شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 436 1.00 0.23 433 4.00 0.92 12:29 17,373 591.622 میلیون 256.335 میلیارد 27,932.27 437 425 421 440 2 100,000 437 1 101,000 437 97.856 هزار میلیارد 2.074 میلیارد 2.121 میلیارد 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 11.779 میلیون 14.79 0.63 0.4 161.882 میلیون 429.74 میلیون 577.718 میلیون 13.904 میلیون
ولساپاح

ح . لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 181 1.00 0.56 180 0.00 0.00 1397/05/3 14,747 1.397 میلیارد 251.548 میلیارد - 180 198 180 198 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 86.12 میلیون 1.311 میلیارد - 1.397 میلیارد
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 524 5.00 0.96 518 1.00 0.19 12:29 9,151 345.556 میلیون 178.837 میلیارد 29,405.01 519 505 505 525 57 3.24 میلیون 524 33 3.03 میلیون 525 91.009 هزار میلیارد 2.679 میلیارد 2.729 میلیارد 175.354 میلیون 2.58 میلیارد 148.944 میلیون 239.218 میلیون -9,316,544 -6.4 0.61 0.38 42.911 میلیون 302.646 میلیون 335.59 میلیون 9.966 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,944 96.00 4.71 1,939 101.00 4.95 12:29 8,070 208.882 میلیون 405.126 میلیارد 12,826.55 2,040 1,938 1,938 2,010 1 4,850 1,942 1 99,500 1,944 80.104 هزار میلیارد 386.3 میلیون 249.133 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 -1.12 -1.25 0.86 79.018 میلیون 129.864 میلیون 207.079 میلیون 1.803 میلیون
تاپیکوح

ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین

سهام بورس 300 0.00 0.00 300 0.00 0.00 1397/03/6 7,774 745.939 میلیون 223.782 میلیارد - 300 301 300 301 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 51.946 میلیون 693.993 میلیون - 745.939 میلیون
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 804 73.00 9.99 804 73.00 9.99 1398/08/14 7,410 354.458 میلیون 284.984 میلیارد 47,835.09 731 804 804 804 0 60.851 میلیون 804 664 - - 1.889 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 61.058 میلیون 293.4 میلیون - 354.458 میلیون
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 58,100 2,597.00 4.28 60,663 34.00 0.06 12:40 6,858 5.174 میلیون 313.886 میلیارد 743.03 60,697 57,663 57,663 63,690 1 1,485 58,100 2 100 58,100 3.035 هزار میلیارد 3.049 میلیون 91,442 50,000 15,485 75,957 101,805 22,749 129.53 38.79 28.94 5.164 میلیون 10,000 5.124 میلیون 50,000
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 7,570 376.00 4.73 7,556 390.00 4.91 12:37 6,274 110.591 میلیون 835.574 میلیارد 10,006.06 7,946 7,549 7,549 7,799 1 45,000 7,552 2 700 7,552 121.574 هزار میلیارد 468.985 میلیون 236.027 میلیون -1.01 118.529 میلیون -1.04 36.416 میلیون 118.529 میلیون -1.01 -0.99 0.56 28.332 میلیون 82.259 میلیون 103.749 میلیون 6.842 میلیون
وسکابح

ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان

سهام بورس 259 23.00 9.75 259 23.00 9.75 1397/12/8 6,244 307.02 میلیون 79.518 میلیارد - 236 259 259 259 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 63.72 میلیون 243.3 میلیون - 307.02 میلیون
خگسترح

ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 6,360 30.00 0.47 6,318 12.00 0.19 1398/07/7 4,924 184.684 میلیون 1.167 هزار میلیارد 37,506.96 6,330 6,963 6,300 6,963 0 227,938 6,963 12 - - - - - - - - - - - - - 45.514 میلیون 139.17 میلیون - 184.684 میلیون
ثاختح

ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/09/29 4,366 436.589 میلیون 436.589 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 436.589 میلیون - 436.589 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,288 67.00 4.94 1,291 64.00 4.72 12:29 4,342 91.301 میلیون 117.876 میلیارد 21,027.38 1,355 1,288 1,288 1,310 19 100,000 1,253 1 1.548 میلیون 1,288 30.786 هزار میلیارد 84.1 میلیون 42.068 میلیون 22.72 میلیون 54.768 میلیون -12,700,371 15.065 میلیون -23,770,716 -1.23 -2.31 1.95 58.238 میلیون 33.063 میلیون 91.301 میلیون -
اخابرح

ح . مخابرات ایران

سهام بورس 1,100 0.00 0.00 1,100 0.00 0.00 1396/02/2 4,015 214.596 میلیون 236.058 میلیارد - 1,100 1,100 1,100 1,101 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 109.423 میلیون 105.173 میلیون - 214.596 میلیون
خشرقح

ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 500 44.00 8.09 508 36.00 6.62 1397/09/25 3,822 92.704 میلیون 47.106 میلیارد - 544 560 500 560 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 18.423 میلیون 74.281 میلیون - 92.704 میلیون
وتوسح

ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 741 82.00 9.96 742 81.00 9.84 1398/04/29 3,661 97.834 میلیون 72.624 میلیارد - 823 823 741 823 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 46.454 میلیون 51.38 میلیون - 97.834 میلیون
وصنا

گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌

سهام بورس 3,646 138.00 3.93 3,647 139.00 3.96 12:29 3,658 43.093 میلیون 157.163 میلیارد 11,780.52 3,508 3,638 3,333 3,683 3 5,703 3,646 1 35,200 3,674 6.314 هزار میلیارد 6.991 میلیون 3.568 میلیون 1.8 میلیون 426,896 3.141 میلیون 1.088 میلیون 1.032 میلیون 6.12 2.01 5.8 43.068 میلیون 25,000 33.129 میلیون 9.965 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,301 149.00 2.73 5,348 102.00 1.87 12:29 3,647 57.365 میلیون 306.802 میلیارد 15,729.46 5,450 5,330 5,201 5,468 8 300,000 5,449 3 364,000 5,449 272.5 هزار میلیارد 54.198 میلیون 270.35 میلیون 1.43 270.35 میلیون 2.04 54.198 میلیون 270.35 میلیون 2.02 1.42 0.69 18.793 میلیون 38.573 میلیون 49.156 میلیون 8.209 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 2,248 118.00 4.99 2,255 111.00 4.69 12:29 3,556 66.368 میلیون 149.653 میلیارد 18,663.66 2,366 2,260 2,248 2,327 7 200,010 2,248 3 398,216 2,248 14.874 هزار میلیارد 19.809 میلیون 11.237 میلیون 6.287 میلیون 5.633 میلیون 5.604 میلیون 3.092 میلیون 292,489 48.47 2.53 4.58 50.647 میلیون 15.721 میلیون 65.87 میلیون 498,196
خاذینح

ح . سایپاآذین‌

حق تقدم بورس 947 94.00 9.03 947 94.00 9.03 1398/06/27 3,511 71.282 میلیون 67.503 میلیارد - 1,041 995 937 1,030 1 - - 0 2,700 1,010 1.253 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70.482 میلیون 800,000 71.282 میلیون -
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 13,991 332.00 2.43 13,923 264.00 1.93 1398/08/25 3,330 6.552 میلیون 91.227 میلیارد 1,967.7 13,659 13,660 13,659 14,299 6 443 13,991 3 24,196 13,999 33.415 هزار میلیارد 42.648 میلیون 15.542 میلیون 2.4 میلیون 9.233 میلیون 6.309 میلیون 31.391 میلیون 3.987 میلیون 8.39 5.3 1.06 6.552 میلیون - 6.552 میلیون -
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,435 40.00 0.89 4,452 23.00 0.51 12:29 3,229 49.732 میلیون 221.412 میلیارد 15,401.64 4,475 4,439 4,397 4,529 1 1,000 4,446 1 1,100 4,446 581.75 هزار میلیارد 802.46 میلیون 513.395 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 159.155 میلیون 3.64 1.89 1.72 10.038 میلیون 39.694 میلیون 36.307 میلیون 13.424 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل‌

سهام بورس 824 11.00 1.35 838 25.00 3.08 1397/03/23 3,087 64.83 میلیون 54.341 میلیارد - 813 816 815 853 1 180,000 803 2 30,000 846 2.209 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 63.33 میلیون 1.5 میلیون 64.13 میلیون 700,000
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,562 67.00 1.49 4,596 101.00 2.25 12:29 3,023 21.329 میلیون 98.04 میلیارد 7,055.74 4,495 4,524 4,420 4,719 2 3,570 4,562 5 58,344 4,562 181.149 هزار میلیارد 200.882 میلیون 70.311 میلیون 34.118 میلیون 15.663 میلیون 54.648 میلیون 20.48 میلیون 20.333 میلیون 9.11 3.39 9.04 10.678 میلیون 10.651 میلیون 16.513 میلیون 4.816 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,319 157.00 4.97 3,318 156.00 4.93 12:29 2,822 89.673 میلیون 297.518 میلیارد 31,776.56 3,162 3,280 3,184 3,320 1 96,902 3,301 1 10,000 3,318 12.648 هزار میلیارد 47.516 میلیون 38.782 میلیون 3 میلیون 34.244 میلیون 4.538 میلیون 17.14 میلیون 861,795 15.4 2.92 0.77 78.873 میلیون 10.8 میلیون 44.977 میلیون 44.696 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 1,564 82.00 4.98 1,564 82.00 4.98 12:29 2,784 71.628 میلیون 112.059 میلیارد 25,728.52 1,646 1,564 1,564 1,595 51 2,000 1,550 1 3.103 میلیون 1,564 9.102 هزار میلیارد 24.456 میلیون 18.907 میلیون 5.53 میلیون 15.807 میلیون 3.1 میلیون 16.194 میلیون -684,915 -12.63 2.79 0.53 46.68 میلیون 24.948 میلیون 71.596 میلیون 31,850
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,468 128.00 2.29 5,526 70.00 1.25 12:29 2,766 20.34 میلیون 112.394 میلیارد 7,353.71 5,596 5,360 5,358 5,680 1 5,000 5,462 1 5,000 5,520 246.224 هزار میلیارد 309.348 میلیون 152.087 میلیون 44 میلیون 66.204 میلیون 85.883 میلیون 509.806 میلیون 53.463 میلیون 4.55 2.83 0.48 5.714 میلیون 14.626 میلیون 18.497 میلیون 1.843 میلیون
شپترو

