شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
سکه9712-01

سکه تمام بهار آزادی تحویل1روزه

سهام بورس 4.723 میلیون 85,022.00 1.83 4.687 میلیون 49,374.00 1.06 1397/12/27 351 10,050 47.103 میلیارد - 4.637 میلیون 4.634 میلیون 4.634 میلیون 4.73 میلیون 1 10 4.639 میلیون 1 10 4.657 میلیون 4.687 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,370 530 6,240 660
سکه9812-03

سکه تمام بهارتحویل1روزه سامان

سهام بورس 3.983 میلیون 8,210.00 0.21 3.981 میلیون 10,690.00 0.27 1398/08/13 17 440 1.751 میلیارد - 3.991 میلیون 3.984 میلیون 3.97 میلیون 3.985 میلیون 1 10 3.915 میلیون 1 30 3.919 میلیون 79.61 میلیارد - - - - - - - - - - 1,420 - 1,420 -
جنفت812

آتی ش فرآورده نفتی-1398/12/03

آتی بورس 1.277 میلیون 0.00 0.00 1.277 میلیون 0.00 0.00 1398/08/14 2 2 25.54 میلیون - - 1.277 میلیون 1.277 میلیون 1.277 میلیون - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
صایتل9022

اجاره رایتل ماهانه 21 %

سهام بورس 1.09 میلیون 7,507.00 0.68 1.09 میلیون 7,507.00 0.68 1396/09/14 1 30,000 32.7 میلیارد - 1.098 میلیون 1.09 میلیون 1.09 میلیون 1.09 میلیون 0 - - 0 - - 2.18 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000
تهران811

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه21%

اوراق بورس 1.045 میلیون 45,000.00 4.50 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/22 1 1 1,000,000 - 1,000,000 1.045 میلیون 1.045 میلیون 1.045 میلیون 0 4 1.045 میلیون 1 - - 4.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
صفارس412

صکوک اجاره خلیج فارس- 3ماهه16%

اوراق بورس 1.043 میلیون 20,446.00 2.00 1.043 میلیون 20,446.00 2.00 1398/08/13 1 1 1.043 میلیون - 1.022 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 2 12,501 1.022 میلیون 3 12,500 1.043 میلیون 10.427 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صخود0004

ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16%

اوراق بورس 1.04 میلیون 30,000.00 2.97 1.04 میلیون 30,000.00 2.97 1398/08/14 1 500 520 میلیون - 1.01 میلیون 1.04 میلیون 1.04 میلیون 1.04 میلیون 1 2,250 1.01 میلیون 1 2,250 1.02 میلیون 1.56 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500 - 500
مصفها712

اوراق مشارکت شهرداری اصفهان

سهام بورس 1.02 میلیون 7,600.00 0.74 1.02 میلیون 7,600.00 0.74 1397/11/27 1 613 625.505 میلیون - 1.028 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 5,000 1.028 میلیون 1 300 1.035 میلیون 1.507 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24 - - 24
صایتل902

اجاره رایتل ماهانه 21 %

اوراق بورس 1.02 میلیون 1,413.00 0.14 1.019 میلیون 103.00 0.01 12:29 54 3,919 3.992 میلیارد - 1.019 میلیون 1.017 میلیون 1.016 میلیون 1.02 میلیون 1 225 1.019 میلیون 1 2 1.024 میلیون 2.037 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19,393 1,096 4,343 16,146
صملی97092

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

سهام بورس 1.012 میلیون 9,332.00 0.91 1.012 میلیون 9,332.00 0.91 1397/02/2 1 193,190 195.412 میلیارد - 1.021 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 0 - - 0 - - 1.648 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 193,190 - 193,190
رایان9112

مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%

سهام بورس 1.011 میلیون 30,868.00 3.15 1.011 میلیون 30,868.00 3.15 1396/08/17 1 250,000 252.836 میلیارد - 980,474 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1.011 میلیون 0 - - 0 - - 1.011 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250,000 - 250,000
منفت9810

مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%

اوراق بورس 1.01 میلیون 6,999.00 0.70 1 میلیون 2,997.00 0.30 12:26 3 110 110 میلیون - 1.003 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1.01 میلیون 1 4 1 میلیون 1 8 1.003 میلیون 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21 - 21 -
مشیر9711

