 4.629 میلیون 5.739 میلیون 16.807 میلیون 16.916 میلیون 8.684 میلیون 7.48 3.87 3.84 15.645 میلیون - 12.596 میلیون 3.048 میلیون
ذرت9612ن94

ذرت دانه 9612 انبار حیدری(ن)

سهام بورس 9,002 752.00 9.12 9,002 752.00 9.12 1396/11/7 6 204,594 1.842 میلیارد - 8,250 9,002 9,002 9,002 0 - - 0 - - 18.004 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وصنعتح

ح . سرمایه‌ گذاری‌صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 48 4.00 9.09 48 4.00 9.09 1396/09/25 448 22.353 میلیون 1.073 میلیارد - 44 48 48 48 0 14.114 میلیون 48 143 - - - - - - - - - - - - - 4.392 میلیون 17.961 میلیون - 22.353 میلیون
پارسیانح

ح.بیمه پارسیان

حق تقدم بورس 1,623 135.00 9.07 1,627 139.00 9.34 1398/08/1 319 5.102 میلیون 8.3 میلیارد 15,993.49 1,488 1,589 1,462 1,636 1 1,467 1,623 1 4,921 1,623 1.139 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.575 میلیون 3.527 میلیون 3.869 میلیون 1.233 میلیون
ختوقا

قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 8,159 665.00 8.87 8,133 639.00 8.53 12:30 4,183 30.331 میلیون 246.677 میلیارد 5,929.58 7,494 7,868 7,862 8,261 1 6,000 8,159 3 25,000 8,159 7.096 هزار میلیارد 9.829 میلیون 2.358 میلیون 1.1 میلیون 883,136 1.475 میلیون 88,729 39,467 147.37 4.99 83.48 23.236 میلیون 7.095 میلیون 19.653 میلیون 10.678 میلیون
خموتور4

موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 3,750 297.00 8.60 3,750 297.00 8.60 1396/03/9 1 70.44 میلیون 264.15 میلیارد - 3,453 3,750 3,750 3,750 0 - - 0 - - 5.358 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 70.44 میلیون - 70.44 میلیون
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام بورس 3,621 286.00 8.58 3,557 222.00 6.66 1398/09/20 3,950 66.676 میلیون 237.177 میلیارد - 3,335 3,449 3,277 3,621 1 5.88 میلیون 3,621 139 500 4,304 3.557 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 61.656 میلیون 5.02 میلیون 48.287 میلیون 18.39 میلیون
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 3,916 303.00 8.39 3,836 223.00 6.17 12:34 5,872 67.458 میلیون 258.738 میلیارد 15,456.73 3,613 3,730 3,614 3,916 1 522,156 3,916 29 10 4,045 7.54 هزار میلیارد 12.55 میلیون 3.486 میلیون 2.63 میلیون 2.461 میلیون 1.025 میلیون 38,890 -295,262 -29.06 8.37 220.6 66.752 میلیون 706,000 67.309 میلیون 148,458
بالبر

کابل‌ البرز

سهام بورس 13,000 996.00 8.30 12,004 0.00 0.00 1398/09/19 7 32,137 417.781 میلیون 1,715.75 12,004 13,000 13,000 13,000 1 347,793 13,000 59 2,500 13,001 3.122 هزار میلیارد 5.941 میلیون 2.171 میلیون 316,920 1.821 میلیون 349,853 2.224 میلیون 51,521 65.27 9.61 1.51 - - - -
ونیروح2

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 550 42.00 8.27 550 42.00 8.27 1398/05/28 1 93 میلیون 51.15 میلیارد - 508 550 550 550 - - - - - - - - - - - - - - - - 93 میلیون - 93 میلیون
وخارزم4

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 835 63.00 8.16 835 63.00 8.16 1396/03/24 1 274 میلیون 228.79 میلیارد - 772 835 835 835 0 - - 0 - - 10.438 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 274 میلیون - 274 میلیون
فخاس4

فولاد خراسان

سهام بورس 4,000 301.00 8.14 4,000 301.00 8.14 1396/07/17 1 151.139 میلیون 604.556 میلیارد - 3,699 4,000 4,000 4,000 0 - - 0 - - 36 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 151.139 میلیون - 151.139 میلیون
دفاراح

ح . داروسازی‌ فارابی‌

حق تقدم بورس 24,270 1,813.00 8.07 23,344 887.00 3.95 1398/06/31 448 1.07 میلیون 24.988 میلیارد 2,389.4 22,457 22,461 22,461 24,701 1 100 23,250 1 4,038 24,270 4.669 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - 711,328 359,121
دسیناح

ح . داروسازی‌ سینا

سهام بورس 12,300 910.00 7.99 12,300 910.00 7.99 1398/05/7 47 460,118 5.659 میلیارد - 11,390 12,300 12,300 12,300 0 23,000 12,300 2 - - - - - - - - - - - - - - 460,118 - 460,118
وبانک4

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 4,811 317.00 7.05 4,811 317.00 7.05 1398/04/18 2 1.219 میلیارد 5.863 هزار میلیارد - 4,494 4,811 4,811 4,811 0 - - 0 - - 78.179 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.219 میلیارد - 1.219 میلیارد
بنیروح

ح . نیروترانس‌

سهام بورس 3,400 223.00 7.02 3,400 223.00 7.02 1396/08/14 99 4.938 میلیون 16.788 میلیارد - 3,177 3,400 3,400 3,400 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 4.938 میلیون - 4.938 میلیون
وسپه4

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 1,588 101.00 6.79 1,588 101.00 6.79 1395/10/27 1 457.47 میلیون 726.462 میلیارد - 1,487 1,588 1,588 1,588 0 - - 0 - - 10.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 457.47 میلیون - 457.47 میلیون
برکتح

ح . گروه دارویی برکت

سهام بورس 918 58.00 6.74 890 30.00 3.49 1398/05/9 880 13.866 میلیون 12.336 میلیارد - 860 858 841 933 3 15,000 860 1 218,388 925 2.136 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.116 میلیون 1.75 میلیون 13.348 میلیون 518,155
ذرت9611-71

ذرت دانه9611انبارعبدلی

سهام بورس 9,489 589.00 6.62 9,489 589.00 6.62 1396/09/4 3 32,150 305.071 میلیون - 8,900 9,489 9,489 9,489 0 31,850 9,489 1 - - 23.723 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
همراهح

ح . شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 11,918 736.00 6.58 11,738 556.00 4.97 1398/05/23 341 549,821 6.454 میلیارد - 11,182 11,055 11,055 11,948 1 4,500 11,815 1 10 11,918 28.171 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 80,452 469,369 549,821 -