پتروشیمی‌ آبادان‌

سهام بورس 1,452 40.00 2.83 1,446 34.00 2.41 1398/04/22 2,672 30.719 میلیون 44.414 میلیارد - 1,412 1,447 1,414 1,475 1 1,500 1,442 1 1,000 1,451 5.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.719 میلیون - 30.51 میلیون 209,000
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 7,087 372.00 4.99 7,093 366.00 4.91 12:29 2,671 14.359 میلیون 101.849 میلیارد 5,375.96 7,459 7,100 7,087 7,260 1 6,366 7,087 7 11,066 7,088 27.971 هزار میلیارد 46.341 میلیون 26.144 میلیون 3.75 میلیون 19.742 میلیون 6.401 میلیون 6.072 میلیون 1.826 میلیون 14.57 4.16 4.38 12.409 میلیون 1.95 میلیون 14.359 میلیون -
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,500 17.00 0.31 5,452 65.00 1.18 12:29 2,617 24.36 میلیون 132.813 میلیارد 9,308.33 5,517 5,333 5,260 5,599 3 32,030 5,452 4 77,780 5,507 281.367 هزار میلیارد 346.16 میلیون 180.094 میلیون 20 میلیون 68.108 میلیون 111.986 میلیون 750.662 میلیون 74.811 میلیون 3.72 2.48 0.37 6.653 میلیون 17.707 میلیون 22.113 میلیون 2.246 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 2,683 141.00 4.99 2,683 141.00 4.99 12:29 2,574 35.287 میلیون 94.687 میلیارد 13,709.18 2,824 2,683 2,683 2,754 210 3,000 2,665 1 7.436 میلیون 2,683 37.082 هزار میلیارد 516.336 میلیون 476.577 میلیون 13.131 میلیون 475.565 میلیون 1.013 میلیون 49.366 میلیون -9,328,840 -3.78 34.78 0.71 22.304 میلیون 12.984 میلیون 30.636 میلیون 4.652 میلیون
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 2,037 107.00 4.99 2,038 106.00 4.94 12:29 2,490 62.131 میلیون 126.624 میلیارد 24,952.19 2,144 2,037 2,037 2,076 5 1,000 2,034 1 175,000 2,037 19.382 هزار میلیارد 34.897 میلیون 29.146 میلیون 9.04 میلیون 16.473 میلیون 12.673 میلیون 7.315 میلیون 1.742 میلیون 10.57 1.45 2.52 27.604 میلیون 34.527 میلیون 61.826 میلیون 305,140
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 1,590 75.00 4.50 1,586 79.00 4.74 12:29 2,275 39.541 میلیون 62.716 میلیارد 17,380.71 1,665 1,600 1,582 1,647 1 13,950 1,585 3 11,754 1,590 20.813 هزار میلیارد 26.928 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون 10.16 1.07 6.17 35.492 میلیون 4.049 میلیون 39.541 میلیون -
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 2,598 279.00 9.70 2,877 0.00 0.00 12:29 2,246 26.845 میلیون 70.549 میلیارد 11,952.36 2,877 2,734 2,598 2,734 7 544 1,815 1 451,163 2,598 7.567 هزار میلیارد 9.145 میلیون 3.517 میلیون 2.63 میلیون 2.233 میلیون 1.284 میلیون 172,540 -214,393 -32.24 5.38 40.06 24.545 میلیون 2.3 میلیون 26.245 میلیون 600,000
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,095 37.00 1.74 2,066 66.00 3.10 12:30 2,235 31.839 میلیون 65.794 میلیارد 14,245.62 2,132 2,036 2,026 2,145 10 100,000 2,095 1 958,955 2,095 107.453 هزار میلیارد 1.309 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 166.524 میلیون 23.972 میلیون 5.06 1.18 0.63 10.593 میلیون 21.246 میلیون 29.013 میلیون 2.825 میلیون
سشرقح

ح . سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 9 0.00 0.00 9 0.00 0.00 1396/01/21 2,234 180.439 میلیون 1.624 میلیارد - 9 9 9 9 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 27.641 میلیون 152.797 میلیون - 180.439 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,245 4.00 0.08 5,286 37.00 0.70 12:29 2,219 31.071 میلیون 164.236 میلیارد 14,002.43 5,249 5,190 5,181 5,449 1 158,322 5,221 6 2,019 5,245 409.422 هزار میلیارد 520.403 میلیون 294.261 میلیون 78 میلیون 101.777 میلیون 192.484 میلیون 157.838 میلیون 85.915 میلیون 4.8 2.14 2.61 3.388 میلیون 27.683 میلیون 17.397 میلیون 13.675 میلیون
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 17,757 934.00 5.00 17,808 883.00 4.72 12:40 2,110 7.03 میلیون 125.196 میلیارد 3,331.91 18,691 17,757 17,757 18,390 37 10 17,757 1 385,251 17,757 21.027 هزار میلیارد 25.2 میلیون 8.326 میلیون 1.125 میلیون 5.166 میلیون 3.159 میلیون 12.762 میلیون 2.135 میلیون 9.39 6.34 1.57 5.114 میلیون 1.916 میلیون 6.99 میلیون 39,965
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 34,005 1,013.00 2.89 33,977 1,041.00 2.97 12:29 2,095 1.356 میلیون 46.084 میلیارد 647.4 35,018 34,703 33,530 34,703 1 500 33,994 1 1,623 34,005 105.054 هزار میلیارد 191.844 میلیون 126.782 میلیون 3 میلیون 89.913 میلیون 36.869 میلیون 165.435 میلیون 12.769 میلیون 7.98 2.76 0.62 1.003 میلیون 353,762 1.356 میلیون -
وسپهح

ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 160 16.00 9.09 160 16.00 9.09 1397/03/6 2,090 104.733 میلیون 16.757 میلیارد - 176 170 160 170 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 3.11 میلیون 101.622 میلیون - 104.733 میلیون
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 2,196 113.00 4.89 2,204 105.00 4.55 12:29 2,046 27.322 میلیون 60.22 میلیارد - 2,309 2,203 2,194 2,270 3 20,000 2,196 1 151,800 2,200 44.08 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.6 میلیون 11.722 میلیون 26.97 میلیون 352,278
کمند

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق بورس 10,065 6.00 0.06 10,065 6.00 0.06 12:29 2,018 101.366 میلیون 1.02 هزار میلیارد - 10,059 10,066 10,062 10,067 10 4.51 میلیون 10,062 46 1,000,000 10,066 1.007 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.371 میلیون 88.995 میلیون 6.923 میلیون 94.442 میلیون
داناح

ح . بیمه دانا

سهام بورس 1,319 146.00 9.97 1,319 146.00 9.97 1397/08/7 1,995 98.423 میلیون 129.84 میلیارد - 1,465 1,611 1,319 1,611 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 1.407 میلیون 97.016 میلیون - 98.423 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 4,920 258.00 4.98 4,922 256.00 4.94 12:29 1,967 20.975 میلیون 103.231 میلیارد 10,663.27 5,178 4,920 4,920 5,040 14 10 4,920 1 557,377 4,920 26.982 هزار میلیارد 47.052 میلیون 33.576 میلیون 5.211 میلیون 21.404 میلیون 12.172 میلیون 7.664 میلیون 1.896 میلیون 13.53 2.11 3.35 14.153 میلیون 6.822 میلیون 20.975 میلیون -
خموتورح

ح . موتورسازان‌تراکتورسازی‌

حق تقدم بورس 3,278 114.00 3.60 3,274 110.00 3.48 1398/08/12 1,961 14.899 میلیون 48.785 میلیارد 7,597.61 3,164 3,195 3,161 3,376 0 - - 0 - - 2.339 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.899 میلیون - 14.899 میلیون -
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 7,577 398.00 4.99 7,584 391.00 4.90 12:28 1,887 15.419 میلیون 116.945 میلیارد 8,171.41 7,975 7,577 7,577 7,780 33 400 7,401 1 1.193 میلیون 7,577 31.9 هزار میلیارد 39.027 میلیون 15.03 میلیون 4 میلیون 8.691 میلیون 6.339 میلیون 3.96 میلیون 1.053 میلیون 28.82 4.79 7.66 9.619 میلیون 5.8 میلیون 14.699 میلیون 720,364
کساپاح

ح . سایپاشیشه‌

سهام بورس 567 63.00 10.00 569 61.00 9.68 1396/05/11 1,868 45.274 میلیون 25.777 میلیارد - 630 610 567 610 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 12.091 میلیون 33.184 میلیون - 45.274 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 8,700 351.00 3.88 8,666 385.00 4.25 12:29 1,852 8.148 میلیون 70.607 میلیارد 4,399.4 9,051 8,610 8,610 8,800 2 42,214 8,700 2 40,000 8,700 54.306 هزار میلیارد 62.473 میلیون 23.881 میلیون 6 میلیون 10.477 میلیون 13.404 میلیون 43.719 میلیون 10.646 میلیون 4.88 3.88 1.19 5.156 میلیون 2.992 میلیون 8.132 میلیون 15,900
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 13,364 703.00 5.00 13,388 679.00 4.83 12:29 1,805 7.841 میلیون 104.979 میلیارد 4,344.26 14,067 13,368 13,364 13,890 4 5,000 13,270 1 50,987 13,364 65.116 هزار میلیارد 67.712 میلیون 22.546 میلیون 4.629 میلیون 5.739 میلیون 16.807 میلیون 16.916 میلیون 8.684 میلیون 7.14 3.69 3.66 4.929 میلیون 2.913 میلیون 7.841 میلیون -
سکردح

ح . سیمان کردستان

سهام بورس 118 13.00 9.92 118 13.00 9.92 1397/08/20 1,805 115.209 میلیون 13.595 میلیارد - 131 118 118 118 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 20,278 115.189 میلیون - 115.209 میلیون
شپلی

پلی‌اکریل‌

سهام بورس 487 9.00 1.81 5,405 4,909.00 989.72 1398/06/13 1,801 31.314 میلیون 15.154 میلیارد - 496 490 477 500 1 274,820 486 8 62,210 487 19.301 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.314 میلیون - 31.299 میلیون 14,968
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 10,366 190.00 1.87 10,244 68.00 0.67 12:29 1,734 6.2 میلیون 63.51 میلیارد 3,575.27 10,176 9,668 9,668 10,684 3 200 10,379 1 43,201 10,380 9.364 هزار میلیارد 10.423 میلیون 1.829 میلیون 920,223 996,611 832,056 1.095 میلیون 311,931 28.81 10.8 8.22 6.2 میلیون - 6.2 میلیون -
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 6,825 290.00 4.44 6,535 0.00 0.00 12:30 1,726 26.013 میلیون 175.454 میلیارد 15,071.5 6,535 6,500 6,250 6,825 1 604,708 6,825 45 7,000 6,837 6.535 هزار میلیارد 20.033 میلیون 14.842 میلیون 1,000,000 13.288 میلیون 1.555 میلیون 3.863 میلیون -170,059 -39.65 4.34 1.75 15.953 میلیون 10.061 میلیون 24.733 میلیون 1.28 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 4,934 35.00 0.70 5,012 43.00 0.87 12:29 1,713 18.205 میلیون 91.239 میلیارد 10,627.65 4,969 4,899 4,855 5,200 1 900 4,932 1 1,748 4,940 218.636 هزار میلیارد 259.387 میلیون 118.352 میلیون 33.5 میلیون 38.859 میلیون 79.492 میلیون 90.905 میلیون 43.91 میلیون 5.02 2.77 2.44 2.67 میلیون 15.536 میلیون 8.48 میلیون 9.725 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 2,830 85.00 2.92 2,816 99.00 3.40 12:29 1,711 14.844 میلیون 41.798 میلیارد 8,675.51 2,915 2,813 2,785 2,860 5 39,900 2,828 2 500,000 2,850 58.3 هزار میلیارد 70.094 میلیون 41.662 میلیون 20 میلیون 13.774 میلیون 27.889 میلیون 7.146 میلیون 6.141 میلیون 9.17 2.02 7.88 10.941 میلیون 3.902 میلیون 14.831 میلیون 12,855
وتوکا