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

سهام بورس 1.005 میلیون 0.00 0.00 1.005 میلیون 0.00 0.00 1397/10/24 2 2 2.01 میلیون - 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 100 970,000 1 1,114 1,000,000 2.18 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
تهران812

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

اوراق بورس 1.002 میلیون 206,679.00 25.97 859,469 63,664.00 8.00 15:35 1 1,000 859.469 میلیون - 795,805 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 15,037 859,469 6 - - 2.063 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مساپا955

مشارکت سایپا،سه ماهه20%

سهام بورس 1 میلیون 68.00 0.01 1 میلیون 107.00 0.01 1395/03/29 9 10,932 10.932 میلیارد - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 0 467 1 میلیون 4 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,662 9,270 932 10,000
رایان512

گواهی س.ل.رایان سایپا،3ماهه22%

سهام بورس 1,000,000 1.00 0.00 999,957 42.00 0.00 1395/12/23 13 5,564 5.564 میلیارد - 999,999 999,800 995,600 1,000,000 1 2 1,000,000 1 100 1.001 میلیون 499.979 میلیارد - - - - - - - - - - 92 5,472 3,125 2,439
صملی9709

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

سهام بورس 1,000,000 3,906.00 0.39 1 میلیون 3,971.00 0.40 1397/08/30 8 1,302 1.302 میلیارد - 996,094 1.005 میلیون 1,000,000 1.005 میلیون 1 1,945 996,000 1 20 1.005 میلیون 1.629 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25 1,277 1,302 -
صایپا998

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/25 1 5 5 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 9,000 990,000 1 9,000 1,000,000 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 260 85,000 - 85,260
مغرب97122

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 1,000,000 546.00 0.05 1,000,000 546.00 0.05 1397/10/19 1 300,000 300 میلیارد - 1.001 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 300,000 - 300,000
مشیر6122

مشارکت شهرداری شیراز،3 ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 100.00 0.01 1,000,000 100.00 0.01 1396/10/20 1 250,000 250 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250,000 - 250,000
صایپا9982

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/06/25 1 160,000 160 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 160,000 - 160,000
مشهد612

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/12/23 5 29,234 29.234 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10,000 960,000 1 10,000 1.02 میلیون 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 29,234 - 29,234
صایپا112

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/05/12 4 20,000 20 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 3,750 990,000 1 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
مشهد6122

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/11/14 2 300,000 300 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 300,000
صینا205

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

اوراق بورس 1,000,000 27,273.00 2.80 965,534 7,193.00 0.74 1398/08/26 2 103 99.45 میلیون - 972,727 950,000 950,000 1,000,000 1 22 924,092 1 863 1.048 میلیون 965.534 میلیارد - - - - - - - - - - - 103 103 -
مصفا97122

مشارکت شهرداری اصفهان3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 9,998.00 1.01 1,000,000 9,998.00 1.01 1397/03/27 1 300,000 300 میلیارد - 990,002 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 480,000 - 480,000
مترو98122

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 17,440.00 1.77 1,000,000 17,440.00 1.77 1398/07/13 1 400,000 400 میلیارد - 982,560 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 850,000 - 850,000
مسبز97112

مشارکت شهرداری سبزوار،3ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/02/3 1 225,000 225 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 700 میلیارد - - - - - - - - - - - 225,000 - 225,000
مشیر612

مشارکت شهرداری شیراز،3 ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/12/15 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,000 953,326 1 500 1.01 میلیون 1.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -
تهران8122

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 50,000.00 4.76 1,000,000 50,000.00 4.76 1396/07/18 1 480,000 480 میلیارد - 1.05 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 480,000 - 480,000
مصفها7122

اوراق مشارکت شهرداری اصفهان

سهام بورس 1,000,000 25,000.00 2.44 1,000,000 25,000.00 2.44 1397/01/19 1 50,000 50 میلیارد - 1.025 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.477 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 50,000
مشیر97112

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/17 1 300,000 300 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.169 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 300,000 - 300,000
صینا2052

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/06/12 2 980,000 980 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 980,000 - 980,000
مسینا964

مشارکت سینا دارو،سه ماهه 20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/02/26 1 948 948 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 200 میلیارد - - - - - - - - - - - 948 - 948
صکاوه7062

اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/06/14 2 225,000 225 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 225,000 - 225,000
مشیر99112

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه16%

سهام بورس 1,000,000 28,000.00 2.88 1,000,000 28,000.00 2.88 1396/07/10 7 1,000,000 1000 میلیارد - 972,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1,000,000
مشهد9052