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 4,999 300.00 5.66 5,299 0.00 0.00 12:29 1,660 15.703 میلیون 78.424 میلیارد 9,459.88 5,299 5,035 4,784 5,150 5 2,915 4,940 1 171,567 4,999 13.777 هزار میلیارد 14.39 میلیون 4.98 میلیون 2.6 میلیون 1.405 میلیون 3.575 میلیون 919,456 760,600 17.07 3.63 14.12 12.139 میلیون 3.565 میلیون 15.558 میلیون 145,835
کاوهح

ح .فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 3,100 168.00 5.14 3,100 168.00 5.14 1398/04/26 1,623 79.614 میلیون 246.804 میلیارد - 3,268 3,150 3,100 3,150 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 6.173 میلیون 73.441 میلیون - 79.614 میلیون
ماح

ح . بیمه ما

سهام بورس 50 0.00 0.00 50 0.00 0.00 1397/02/19 1,585 79.661 میلیون 3.983 میلیارد - 50 50 50 50 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 40,000 79.621 میلیون - 79.661 میلیون
پارند

صندوق س. پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,063 6.00 0.06 10,062 5.00 0.05 12:29 1,578 68.042 میلیون 684.651 میلیارد - 10,057 10,064 10,061 10,066 1 6 میلیون 10,062 61 30,500 10,065 20.124 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.89 میلیون 58.151 میلیون 4.283 میلیون 63.758 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 3,754 25.00 0.66 3,792 13.00 0.34 12:29 1,490 22.708 میلیون 86.103 میلیارد 15,240.4 3,779 3,750 3,598 3,967 2 64,391 3,754 2 3,100 3,761 226.74 هزار میلیارد 386.327 میلیون 234.975 میلیون 60 میلیون 158.807 میلیون 76.168 میلیون 50.596 میلیون 29.814 میلیون 7.63 2.99 4.5 3.893 میلیون 18.815 میلیون 16.121 میلیون 6.587 میلیون
امین یکم

صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم

سهام بورس 10,144 2.00 0.02 10,150 4.00 0.04 12:29 1,421 37.667 میلیون 382.324 میلیارد - 10,146 10,150 10,130 10,154 31 100,000 10,146 1 3.001 میلیون 10,155 1.015 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.436 میلیون 27.231 میلیون 14.692 میلیون 22.975 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 18,000 425.00 2.31 17,963 462.00 2.51 12:29 1,326 7.687 میلیون 138.076 میلیارد 5,796.79 18,425 17,601 17,601 18,210 1 19,218 18,000 2 15,000 18,000 254.265 هزار میلیارد 363.947 میلیون 186.514 میلیون 13.8 میلیون 116.057 میلیون 70.457 میلیون 599.926 میلیون 56.672 میلیون 4.37 3.52 0.41 2.068 میلیون 5.618 میلیون 6.34 میلیون 1.346 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 5,012 263.00 4.99 5,013 262.00 4.97 12:29 1,314 8.104 میلیون 40.626 میلیارد 6,167.63 5,275 5,012 5,012 5,100 7 - - 0 20,344 5,012 7.913 هزار میلیارد 49.913 میلیون 44.493 میلیون 1.5 میلیون 42.394 میلیون 2.099 میلیون 28.178 میلیون 357,095 21.06 3.58 0.27 6.304 میلیون 1.8 میلیون 8.104 میلیون -
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 5,379 181.00 3.26 5,356 204.00 3.67 12:37 1,306 10.263 میلیون 54.968 میلیارد 7,858.61 5,560 5,300 5,282 5,600 1 940 5,307 1 11,009 5,379 91.145 هزار میلیارد 236.264 میلیون 171.868 میلیون 16.393 میلیون 148.463 میلیون 23.405 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون 20.84 3.75 13.61 5.264 میلیون 5 میلیون 10.047 میلیون 216,078
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 6,667 66.00 0.98 6,771 38.00 0.56 12:29 1,288 8.475 میلیون 57.39 میلیارد 6,580.31 6,733 6,700 6,660 6,980 1 746 6,663 1 14,650 6,667 323.184 هزار میلیارد 413.865 میلیون 173.77 میلیون 36 میلیون 88.857 میلیون 84.913 میلیون 122.12 میلیون 52.523 میلیون 6.19 3.83 2.66 3.759 میلیون 4.716 میلیون 4.719 میلیون 3.756 میلیون
خاور

ایران‌ خودرودیزل‌

سهام بورس 503 11.00 2.14 505 9.00 1.75 1397/04/27 1,272 24.793 میلیون 12.532 میلیارد - 514 516 500 516 1 266,000 500 6 35,000 513 2.519 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.793 میلیون - 24.793 میلیون -
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 26,351 112.00 0.42 25,986 477.00 1.80 12:36 1,264 1.114 میلیون 28.952 میلیارد 881.47 26,463 26,200 25,801 26,400 1 5,709 26,350 1 575 26,351 51.972 هزار میلیارد 57.568 میلیون 14.1 میلیون 2 میلیون 5.596 میلیون 8.505 میلیون 25.875 میلیون 9.858 میلیون - - - 816,307 297,865 1.114 میلیون -
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 2,310 121.00 4.98 2,311 120.00 4.94 12:29 1,241 31.829 میلیون 73.542 میلیارد 25,647.98 2,431 2,310 2,310 2,380 298 500 2,234 1 17.845 میلیون 2,310 22.73 هزار میلیارد 23.808 میلیون 11.159 میلیون 7 میلیون 2.2 میلیون 8.959 میلیون 1.029 میلیون 963,613 22.42 2.41 21 30.608 میلیون 1.221 میلیون 31.829 میلیون -
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 7,900 11.00 0.14 7,818 71.00 0.90 12:29 1,238 3.519 میلیون 27.511 میلیارد 2,842.34 7,889 7,900 7,705 7,950 1 32,330 7,780 4 2,000 7,899 63.617 هزار میلیارد 87.755 میلیون 42.847 میلیون 8.064 میلیون 24.71 میلیون 18.137 میلیون 63.143 میلیون 13.351 میلیون 4.72 3.48 1 1.512 میلیون 2.007 میلیون 3.161 میلیون 357,693
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 1,621 85.00 4.98 1,626 80.00 4.69 12:29 1,213 16.818 میلیون 27.341 میلیارد 13,864.83 1,706 1,625 1,621 1,698 1 1,000 1,621 1 10,796 1,622 9.383 هزار میلیارد 9.971 میلیون 7.941 میلیون 5.5 میلیون 1.028 میلیون 6.914 میلیون 637,687 412,014 21.71 1.29 14.02 9.376 میلیون 7.442 میلیون 15.772 میلیون 1.046 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 5,980 105.00 1.73 5,965 120.00 1.97 12:29 1,206 5.399 میلیون 32.207 میلیارد 4,476.84 6,085 6,060 5,785 6,159 1 21,818 5,903 1 633 5,982 13.996 هزار میلیارد 75.363 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 18.59 3.26 0.33 2.675 میلیون 2.724 میلیون 5.284 میلیون 114,726
خریخت

صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

سهام بورس 1,535 80.00 4.95 1,537 78.00 4.83 12:29 1,205 16.881 میلیون 25.942 میلیارد 14,009.11 1,615 1,544 1,535 1,550 119 1,000 1,535 1 6.159 میلیون 1,535 2.038 هزار میلیارد 2.566 میلیون 1.394 میلیون 1.262 میلیون 626,228 767,480 361,722 -61,221 -31.69 2.53 5.36 13.881 میلیون 3 میلیون 16.881 میلیون -
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 1,583 83.00 4.98 1,583 83.00 4.98 12:29 1,183 30.596 میلیون 48.443 میلیارد 25,863.17 1,666 1,583 1,583 1,590 27 8,511 1,574 1 1.096 میلیون 1,583 17.785 هزار میلیارد 22.349 میلیون 18.644 میلیون 10.675 میلیون 5.45 میلیون 13.194 میلیون 1.173 میلیون 1.009 میلیون 16.75 1.28 14.4 24.596 میلیون 6 میلیون 30.596 میلیون -
خعتبارح

ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران

سهام بورس 150 0.00 0.00 150 0.00 0.00 1396/01/15 1,163 28.682 میلیون 4.302 میلیارد - 150 150 150 150 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 5.647 میلیون 23.035 میلیون - 28.682 میلیون
ثفارسح

ح . عمران‌وتوسعه‌فارس‌

حق تقدم بورس 967 86.00 8.17 955 98.00 9.31 1398/07/29 1,162 17.848 میلیون 17.043 میلیارد 15,359.4 1,053 1,049 948 1,050 2 2,486 970 2 16,212 970 764 میلیارد - - - - - - - - - - 14.428 میلیون 3.42 میلیون 14.488 میلیون 3.359 میلیون
سرودح

ح . سیمان‌شاهرود

سهام بورس 207 23.00 10.00 208 22.00 9.57 1396/09/5 1,157 31.104 میلیون 6.482 میلیارد - 230 230 207 230 0 49,396 207 1 - - - - - - - - - - - - - 25.104 میلیون 6 میلیون - 31.104 میلیون
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 32,546 1,711.00 4.99 32,639 1,618.00 4.72 12:29 1,131 1.01 میلیون 32.982 میلیارد 893.44 34,257 32,701 32,545 33,780 1 350 32,545 2 3,000 32,598 69.062 هزار میلیارد 72.425 میلیون 11.236 میلیون 1.68 میلیون 6.625 میلیون 4.611 میلیون 8.065 میلیون 1.72 میلیون 38.25 14.27 8.16 750,805 259,677 1.01 میلیون -
خنصیر