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 16%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/04/30 1 1.6 میلیون 1.6 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 130,000 - 130,000
منفت98102

مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 2,258.00 0.23 1,000,000 2,258.00 0.23 1398/08/20 1 1.099 میلیون 1.099 هزار میلیارد - 1.002 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.099 میلیون - 1.099 میلیون
صایپا1122

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/05/14 1 200,000 200 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
صایتل8124

اجاره رایتل ماهانه 21 %

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/03/26 84 452,263 1.164 میلیارد - 1,000,000 - - - - - - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مپارس7122

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/09/19 1 109,691 109.691 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 109,691 - 109,691
صخود14122

ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1.007 میلیون 6,620.00 0.66 1398/03/11 2 580,000 583.84 میلیارد - 1,000,000 1.013 میلیون 1,000,000 1.013 میلیون 0 - - 0 - - 1.007 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 580,000 - 580,000
صیدک14042

صکوک اجاره سایپا یدک-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 27,228.00 2.65 1,000,000 27,228.00 2.65 1396/11/25 3 845,000 845 میلیارد - 1.027 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 850 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مسینا9642

مشارکت سینا دارو،سه ماهه 20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/12/28 1 50,948 50.948 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 200 میلیارد - - - - - - - - - - - 50,948 - 50,948
صخود00042

ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/07/1 1 614,500 614.5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 614,500 - 614,500
مشهد905

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 16%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/26 1 1,000 1000 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,570 - 1,570
صکاوه706

اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/06/14 16 125,000 125 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 11,099 - 11,100
صگستر963

مرابحه بناگسترکرانه،سه ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 10,000.00 1.01 999,440 9,440.00 0.95 1396/03/24 3 295 294.835 میلیون - 990,000 994,500 994,500 1,000,000 2 80 994,501 1 11,619 1,000,000 499.72 میلیارد - - - - - - - - - - 295 - 110 185
مسبز9711

مشارکت شهرداری سبزوار،3ماهه21%

سهام بورس 999,400 542.00 0.05 999,900 42.00 0.00 1397/11/10 11 46,889 46.884 میلیارد - 999,942 999,900 999,400 999,900 2 308 970,003 2 10,315 999,998 699.93 میلیارد - - - - - - - - - - 39 46,850 39 46,850
مغرب9712

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 998,000 999.00 0.10 998,000 999.00 0.10 1397/12/20 2 3,053 3.047 میلیارد - 998,999 998,000 998,000 998,000 2 60 960,000 1 346 999,999 14.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 288 28,337 1,552 27,073
مپارس712

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 996,900 2,096.00 0.21 996,394 2,602.00 0.26 1397/12/20 5 598 595.844 میلیون - 998,996 995,001 995,001 996,900 1 8 949,047 2 5,207 1,000,000 34.874 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4 11,073 869 10,208
مگچسا104

مشارکت گچساران- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 995,065 0.00 0.00 985,212 9,853.00 0.99 1398/07/20 1 1 985,212 - 995,065 995,065 995,065 995,065 0 3,198 948,602 1 - - 1.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2 - - 2
صایپا412

صکوک مرابحه سایپا412-3ماهه 16%

سهام بورس 995,000 10,000.00 1.00 995,000 10,000.00 1.00 1398/05/23 1 1 995,000 - 1.005 میلیون 995,000 995,000 995,000 1 1,500 995,000 1 1,500 1.005 میلیون 995 میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
مترو9812

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

اوراق بورس 992,386 9,826.00 1.00 992,386 9,826.00 1.00 1398/08/25 1 3 2.977 میلیون - 982,560 992,386 992,386 992,386 1 69 983,000 1 69 992,386 2.977 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 69 - - 69
صخود1412

ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 990,000 0.00 0.00 995,000 5,000.00 0.51 1398/07/30 2 2 1.99 میلیون - 990,000 1,000,000 990,000 1,000,000 1 994 990,000 1 1,000 1,000,000 995 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صمسکن9122

ص دین مسکن جنوب-ماهانه16درصد

سهام بورس 988,520 496.00 0.05 988,520 496.00 0.05 1398/04/17 1 49,400 48.833 میلیارد - 989,016 988,520 988,520 988,520 0 - - 0 - - 131.671 میلیارد - - - - - - - - - - - 49,400 - 49,400
رایان911

مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%

اوراق بورس 985,150 17,605.00 1.82 985,150 17,605.00 1.82 1398/07/30 2 6,000 5.911 میلیارد - 967,545 985,150 985,150 985,150 1 3,000 975,000 1 3,000 984,750 985.15 میلیارد - - - - - - - - - - - 6,000 - 6,000
مشیر9911

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه16%

اوراق بورس 979,700 26,016.00 2.73 979,700 26,016.00 2.73 1398/08/22 1 3 2.939 میلیون - 953,684 979,700 979,700 979,700 1 3,000 970,001 1 1,491 979,700 3.919 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2 - - 2
صایپا143

صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18%

اوراق بورس 970,000 6,891.00 0.72 966,795 3,686.00 0.38 12:25 6 1,448 1.4 میلیارد - 963,109 955,000 955,000 970,000 1 13 970,000 1 700 976,000 1.692 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,437 11 38 1,410
مشهد995

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه16%

اوراق بورس 970,000 9,000.00 0.92 979,000 0.00 0.00 1398/08/25 2 190 186.01 میلیون - 979,000 970,000 970,000 970,000 1 2,000 970,000 1 2,000 979,000 1.958 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 295 295 -
صایپا0122

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

سهام بورس 970,000 30,001.00 3.00 970,000 30,001.00 3.00 1397/12/26 4 3.49 میلیون 3.385 هزار میلیارد - 1 میلیون 970,000 970,000 970,000 0 - - 0 - - 3.395 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.49 میلیون - 3.49 میلیون
صگل411

ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17%

اوراق بورس 969,901 1.00 0.00 969,901 1.00 0.00 1398/08/22 1 398 386.021 میلیون - 969,900 969,901 969,901 969,901 0 1,602 969,901 1 - - 969.901 میلیارد - - - - - - - - - - - 398 398 -
صگل14112

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

سهام بورس 965,150 4,763.00 0.49 965,150 4,763.00 0.49 1398/07/1 1 104,000 100.376 میلیارد - 969,913 965,150 965,150 965,150 0 - - 0 - - 1.93 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 104,000 - 104,000
صایپا908

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

اوراق بورس 965,000 3,889.00 0.40 961,111 0.00 0.00 13:17 2 10 9.611 میلیون - 961,111 975,555 955,555 975,555 1 475 961,111 1 7 975,555 1.922 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 560 - 55 505
صایپا1432

صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18%

سهام بورس 961,000 0.00 0.00 961,000 0.00 0.00 1397/09/26 1 220,000 211.42 میلیارد - 961,000 961,000 961,000 961,000 0 - - 0 - - 1.682 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 220,000 - 220,000
صگل1411

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

اوراق بورس 960,213 9,700.00 1.00 960,213 9,700.00 1.00 1398/07/2 1 10 9.602 میلیون - 969,913 960,213 960,213 960,213 1 400 960,213 1 400 969,913 1.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -
صایپا4032

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

سهام بورس 955,000 9,001.00 0.95 955,000 9,001.00 0.95 1397/05/10 1 700,000 668.5 میلیارد - 945,999 955,000 955,000 955,000 0 - - 0 - - 1.671 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صایپا9082

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

سهام بورس 955,000 25,000.00 2.69 955,000 25,000.00 2.69 1397/04/3 1 363,850 347.477 میلیارد - 930,000 955,000 955,000 955,000 0 - - 0 - - 1.91 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.3 میلیون - 1.3 میلیون
صایپا1042

صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18%

سهام بورس 950,600 19,600.00 2.11 950,600 19,600.00 2.11 1398/07/9 2 629,000 597.927 میلیارد - 931,000 950,600 950,600 950,600 0 - - 0 - - 3.707 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 629,000 - 629,000
صخود0012

ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18%

اوراق بورس 946,000 0.00 0.00 946,000 0.00 0.00 11:21 2 30 28.38 میلیون - 946,000 946,000 946,000 946,000 1 1,400 943,000 1 1,400 952,000 3.311 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30 30 -
صخود412

ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 945,000 19,267.00 2.08 923,414 2,319.00 0.25 13:19 7 745 687.944 میلیون - 925,733 926,000 911,000 945,000 1 40 930,000 1 8 949,600 2.309 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 745 - 50 695
صخود00122

ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18%

سهام بورس 945,000 0.00 0.00 945,000 0.00 0.00 1398/07/20 1 279,950 264.553 میلیارد - 945,000 945,000 945,000 945,000 0 - - 0 - - 3.308 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 279,950 - 279,950
صایپا104

صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18%

اوراق بورس 940,099 15,262.00 1.65 931,222 6,385.00 0.69 1398/08/28 6 63 58.667 میلیون - 924,837 949,000 910,002 949,000 1 6 940,009 1 5 949,000 3.632 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 63 - 63 -
صخود1404

ص رهنی خودرو1404- 3ماهه 16%

اوراق بورس 933,198 26,302.00 2.74 933,809 25,691.00 2.68 1398/06/26 12 102,380 95.603 میلیارد - 959,500 959,500 933,198 959,500 1 2,380 959,500 1 2,380 969,095 1.482 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 102,380 - 102,380
صایپا403

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

اوراق بورس 933,100 18,867.00 1.98 933,100 18,867.00 1.98 09:19 1 500 466.55 میلیون - 951,967 933,100 933,100 933,100 1 70 937,000 1 772 978,000 1.633 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500 - 500
صخابر1022

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

سهام بورس 930,000 27,000.00 2.99 929,987 26,987.00 2.99 1398/05/5 4 4.41 میلیون 4.101 هزار میلیارد - 903,000 929,884 929,884 930,000 0 - - 0 - - 7.44 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.41 میلیون - 4.41 میلیون
صیدک1404

صکوک اجاره سایپا یدک-3ماهه18%

سهام بورس 928,000 27,000.00 3.00 928,000 27,000.00 3.00 1397/11/14 1 3,300 3.062 میلیارد - 901,000 928,000 928,000 928,000 0 7,125 928,000 2 - - 788.8 میلیارد - - - - - - - - - - - 3,300 - 3,300
صگل4112

ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17%

سهام بورس 910,000 10,000.00 1.09 910,000 10,000.00 1.09 1398/07/24 1 126,300 114.933 میلیارد - 920,000 910,000 910,000 910,000 0 - - 0 - - 910 میلیارد - - - - - - - - - - - 126,300 - 126,300
صخابر102

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

اوراق بورس 880,099 408.00 0.05 870,582 9,109.00 1.04 10:47 4 1,015 883.64 میلیون - 879,691 899,999 870,200 908,000 1 5 880,009 2 3 907,800 6.965 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15 1,000 15 1,000
صخود4122

ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18%

سهام بورس 880,000 3,700.00 0.42 880,000 3,700.00 0.42 1398/03/27 1 180,000 158.4 میلیارد - 876,300 880,000 880,000 880,000 0 - - 0 - - 2.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 180,000 - 180,000
صایپا012

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

اوراق بورس 866,000 6,760.00 0.79 869,005 9,765.00 1.14 11:39 2 1,104 959.381 میلیون - 859,240 897,897 866,000 897,897 1 200 866,000 1 4 897,799 3.042 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 104 1,000 104 1,000
مصفا9712

مشارکت شهرداری اصفهان3ماهه 18%

سهام بورس 845,501 76,863.00 10.00 845,501 76,863.00 10.00 1397/11/28 1 2,000 1.691 میلیارد - 768,638 845,501 845,501 845,501 0 10,000 635,239 1 - - 2.537 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
صایپا2032

صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%

سهام بورس 792,000 34,900.00 4.61 792,000 34,900.00 4.61 09:18 1 400,000 316.8 میلیارد - 757,100 792,000 792,000 792,000 0 - - 0 - - 3.168 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 400,000 - 400,000
صایپا203

صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%

اوراق بورس 757,100 7,900.00 1.03 757,100 7,900.00 1.03 1398/07/1 1 100 75.71 میلیون - 765,000 757,100 757,100 757,100 0 900 757,100 1 - - 3.028 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100 - 100
صمسکن912

ص دین مسکن جنوب-ماهانه16درصد

سهام بورس 750,500 39,500.00 5.00 754,414 35,586.00 4.50 12:24 2 111 83.74 میلیون - 790,000 790,000 750,500 790,000 1 700 742,154 1 11 810,000 100.488 میلیارد - - - - - - - - - - 11 100 - 111
سماه951

سلف موازی برق ماهتاب گستر 951

سهام بورس 535,453 771.00 0.14 535,453 771.00 0.14 1395/11/24 1 93,330 49.974 میلیارد - 534,682 535,453 535,453 535,453 1 30,000 505,445 1 20,000 515,250 245.114 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سنندج961