مهندسی‌نصیرماشین‌

سهام بورس 8,406 400.00 5.00 8,232 226.00 2.82 12:29 1,109 5.438 میلیون 44.761 میلیارد 4,903.16 8,006 7,615 7,606 8,406 0 421,492 8,406 33 - - 1.659 هزار میلیارد 1.775 میلیون 319,726 207,166 69,224 296,914 364,730 33,934 48.88 5.59 4.55 5.374 میلیون 63,599 5.338 میلیون 99,829
خمحرکه

نیرو محرکه‌

سهام بورس 7,393 798.00 9.74 8,191 0.00 0.00 12:29 1,072 8.054 میلیون 59.889 میلیارد 7,513.26 8,191 7,782 7,393 7,782 80 2,430 6,451 1 1.8 میلیون 7,393 8.36 هزار میلیارد 10.18 میلیون 3.829 میلیون 1.021 میلیون 2.591 میلیون 1.238 میلیون 5.782 میلیون 131,405 57.75 6.13 1.31 6.939 میلیون 1.115 میلیون 8.054 میلیون -
کاذرح

ح . فرآورده‌های‌نسوزآذر

سهام بورس 189 17.00 9.88 189 17.00 9.88 1397/05/8 1,063 26.485 میلیون 5.006 میلیارد - 172 189 189 189 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 7.158 میلیون 19.327 میلیون - 26.485 میلیون
ونفت

سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌

سهام بورس 6,560 345.00 5.00 6,654 251.00 3.64 12:29 1,049 7.522 میلیون 50.049 میلیارد 7,170.82 6,905 6,565 6,560 6,949 5 1,455 6,560 2 316,465 6,560 11.393 هزار میلیارد 12.339 میلیون 4.335 میلیون 1.65 میلیون 1.36 میلیون 2.976 میلیون 988,312 990,321 11.09 3.69 11.11 5.132 میلیون 2.39 میلیون 7.492 میلیون 30,000
پردیس

سرمایه گذاری پردیس

سهام بورس 2,352 99.00 4.04 2,357 94.00 3.84 12:29 1,022 9.742 میلیون 22.958 میلیارد 9,532.39 2,451 2,360 2,329 2,470 1 4,253 2,362 1 3,621 2,398 3.064 هزار میلیارد 3.314 میلیون 2.38 میلیون 1.25 میلیون 367,605 2.012 میلیون 795,715 765,769 3.85 1.46 3.7 9.401 میلیون 341,000 9.692 میلیون 50,000
وصندوقح

ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

سهام بورس 451 29.00 6.04 451 29.00 6.04 1395/08/25 1,016 168.741 میلیون 76.049 میلیارد - 480 480 450 480 0 2.755 میلیون 451 28 - - - - - - - - - - - - - 16.59 میلیون 152.151 میلیون - 168.741 میلیون
شگل

گلتاش‌

سهام بورس 14,552 765.00 4.99 14,553 764.00 4.99 12:29 1,001 2.041 میلیون 29.707 میلیارد 2,039.23 15,317 14,552 14,552 14,958 38 100 14,480 1 338,950 14,552 15.317 هزار میلیارد 15.968 میلیون 3.849 میلیون 1,000,000 1.415 میلیون 2.434 میلیون 5.165 میلیون 1.697 میلیون 8.58 5.98 2.82 1.971 میلیون 69,921 2.041 میلیون -
شاملا

معدنی‌ املاح‌ ایران‌

سهام بورس 39,602 1,885.00 5.00 39,481 1,764.00 4.68 12:29 993 2.08 میلیون 82.121 میلیارد 2,094.69 37,717 38,200 36,002 39,602 1 8,505 39,602 8 1,939 70,286 15.841 هزار میلیارد 17.974 میلیون 2.726 میلیون 210,000 1.392 میلیون 1.334 میلیون 2.564 میلیون 1.535 میلیون 10.8 12.43 6.47 2.08 میلیون - 915,841 1.164 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 2,411 126.00 4.97 2,417 120.00 4.73 12:29 989 17.017 میلیون 41.131 میلیارد 17,206.43 2,537 2,429 2,411 2,537 84 3,000 1,030 1 4.3 میلیون 2,411 60.279 هزار میلیارد 1.377 میلیارد 1.287 میلیارد 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 140.75 میلیون -14,447,778 -3.97 -3.66 0.41 8.697 میلیون 8.32 میلیون 13.505 میلیون 3.512 میلیون
فملیح

ح . ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 1,650 235.00 16.61 1,645 230.00 16.25 1396/12/8 989 44.912 میلیون 73.901 میلیارد - 1,415 1,600 1,600 1,650 0 505,269 1,650 8 - - - - - - - - - - - - - 12.868 میلیون 32.045 میلیون - 44.912 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 2,581 135.00 4.97 2,585 131.00 4.82 12:29 987 7.963 میلیون 20.583 میلیارد 8,067.44 2,716 2,582 2,581 2,655 66 3,900 2,544 1 1.923 میلیون 2,581 6.855 هزار میلیارد 9.412 میلیون 4.226 میلیون 2.524 میلیون 2.888 میلیون 1.338 میلیون 1.498 میلیون -22,654 -288 4.88 4.37 7.963 میلیون - 7.962 میلیون 1,000
خعتبار

سرمایه گذاری اعتبار ایران

سهام بورس 2,760 145.00 4.99 2,761 144.00 4.96 12:28 986 5.849 میلیون 16.149 میلیارد - 2,905 2,762 2,760 2,876 5 8,557 2,698 1 152,024 2,760 2.209 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.849 میلیون - 5.849 میلیون -
قزوینح

ح . کارخانجات‌ قند قزوین‌

سهام بورس 1,533 74.00 5.07 1,453 6.00 0.41 1396/01/28 943 20.072 میلیون 29.167 میلیارد - 1,459 1,500 1,445 1,533 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 8.426 میلیون 11.646 میلیون - 20.072 میلیون
سشرق

سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 2,161 113.00 4.97 2,164 110.00 4.84 12:29 938 10.266 میلیون 22.213 میلیارد 10,944.83 2,274 2,162 2,161 2,200 12 2,000 1,464 1 1.087 میلیون 2,161 6.034 هزار میلیارد 9.518 میلیون 6.612 میلیون 2.654 میلیون 3.776 میلیون 2.836 میلیون 2.146 میلیون 841,138 6.83 2.02 2.68 8.693 میلیون 1.573 میلیون 10.24 میلیون 26,700
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 12,980 683.00 5.00 13,027 636.00 4.65 12:29 927 2.978 میلیون 38.798 میلیارد 3,212.75 13,663 12,980 12,980 13,300 6 5,000 11,855 1 210,217 12,980 25.413 هزار میلیارد 25.132 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.135 میلیون 1.05 میلیون 23.09 9.2 21.35 2.659 میلیون 318,830 2.918 میلیون 60,081
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 4,878 256.00 4.99 4,881 253.00 4.93 12:29 919 6.813 میلیون 33.256 میلیارد 7,413.47 5,134 4,956 4,878 4,959 13 10,000 4,851 1 238,710 4,878 14.067 هزار میلیارد 15.811 میلیون 5.636 میلیون 2.377 میلیون 2.437 میلیون 3.199 میلیون 1.864 میلیون 346,665 38.58 4.18 7.17 6.813 میلیون - 6.724 میلیون 89,150
غپاکح

ح . لبنیات‌ پاک‌

سهام بورس 316 5.00 1.61 315 4.00 1.29 1396/08/2 903 39.594 میلیون 12.492 میلیارد - 311 325 315 325 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 39.594 میلیون
برکتح

ح . گروه دارویی برکت

سهام بورس 918 58.00 6.74 890 30.00 3.49 1398/05/9 880 13.866 میلیون 12.336 میلیارد - 860 858 841 933 3 15,000 860 1 218,388 925 2.136 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.116 میلیون 1.75 میلیون 13.348 میلیون 518,155
تپمپی

پمپ‌ سازی‌ ایران‌

سهام بورس 10,480 499.00 5.00 10,308 327.00 3.28 12:29 872 2.406 میلیون 24.803 میلیارد 2,759.5 9,981 10,322 9,485 10,480 1 297,759 10,480 18 1,000 11,236 4.691 هزار میلیارد 5.157 میلیون 1.133 میلیون 470,000 311,861 820,881 265,314 293,906 15.96 5.71 17.68 2 میلیون 406,125 2.38 میلیون 26,632
دجابر

داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌

سهام بورس 9,561 503.00 5.00 9,604 460.00 4.57 12:29 870 3.184 میلیون 30.575 میلیارد 3,659.41 10,064 10,060 9,561 10,060 1 1,030 9,210 1 7,655 9,561 11.413 هزار میلیارد 14.033 میلیون 5.677 میلیون 1.134 میلیون 3.142 میلیون 2.535 میلیون 2.27 میلیون 762,681 14.28 4.3 4.8 3.184 میلیون - 3.184 میلیون -
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 5,339 281.00 5.00 5,339 281.00 5.00 12:29 867 8.477 میلیون 45.26 میلیارد 9,777.62 5,620 5,339 5,339 5,341 6 15,000 5,023 1 80,000 5,339 26.977 هزار میلیارد 26.539 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.574 میلیون 2.845 میلیون 9.01 3 16.28 2.865 میلیون 5.613 میلیون 8.018 میلیون 459,133
غشاذرح

ح . ‌پگاه‌آذربایجان‌غربی‌

سهام بورس 819 91.00 10.00 822 88.00 9.67 1397/10/10 836 16.447 میلیون 13.521 میلیارد - 910 892 819 892 0 - - 0 - - 164.4 میلیارد - - - - - - - - - - 16.447 میلیون - - 16.447 میلیون
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 1,387 72.00 4.93 1,387 72.00 4.93 12:27 833 17.9 میلیون 24.829 میلیارد 21,489.1 1,459 1,387 1,387 1,395 21 14,905 1,349 2 691,194 1,387 11.614 هزار میلیارد 12.312 میلیون 12.652 میلیون 7.96 میلیون 1.272 میلیون 11.38 میلیون 716,513 774,795 14.25 0.97 15.41 10.277 میلیون 7.624 میلیون 17.9 میلیون -
حتاید

تایدواترخاورمیانه

سهام بورس 9,300 473.00 5.36 17,212 8,385.00 94.99 12:29 832 2.514 میلیون 23.298 میلیارد 3,021.93 8,827 9,090 8,667 9,544 1 200 9,300 1 6,886 9,300 17.212 هزار میلیارد 21.416 میلیون 6.717 میلیون 1,000,000 3.345 میلیون 3.372 میلیون 3.712 میلیون 2.255 میلیون 8.01 5.36 4.87 2.464 میلیون 50,000 2.514 میلیون -