سلف موازی برق سنندج مپنا961

سهام بورس 461,862 4,824.00 1.06 461,862 4,824.00 1.06 1396/08/24 1 1,000 461.862 میلیون - 457,038 461,862 461,862 461,862 0 - - 0 - - 2.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سماه961

سلف موازی برق ماهتاب گستر 961

سهام بورس 430,441 6,126.00 1.44 430,441 6,126.00 1.44 1396/08/24 1 240 103.306 میلیون - 424,315 430,441 430,441 430,441 0 31,810 430,441 2 - - 1.369 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پست9612-03

پسته فندقی34-32طلاسبززرند9612

سهام بورس 351,750 16,750.00 5.00 351,750 16,750.00 5.00 1396/12/2 24 2,011 707.369 میلیون - 335,000 351,750 351,750 351,750 0 96,726 335,000 10 - - 35.175 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پست9612-01

پسته فندقی30-28درجه1طلاسبز9612

سهام بورس 342,500 500.00 0.15 342,500 500.00 0.15 1396/12/2 2 20 6.85 میلیون - 342,000 342,500 342,500 342,500 0 - - 0 - - 34.25 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سمپنا971

سلف موازی برق گروه مپنا 971

سهام بورس 337,669 137.00 0.04 337,669 137.00 0.04 1397/08/30 1 1,000 337.669 میلیون - 337,532 337,669 337,669 337,669 0 - - 0 - - 477.247 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
پست9612-02

پسته فندقی32-30درجه1طلاسبز9612

سهام بورس 333,450 100.00 0.03 333,450 100.00 0.03 1396/10/4 16 160 53.352 میلیون - 333,550 333,450 333,450 333,450 0 - - 0 - - 33.345 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پست9612پ05

پسته فندقی32-30سبزدانه9612(پ)

سهام بورس 320,000 9,450.00 2.87 316,138 13,312.00 4.04 1396/11/10 2 100 31.614 میلیون - 329,450 312,978 312,978 320,000 0 - - 0 - - 31.614 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پست9612پ04

پسته فندقی30-28سبزدانه9612(پ)

سهام بورس 319,367 16,808.00 5.00 343,855 7,680.00 2.28 1396/11/10 4 390 134.104 میلیون - 336,175 352,983 319,367 352,983 0 - - 0 - - 17.193 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پست9612پ06

پسته فندقی34-32سبزدانه9612(پ)

سهام بورس 308,000 15,200.00 4.70 308,000 15,200.00 4.70 1396/11/10 2 100 30.8 میلیون - 323,200 308,000 308,000 308,000 0 - - 0 - - 46.2 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ستاره961

سلف بنزین ستاره خلیج فارس 961

سهام بورس 256,683 701.00 0.27 256,683 701.00 0.27 1396/05/30 11 1.012 میلیون 259.686 میلیارد - 255,982 256,683 256,683 256,683 0 - - 0 - - 3.595 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
جفلز812

آتی ش فلزات اساسی-1398/12/10

آتی بورس 197,595 0.00 0.00 197,595 0.00 0.00 1398/08/11 1 1 23.71 میلیون - - 197,595 197,595 197,595 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قشرین

قند شیرین‌ خراسان‌

سهام بورس 89,001 2,708.00 2.95 12,015 79,694.00 86.90 1398/08/20 79 42,183 3.804 میلیارد - 91,709 91,000 88,999 91,000 2 270 76,045 1 447 96,294 600.75 میلیارد - - - - - - - - - - 42,183 - 42,183 -
پاکشو2

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 80,000 2,821.00 3.66 80,000 2,821.00 3.66 1398/08/25 2 11.555 میلیون 924.4 میلیارد - 77,179 80,000 80,000 80,000 0 - - 0 - - 80 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 11.555 میلیون - 11.555 میلیون
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 78,950 976.00 1.25 78,056 82.00 0.11 12:29 117 32,173 2.519 میلیارد 274.98 77,974 79,990 78,000 79,990 1 1,158 78,200 1 300 78,500 77.974 هزار میلیارد 88.474 میلیون 15.004 میلیون 1,000,000 10.418 میلیون 4.586 میلیون 16.719 میلیون 5.361 میلیون 14.56 17.02 4.67 27,331 4,842 22,173 10,000